20160422_080333W dniu 19.04.2016 r., czyli przedprzedwczoraj będąc na Komisji Budżetowej dowiedziałem się, że za trzy niepełne doby odbędzie się Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej, zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej panią A. Pasternak (podobno już nie SLD), na wniosek Pana Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Z. Podrazy (na 100% SLD). Powodem „paniki”, bo jak inaczej to nazwać, pana prezydenta jest przegrana sprawa sądowa Gminy ze spółką Centrum Administracji sp. z o.o. i konieczność zapłaty przez gminę co najmniej 16.385.000,00 zł. Na tę sporą kwotę składa się 7.054.389,86 zł należności głównej i odsetki (wraz z kosztami postępowania oczywiście).

20160422_080543Aby, mimo wszystko jak najkrócej przedstawić problem, posłużę się moim wystąpieniem w jedynym punkcie części merytorycznej, tj. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowa Górnicza na rok 2016 (druk 84). Da to obraz przebiegu sesji. O tym, że wywodząca się z formacji postkomunistycznej Przewodnicząca A. Pasternak kilkakrotnie mi przerywała, to nie muszę chyba pisać. Niestety kolejny test ewentualnego zdekomunizowania się oblali, wystawiam im ocenę w skali od 1 do 6: zero. 🙂 . Test oblała również moim zdaniem wciąż skrajnie lewacka TVP3 z Katowic, której nie zainteresowało stanowisko radnych opozycyjnych, np. moje i radnej K. Zagajskiej.

Zaproponowałem wprowadzenie następujących poprawek do projektu uchwały:

– co do treści projektu uchwały:

Wprowadzić poprawkę w treści uchwały poprzez usunięcie sformułowania: „i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej”.

Uzasadnienie:

Byłem na komisji budżetowej w dniu 19.04.2016 r., gdzie radni Rady Miejskiej, o godz. 14.15. otrzymali tenże projekt uchwały wraz z wyrokiem sądu z dn. 22.01.2016 r. i korespondencją pana prezydenta Z. Podrazy z firmą „Centrum Administracji” sp. z o.o., Kancelarią Adwokacką Popiołek Adwokaci…sp. k. oraz Eiffage Polska Budownictwo S.A.

W kontekście tego, wysłuchanie członków komisji budżetowej w tym mnie musiało być bardzo ułomne. Komisja raczej była niema! Nie słyszałem opinii żadnego radnego z komisji budżetowej oprócz Pani A. Pasternak, sugerującej ewentualne jeszcze wyższe koszty zajęć komorniczych!

Tak swoją drogą dziwi mnie nagłe przyspieszenie działań Rady Miejskiej, wspomnę problemy ze zwołaniem sesji nadzwyczajnej w temacie ZCO SS, jak i tematu dzisiejszego. Dlaczego pan prezydent nie raczył wprowadzić pod dyskusję tego punktu na spokojnie na sesji marcowej w dniu 16.03.2016 r. i do wszystkich komisji R.M.?

Przecież w piśmie pana prezydenta Z. Podrazy z dnia 01.02.2016 r. do prawdopodobnie prezesa C.A. sp. z o.o. pana Roya Jean Lou, pan prezydent powołuje się na rozmowę z panem prezesem zarządu Eiffage Polska Budownictwo S.A. panem Z. Zajączkowskim i potwierdza chęć niezwłocznego zapłacenia przez Gminę kwoty 7.054.389,86 zł (jako należności głównej)!

Ponadto już w piśmie z dnia 09.03.2016 r. pełnomocnik C.A. Sp. z o.o., kancelaria Popiołek, Adwokaci… sp.k. wzywa Gminę do niezwłocznej zapłaty zasądzonych kwot! i także podnosi sprawę egzekucji komorniczej.

Natomiast już 15.03.2016 r. pan prezydent informuje kancelarię Popiołek, Adwokaci… sp.k. o wykonaniu ww. płatności.

Sesja Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej odbyła się 16.03.2016 r.!

Następnie dokonano wpłaty 3.723.672,88 zł. A pismo potwierdzające z Eiffage Polska Budownictwo (?) w naszym Urzędzie wylądowało 11.04 2016 r.!

Jako radni otrzymaliśmy materiał informacyjny w dniu 19.04.2016 r. jak już wcześniej wspomniałem.

Przy okazji, Szanowni Państwo:

– Co do prowadzonej korespondencji pana prezydenta, to prosiłbym o wyjaśnienie z czego wynikają pisma do „Eiffage Polska Budownictwo” S.A., jeżeli powództwo i wyrok Sądu Apelacyjnego z 22.01.2016 r. dotyczy „Centrum Administracji” sp. z o.o.?, a kontrakt na projekt, budowę i eksploatację C.A. jest z mocy prawa nieważny? (odpowiedzi nie otrzymałem!)

Ponadto, chciałbym zgłosić takie zapytanie, dot. projektu uchwały:

– czy właściwe jest zaksięgowanie z kwoty 16.385.000,00 zł, 7.685.000,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane? Czy podejmujemy prawidłową w tej treści uchwałę? Jeżeli jest to niewłaściwe to proszę o zaproponowanie poprawki Panie Prezydencie. (poprawki nie zaproponowano)

20160422_091121Ponadto w imieniu radnych Klubu Radnych PIS wnoszę poprawkę do treści uzasadnienia polegającą na uzupełnieniu pierwszego zdania uzasadnienia do projektu uchwały następującym sformułowaniem:

„… oraz władz miasta między tym dniem, a 2003 rokiem włącznie i władz miasta od 2005 roku do teraz.”

dłuższe moje Uzasadnienie:

co do uzasadnienia to nie można obwiniać skutkami finansowymi podjętych działań „tylko” poprzednie władze miasta. Przecież pan prezydent rządzi w naszym mieście od 9 lat i powstaje pytanie dlaczego pan prezydent tyle czasu czekał na ostateczny wyrok nie reagując, np. w wyniku unieważnienia prawomocnie Kontraktu na Projekt, budowę i eksploatację kompleksu budynków Centrum Administracji, co miało miejsce 30.04.2009 r., czyli za urzędowania pana prezydenta.

ponadto jest ciągłość władzy i uważamy, że takie sformułowanie byłoby właściwsze. Tym bardziej, że obecnie nieważny kontrakt na wykonanie projektu, budowę i eksploatację C.A. zawarty był 24.11.2000 r. przez ówcześnie urzędującego pana prezydenta.

– Następny problem z tym związany, to złożenie wniosku o kasację tego wyroku do Sądu Najwyższego, tzn. z dnia 22.01.2016 r. (pan prezydent potwierdził, że złożył kasację w środę, tj. 20.04.2016 r.).

Kiedy Gmina otrzymała wyrok z uzasadnieniem? (odpowiedzi nie otrzymałem!)

– w kontekście tego wyroku, nad konsekwencjami którego dzisiaj obradujemy warto podnieść sprawę zmiany kancelarii prawnej występującej ze strony naszej Gminy panie prezydencie. Mianowicie Eiffage… S.A. (Mitex S.A.) reprezentuje cały czas jedna kancelaria Popiołek Adwokaci… sp. k., od początku spraw sądowych związanych z Mitexem, a były przecież liczne.

Tym bardziej uważamy to za problematyczne, ponieważ bardzo dobra kancelaria mecenasa J. Dyrdy z Krakowa, czyli spoza terenu województwa śląskiego, odniosła duży sukces, albowiem doprowadziła do prawomocnego unieważnienia wo. Kontraktu wraz z umowami okołokontraktowymi dot. C.A. A przecież musiała to być decyzja pana prezydenta! (Aczkolwiek od 2007 r. sprawę prowadziła oficjalnie aktualna kancelaria urzędu pani I. Gałki).

W związku z powyższym zresztą, całkowicie przychylamy się do zdania pana prezydenta z Komisji Budżetowej, że należy skierować powstały problem płatności ze strony Gminy wobec C.A. sp. z o.o. do prokuratury.

20160422_083725W tym kontekście chciałbym jeszcze przytoczyć kilka sformułowań z uzasadnienia Sądu Apelacyjnego do wyroku z dnia 30.04.2009 r. unieważniającego wo. kontrakt:

[…] Oddalając apelację Spółki Centrum Administracji od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 21 czerwca 2005 r. Sąd Apelacyjny w motywach wyroku z dnia 27 maja 2008 r. sygn. Akt I ACa 206/08 podzielił jego stanowisko, że umowa – kontrakt do przetargu dwustopniowego na wykonanie projektu, budowę i eksploatację „Centrum Administracji” w Dąbrowie Górniczej zawarta w dniu 24 listopada 2000 r. pomiędzy Gminą Dąbrową Górniczą a Mitex Spółką Akcyjną w Kielcach wraz z załącznikiem do niej jest nieważna.

Sąd ten uznał, że strony umowy z dnia 24 listopada 2000 r. z góry zakładały powołanie określonej w zarysach spółki, celem eksploatacji Centrum, co zgodnie z art. 12a ustawy o zamówieniach skutkuje nieważnością, ponieważ powoduje zmianę podmiotu, który wygrał przetarg. Założeniem i celem kontraktu była kompleksowa realizacja dotycząca projektowania, wykonania obiektu i jego eksploatacji. Wobec nieuregulowania w kontrakcie wynagrodzenia pieniężnego za wybudowanie obiektu (§8 ust. 4), jego formą była 15 letnia eksploatacja, która nie miała charakteru niezależnej, odrębnej umowy.

[…] Nieważność kontraktu skutkuje utratą uprawnienia powódki do korzystania z obiektu Centrum Administracji, przekazywania go do korzystania innym podmiotom, świadczenia na ich rzecz opisanych usług oraz pobierania określonych opłat, ponieważ nie ma podstawy, z którą związane było kształtowanie treści tej umowy. Nie może zmienić tego stanowiska odwoływanie się przez strony w umowie eksploatacyjnej do uprawnienia powódki do dysponowania obiektem w oparciu o umowę dzierżawy z dnia 17 maja 2001 r., ponieważ zawarcie obu tych umów było możliwe po uzyskaniu przez powódkę uprawnienia przewidzianego kontraktem, również do dysponowania terenem (§ 28 ust. 4), zaś umowa dzierżawy była także elementem kontraktu. Podkreślenia wymaga, że o nieważności kontraktu zadecydowało stwierdzenie nieważności jego postanowień dotyczących części związanej z eksploatacją przez przekazanie zamówienia w tym zakresie innemu podmiotowi, niż oferent, który wygrał przetarg.

[…] Nieważność umowy eksploatacyjnej spowodowana została tymi samymi przyczynami, co kontraktu, skoro doszło do wykonania go przez inny podmiot niż wykonawca, a zatem z naruszeniem art. 12 a ustawy o zamówieniach publicznych.

Większe fragmenty tegoż Uzasadnienia znajdziesz Szanowny Czytelniku we wpisie z dnia 29.06.2009 r.: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=167#more-167.

 I kontynuowałem:

Tym uzasadnieniem właśnie kierowała się Prokuratura Okręgowa w Gliwicach (pani prokurator I. Pirch-Mirocha), umarzając przecież śledztwo w sprawie przeciwko Markowi Lipczyk i innym w dniu 30.06.2009 r.

Charakterystyczny dla tegoż uzasadnienia byłby np. fragment:

„[…] Zatem skutki działania podejrzanych w tym zakresie nie są jeszcze przesądzone, i trudno na tym etapie domniemywać, w szczególności wobec zasady wyrażonej w art. 5 par. 2 k.p.k., że ich efektem jest wyrządzenie Gminie istotnej szkody.

Natomiast jako potencjalnie godzącą w interes Gminy Dąbrowa Górnicza należy uznać wprowadzoną aneksem nr 2 do kontraktu zmianę, polegającą na rozszerzeniu możliwości dochodzenia przez spółkę eksploatatora żądania, w przypadku odstąpienia od umowy przez najemcę lub przez wynajmującego z istotnych przyczyn leżących po stronie najemcy, kary umownej, podczas gdy pierwotnie kontrakt zakładał, iż przyczyny te winny być zawinione. Wobec jednak stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem sądu, nieważności kontraktu, trudno na obecnym etapie przyjąć, iż zmiana ta spowodowała faktyczny, realny skutek w postaci wyrządzenia Gminie Dąbrowa Górnicza istotnej szkody, w rozumieniu art. 231 par. 3 k.k.”.

20160422_090221Na tym zakończyłem uzasadnianie poprawek. Niestety poprawki do uzasadnienia, w ogóle nie rozpatrzono, a moją prośbę o wprowadzenie autopoprawki Pan Prezydent Z. Podraza (skrajna lewica SLD) zdecydowanie odrzucił.

Co do poprawki pierwszej to została odrzucona 15 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się i 6 za jej przyjęciem.

20160422_083432Niestety, także nie udało mi się zabrać głosu w dyskusji dot. tego jedynego projektu uchwały na tej Sesji Nadzwyczajnej, ponieważ po wystąpieniu radnej K. Zagajskiej, zresztą także poprzez wyłączenie jej mikrofonu Przewodniczący Rady Miejskiej pani A. Pasternak (SLD, teraz podobno WdDG) doprowadziła do przegłosowania swojego wniosku formalnego o zakończeniu dyskusji w tym punkcie! Jeszcze raz powtórzę w punkcie, w temacie którego zwołano Sesję Nadzwyczajną na wniosek Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD).

W wyniku poparcia tego wniosku przez lewicowych radnych koalicji proprezydenckiej, nie udało mi się nawet przedstawić stanowiska Klubu Radnych PIS w temacie tego projektu uchwały! Co uważam za skandaliczne i licujące jedynie z metodami stosowanymi w totalitaryzmie a nie demokracji.

Czy Szanowni Czytelnicy uważają, że tak robi się w interesie Mieszkańców? Proszę się nad tym zastanowić!

Komentarze

10 komentarzy do “sesja nadzwyczajna 22.04.2016 r. (odsłona 80, cz. 1)”

 1. Zbyszek, 22 Kwi 2016 o 15:55

  Bardzo dobre wystąpienie Panie Radny.

 2. mieszkańcy Dąbrowy, 22 Kwi 2016 o 17:51

  Panie Radny bardzo dziękujemy za bloga którego Pan prowadzi. Właśnie dzięki niemu możemy poznać prawdziwe problemy (usilnie ukrywane!) naszego miasta, tak nieudolnie zarządzanego. Nieudolnie dla nas mieszkańców, za to bardzo „udolnie” dla grup interesów, które się wykształciły i bardzo mocno zakotwiczyły! w Dąbrowie. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem pana postaw i konkretnych działań jakie pan czyni dla dobra każdego z nas.
  Tylko jest jeden poważny problem. Informacje te nie docierają do Dąbrowian. Docierają tylko i wyłącznie do wąskiej grupy odbiorców, która czyta regularnie pana bloga.
  Rozwiązanie tego problemu jest proste. Proszę doprowadzić do powstania niezależnego portalu informacyjnego w tym zakłamanym mieście!
  Portalu, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli możliwość poznać całą prawdę o Dąbrowie Górniczej (ze szczególnym naciskiem na tematy dotykające bezpośrednio lub pośrednio ich samych). Portali, gazetek i stron na facebooku zajmujących się różnymi tematami, jednakże mało istotnymi jest aż nadto. Być może wtedy (przy pełnej wiedzy o drażliwych tematach i konkretnych zachowaniach konkretnych osób) ciężko będzie wkupić się w łaski potencjalnych przyszłych wyborców darmowymi jabłkami, choinkami i marchewką!
  Ludzie powinni mieć wiedzę JAK w kluczowych sprawach dla miasta zachowują się radni, jak głosują, czy zadają dociekliwe pytania, czy też wymownie milczą. Do ludzi powinien „iść” ciągły, pełny i prawdziwy przekaz informacji.
  Na razie za to co pan robi – DZIĘKUJEMY!
  Ale to za mało – CZEKAMY NA WIĘCEJ!

 3. iti, 22 Kwi 2016 o 21:59

  szacun!!!!!!!

 4. Kazimierz Jasionek, 22 Kwi 2016 o 22:26

  Takie […] rządy uprawia w DG Zaraza i walnie do tych idiotyzmów przyczyniają się radni prozarazowcy z Lodówą na czele !!!! Ci kpiarze robią te wszystkie machloje z pełną premedytacją, nie obawiając się żadnych konsekwencji ze strony wymiaru niesprawiedliwości !!!! Za takie cyrki powinny zostać zlicytowane całe ich majątki (dlaczego mają płacić mieszkańcy) a oni sami […] !!!! Zastanawiam się mocno, ile z tych milionów w ich zamysłach ma trafić pod stołem do prywatnych (może) kieszeni ???? Takie rządzenie tym miastem to nic innego jak wyprowadzanie olbrzymich sum do kieszeni różnych kolesi co powinno się nazywać SABOTAŻEM w stosunku do mieszkańców i tego zapyziałego rozdrapywanego przez tą sitwę miasta !!!! Pytam kiedy mieszkańcy popatrzą na te brudne łapy tych łapsów i zrobią z nimi porządek ??? Na wystąpienie i zajęcie odpowiedniego stanowiska prokuratury przestałem już liczyć przez te wszystkie lata rządów tej czerwonej pajęczyny, bo to są ich kolesie !!!!Panie Grzegorzu proszę nie kropkować żadnego wyrazu z mojego prawdziwego i sprawiedliwego komentarza !!!!!

 5. info, 23 Kwi 2016 o 5:13
 6. Max, 23 Kwi 2016 o 13:04

  Brawo, brawo! tępić lewactwo Panie Grzegorzu.

 7. goły, 23 Kwi 2016 o 15:29

  Interes mieszkańców jest im obcy Panie Grzegorzu.

 8. antylewak, 23 Kwi 2016 o 21:05

  z lewaka zawsze wyjdzie lewactwo……..

 9. ciekawy, 23 Kwi 2016 o 21:12

  Panie Grzegorzu proszę zapytać Przewodniczącej czy współpracuje z kancelarią prof. Popiołka?

 10. Dąbrowiak., 24 Kwi 2016 o 22:22

  Ciekawe czy kancelaria Przewodniczącej Rady Miejskiej pani A Pasternak wspólpracuje z nią lub wspólpracowała. prof PopiołkaLub kancelaria ,która obecnie prowadziła sprawę z ramienia miasta Dąbrowy pani IGałki jest jakoś powiązana z naszym UM?

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie