Przedstawiam trochę spóźniony, ale za to już 34 z kolei opis sesji Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej. Staram się jako radny robić swoje subiektywne opisy sesji w celu przełamania reżimowej propagandy i oceny sytuacji, która zalewa prasę lokalną. Tej, która odbyła się 17 kwietnia 2009 r. dałem tytuł absolutoryjna:

Po stwierdzeniu quorum Pani Przewodnicząca A. Pasternak (Lewica) rozpoczęła obrady. Na początku doszło do wystąpienia członka Armii Krajowej pułkownika Ludwika Marowskiego ze Związku Inwalidów Wojennych RP, odznaczonego m.in. Krzyżem Virtuti Militari, uczestnika wojen obronnych w 1939 roku. Krótko wspomniał historię swojej formacji, przez dziesiątki lat dążącej do wyzwolenia naszego kraju, m.in. spod okupacji sowieckiej. Dla ścisłości warto przypomnieć, że ostatni sowieccy (komunistyczni) okupanci opuścili nasze obecne ziemie dopiero w 1991 roku i od tego roku należy liczyć odzyskanie niepodległości przez Polskę m.in. po IV rozbiorze. Doszło do wręczenia honorowego medalu przyznanego Urzędowi Miejskiemu w Dąbrowie Górniczej oraz uhonorowania Pani Jadwigi Kosakowskiej medalem za zasługi dla ZIW RP. Nastąpiło potem symboliczne wręczenie stypendiów Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Studentów- Mieszkańców Dąbrowy Górniczej, ale Ci w przeciwieństwie do osiemdziesięcioletnich członków Armii Krajowej nie zaszczycili nas swoją obecnością.

Następnie wybrano jednogłośnie na Sekretarza obrad Pana K.Woźniczkę Wiceprzewodniczącego Rady i przystąpiono do zmiany zaproponowanego w trybie Regulaminu porządku obrad. Zmiana miała polegać na usunięciu punktu 17 części merytorycznej, dotyczącego przeprowadzenia referendum tzw. śmieciowego. I niestety przy 17 głosach za i tylko 4 przeciw (G.Jaszczura, B.Ciaś, T.Pasek i J.Talkowski – wszyscy z klubu „Porozumienie PO, UPR, Nasza Dąbrowa), reszta była za zniesieniem tego punktu z obrad, m.in. radny PIS M.Cygroń. Wniosek o zniesienie tego punktu złożyła Radna M.Trzewiczek. Przeciwko argumentując pomysł radnych opozycyjnych populizmem i polityką był także radny Zb.Łukasik (BPD), czyli znowu argumenty podobne jak przy sekowaniu projektu uchwały radnych G.Jaszczura, T.Skóry, T.Paska, na poprzedniej sesji, dotyczącego obniżenia diet wszystkim radnym o 50%.

Przeciwko wypowiedział sie także Pan Prezydent Zb.Podraza i reszta Lewicy. Zatwierdzono porządek obrad z dwoma głosami przeciwnymi (G.Jaszczura, T.Pasek). Następnie przyjęto do wiadomości protokół z sesji z dnia 26.03.09 r. oraz sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza za marzec 2009 r.

Po tych przedbiegach przystąpiono do tzw. części merytorycznej obrad, której głównym clou miało być udzielenie absolutorium. Jednakże jeszcze wcześniej w związku ze skasowaniem na przedostatniej sesji Radnego E.Bobera (ND) z Rady Miasta, zaprzysiężono w to miejsce nową Radną, Panią Ewę Pieczykolan (Nasza Dąbrowa). Doszło do tego w związku z niejasną sytuacją odwoływania się w Sądzie radnego E.Bobera przy 2 głosach wstrzymujących się. Pani Ewa Pieczykolan zakończyła przysięgę sformułowaniem „Tak mi dopomóż Bóg”, więc nadal tylko 6 radnych, oczywiście ultralewicy (A.Pasternak, K.Szaniawska, J.Jurof, T.Orpych, I.Zugaj) i Radny W.Wiekiera jest w radzie ateistami lub wstydzi się Jezusa Chrystusa, lub jest innej wiary.

Nastąpiło wystąpienie Pana Prezydenta Zb. Podrazy (SLD) zachęcające do przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2009 rok i udzielenia absolutorium organowi urzędu jakim jest Prezydent. Pan Prezydent przytoczył dużo liczb. Odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Pana Prezydenta Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok. Izba znowu nie miała większych zastrzeżeń. Ale wiele zastrzeżeń mieli Radni opozycyjni, tzn. J.Talkowski (którego wystąpienie było merytorycznie najlepsze), H.Głowacka, T.Pasek, G.Jaszczura. Oprócz nich przeciwko zagłosowała radna B.Ciaś.

Radny G.Jaszczura wyraził swoje załamanie po ostatniej sesji i po tym jak nie udało mu sie przekonać innych radnych poza K.Tamborkiem (BPD) do zmniejszenia diet o 50%, zasugerował, że dzisiaj też nie uda mu się nikogo przekonać do głosowania przeciwko absolutorium dla Pana Prezydenta. Więc z takim podejściem nie mógł zajść daleko. Pomoc w walce z jego załamaniem zaoferował mu Pan Prezydent Podraza jako lekarz. Radny jednak miał wątpliwości, bo Pan Prezydent jest specjalistą chirurgiem, a nie psychiatrą. Na co Pan Prezydent stwierdził, że jest specjalistą ortopedą.Tak mijał czas sesji… Aczkolwiek Radny G.Jaszczura zdążył powiedzieć o ostatnim miejscu naszej gminy w rankingu „Rzeczypospolitej’, jakby nie było rankingu firmowanym przez kilku Profesorów, oraz z kolei o 3 miejscu Dąbrowy Górniczej w Polsce, w ilości środków pieniężnych wydawanych na 1 mieszkańca na administrację (pierwszy jest Sopot). To akurat Pan Prezydent pozostawił bez komentarza i wytłumaczenia. Nawiasem pisząc trudno byłoby mu się z faktów wytłumaczyć. Oto fragmenty odpowiedzi Pana Prezydenta na interpelację (zapytanie) Radnej H.Głowackiej o zarobki kadry kierowniczej w naszym urzędzie:

„1. Średnie wynagrodzenie kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej za 2008 r. z uwzględnieniem dodatków i nagród kształtowało się na poziomie 7.596,-zł.

2. Globalna kwota nagród przyznanych urzędnikom w 2008 r. wynosiła 1.939.368,- zł.

3. Ogólna kwota wypłaconych w 2008 r. dodatków specjalnych urzędnikom wyniosła 1.521.249,88 zł.”

Dla ścisłości: wstrzymali się od głosu przy absolutorium radna E.Pieczykolan (co wydaje się naturalne) i co dziwne radny z PIS M.Cygroń? (myśleliśmy, że to tzw. opozycja). Za skwitowaniem Prezydenta byli wszyscy pozostali radni w liczbie 16-stu, lewicowej koalicji proprezydenckiej, w różnoraki i zaawansowany sposób powiązani z Panem Prezydentem, czy to ideowo, czy to etatowo. Radny T.Orpych (SLD) poparł uchwałę za Komisją Budżetową, argumentując jak umiał, a że nie bardzo umiał to nie bardzo uargumentował (identycznie było rok temu). W tym roku nawet Komisja Promocji i Rozwoju, przy 1 głosie przeciwnym, była za udzieleniem absolutorium Panu Prezydentowi, co trochę zawile przedstawił radny I.Zugaj (Lewica-SLD). Być może zresztą brakuje mi inteligencji, bo z małego procentu wykonania inwestycji wywiódł on wniosek o głosowanie za udzieleniem absolutorium. Pan Prezydent Zb. Podraza podziękował swoim Radnym za poparcie i obiecał podjęcie próby przekonania w przyszłości pozostałych radnych do swoich racji.

W części merytorycznej zajęto się następnie głównie przyjmowaniem uchwał dotyczących: przyjęcia do wiadomości sprawozdań z pracy jednostek pomocniczych Gminy Dąbrowa Górnicza za rok 2008, przyjęcia planów pracy tych jednostek na rok 2009 i uchwalenia Statutów poszczególnych Osiedli: Okradzionowa, Łęki, Ujejsca, Tucznawy, Trzebiesławic, Strzemieszyc Małych, Antoniowa. Zabrakło tylko Statutu Ząbkowic, o który walczy chyba najprężniejsza rada osiedla Ząbkowic i której co oczywiście najśmieszniejsze grozi rozwiązanie z powodu wakującego jednego miejsca po rezygnacji radnego, który został wybrany. Dobrze, że nie jestem zwolennikiem demokracji i mogę sobie dzięki temu zawsze ją skrytykować. Te uchwały powyższe przyjęto szybko i jednogłośnie, dzięki czemu Pani Przewodnicząca przeszła z westchnieniem do punktu IX Interpelacje i zapytania.

Z westchnieniem ponieważ już wisiałem nad pulpitem z podniesioną ręką. Wygłosiłem dwie interpelacje prosząc Pana Prezydenta Zb.Podrazęo odpowiedzi pisemne. „Szanowny Panie Prezydencie! Ze względu na rozbieżne informacje, jakie docierają do mnie od mieszkańców naszego Miasta, co do sytuacji, w szczególności finansowej w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych, proszę o kilka informacji. Na początku obecnej kadencji Z-ca Prezydenta Pan P.Gocyła informował, że kieruje sprawę sposobu prowadzenia księgowości, czy ogólnie sytuacji w MZBM, do Prokuratury. Proszę o podanie aktualnej sytuacji prawnej tego wniosku Pana Prezydenta, czy Prokuratura zakończyła postępowanie? Jeżeli był np. wyrok sądowy w tej sprawie to proszę o dostarczenie jego xera z uzasadnieniem. Jak Pan Prezydent ocenia na dzień dzisiejszy wyjaśnianie zaszłości, w tym nieprawidłowości; szczególnie chodzi mi o księgowość, w MZBM?”

Druga znowu dotyczyła zamknięcia skrzyżowania na Staszicu i związanych z tym trudnościami dla mieszkańców miasta. „Szanowny Panie Prezydencie!Kolejny raz chciałbym w interpelacji powrócić do sytuacji pogorszenia się bezpieczeństwa po zamknięciu skrzyżowania ulic Staszica i 11-go Listopada z DK 94 w tym rejonie naszego miasta. Potwierdziło to nota bene wystąpienie Komendanta Policji Pana A.Poprawy na poprzedniej sesji. Prosiłem w imieniu mieszkańców osiedla o ustawienie wiaty na przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu, zniszczonej w wyniku najechania na nią samochodu 2 grudnia 2008r., czyli już w kilka dni po zamknięciu skrzyżowania. Wiata już na drugi dzień po zdarzeniu została błyskawicznie usunięta przez służby MZUM-u, a nowej nie ma, mimo moich interpelacji w tej sprawie. Pan Prezydent ręką Pana Z-cy Prezydenta P.Gocyły najpierw uzależnił postawienie wiaty przystankowej od ujawnienia sprawcy i wyegzekwowania od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, zwrotu kosztów. Zarówno dla mieszkańców, jak i dla mnie było to absurdem i chyba niewiedzą jakie są zadania urzędu Prezydenta, czy Gminy. Po kolejnej mojej interwencyjnej interpelacji P. Prezydent obiecał naprawę, jednakże po 5 miesiącach nic się nie dzieje. Czy Pan Prezydent Gocyła specjalnie działa na szkodę mieszkańców naszego miasta, w szczególności mieszkańców osiedla Staszica?Do takich wniosków można dojść, choćby porównując podobne zdarzenie, jakie 11 kwietnia br. miało miejsce na przystanku autobusowym w Ząbkowicach obok posesji nr 53 na ul. Armii Krajowej. Minął tydzień od zdarzenia, a zniszczona wiata stoi i w części spełnia swoje zadanie, choćby już w tym okresie wiosennym, ochrony przed deszczem, a nie śniegiem, czy zamiecią. Dlaczego służby MZUM i Pana Zastępca Pan Gocyła nie usunęły jeszcze zniszczonej wiaty na ul Armii Krajowej? Na ul Staszica nastąpiło to po dwóch dniach, czy może wtedy, co wydaje mi się nieprawdopodobne trzeba było szybko usunąć ślady, aby udowodnić tezę o poprawie bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu ul. Staszica i DK 94, po zamknięciu omawianego przeze mnie cały czas skrzyżowania?

Przy okazji pozwolę sobie poinformować Pana Prezydenta i Pana Zastępcę, że objazd, którego dokonują mieszkańcy osiedla, spowodowany zamknięciem skrzyżowania, wynosi między ul. Staszica i Ziemby, a ul. 11-go Listopada, np. przy Kościele dokładnie 3,8 kilometra.

Przy przykładowo dowożeniu samochodem dziecka do przedszkola po drugiej stronie DK94, dwa razy w ciągu dnia daje 15,2 kilometra nadłożonej drogi. Czy Pan Prezydent naprawdę nie zdaje sobie sprawy jaka to strata czasu, wzrost kosztów utrzymania samochodu i spalenia benzyny, czy ON, czyli zanieczyszczenia środowiska w naszym mieście. Nie popieram jakiejś tam partii zielonych, chroniących „żaby”, czy „myszki” na Rospudzie, ale w tym wypadku uważam, że można by było tego uniknąć (tzn. tych niepotrzebnie zwiększonych zanieczyszczeń). Jest absurdem, że w dobie kryzysu, który nie dotarł chyba tylko do Panów Prezydentów wydających pieniądze podatników-mieszkańców naszego miasta i otrzymujących olbrzymie wynagrodzenie z podatków, nie zwraca się na takie koszty (dodatkowe!), poszczególnych mieszkańców uwagi. Pomijam już straty przedsiębiorców, z reguły firm rodzinnych z tego rejonu, które odbiją się zresztą mniejszymi wpływami do budżetu, także naszego miasta. Jeszcze informacja dla Pana Prezydenta Gocyły: odległość od zamkniętego skrzyżowania (gdzie obecnie stoją betony), do skrzyżowania na Podlesiu wynosi 1200 m, a nie jak to twierdził Pan Prezydent Gocyła w wywiadzie dla Radia Katowice: 600 m. Jest nieprawdopodobne dla mnie, że Pan Prezydent Gocyła mając tak błędne dane może właściwie dbać o mieszkańców naszego miasta. Być może został źle poinformowany przez nasz Wydział Komunikacji, ale to też bardzo źle świadczy o wykonywaniu przez niego swoich obowiązków.”

Interpelacje także złożyli radni J.Talkowski, Zb.Łukasik, K.Tamborek i inni.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie