hałda pohutnicza – odp. c.d. 2

Kategorie: Aktualności   | Grudzień 9, 2020

Odpowiedzi Pana Prezydenta Miasta M. Bazylaka sygnowane przez jego Zastępców (D. Rutkowskiego i W. Kędzię) na moje interpelacje dotyczące hałdy odpadów pohutniczych w Strzemieszycach Małych – Lipówce coraz bardziej gmatwają temat, a wydawałoby się, że powinno być odwrotnie. Moje rosnące wątpliwości opisywałem już wcześniej we wpisach: hałda pohutnicza – odp. na interpelację oraz hałda pohutnicza odp. c.d.; dzisiaj kontynuacja tych wątpliwości.

We wpisie hałda pohutnicza w Strzemieszycach – 2 przedstawiłem treść mojej interpelacji z dnia 16.10.2020 r. do Prezydenta Miasta. Niestety z powodu niesatysfakcjonującej mnie odpowiedzi musiałem złożyć kolejną interpelację. Doszło do tego w dniu 09.11.2020 r. Przedstawię jej treść i odpowiedzi (chociaż z grubsza) Pana Prezydenta (na czerwono).

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: rekultywacji hałdy odpadów hutniczych w Strzemieszycach Małych c.d. 2

 Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do odpowiedzi Pana Prezydenta na moją interpelacje: BRM.0003.681.2020 z dnia 29.09.2020 r. oraz BRM.0003.697.2020 z dnia 16.10.2020 r.

proszę o odpowiedzi oraz doprecyzowanie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W związku z tym, że umowa najmu nr WGN-I.8645.4.30.2020 części powierzchni hałdy (składowiska odpadów hutniczych „Lipówka” w Strzemieszycach Małych) z ArcelorMittal Poland S.A. jest zawarta w dniu 01.07.2020 r. na okres 3. lat, a decyzje Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące zamknięcia ww. składowiska sięgają lat 2008 i 2010 proszę o ksera umów najmu dot. części gruntu będącego własnością Gminy Dąbrowa Górnicza od 2006 roku. Jakie były przychody Gminy z tytułu najmu we wcześniejszych okresach czasu w rozbiciu na poszczególne lata?

Okazuje się, że: „[…] po komunalizacji przedmiotowych nieruchomości, umowy począwszy od 01.11.2011 r., zawierała Gmina Dąbrowa Górnicza. W związku z powyższym przekazuję w załączeniu kserokopie umów […] obowiązujących w latach 2008-2020, za wyjątkiem umowy nr WGN.II-72243-9-1/08, wraz z aneksem nr 1, która została zbrakowana (trwale zniszczona – przyp. mój).”

Wpływy z tytułu czynszu najmu kształtowały się w następujący sposób: […] (od 44.297,21 zł w 2008 r. do 85.959,80 zł w 2011 r., później ok. 60.000,00 zł – przyp. mój).

2. Proszę o przesłanie kserokopii ortofotomap z dokładnym oznaczeniem najmowanych działek.

„-co do zasady kopie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są odpłatnie, na wniosek […]

Za pośrednictwem publikowanych usług  istnieje możliwość konfiguracji działek ewidencyjnych i ich oznaczeń ewidencyjnych, także na podkładzie ortofotomapy”.

Jakiś absurd! Przecież chodzi o to, które 840 m2 zostało podnajęte z działki o powierzchni 13517 m2??? To powinno być załącznikiem do umowy, a nie  problemem dla radnego Rady Miejskiej dociekającego, która część prawdopodobnie drogi została podnajęta przez Pana Prezydenta prywatnemu przedsiębiorcy!

3. Proszę o wyjaśnienie dlaczego umowa najmu nr WGN-I.8645.4.30.2020 z 01.07.2020 r. w § 4 uniemożliwia udostępnianie przez Najemcę gruntu w całości lub w części bezpłatnie osobom trzecim? Czy z tego wynika, że istnieje domyślnie zgoda Gminy Dąbrowa Górnicza na najem płatny, a przecież z tego Gmina nie czerpie żadnego przychodu?

Tu dopiero ciekawy wywód: „zgodnie z zapisem § 4 umowy najmu nr WGN-I.6845.4.30.2020. z dnia 01.07.2020 r, cyt: „Najemcy nie przysługuje prawo oddania gruntu w całości lub w części do bezpłatnego używania lub podnajmowania osobom trzecim”. Regulacja ta stanowi zakaz tak bezpłatnego jak i płatnego udostępniania wynajętego gruntu osobom trzecim,” (no niemożliwe, prawnicy urzędu też mają takie zdanie?, jeden w dwóch, fakt, że powielają to w kolejnych umowach z ArcelorMittal Poland S.A. od lat – przyp. mój).

4. W oczekiwaniu na uzupełnienie odpowiedzi Pana Prezydenta na moje pytanie dotyczące braku zabezpieczenia omawianego składowiska przed dostępem osób trzecich chciałem zaznaczyć, że akurat w kontekście ustawy o odpadach z dn. 14 grudni 2012 ze zm. nie pisałem o obowiązku szczelnego ogrodzenia tegoż składowiska odpadów. Mogę jedynie podkreślić, że nie zauważam tam wymaganego zabezpieczenia. W związku z tym proszę o odpowiedź kiedy służby Pana Prezydenta ostatnio sprawdzały to zabezpieczenie składowiska (o czym mówi wspomniana ustawa)?

Tu całkowity odlot i niezrozumienie pytania, wynikiem czego jest brak odpowiedzi na pytanie: „-organami właściwymi do kontroli składowiska odpadów przemysłowych „LIPÓWKA” są Marszałek Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach,”

Chyba, że przyjmiemy odpowiedzią nie wprost, że od 2008 r. (co najmniej!) służby Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza nie sprawdzały zabezpieczenia tegoż składowiska (o czym prawi np. ustawa o odpadach)! Co z innymi składowiskami? Jak się ma to do umowy na najem działek gminnych!?

Jeżeli tak, to jestem tym niezwykle zaskoczony. Przez tyle lat (bo od 2008 r.) nikt z ramienia Urzędu Miasta (Pana Prezydenta Miasta) nie kontrolował i nie monitorował tak dużego wysypiska (hałdy) odpadów, mającego potencjalnie olbrzymi moim zdaniem wpływ na zanieczyszczenie środowiska w Naszym Mieście!!!

Mój niepokój o stan tego składowiska oraz jego wpływ na środowisko rośnie. Drodzy Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, w tym Strzemieszyc Małych, gdzie na Kazdębiu się urodziłem, będziemy drążyć temat dalej!

5. Proszę także o doprecyzowanie odpowiedzi na moje pytanie dot. posadowienia omawianej hałdy (pyt. 5, interpelacja 0003.697.2020 z dnia 16.10.2020 r.) względem gruntu Gminy Dąbrowa Górnicza. Mianowicie czy dobrze rozumiem odpowiedź Pana Prezydenta, że obszar omawianej hałdy, cytując odp. Pana Prezydenta: „[…] działki wymienione w ww. umowie najmu położone są, zgodnie z zapisami, w całości lub częściowo pod składowiskiem i stanowią razem z wieloma innymi sąsiednimi działkami wspólny kompleks obszarowy wchodzący w skład tegoż zwałowiska.”, nie wchodzi na inne działki gruntu, będące własnością naszej Gminy? Uszczegółowiając – czy hałda nie wchodzi w obrys innych działek gruntów gminnych?

Tu obijamy się o beton urzędniczy: „podtrzymuję udzieloną informację, iż przedmiotowe składowisko zajmuje wiele działek ewidencyjnych, z których część stanowi własność gminy Dąbrowa Górnicza i wspólnie stanowią jednorodne zagospodarowany kompleks gruntów. […] (to z tego wychodzi, że jednak część hałdy na działkach gminy jest już zagospodarowana, wręcz „gruntownie”. Chociaż z zewnątrz to wygląda jednak na odpady pohutnicze niezrekultywowane! – przyp. mój).

 Grzegorz Jaszczura

Komentarze

2 komentarze do “hałda pohutnicza – odp. c.d. 2”

  1. Upierdliwy, 10 Gru 2020 o 12:01

    No cóż, jest tak – Huta przejęła teren, który miała przerobić (nie sama) i zamknąć lat temu kilka, a stało się na odwrót. Urząd, który nic nie wie, że AMP miała zamknąć (nie ma dotąd – jak śledzę tę historię na blogu – aneksów do decyzji Marszałka, więc obowiązują tam przedstawione daty) składowiska w 2013 i 2017, nie interesuje się losem rozpełzających się (wizualnie) hałd na tereny gminne i – tu uwaga, bo było o tym w TVP u p. Gargas – nic nie robi, aby to sprawdzić! W zielonej Dąbrowie istnieje coś takiego jak ekologia?
    Po co nam centrum interwencji kryzysowej, wydział ekologii, stowarzyszenia proekologiczne czy aktywiści miejscy, skoro każdy duży może robić co chce – i to niekoniecznie na swoim terenie?! Dykta, Szanowni Państwo – i to lokalna… Bo wieści od Marszałka – jak czytam – ciągle nie ma, więc tu trudno powiedzieć.

  2. Dąbrowiak., 14 Gru 2020 o 11:56

    Sprawę trzeba zgłosić do Ministerstwa Środowiska,Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska aby zrobili nadzór.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie