Pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej wprowadziła w fazie zasadniczej uspokojenie i senność na Sali sesyjnej. Dopiero wystąpienia dwóch mieszkańców miasta na koniec sesji spowodowały obudzenie się radnych, zresztą jak zawsze tych samych. Radni lewicowi po objęciu władzy zapadli w sen, napisałbym „kadencyjny”; szkoda tylko, że niektórzy niby „radni opozycyjni”, też śpią z niewiadomych, a może wiadomych powodów. Zastanawiające jest, czy obudzą się na wybory?, a swoją drogą to wyborcy powinni o tym wiedzieć.

Być może praca na etatach Urzędu Miejskiego, czy innych zależnych od Pana Prezydenta jest zbyt absorbująca i ponad ich siły. Na początku jednak wybrano Sekretarza obrad i tym razem bez problemu zatwierdzono porządek obradowania wraz z kilkoma poprawkami wprowadzonymi przez urzędników Pana Prezydenta Z.Podrazy (SLD). Doszło do tego jednogłośnie. Bez problemów i pytań także przyjęto protokół z sesji z dnia 29.12.2008 r., sprawozdanie z działalności Pana Prezydenta Miasta w grudniu oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej od 27.08. do 29.12.2008 r., przekazanych do realizacji Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

W części merytorycznej sesji, rozpoczęto „pracę” od przeprowadzenia zmian w budżecie miasta już na 2009 rok. Przynajmniej tu Pan Prezydent wykazuje szybkość w działaniu. Niestety przy projekcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do podpisania zabezpieczenia realizacji umowy w formie weksla in blanco dla projektu „Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica” zostałem wywołany z Sali sesyjnej w celu wygłoszenia kolejnej mojej negatywnej opinii o decyzji Pan Prezydenta Z.Podrazy (SLD), zamknięcia skrzyżowania na Staszicu, tym razem dla telewizji Silesia i w rezultacie ominęła mnie ta część obrad, konkretnie głosowanie za wekslem in blanco. Trzeba pamiętać, jak skończył się teatr z wekslami in blanco podpisanymi bankowi przy budowie utopijnego tworu Nemo-Wodny Świat sp. z o.o. Juliusz Verne przewidział wiele wynalazków i osiągnięć ludzkości, ale finansowej inżynierii lewicy zastosowanej w Dąbrowie Górniczej nie przewidział. Niewątpliwie nie był lewicowcem. Żeby nie było niedomówień, to chodzi mi o to, że prywatni współudziałowcy tej spółki nie raczyli poręczyć ani złotówki z trzydziestu milionów złotych weksli in blanco podpisanych przez urzędników miejskich (lewicowy zarząd miasta).

Redaktorzy telewizji Silesia pojawili się znowu, w związku z trwającym na Staszicu, już dwa miesiące protestem mieszkańców naszego miasta. Mieszkańcy znowu byli obecni na sesji i właśnie pod koniec ich przedstawiciel P.Uthke zabrał głos z mównicy. Do tego wrócimy. Dla informacji, w części merytorycznej przyjęto dalej uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania z PFOŚ i GW:

– dla właścicieli budynków mieszkalnych, wspólnot i spółdzielni likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszk. i gospodarczych,

– dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelny bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne,

– dla osób fizycznych (najemców i właścicieli mieszkań w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym) na likwidację niskiej emisji na terenie Gminy

(tu postanowiłem symbolicznie zagłosować przeciw, kierowany chęcią obrony polskich kopalń i miejsc pracy dla tysięcy ludzi w regionie śląsko-zagłębiowskim, a przeciwko zielonym z Brukseli i megabogaczom gazowym z Rosji postsowieckiej, niewątpliwie nie KGB-owcom). Zajęto się także poprawą sytuacji mieszkańców naszego miasta walczących z problemem alkoholowym, a także uzależnionych od narkotyków. Polegało to na zatwierdzeniu Programów Profilaktyki i Przeciwdziałania.

W punkcie 13 części merytorycznej szczęśliwie dla Pana Prezydenta zniesiono z porządku obrad projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza. Szczęśliwie, ponieważ uzasadnienie dostarczone radnym zawierało kłamliwe stwierdzenie, jakoby „regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli”. Szczęśliwie, ponieważ dysponowałem oświadczeniem 4 związków zawodowych właśnie o tym, że omawiany regulamin nie został uzgodniony. Nastąpiło jeszcze zatwierdzenie uchwały intencyjnej o połączeniu w Zespół Szkół nr 7 dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 30 im. J. Ziętka i Gimnazjum nr 3 im. Emilii Zawidzkiej. Propozycja Pana Prezydenta była w miarę dobrze uzasadniona, ale było w sumie 9 głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Pani Z-ca Prezydenta I. Krupa zapewniła także, że imię szkoły znamienitej nauczycielki z naszego miasta E. Zawidzkiej pozostanie. Wyraziłem zdanie, że imię szkoły w postaci Pana Ziętka, jako Ślązaka, mniej mnie interesuje. Na koniec części merytorycznej przyjęto sprawozdania z pracy Komisji stałych Rady Miejskiej za II półrocze 2008 r.

Doszło do punktu VIII Interpelacje i zapytania. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowania chęć wystąpienia mieszkańców miasta na sesji i radni wyrazili na to zgodę. Najpierw wystąpił Pan Zenon Makulski. Poruszył trzy problemy: swojej skargi na Prezydenta Miasta, cen wody i odprowadzenia ścieków, zapytując dlaczego radni lewicowi (13 sztuk) znowu podwyższyli cenę mieszkańcom miasta, a także beznadziejną jej jakość (tzn. wody w kranach), a także na koniec sprawę lobbingu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” przez Prezydenta.

Protestujących przeciwko zamknięciu skrzyżowania Staszic mieszkańców miasta reprezentował Pan Piotr Uthke. Wygłosił on kilkunastominutowe przemówienie udowadniające konieczność zmiany błędnej decyzji Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) zamknięcia skrzyżowania: „Przedmiotem mojego wystąpienia są wielorakie problemy mieszkańców naszego miasta zamieszkałych w wielu dzielnicach wynikłe z bardzo złej decyzji o zamknięciu skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Staszica. Pan Prezydent Paweł Gocyła (SDPL) na spotkaniu z radnymi i mieszkańcami 17 grudnia 2008 roku poinformował zebranych, że powodem zamknięcia skrzyżowania były względy bezpieczeństwa i konieczność upłynnienia ruchu, a decyzja skonsultowana była z Komendantem Miejskim Policji i Powiatową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pan Prezydent wskazał też alternatywne drogi dojazdowe. Z wypowiedzi Pana Prezydenta wynikało, że wszystko jest przemyślane i doskonale przygotowane. Życie pokazało, że jest zupełnie inaczej. […]”

Tu przeprowadził wiele dowodów na to stwierdzenia, nota bene wiele ujętych już przeze mnie w interpelacjach do Pana Prezydenta Z. Podrazy. „[…] W tym miejscu pragnę złożyć wniosek, by statystyki wypadków były ogólnodostępne dla mieszkańców naszego miasta, na przykład na stronie internetowej Dąbrowy Górniczej. Poprawiło by to na pewno bezpieczeństwo poruszania się po naszych ulicach. Mieszkańcy danej dzielnicy wiedzą, jakie są lokalne zagrożenia, na przykład nasza wiedza opiera się na wysiłku złożenia doświadczeń wielu mieszkańców w jedną miarodajną całość, ale dla wielu były by to informacje pozwalające na szczególne zwiększenie ostrożności w tych miejscach, w których dochodzi do większej ilości zdarzeń drogowych. Mogło by to być połączone z informacjami na temat np. lokalnych utrudnień w ruchu. Mieszkańcom naszego miasta należy się taka wiedza. Ze skrzyżowaniem wiąże się wiele błędnych i wzajemnie sprzecznych decyzji podejmowanych przez urzędników przez wiele lat.[…]. Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni zebrani! Chciałem podkreślić, że nasze działania spotkały się z szerokim poparciem mieszkańców, otrzymaliśmy także szerokie poparcie od posłów Ziemi Zagłębiowskiej, pani Beaty Libery-Małeckiej, panów Grzegorza Dolniaka i Jarosława Pięty z Platformy Obywatelskiej, pani Ewy Malik, i pana Waldemara Anzelma z Prawa i Sprawiedliwości, senatora Zbigniewa Meresa z Platformy Obywatelskiej, radnego Sejmiku Wojewódzkiego, pana Krzysztofa Stachowicza, a także wojewody śląskiego, pana Zygmunta Łukaszczyka. Popierają nas także radni. którzy wspomagają nas w naszym działaniu, panowie Grzegorz Jaszczura i Tomasz Pasek z klubu „Porozumienie PO, UPR, Nasza Dąbrowa”, pani Halina Głowacka i Marek Cygroń z PiS. Wszystkim wymienionym osobom jako wyborcy serdecznie dziękujemy! Jednocześnie zwracamy się do wszystkich osób tu obecnych o poparcie. Was również, Szanowni Państwo, dotykają niedogodności, które przedstawiłem, tym bardziej więc liczymy na włączenie się w nasze merytoryczne działania. Reasumując moje wystąpienie, w imieniu mieszkańców chciałbym jeszcze raz prosić Pana Prezydenta jako władzę wykonawczą naszego miasta o przywrócenie ruchu. My, jako mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, nie oczekujemy od władz naszego miasta nieomylności. Omyłki są cechą człowieczeństwa. Dlatego wyjście z tak trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się społeczeństwo naszego miasta po zamknięciu skrzyżowania drogą dialogu i profesjonalizmu traktować będziemy jako umiejętność niezbędną do sprawowania powierzonych przez społeczeństwo Dąbrowy Górniczej funkcji. Władze miasta otrzymały od nas projekt regulacji otwartego ponownie skrzyżowania do opracowania przez niezależną, profesjonalną firmę z dużym doświadczeniem. Jesteśmy przekonani, że wykonany przez nią projekt zmodernizowanego, otwartego skrzyżowania usatysfakcjonuje nas wszystkich.”

Pan Prezydent Z. Podraza (SLD) stwierdził, że po wnikliwej analizie odpowie na przedstawiony wniosek mieszkańca, natomiast jego Z-ca P. Gocyła (SDPL) znowu zaczął próbować obrażać mieszkańców, że niby uzasadnienie i dowody przedstawione są zbyt obszerne i jest ich za dużo, a to źle! A tak w ogóle, to mieszkańcy nie zapewnili profesjonalnej firmy, która by opracowała i przeprowadziła badania tego skrzyżowania. Kto i za co bierze w tym mieście pieniądze w Urzędzie Miasta???

W interpelacjach, Radny G. Jaszczura odniósł się także do problemu skrzyżowania, ponieważ z powodu konieczności skonsultowania jego reinterpelacji z poprzedniej sesji z Komendą Miejską Policji i Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, odroczono na nieokreślony czas odpowiedź na jego reinterpelację. Nota bene trochę to stoi w sprzeczności z tezą Pana Gocyły jakoby wszystko było przekonsultowane przed zamknięciem omawianego skrzyżowania!

Zmieniając temat wygłosił w imieniu grupy radnych, także T. Paska i H. Głowackiej interpelację: „Szanowny Panie Prezydencie!Z informacji zawartej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej wynika, że 25 zawodniczek i zawodników klubu MKS Dąbrowa Górnicza, konkretnie siatkówki kobiet i koszykówki mężczyzn otrzymuje miesięcznie stypendia w wysokości ok. 9000 zł zawodniczki i 3000 -6000 zł zawodnicy. Daje to potencjalnie około 1,2 mln zł w skali roku. Czy Pan Prezydent popiera taki sposób wydawania pieniędzy podatników-mieszkańców naszego miasta? Na jakiej podstawie prawnej odbywa się finansowanie MKS Dąbrowa Górnicza?Ile wynoszą koszty utrzymania tych drużyn podatników naszego miasta wraz z kosztami hali, obozami, dietami i dojazdami, ew. innymi kosztami ubocznymi, aczkolwiek niezbędnymi do utrzymania takiego zawodowstwa na poziomie pierwszej ligi?Dla porównania prosimy o podanie ile wynoszą środki pozyskane od sponsorów na te dwie drużyny w skali roku. Ponadto prosimy o przedstawienie sposobu finansowania trenerów i działaczy klubu i źródeł ich etatów. Kto zajmuje etat dyrektora klubu i jakie jest jego wynagrodzenie?”

Następnie w interpelacjach głos również tradycyjnie zabrał J. Talkowski. W punkcie IX Oświadczenia doszło do wygłoszenia oświadczenia w imieniu zresztą grupy radnych, przez radnego J. Talkowskiego przeciwko planowanemu zniszczeniu Parku Hallera w celu wyprowadzenia ruchu spod hali Sportowej. Znowu nie wzięto pod uwagę sugestii choćby radnego G. Jaszczura, który jeszcze 04.06.2008 r. złożył propozycję inwestycji rozwiązującej omawiany wyjazd, poprzez wybudowanie tunelu pod nasypem przy Bibliotece (kiedyś siedziby partii komunistycznej) do ul. Kościuszki. Zresztą identycznie jak przy wniosku o rozwiązanie problemu węzła komunikacyjnego na Staszicu w postaci skrzyżowania dwupoziomowego Pan Prezydent, czy Komisja Promocji i Rozwoju, nie zajęli nawet stanowiska. Następnie zakończono sesję.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie