I znowu sesja Rady Miejskiej, prawie nadzwyczajna. Tym razem spowodowana skargą Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej (?!) na uchwałę Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej Nr LI/983/06 z dnia 25 stycznia 2006 r. z późn. zm., w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i w związku z powyższym konieczność jej przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. To był jedyny punkt części merytorycznej sesji w dniu 10.08.2018 r. Konkretnie, jak można było wyczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały przedstawianej przez Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska radnego P. Chałudę (lewica TPDG), zarzuty przedstawione w skardze Pana Prokuratora K. Olesika budzą wątpliwości, dlatego m.in. zachodzi konieczność przekazania jej do WSA w Gliwicach.

Mimo wyraźnej chęci lewicowej koalicji rządzącej w naszym mieście, aby sprawę przegłosować i iść do domu, udało mi się zabrać głos, chociaż moje wystąpienie przerodziło się właściwie w dyskusję z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panią A. Pasternak. Tu trzeba dodać, że na sesji nie było żadnego z Prezydentów (tylko Pani Z-ca I. Krupa) i żadnego radcy prawnego z kancelarii obsługującej nasz Urząd i Radę Miejską, zresztą z różnorakich powodów.

Prosiłem o odpowiedź radnego P. Chałudę (Przew. Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, TPDG) o to co jest napisane w Uzasadnieniu do projektu uchwały, tzn.:

jakie wątpliwości budzą i u kogo? zarzuty przedstawione w skardze Prokuratora Rejonowego Pana Krzysztofa Olesika?

Ponieważ ja po przeczytaniu skargi i uzasadnienia do skargi wątpliwości nie mam i uważam, że powinniśmy starać się jak najszybciej usunąć błędy w uchwale z 2006 roku z późniejszymi zmianami. Niestety mimo moich dociekań nie dowiedziałem się tego, jakie to konkretne wątpliwości są.

To w końcu Panie Prezydencie Z. Podraza (SLD) tym razem to nie za Pana kadencji i Szanowni Radni (w większości) także nie byli radnymi w styczniu 2006 r. przy zatwierdzaniu tej uchwały. Co prawda Przewodniczącym Rady Miejskiej był wtedy Pan Robert Koćma (SLD), późniejszy Pełnomocnik i Doradca Pana Prezydenta, także akurat wieloletni Przew. Rady Nadzorczej wodociągów i obecnie członek Zarządu D.W. Sp. z o.o. i trochę dziwne, że dopuszczono do tej sytuacji. Przynajmniej moim zdaniem. Po co dodatkowe koszty na prawników?, przecież możemy spróbować poprawić ten regulamin i uchwalić nowy!, byleby szybko.

Tutaj Przewodniczący Rady Miejskiej wyartykułował info, że Dąbrowskie Wodociągi intensywnie pracują nad nowym regulaminem i jak na sesji wrześniowej go uchwalimy, to ta uchwała stanie się bezpodstawna. Nie do końca to rozumiem, bo powstaje problem, co z okresem obowiązywania artykułów wobec których Pan Prokurator podniósł zarzut obrazy ustawy i Konstytucji RP. Także mimo obecności przedstawicieli D.W. Sp. z o.o. na sesji (m.in. członka zarządu Pana R. Koćmy) nie doszło do przedstawienia na jakim etapie jest ta nowa propozycja, która przecież musi być zatwierdzona przez radnych.

Kontynuowałem z dużym trudem i ciągłym przerywaniem wypowiedzi przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Panią A. Pasternak (lewica):

Pan Prokurator powołuje się na Konstytucję RP, czyli akt najwyższy. Mam nadzieję, że przedstawiciele totalnej opozycji przeczytali te artykuły z Konstytucji RP. Mianowicie art. 7 i art. 94. Zacytowałem je, aczkolwiek z problemami, albowiem przedstawiciele totalnej opozycji nie bardzo chcieli słuchać treści Konstytucji RP, co mnie zadziwiło:

Art. 7.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 94.

Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

Dosyć konkretnie Prokurator Prokuratury Rejonowej wskazuje m.in. na:

– brak w rozdziale II regulaminu dost. wody i odpr. ścieków minimalnego poziomu usług świadczonych przez Wodociągi i odesłanie w tym względzie do postanowień umowy i pozwolenia wodno-prawnego. Powinno to być określone poprzez określenie minimalnego ciśnienia doprowadzanej wody i odprowadzenia ścieków. Ten element powinien być obligatoryjnie.

– korzystanie z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

– ustalenie w par. 15 do par. 19 regulaminu zasad rozwiązywania umowy co skutkowało wykroczeniem poza ustawowe upoważnienie Rady Miejskiej w tym względzie

– nieuzasadnione nałożenie par. 30 ust. 1 i 2 regulaminu na odbiorcę, wymagań związanych z przystąpieniem do wykonania robót przyłączeniowych w postaci wcześniejszego uzgodnienia dokumentacji technicznej z Usługodawcą, w tym projektu i sposobu prowadzenia prac, oraz warunków i sposobu dokonania przez Usługodawcę kontroli

– ustanowienie w par. 45 regulaminu tego, że w kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe przez urządzenia usytuowane na terenie publicznym Usługodawca uwzględnia koszty utrzymania urządzeń niezbędnych do zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów, powiększonych o marżę zysku co jest poza ustawowe.

Powstaje pytanie, jakie będą konsekwencje dla Mieszkańców w wyniku przyznania racji przez WSA w Gliwicach Prokuraturze? Właściwie między wierszami można było wywnioskować, że tak się stanie. Czy wiemy? Niestety, jak już wspomniałem nie było ani jednego radcy prawnego, który mógłby się ustosunkować do tego.

Podsumowując w głosowaniu 13 radnych było za, 8 się symbolicznie wstrzymało.

Ps Akurat wczoraj WSA w Gliwicach wydał niekorzystny wyrok dla Pana Prezydenta Z. Podrazy, co do jego ostatniego projektu dot. opłaty adiacenckiej i może się okazać, że znowu jakaś sesja nadzwyczajna będzie musiała skierować sprawę do tzw. kasacji, w celu dalszego przeciągnięcia rozwiązania tak nabrzmiałego problemu. Ale!, moja propozycja ze spotkania w Strzemieszycach w sprawie likwidacji opłaty adiacenckiej pozostaje w związku z tym najbardziej realna! Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=44515#more-44515.

Komentarze

2 komentarze do “znowu do WSA – sesja 10.08.2018 r. (odsłona 105)”

  1. Grzegorz, 11 Sie 2018 o 10:26
  2. Dąbrowiak., 12 Sie 2018 o 12:15

    Na stronie miasta facebook i na Profilu u Pana Prezydenta brak informacji o tej Sesji dla mieszkańców ważnej.Miasto oczywiscie utajnia.Tylko Pan jako Radny publikuje takie rzeczy dla mieszkańców miasta .Może w Przeglądzie Dąbrowskim będzie taka informacja istotna…

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie