Ule pszczele

Kategorie: Bez kategorii   | 25 maja, 2016

pszczoła-1JPGDzisiaj w ramach „odprężenia” moja interpelacjia dotycząca pszczół (łac. apis) i uli pszczelich. Wbrew pozorom temat jest super ważny z powodu wpływu tych owadów na nasze życie na ziemi.

Oto interpelacja:

INTERPELACJA (pszczoły):

Szanowny Panie Prezydencie, proszę o informację jakie przepisy w naszym mieście regulują problem umieszczania uli pszczelich i ogólnie hodowli pszczół na terenie osiedli mieszkaniowych (także posesji domów jednorodzinnych).

Czy jest to przykładowo dopuszczalne w świetle prowadzenia hodowli zwierząt przydomowych na osiedlach domów jednorodzinnych?

Jeżeli takowe hodowle są dopuszczalne w świetle istniejącego prawa, to czy w naszym mieście istnieją odpowiednie przepisy dotyczące odległości ustawienia uli od granicy działki, rodzaju ogrodzenia, jego wysokości czy zawiadamiania sąsiadów o pracy przy pszczołach (wybierania miodu, czyszczenia uli, etc.)?

Wg jakich wytycznych reagują funkcjonariusze Straży Miejskiej na wypadek zgłoszeń o zagrożeniach spowodowanych prowadzeniem takich hodowli?

20160518_121803I odpowiedź długa, ale ciekawa i dlatego w całości ją przedstawię. Podpisana przez ustępującego akurat na sesji w dniu 18.05.2016 r., I-go Zastępcę Prezydenta Pana H. Zagułę (od PZPR do PO). Nota bene, przeciwko zachowaniu którego, dosyć ostro protestowałem na poprzedniej sesji (22.04.2016 r.) Rady Miejskiej. Do tematu Pana Henryka być może powrócę. W końcu jeszcze kilka miesięcy temu zapewniał mnie, że swoją pracę uwielbia i nie wyobraża sobie ustąpienia ze stanowiska.

Dąbrowa Górnicza, 12.05.2016 r.

dot. interpelacji Radnego Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej znak B RM. 0003.990.2016 z dn. 20.04.2016 r. w sprawie przepisów regulujących problem umieszczania uli pszczelich i ogólnie hodowli pszczół na terenach osiedli mieszkaniowych i posesji domów jednorodzinnych.

pszczoła-2JPGOdpowiadając na powyższą interpelację, informuję że nie ma w Polsce odrębnych przepisów prawnych regulujących lokalizację pasiek pszczelich.

Nie regulują tego  problemu również przepisy prawa miejscowego  tworzonego w zakresie dopuszczonym przez ustawę  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t).

Istnieje jedynie niepisane „prawo zwyczajowe” wynikające z nieobowiązującej już ustawy z 1879 r. dla Gorycji i Grodyszcza w zaborze austryjackim. Przepisy przywołanej ustawy już nie obowiązują lecz ze względu na ich stosowanie od kilkudziesięciu lat w praktyce, wykorzystywane są do rozstrzygania takich spraw.

Próby   ustanowienia   pewnych   zasad   podjęły   również   organizacje   zrzeszające pszczelarzy, które zostały zawarte w Pszczelarskim Kodeksie Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Ustanowienie niżej   podanych   zasad   ma   na   celu   zminimalizowanie   ryzyka lokalizowania pasiek pszczelich czy ustawiania pni pszczelich.

Obszar każdego pasieczyska powinien być dobrze oznaczony, natomiast przy każdym wejściu powinna znajdować się tabliczka z napisem „Uwaga pszczoły – osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Przy głównym wejściu na tablicy powinny znajdować się dane właściciela pasieki.

Lokalizacja pasieki ma znaczenie ze względu na zdrowotność pszczół, jakość miodu oraz ze względu na duże zagrożenie pożądlenia zarówno ludzi jak i zwierząt.

Pnie pszczele powinny być ustawiane w odległości co najmniej 10 metrów od budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych oraz od uczęszczanych dróg publicznych, ogrodów i podwórzy. Pasieka musi stać co najmniej 50 metrów od autostrad i dróg szybkiego ruchu. Jeżeli ule z pszczołami stoją w odległości bliższej od podanych wcześniej miejsc, należy je odgrodzić przeszkodą o wysokości co najmniej 3 metrów (parkan, mur, żywopłot), która zmusi pszczoły do wznoszenia się wyżej nad pobliskim terenem.

Większa odległość usytuowania pasiek obowiązuje w przypadku obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przychodnie, domy opieki, przedszkola. Wtedy odległość ta powinna wynosić co najmniej 150 metrów. O wszelkich pracach w pasiece właściciel powinien wcześniej poinformować sąsiadów.

Pszczelarze na obszarach o dużej gęstości zaludniania powinni hodować pszczoły ras łagodnych i nieagresywnych.

W pewnym stopniu istnieją uregulowania hodowli pszczół w Rodzinnych Ogrodach działkowych zawarte w Regulaminie ROD. Hodowla taka może być prowadzona wyłącznie w zbiorowej pasiece. Pasieka jest to wydzielona na ten cel część terenu ogólnego ROD, odizolowana od pozostałej części wysokim żywopłotem lub ekranem o wysokości nie mniejszej niż 3 metry. Wszystkie prace winny być prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo działkowców. Działkowcy, którzy prowadzą hodowlę pszczół w pasiece ogrodowej tworzą koło pszczelarzy.

Na terenie gminy Dąbrowa Górnicza od roku 1999 działa Stowarzyszenie Pszczelarzy. Większość właścicieli pasiek zrzeszonych jest w/w Stowarzyszeniu. Uciążliwości i konflikty wynikające z usytuowania pasiek pszczelich rozwiązywane są w ramach działalności Stowarzyszenia, a w przypadkach kiedy właściciel nie jest członkiem Stowarzyszenia podejmowane są próby polubownego załatwienia sprawy z udziałem tut. urzędu i przedstawicieli Stowarzyszenia Pszczelarzy.

Wszelkie spory wynikające z lokalizacji pasiek pszczelich i związanych z nimi uciążliwościami i konfliktami sąsiedzkimi rozstrzygają sądy, a nie władze administracyjne. Mają tutaj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, które określają zasady korzystania z własności, bez naruszania dobra sąsiadów.

Art. 140. W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki. i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Art. 144. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego . przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Art. 222. § 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Z treści tych przepisów wynika, że właściciel nieruchomości ma uprawnienia do korzystania ze swojej własności w dowolny sposób, a więc może również ustawiać ule, jednakże prawo własności nie zapewnia właścicielowi pełnej władzy, gdyż granicę jego prawa wyznaczają zasady współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa własności. Jeżeli korzystanie z nieruchomości przekracza „przeciętną miarę”, to właścicielowi nieruchomości sąsiedniej przysługuje roszczenie o zaniechanie tego zakłócenia i przywrócenie stanu, w którym nie przekraczałoby ono „przeciętnej miary”. Dlatego też właściciel nieruchomości, któremu pszczoły w oczywisty sposób przeszkadzają (jeżeli nie może dojść do porozumienia bezpośrednio z właścicielem pasieki w sprawie jej przeniesienia), może na podstawie art. 222 § 2 Kodeksu Cywilnego żądać w drodze procesu sądowego, w trybie postępowania cywilnego przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania naruszeń.

Ponadto prof. A. Szpunar (glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego) podaje, iż wina właściciela nieruchomości trudniącego się hodowlą pszczół może polegać na ustawieniu uli przy samej granicy nieruchomości sąsiedniej lub na skierowaniu otworów wylotowych uli na te nieruchomości. W takim przypadku pszczelarz może odpowiadać na podst. art. 415 k.c., który brzmi „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

(bardzo dobre przesłanie dla wszystkich Panie Henryku – przyp. mój).

I Zastępca Prezydenta Miasta

Henryk Zaguła

int.2016.04.22-odp-1int.2016.04.22-odp-2

Komentarze

4 komentarze do “Ule pszczele”

 1. iti, 25 maj 2016 o 8:17

  interesujące

 2. Kazimierz Jasionek, 25 maj 2016 o 19:15

  Ciekawe dlaczego nie stosuje się tego artykułu zamieszczonego na końcu tej odpowiedzi Buraka, w stosunku do tych wszystkich biurw którzy wyrządzili swymi idiotycznymi rządami wiele krzywd mieszkańcom Cytat: „„Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”Jedyna radość dla mieszkańców jest taka, że Burak kończy nareszcie panoszyć się w naszym mieście !!! Niech z podwiniętym ogonem wynosi się do tego Jaworza zabierając ze sobą wszystko, by nawet po nim smród w DG nie pozostał !!!!

 3. Wojciechowicz, 26 maj 2016 o 22:12

  Jeszcze jeden wątek – kwestia własności roju!
  Art. 182 Kodeksu cywilnego:
  § 1. Rój pszczół staje się niczyim, jeżeli właściciel nie odszukał go przed upływem trzech dni od dnia wyrojenia. Właścicielowi wolno w pościgu za rojem wejść na cudzy grunt, powinien jednak naprawić wynikłą stąd szkodę.
  § 2. Jeżeli rój osiadł w cudzym ulu nie zajętym, właściciel może domagać się wydania roju za zwrotem kosztów.
  § 3. Jeżeli rój osiadł w cudzym ulu zajętym, staje się on własnością tego, czyją własnością był rój, który się w ulu znajdował. Dotychczasowemu właścicielowi nie przysługuje w tym wypadku roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

  A tak na zupełnie poważnie – dobrze, że Pan zwraca uwagę na kwestię, które dotykają tak naprawdę nas wszystkich, tylko niewielu zdaje sobie z tego sprawę.

  A gdzie odpowiedź na Pańskie pytanie o reakcje straży miejskiej? Polubownie, super, ale czy też strażnicy są polubownie nastawieni?

 4. iti, 27 maj 2016 o 20:54

  Racja, na to odpowiedzi brak,

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie