G.Jaszczura-5Niestety niektórych Czytelników, dla których sprawy Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej, są zbyt lokalne i zaściankowe zmartwię – muszę jeszcze dopisać post scriptum do ostatniego post scriptum, a dotyczy to wciąż sesji z dn. 16.11.2016 r. A już za kilka dni kolejna sesja Rady Miejskiej, na dodatek sesja zawierająca projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na nowy 2017 rok.

Mianowicie muszę wspomnieć o kolejnym piśmie radnych Klubu Radnych PIS do Pana Wojewody. Datowane jest na 2 grudnia.

Oto jego treść w całości:

uchwały-2016.11.16-1Dąbrowa Górnicza, dn. 2 grudnia 2016 r.

Klub Radnych  Prawo i Sprawiedliwość

w Dąbrowie Górniczej:

Grzegorz Jaszczura

Zbigniew Piątek

Jerzy Reszke

Mateusz Stępień

Piotr Ślusarczyk

Prawo i Sprawiedliwość w Dąbrowie Górniczej

ul. 3 Maja 32/9

41-300 Dąbrowa Górnicza

pis.dabrowagornicza@gmail.com

                                                                                 Wojewoda Śląski

                                                                                 Jarosław Wieczorek

                                               Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

                                                40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

Dotyczy: rozpatrzenia zgodności z przepisami uchwał Rady Miejskiej

20161116_151220Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Dąbrowie Górniczej zwraca się z prośbą o rozpatrzenie zgodności z przepisami uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 16 listopada 2016 roku oraz podjęcie działań określonych w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym.

Dotyczy to w szczególności następujących Uchwał:

1)    Uchwała  Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

    Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwaliła zaciągnąć kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 100.000.000 zł (sto milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Dąbrowa Górnicza w związku z realizacją poniższych zadań inwestycyjnych w latach 2017 – 2018.  Kredyt przewiduje dwie transze: 60 mln zł w 2017 roku i 40 mln zł w 2018 roku. Jako podstawę prawną podano art. 18 ust 2 pkt 9 lit c i art. 58 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami).

Wnosimy następujące zastrzeżenia:

Zaciągnięty kredyt ma pokryć deficyty budżetowe Miasta Dąbrowa Górnicza w roku 2017 i w roku 2018. Art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych daje upoważnienie do finansowania planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast Art. 211 określa, że budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy oraz że rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.  Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

Brak jest podstaw do przyjęcia obecnie w 2016 roku deficytu budżetowego, który zostanie przyjęty Uchwałą budżetową dla 2018 roku, natomiast Uchwała wprowadza  deficyt na 2018 rok, do czego według  przyjętej podstawy prawnej i rocznego obowiązywania uchwały budżetowej brak jest uprawnień.

Art. 228. Ustawy o finansach publicznych stwierdza, że Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ale w chwili przyjmowania Uchwały o zaciągnięciu kredytu brak było takiego upoważnienia.

W przyjętej na sesji w dniu 16 listopada 2016 roku Uchwale w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2016 wpisano  zmianę o treści:

„- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w latach 2017 – 2018 w wysokości 100.000.000,00 zł.”. Zmiana ta została przyjęta przed Uchwałą w sprawie zaciągnięcia kredytu i nie dotyczy zadań wynikających z realizacji budżetu na 2016 rok.

2)    Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie nadawania nazw ulic i placów

Na podstawie art. 18 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 – z późniejszymi zmianami) w przedmiotowej Uchwale przyjęto zapis:

Wnosimy następujące zastrzeżenia:

Uchwała wprowadza zalecenie dla Rady Miejskiej ograniczające uprawnienia wynikające z Ustawy o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 punkt 13) w zakresie nadawania nazw ulic i placów. Jest to zapis, który trudno uznać za intencyjny, a w swojej istocie jest instrukcją postępowania dla Rady Gminy, czyli wprowadza zapis, który może znaleźć się tylko w Statucie Miasta, naruszając tym samym art. 22 punkt 1 Ustawy o samorządzie gminnym, który stwierdza, że organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.

Przywołany jako podstawa prawna Uchwały Art. 18. Punkt 1. Ustawy o samorządzie gminnym, który stwierdza, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.  Nie daje uprawnień do ograniczenia właściwości określonych w Ustawie o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 punkt 13), a do tego Uchwała się sprowadza. Złożona przez Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska petycja powinna zostać rozpatrzona w trybie  Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Petycja nie została dotychczas umieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

3)    Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. M. z dnia 22 września 2016 roku

Wnosimy następujące zastrzeżenia:

Przedstawione przez Komisje Rewizyjną uzasadnienie uznania skargi za niezasadną jest kwalifikacją przedstawiającą naruszenie przepisów przez Komendanta Straży Miejskiej, co zostało błędnie zakwalifikowane.

„Składający skargę Pan Z. M. umówił się telefonicznie na rozmowę z Komendantem Straży Miejskiej w dniu 13 września 2016 roku. Podczas wizyty Komendant przyjął Pana M. w ubraniu cywilnym. Zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Strażach Gminnych ( Dz. U. z 2016  poz. 706 t. j.) „ Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminny. Mając na uwadze, że interweniujący umówił spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej miał pewność, kto był jego rozmówcą. Do przedstawienia się zgodnie ze wskazanym przez skarżącego zapisem z Ustawy o Strażach Gminnych w art. 22 „ Strażnik przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 12, jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację”, nie musiało dojść, gdyż Komendant przyjmował wizytę w swojej siedzibie, a osoba interweniująca została skierowana do rozmówcy przez pracownika sekretariatu Straży Miejskiej”

 • Do Uchwały została zgłoszona poprawka, zmieniająca zapis „Uznać za niezasadną skargę” na zapis  „Uznać za zasadną skargę” która zmieniła sens Uchwały poprzez zmianę kwalifikacji postępowania Komendanta Straży Miejskiej. Poprawka nie została przegłosowana, lecz głosowanie przeprowadzono dla Uchwały ze zmienionym tekstem, co stanowiło naruszenie Statutu Miasta. Uchwała została odrzucona, co spowodowało sytuację patową, ponieważ nie można głosować 2 razy tej samej Uchwały. W tej sytuacji cała procedura głosowania Uchwały jest niezgodna ze Statutem Miasta.
 • uchwały-2016.11.16-4Zapisy w Statucie Miasta Dąbrowa Górnicza ( UCHWAŁA NR XXV/514/13 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dąbrowa Górnicza) nie dają uprawnień Komisji Rewizyjnej do rozpatrywania skarg. Brak jest również takiej delegacji w uchwałach Rady Miejskiej.  Według Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Art. 229 punkt 3) organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2  jest rada gminy. W zastosowanej procedurze skarga jest rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną, która przedstawia Radzie projekt Uchwały bez treści skargi, czyli Rada nie rozpatruje skargi, lecz projekt uchwały, co jest naruszeniem kpa.
 • Komisja Rewizyjna obraduje w składzie , który jest niezgodny ze Statutem Miasta (UCHWAŁA NR XXV/514/13 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dąbrowa Górnicza) według Statutu § 30 w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele Klubów. Radni nie wchodzący w skład Klubów radnych mogą posiadać wspólnego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej. Maksymalny skład Komisji Rewizyjnej wynosi 8 członków. Obecnie w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 4 przedstawicieli Klubów oraz 3 radnych, którzy nie są przedstawicielami Klubów, do czego nie są upoważnieniami zapisem w Statucie Miasta. Naruszenie Statutu Miasta podważa prawomocność decyzji podejmowanych przez Komisję Rewizyjną. Obecność w Komisji radnych nie będących przedstawicielami klubów dopuszcza Ustawa z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym, jednak obowiązującym dokumentem regulującym pracę Rady Miejskiej jest Statut Miasta.

                                                                                                      Grzegorz Jaszczura

                                                                                                        Zbigniew Piątek

                                                                                               Jerzy Reszke

                                                                                                      Mateusz Stępień

                                                                                                     Piotr Ślusarczyk

Komentarze

4 komentarze do “sesja 16.11.2016 r. – ps ps”

 1. Kazimierz Jasionek, 10 Gru 2016 o 12:09

  Brawo radni PiS !!! Nagłaśniajcie wszystkie kombinacje tej sitwy Zarazy, niech poczują na sobie jakąś większą presje !!! Na opamiętanie się tych kpiarzy zasiadających przy miejskim korycie i tak nie mamy co liczyć. Winnych takiego stanu rzeczy w tym ciemnogrodzie nie trzeba daleko szukać. To ci, co przy urnach wyborczych nie mając zielonego pojęcia co jakiś koryciarz sobą reprezentuje, stawiają przy nim krzyżyk, bo akurat nazwisko im się podoba !!! Tak wygląda cała prawda. To mieszkańcy DG ponoszą całą winę za beznadziejne rządy takich Dyzmów i nie pomyślą nawet, że pokolenie ich dzieci i wnuków za te wszystkie długi, będzie na nich (bardzo słusznie) psy wieszało !!!!! Dąbrowa Górnicza to jedna z najbogatszych gmin w Polsce to jakim należy być cienkim Bolkiem żeby swe zas…. rządy opierać tylko na zaciąganiu kredytów ??? A gdzie się podziewają te duże pieniądze z podatków ??? Kiedy dotrze to wreszcie do mieszkańców tego zapyziałego miasta ????

 2. mieszkańcy Dąbrowy, 10 Gru 2016 o 13:51

  Dziękujemy radnym PIS!!!!!
  Mieszkańcy nie oczekują igrzysk, pozorowanych ruchów i rozdawnictwa jabłek od radnych, tylko działania dla dobra mieszkańców.
  Wy swoimi powyższymi ruchami (w końcu!!!) pokazujecie, że podjęliście zdecydowane działania dla dobra i w interesie mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
  Wszyscy rozsądni i myślący powinni zrozumieć, że rozwój miasta oparty na kredytach to droga ku przepaści w którą wciągają nas bezbronnych „genialne” cwaniaki.
  Liczymy, że to ludzie zobaczą i zrozumieją.
  Czekamy na dalsze zdecydowane i konkretne ruchy.
  Powodzenia i odwagi !!!
  Ludzie to docenią.

 3. antykomunista, 10 Gru 2016 o 17:03

  Przyłączam się. Pogonić komunistów to konieczność!!!

 4. Inka, 10 Gru 2016 o 19:26

  Bardzo dobrze, że uchwała o zmianie nazw ulic została zaskarżona przez radnych PIS!!!!
  Genialny plan naszych komuszków jest taki, aby nazwy ulic „wybitnych i zasłużonych” ludzi związanych z poprzednim systemem zastąpić mniej znanymi ale równie zasłużonymi ludźmi promowanymi przez poprzedni system, ale dodatkowo mającymi jakieś związki z Dąbrową Górniczą.
  Genialne!!!
  Już to brzmi niebezpiecznie, ponieważ Dąbrowa zawsze kojarzyła się jako „czerwone Zagłębie”.
  Tak było i niestety jest nadal 🙁
  Dla przykładu jedna z osób wnioskowanej przez autorów petycji (na której opierała się uchwała rajców) to Wirgiliusz Gryń – aktor, kojarzony głównie z roli Jasińskiego w filmie „Dom”. Wiadomo, że Jasiński w tym filmie to zatwardziały komunista działający aktywnie w promowaniu władzy ludowej. Natomiast opis w Wikipedii dotyczący tego aktora kończy się bardzo ciekawym zdaniem „często obsadzany w rolach „dobrych komunistów”” :))
  Taki pasztet nam szykują nasi lokalni włodarze 🙂 Nieźle to sobie wykombinowali 🙂
  Mamy bohaterów z których możemy być dumni, a ich postawy, działania mogą stanowić wzór dla naszych i przyszłych pokoleń. To oni powinni zostać uhonorowani i upamiętnieni poprzez utrwalenie ich nazwisk w nazwach ulic w naszym mieście!!!
  Jakoś na liście nazwisk w petycji nie znalazło się miejsce dla bohatera urodzonego w Dąbrowie Górniczej!!! ppor. Zdzisława Badochy ps. Żelazny”.
  Wybitnego żołnierza i dowódcy który służył w V Wileńskiej Brygadzie AK. Walczył z Niemcami w czasie II wojny światowej a następnie z „wyzwolicielami” spod czerwonego sztandaru. Zginął mając zaledwie 23 lata zamordowany przez UB a miejsce jego pochówku jest do dzisiaj nieznane. Propaganda komunistyczna przez długie lata opluwała go nazywając bandytą.
  Lokalne komuszki przyzwyczajone do ciągłego rolowania dąbrowian (pochowane pod różnymi szyldami dla niepoznaki) i w tym temacie też nas chcą ograć.
  Cała nadzieja w PIS-ie, ze im na to nie pozwoli.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie