20160622_135339Sesja Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 22.06.2016 r. znowu była długa. Ponieważ obiecałem Mieszkańcom przedstawienie stanowiska radnych Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” w sprawie sprawozdania finansowego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii  Szpitala Specjalistycznego im. Szymona Starkiewicza z 2015 rok, to od tego zacznę. Tragedia. To słowo najlepiej pasuje do sprawozdania finansowego ZCO SS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, tzn. jeżeli chodzi o wyniki finansowe ZCO SS.

Oczywiście to nasze stanowisko negatywnie ocenił Pan Prezydent Z. Podraza (SLD), twierdząc, że przedstawiliśmy wybiórczo i tylko negatywne liczby ze sprawozdania. Ale jakie liczby ma przytaczać opozycja w Radzie Miejskiej?, tym bardziej, że jest ich taka masa? Innym jego zastrzeżeniem było używanie skrótu ZCO SS zamiast pełnej nazwy, przytoczonej na początku. W kontekście tego, że i tak próbowano mi przeszkodzić w przedstawieniu rzeczywiście długiego stanowiska klubowego Klubu Radnych PIS, to nie widzę w tym nic złego, przecież każdy wie o czym mowa. Tak swoją drogą Panie Prezydencie, to przy zmianie nazwy (zobacz także) szpitala wstrzymałem się od głosu (o ile pamiętam), bo nie w nazwie tkwi, tak wg mnie, rozwiązanie problemu tego ZOZu.

Referujący projekt uchwały p.o. Dyrektor z kolei miał zastrzeżenia do treści. Też się dziwię w kontekście złego informowania radnych opozycji, czyli Klubu Radnych PIS o sytuacji, braku reakcji na próby zwołania Sesji Nadzwyczajnej w celu wyjaśnienia sytuacji, etc. A mogłoby to przyczynić się do wyjaśnienia wielu niejasności. Wg nas dobrej woli zarówno ze strony Pana Prezydenta jak i p.o. Dyrektora nie było. Zobacz także. A jako radni mamy wręcz w obowiązku artykułować pewne sprawy.

Dąbrowa Górnicza, dn. 2016-06-22 r.

20160622_133731Stanowisko radnych Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” do projektu uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, przedstawionego przez Pana Prezydenta.

Szanowni Państwo! Nad przedstawionym przez Pana Prezydenta projektem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego ZCO SS im. S. Starkiewicza wraz z uzasadnieniem należałoby się raczej rozpłakać, niż go poprzeć!

Niestety oprócz dużej straty ZCO SS, czyli 20.829.606,81 zł i kilku zdań z uzasadnienia, cytowanych z opinii biegłego rewidenta Pana Stanisława Bazana z Katowic, reprezentującego firmę Lex-Fin s.c. Lex-Fin sp. z o.o. Stanisław Bazan, należałoby Panie Prezydencie, np. dokończyć w uzasadnieniu stwierdzenia Pana rewidenta S. Bazana.

Mianowicie pominął Pan w uzasadnieniu opinię biegłego rewidenta:

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę, że:

– w badanej Jednostce od kilku lat uzyskiwane przychody nie pokrywają w pełni kosztów działalności. Dalsze utrzymywanie tej tendencji przy równoczesnym braku wsparcia finansowego Miasta Dąbrowa Górnicza, o którym mowa w art. 59 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. 2013 poz. 217) może doprowadzić do likwidacji Jednostki lub zmiany jej formy organizacyjno-prawnej, […]”

(tak w uzupełnieniu biegłego rewidenta rozwiniemy tę kwestię, także na podstawie jego opinii):

Szanowni Państwo! Udział aktywów obrotowych wynosi 8%, czyli aktywów trwałych jest 92%. W pasywach kapitały własne wykazują wartość ujemną, a zewnętrzne źródła finansowania pokrywają całość majątku Jednostki!

Zobowiązania długoterminowe wynoszą 3%, a zobowiązania krótkoterminowe aż 36%! Zobowiązania długoterminowe tak nawiasem mówiąc zmniejszyły się aż o 90%.

Wartość kapitałów własnych osiągnęła wartość ujemną.

Wskaźnik rentowności brutto jest ujemny i ukształtował się na poziomie aż (-40%).

Wskaźnik rentowności majątku kształtuje się na poziomie (-9,8%), (teoretycznie im byłby wyższy na plusie tym lepiej).

Wskaźniki płynności I, II i III uległy kolejnemu zmniejszeniu w porównaniu do poprzedniego okresu i wynoszą 0,24; 0,23; 0,09, przy zalecanych około 1 (jedności).

Okres spłaty zobowiązań wydłużył się z 101,9 dni do 304,7 dni. A wynikiem nie spłacania zobowiązań jest dzisiejszy projekt uchwały w temacie cesji wierzytelności przysługujących Sanofi-Aventis sp. s o.o. wobec ZCO SS na kwotę 276.415,27 zł.

Szanowni Państwo! Majątek trwały ZCO SS jest w pełni pokryty kapitałami obcymi.

20160407_075305W ZCO SS od wielu lat uzyskiwane przychody nie pokrywają w pełni kosztów działalności! Na podstawie przedstawianych sprawozdań finansowych czy choćby Biznes Planu ZCO (jeszcze z 2013 r.) widoczne były złe tendencje. Można było przy obiektywnym spojrzeniu bez trudu je wychwycić.

Mówiłem jeszcze we wrześniu 2015 r. o słabym wykonywaniu planu przychodów (np. 78% za I półrocze 2015 r.), przekroczeniu kosztów, złej tendencji co do wartości wskaźników finansowych i zamknięciu stratą tego okresu na kwotę 13.277.000,00 zł!

Z prostego spojrzenia na wspomniany Biznes Plan ZCO wynikało, że przedsięwzięcie wybudowania oddziału onkologii było bardziej życzeniowe niż realne.

Z bilansów jednostki za lata 2001-2011 widać przykładowo stratę (w granicach kilku milionów corocznie max 6,620 mln zł w 2001 r.), jedynie w 2008 r. było 358 tys. zysku oraz w 2012.

 I dalej z opinii biegłego:

 „- przeciwko Jednostce toczą się postępowania sądowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii”. Kwota roszczeń jest uwzględniona w sprawozdaniu finansowym, ale ewentualna ich egzekucja może ujemnie wpłynąć na bieżące prowadzenie działalności przez Jednostkę.”

Znowu uzupełnimy:

CAM04799Przeciwko ZCO SS toczą się 4 odrębne postępowania sądowe z powództwa Clima Sp. z o.o. (spółki o kapitale 5.000,00 zł, komplementariuszu spółki Clima sp. z o.o. sp. k., prawdopodobnie nowa nazwa spółki Climamedic?), dotyczące realizacji robót budowlanych wraz z dostawą sprzętu medycznego i instalacją w ramach inwestycji: „Utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii” na łączną kwotę 137.351.000,00 zł. Tak nawiasem mówiąc czy nie widzimy przy okazji braku przejrzystości działań p.o. Dyrektora przy przetargu na inwestycje?

Występują także zobowiązania warunkowe, dotyczące przekazanych weksli in blanco w związku z uzyskanymi pożyczkami na łączną kwotę 8.000.000,00 zł.

Szanowni Państwo tak nawiasem mówiąc i kontynuując:

Jak w kontekście tych opinii biegłego rewidenta wygląda odpowiedź na ostatni wniosek radnych Klubu Radnych PIS (z maja tr.) o odwołanie p.o. Dyrektora ZCO SS Pana Z. Grzywnowicza i stwierdzenie Pana Prezydenta Z. Podrazy:

int-2016.05.23-ZCOSS-odp„W odpowiedzi na Panów interpelację Nr BRM.0003.1130.2016 z dnia 23 maja 2016 r. informuję, że Zarządzeniem Nr 679/07 z dnia 5 listopada 2007 r. powierzyłem funkcję pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Panu lek. med. Zbigniewowi Grzywnowiczowi.

Do chwili obecnej nie zaistniały okoliczności, które w mojej ocenie winny skutkować odwołaniem Pana Dyrektora.

Prezydent Miasta Zbigniew Podraza”

Nieprawdopodobne! Kuriozum Panie Prezydencie. Panie Prezydencie opinia biegłego rewidenta pochodzi z 11 kwietnia 2016 r. Jeżeli te okoliczności przytoczone przeze mnie są niewystarczające, to jakie muszą być, aby Pan odwołał p.o. Dyrektora?

Kto ze strony Pana prezydenta analizował różnorakie negatywne wskaźniki ujęte w tym sprawozdaniu, bo rozumiemy, że Pan Prezydent tego nie zrobił?

Chciałbym jeszcze podkreślić, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy i lat  zwracaliśmy uwagę jako klub radnych, m.in. Panu Prezydentowi i p.o. Dyrektorowi ZCO SS im. Starkiewicza (wcześniej Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza) oraz wszystkim Szanownym Radnym na brak właściwego nadzoru, funkcjonowania, a nawet finansowania tegoż SP ZOZ-u.

1.  Wyprzedaż oddziałów szpitalnych i jednostek przynoszących dochód, najbardziej prestiżowych i źródeł przychodu do ew. spłaty inwestycji oddziału ZCO. Kompletny brak prawidłowego oglądu przyszłej inwestycji budowy ZCO pod względem finansowo-biznesowym.

Na dodatek ta sprzedaż połączona także ze złym przygotowaniem tejże prywatyzacji, np. mam na myśli oddział położniczo-ginekologiczny i problemy zapłaty, jakie wynikły z konsorcjum Pana Sodowskiego. (zobacz – przyp. mój).

2.  Zamknięcie oddziału wewnętrznego i nie funkcjonujący przez 1,5 miesiąca Szpitalny Oddział Ratunkowy. Otwarcie go pod presją i niestety spowodowanie zagrożenia życia pacjentów transportowanych do ościennych szpitali przez Pogotowie Ratunkowe.

 3.  A przecież dodatkowo trzeba podkreślić, że do wielu inwestycji szpitalnych budżet miasta dokłada pieniądze, np.:

– pomijając już onkologię (ZCO), do poprawy efektywności energetycznej szpitala (system kogeneracyjny) 362.500,00 plus 5.300.000,00 zł

– rozwój elektronicznych usług publicznych 251.000,00 zł

– nadbudowa pawilonu rehabilitacji w sumie 1.200.000,00 zł.

4. Tylko nawiasem wspomnijmy o przyjmowaniu na specjalnych zasadach uprzywilejowanych pacjentów z rodzin lekarzy i złe opinie mieszkańców o tym i wielu innych zaniedbaniach w ZCO SS (zobacz – przyp. mój).

5. Niestety jak wspomniałem, jedną z głównych przyczyn obecnej sytuacji jest brak wystarczającego nadzoru właścicielskiego przez Prezydenta Miasta. Przypominam o kontroli z 2013 roku, która wykazała liczne nieprawidłowości. Nie było żadnej większej reakcji.

Jednocześnie p.o. Dyrektor ZCO SS zachowuje się w sposób arogancki, zrażając swoim zachowaniem pracowników i pacjentów. Także w stosunku do radnych Rady Miejskiej.

Jako radni nie mamy wystarczającej informacji o sytuacji ekonomicznej szpitala i o sposobie finansowania ZCO SS. Dyrektor szpitala wykazuje brak odpowiedzialności i brak zdolności do działań zmierzających do poprawy sytuacji. Jeszcze na tydzień przed zablokowaniem kont na posiedzeniu Komisji Zdrowia przekonywał, że sytuacja nie jest aż tak zła. To było wprowadzenie w błąd komisji Rady Miejskiej.

To wszystko jest bezpośrednio związane z omawianym sprawozdaniem finansowym, ze stanem w nim przedstawionym.

Uważamy, że działalność szpitala jest niezbędna dla utrzymania opieki zdrowotnej w mieście. Jego niszczenie, to nie tylko marnotrawienie majątku należącego do miasta, stwarzanie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców i ograniczenie możliwości leczenia.

Jest to naruszenie art. 68 Konstytucji RP.

Reasumując radni Klubu Radnych PIS będą głosować przeciwko przyjęciu sprawozdania finansowego za 2015 rok ZCO SS im. S. Starkiewicza, przedstawionemu dzisiaj Radzie Miejskiej.

1. Grzegorz Jaszczura

2. Zbigniew Piątek

3. Jerzy Reszke

4. Mateusz Stępień

5. Piotr Ślusarczyk

 

Komentarze

6 komentarzy do “sprawozdanie finans. ZCO SS – sesja 22.06.2016 r. (odsłona 82)”

 1. Kazimierz Jasionek, 24 Cze 2016 o 9:39

  Jak wiele jeszcze należy przytoczyć przykładów na całkowitą arogancję „Zarazy” i jego […], by do mieszkańców DG dotarło w końcu, że tacy ignoranci i kpiarze nie powinni w żadnym przypadku być odpowiedzialni za nasze zdrowie i życie !!!! […] kolesi robi sobie bezkarnie jawne kpiny z tak ważnej jednostki jaką jest jedyny szpital na terenie naszego miasta i żadne alarmujące wiadomości do ich łepetyn nie docierają – czyżby dopadła ich ta tropikalna choroba „pomroczność jasna” ?????
  Dlaczego Zaraza na siłę trzyma na stanowisku Grzywnowicza, skoro wszyscy wiemy że powinien raczej [..] niż zarządzać taką placówką !!! Mnie się narzuca jednoznaczna odpowiedź na takie pytanie, że ani jeden[…]. Jakimi trzeba być ubezwłasnowolnionymi bezradnymi ( mowa o tych wszystkich z obozu propodrazowego)żeby podnosić rękę i głosować za tymi wszystkimi patologiami jakie ogarnęły miasto !!!! Jak tacy bezradni przy porannej toalecie mają odwagę spojrzeć w lustro i widzieć tam swoje zakłamane oblicze ????? Nawet nie poniżę się do tego stopnia, by życzyć im odrobiny własnego honoru, gdyż byłoby to życzenie żywcem wyjęte z filmów fantastycznych, nierealnych na tym świecie, a tym bardziej w DG !!!!!!!!!!!!!!!!

 2. mieszkańcy Dąbrowy, 24 Cze 2016 o 12:28

  W uzasadnieniu opinii biegły rewident jednoznacznie stwierdza, że szpital bez wsparcia finansowego Gminy nie poradzi sobie. Jak można, w tak trudnej sytuacji szpitala wychodzić z propozycją finansowania przez Gminę programu in vitro ??? Pan radny, który zainicjował ten temat, nie przeczytał prawdopodobnie opinii biegłego rewidenta badającego sytuację dąbrowskiego szpitala. Gdyby było inaczej to pewnie nie wychodziłby obecnie z tak niezrozumiałą propozycją w tak poważnej sytuacji, gdy miasto będzie musiało „ratować” szpital.
  Czy tylko radni PIS przeczytali (!) i zrozumieli opinie biegłego rewidenta? Reszta niewzruszona?!- nie widzi problemu? Mało tego, zamiast omówić na sesji sytuację szpitala ze wskazaniem na to, co radni mogą zrobić aby nie doprowadzić do likwidacji szpitala (lub prywatyzacji – nie lepsza opcja!) to sobie siedzą i dyskutują o in vitro!!!! A szpital – na równi pochyłej (wskaźniki ekonomiczne jednoznacznie to wskazują).
  Gratulujmy dobrego samopoczucia a jednocześnie jesteśmy przerażeni ignorowaniem jednego z najważniejszych tematów (ochrona życia i zdrowia mieszkańców!!!) oraz odwracaniem uwagi na tematy zastępcze (in vitro).
  Apel do szanownych radnych:
  W powyższej sytuacji mieszkańcy opowiadają się w pierwszej kolejności za zdrowiem i życiem (ratowaniem szpitala!!!)a w drugiej za „nowoczesną” (jak to ujął radny) Dąbrową.

 3. Mieszkanka, 24 Cze 2016 o 14:02

  Brawo Panie Grzegorzu. Gratuluję i doceniam Pana wysiłki do naprawy sytuacji w mieście.

 4. info, 24 Cze 2016 o 14:17
 5. info, 25 Cze 2016 o 9:26
 6. Okiem Jaszczura - ZCOSS – jest wyrok (drugi) - Rolowana Dąbrowa, 7 Lut 2020 o 9:41

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie