Jedna z ważniejszych sesji Rady Miejskiej w roku, tzw. sesja budżetowa odbyła się dzisiaj, tj. dwa dni przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia. Pan Prezydent M. Bazylak przedstawił projekt budżetu na następny, tj. 2022 r., a także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2025. Ponieważ moja opinia i wypowiedź na sesji do powyższego zajmie trochę miejsca, przechodzę od razu do meritum i raczej niestety wpis nie obejmie wszystkich wątków, w tym dyskusji z Panem Prezydentem. Byłby zdecydowanie zbyt długi.

Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Państwo!

Podstawą opracowania prognozy na lata 2022-2043 jest projekt budżetu na 2022 rok – tak jest napisane w objaśnieniach do przedstawionej przez Pana Prezydenta Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025. Co do założonych wskaźników wzrostu dynamiki dochodów, w tym inflacji, wzrostu PKB, etc., to oczywiście są one zgodne z ogólnymi wytycznymi Ministra Finansów i powiedzmy, że są w miarę realne i bezpieczne. Niestety, przewidywana spłata kredytów Gminy to dopiero rok 2043, to tak dla podkreślenia tego faktu. Czyli spłata kredytów potrwa jeszcze 21 lat!

Planowane wpływy w WPF ze sprzedaży mienia komunalnego na lata 2022-23 to aż 94.005.110,00 zł. Jest to ok. 80 ha gruntów w Tucznawie i na Kazdębiu, przewidywanych do sprzedaży po 120 zł za 1 m (o ile się orientuję sprzedaż następowała po ok. 80 zł/1 m2). To dużo. Natomiast na lata 2024-43 te wpływy są przewidywane na jedynie 3 mln zł! Czy taki rozkład przychodów jest realny? (Pan Prezydent M. Bazylak stwierdził, że wycena terenów na Kazdębiu to nawet 150,00 zł/1 m2 i będzie dobrze – przyp. mój).

Niestety w przedstawionym przez Pana Prezydenta WPF-ie jest przewidziany coroczny wzrost wpływów z tytułu wzrostu stawek podatków od nieruchomości, powiązany podobno ze wzrostem inflacji. Na ostatniej sesji lewicowa koalicja (Nowa Lewica-POKO) uchwaliła dla mieszkańców i przedsiębiorców dąbrowskich podwyżki podatków od nieruchomości, przewyższające znacząco wspomnianą inflację, przykładowo o 25% od budynków i gruntów pozostałych. Zresztą podobnie było rok temu. A przecież jest napisane w objaśnieniach, że następuje coroczny wzrost kwoty podatku od nieruchomości z choćby zwiększania powierzchni składników stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu. Następuje też przyrost opodatkowanej powierzchni budynków osób fizycznych.

Krótko o sprawie którą zawsze poruszam. Konkretnie MZBM-u. Znowu dokładamy dotacją do tego zakładu budżetowego w wysokości 4.182.000,00 zł plus 1.025.000,00 zł na dotację celową. Wydaje mi się, że działania oszczędnościowe o które wielokrotnie się upominałem nie przynoszą tam pozytywnych rezultatów i tłumaczeniem nie może być tylko pandemia. Przykład targowisk miejskich jest wciąż aktualny, tak jak rok temu. Ale jak zrozumiałem wtedy Pana Prezydenta musimy na ich sprzątaniu tracić te kilkaset tysięcy i 0 zł strat, a nawet właściwie zysk polegający na wpływaniu opłaty, z czasów administrowania nimi przez klub sportowy se nie vrati.

(Na administrowaniu targowisk miejskich MZBM traci regularnie. W 2018 r. ok. 500 tysięcy, w 2019 r. 333 tysiące, za 3 kwartały tego roku 280 tysięcy. Tak wynika z rachunku wyników na targowiskach. Główną przyczyną akurat tych strat jest koszt prac porządkowych: odpowiednio 320 tysięcy, 400 tysięcy i 280 tysięcy zł.)

Można się też zastanawiać dlaczego dopuszczono do przedawnienia, a tym samym do nieodwracalnych strat poniesionych przez MZBM zaległości czynszowych? Tak wynika z odpowiedzi na moje interpelacje. Niestety ściągalność czy wskaźnik ściągalności był bardzo mały. Dotyczy to też opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego. A są zatrudnione dwie kancelarie prawne.

Natomiast zobowiązania wymagalne w MZBM wobec wspólnot bez większych zmian! Wynoszą na 31.10.2021 r.: 4.676.078,10 zł! i co również bez zmian, jedynie do wspólnot administrowanych przez MZBM! Do wspólnot administrowanych przez inne podmioty zaległości wymagalnych nie ma!!!

Meritum moich zastrzeżeń do WPF na lata 2022-2025 i budżetu na 2022 r. przez ostatni rok się niestety nie zmieniło. Mianowicie dlaczego nie dbamy o zdrowie naszych Mieszkańców i stan naszego szpitala miejskiego?

Dlaczego nie tylko nie zwiększamy ilości pieniędzy na nasz szpital miejski, doprowadzony przez nierozważnie i źle zaplanowaną inwestycję budowy oddziału ZCO do stanu nie chcę powiedzieć, że agonalnego, ponieważ ten stan prawdopodobnie się jeszcze pogorszy, ale nie przywróciliśmy odebranych rok temu „głupich” 5 mln zł przeznaczonych na kontynuowanie tejże inwestycji (etap I i II). A nawet nie wykorzystano tych pieniędzy, które były w WPF. Mówię o tych 10,120 mln zł na I i II etap budowy ZCO z 2021 r. Nie ma tych pieniędzy w WPF-ie na 2022-2025.

Tu muszę wtrącić fragment dyskusji z omawiania druku 165 na tej sesji, a konkretnie rozliczenia przedsięwzięcia 1.3.2.12 Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu z WPF na lata 2021-2024. Niestety łącznych nakładów finansowych z tej inwestycji 38.873.970,25 zł ani Skarbnik Miasta J. Bronikowska-Radosz, ani Pan Prezydent M. Bazylak nie potrafili mi przedstawić w postaci jej pisemnego rozliczenia. O takie rozliczenie pisemne prosiłem na Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej dwa dni temu. Dziwne. Zarzucono mi wszystko, tylko nie potrafiono wskazać wydania tych pieniędzy. Muszę Szanownych Mieszkańców zmartwić. Na I i II etap ZCO wydano w 2021 r. zaledwie 25.000 zł, a dodatkowo 844.000 zł przeznaczone na modernizację lądowiska w ZCOSS przeniesiono do wykonania na przyszły rok. To świadczy o zaangażowaniu, a właściwie jego braku ze strony rządzącej lewicy i Pana Prezydenta w nasz szpital miejski! O walce Urzędu i radnych lewicowych z moimi wnioskami na Radzie Społecznej już pisałem.

Na zdrowie i pomoc społeczną przeznaczamy w 2022 r. ponad  200 mln złotych (tj. ponad 20% ogółu wydatków), w tym na szpital ZCOSS 1 mln zł w 2022 r. i 1 mln zł w 2023 r., a na żłobek miejski 4,2 mln zł. Zadziwiające.

Problem spzoz, czyli szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza jest poważny, co wielokrotnie podnosiłem na tej sali sesyjnej, napotykając na ustawiczny opór lewicy. Straty i zadłużenie w szpitalu są olbrzymie. Przegrane sprawy sądowe, narastanie przeterminowanych płatności, etc.

Krótkie uzasadnienie powyższego:

Przewidywany wynik (zysk netto) na 31.12.2021 r.: -17.907.745,29 zł, tak nawiasem wynik za 8 miesięcy ewidentnie koreluje z tą stratą (albowiem za 8 miesięcy 2021 r. jest -11.682.165,16 zł),

Cały czas nie zapominajmy o przybywających wciąż odsetkach do grupy Clima, rzędu 20-25 tys. dziennie (w niedzielę i święta także), czyli 600-700 tys. miesięcznie, czyli 6-7 milionów rocznie). Nie ma ugody, tym bardziej suma odsetek sama nie zniknie. Jeżeli źle liczę te odsetki to proszę mnie poprawić!

Rosnące wartości ujemne kapitałów własnych (z bilansu na 31.08.2021 r. aż minus 64.477.777,42 zł, czyli o 7,2 mln zł gorzej niż na 31.12.2020 r.).

Zobowiązania i rez. na zob. na 31.08.2021 r. wynoszą 277.574.656,83 zł, z tego zob. krótkoterminowe: 145.735.122,08 zł! I co należy przecież podkreślić ustawicznie rosną. Na koniec 2022 r. osiągną 298.278.051,46 zł.

Przewidywane przesunięcie zobowiązań krótkoterm. na długoterm. w 2022 r. w wartości ponad 110 mln zł. PYTANIE: jak to szpital osiągnie? Co ze sprawą warunkowego udzielenia przez Miasto Dąbrowa Górnicza gwarancji na kredyt długoterminowy wielkości 110 mln zł? Wielkość tego kredytu była określona wielkością kapitału pracującego, który wynosił na 30.12.2020 r. „aż” minus 104.653.011,08 zł. Czyli majątek szpitala jest finansowany bieżącymi zobowiązaniami!  Ile wynosi teraz (ten kapitał pracujący)?

Nie robicie Szanowni Radni nic, aby zmitygować ryzyko upadłości szpitala w związku z jego katastrofalną sytuacja finansową, zresztą spowodowaną Waszymi złymi decyzjami i złymi decyzjami po. Dyrektora Pana Z. Grzywnowicza i Pana Prezydenta Z. Podrazy, broniącego tych decyzji. Nie będę się powtarzał i wchodził w szczegóły. Mówiłem o tym wielokrotnie. (to cytat z ubiegłego roku – przyp. mój).

Powtórzę też to co mówiłem rok temu. WPF przewiduje na lata 2023 i 2024 przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych szpitalowi ZCOSS w wysokości 15,3 mln zł. Jest to wg mnie niemożliwe do zrealizowania, jeżeli założymy, że szpital miejski pozostanie szpitalem miejskim. 

 Uwagi do budżetu na 2022 r.

Wydatki mają sięgnąć 924.243.685,27 zł. Przy dochodach ogółem wielkości 933.038.976,23 zł. Czyli nieduża nadwyżka. Wydatki na obsługę długu Dąbrowy Górniczej to 6.000.000,00 zł. Przewidywana wartość spłaty rat kapitałowych na 2022 r. to 30.154.731,96 zł. Mimo tak dużej spłaty dług Gminy na koniec 2022 r. jest przewidywany na poziomie 253.705.340,32 zł. To b. dużo.

Co do początku Uzasadnienia do projektu Uchwały w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej: „Budżet na 2022 rok jest kolejnym rokiem polityki oszczędnościowej.”, tak rozpoczyna się Uzasadnienie – prywatnie się z tym nie zgodzę. 

Sprawa przychodów Gminy, o których tak długo mówiono ostatnio przy okazji astronomicznych podwyżek podatków dla Mieszkańców naszego miasta:

Dziwne ale urzędnicy i Pan Prezydent nie potrafią nawet prawidłowo podnająć gminnego gruntu chętnym. Dam przykład prywatnego przedsiębiorcy, czyli ArcelorMittal S.A., którego przez lata obciążano za dużo mniejszą powierzchnię najmu niż zajmował. Winnego nie ma. Już nie wspominam o zanieczyszczeniu środowiska hałdą odpadów hutniczych na terenie gminnym nie opłacanym przez prywatnego przedsiębiorcę. Po moich interwencjach zamiast dokładnie obliczyć i obciążyć go, rozpoczęto procedurę zamiany działek. Mam nadzieję że w tym wypadku z korzyścią dla miasta. Przy okazji znowu zapytam retorycznie na jakim etapie znajduje się ta zamiana Panie Prezydencie? A może należy zażądać przywrócenia stanu działek do stanu pierwotnego i zwiększyć swoją pozycję negocjacyjną. (Pan Prezydent nie ustosunkował się do tego problemu – przyp. mój).

Wrócę jeszcze do argumentów Pani Skarbnik J. Bronikowskiej-Radosz i radnych R. Kazimirskiego i K. Dybicha (obaj skrajna Nowa Lewica) z ostatniej sesji, dot. „strat” ponoszonych przez budżet Gminy w wyniku niemożliwości odliczania VAT-u z inwestycji i nie tylko, przez Gminę. To jakiś absurd Panie Prezydencie. Jesteśmy w tym wypadku ostatnimi odbiorcami usługi i na tym polega VAT! Co z Vat-em za chleb, mleko, czy tp. zakupami zwykłych ludzi, też tracą na tym VAT-ie? Pytam retorycznie. Trzeba by go zlikwidować!, aby Państwu spasowało.

Ja jestem za zmniejszeniem VAT-u do 15-16%, a ad hoc do 22% i przywróceniem stawki, która powinna u nas obowiązywać zgodnie z ustawą, ale wspomnę, że VAT to wymysł waszego człowieka, człowieka lewicy, wieloletniego członka partii komunistycznej PZPR w obecnej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, niejakiego L. Balcerowicza (PZPR,UW). Przypominam tylko.

Przecież na pewno nie chodzi o to Panie radny R. Kazimirski, żebyśmy tworzyli jakąś karuzelę vatowską i wtedy odzyskując VAT byłoby dobrze? Czyżby brak podstawowej wiedzy ekonomicznej u radnych? Pani Skarbnik dziwię się, że można takie populistyczne wywody przekazywać na sesji Rady Miejskiej. Tak jest skonstruowany system podatkowy w naszym kraju. Dziesięcina oczywiście byłaby dużo korzystniejsza dla obywateli!

Jeszcze kilka słów o spółkach prawa handlowego miejskich i z udziałem Gminy. Jeden plus i jeden minus.

Spółkę PM MZUM.PL S.A. w kontekście jej „zwijania się” i uchwale wspólników o przekształceniu jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zmniejszeniu jej obszaru działania do terenu Dąbrowy Górniczej, czyli spełnieniu moich postulatów w tym względzie muszę  ocenić w tym zakresie pozytywnie. Z tym tylko tak dalej. Ale tworzenie składowisk odpadów, nawet tymczasowych Panie Prezydencie, wydaje się, że jest nieodpowiedzialne w kontekście realizacji inwestycji dot. centrów przesiadkowych, w którą zaangażowane są pieniądze rządowe (Pan Prezydent nie ustosunkował się do tego problemu – przyp. mój).

Co do Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. do dzisiejszego dnia cisza. Tu pieniędzy na dotację dla spółek gminnych, w tym „Nemo…” w planie nie ma. Ale straty są olbrzymie i ostatnia kroplówka w postaci 5 mln zł szybko się skończy. Ostatnie straty to 1,835 mln zł w 2019 r., 3.918 mln zł w 2020 r. i prawdopodobnie przekroczone 3 mln zł w 2020 r. Przychody to 7,230 mln zł w 2019 r., 3,539 mln zł w 2020 r. A utopie lewicy przy budowie tego Aquaparku zakładały 40 mln zł przychodu i to było 2o lat temu! (Pan Prezydent nie ustosunkował się do tego problemu – przyp. mój).

Dziękuję.

Było jeszcze wiele ciekawych przepychanek słownych, ale nie mogę już przedłużać. Może przy okazji powrócę do tematu.

W głosowaniu projekt budżetu przyjęto 18. głosami za (koalicja lewicowa Nowa Lewica-POKO-quasiniezależni), przy 5. głosach przeciwnych (PIS).

WPF na lata 2022-2025 przyjęto 19. głosami za (j.w.), przy 4. głosach przeciw (PIS) i 1. głosie wstrzymującym się (P. Ślusarczyk).

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie