Program wyborczy R. Warwasa

Kategorie: Polityczne   | 28 października, 2018

Program  kandydata na prezydenta Dąbrowy Górniczej Pana Roberta Warwasa przedstawiłem w formie skróconej we wpisie przed I turą. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=47027#more-47027. Mamy za kilka dni drugą turę, w której Nasz Kandydat spotyka się z namaszczonym przez Pana Z. Podrazę (SLD) kandydatem, konkretnie Panem Marcinem Bazylakiem (SLD). Tu przypomnę, że mentorem Pana Z. Podrazy (SLD) i poprzednikiem na stanowisku Przewodniczącego dąbrowskiego SLD był Pan M. Lipczyk (PZPR, , SLD). Zwracam uwagę na tę genezę układu personalnego popierającego kandydata ze względu na jej wyjątkowość w podobno Wolnej już Polsce. Ale to oddzielny, aczkolwiek bardzo ważny wątek.

Ale dzisiaj program Pana R. Warwasa w rozszerzonej postaci:

DĄBROWA GÓRNICZA “NA PLUS” – Program wyborczy

1. PAKIET DLA RODZINY:

– dodatkowe żłobki

W ramach przeciwdziałania procesowi wyludniania miasta należy w mieście wdrożyć rządowy program „Maluch+” 2018, który wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, czyli żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Pierwszy projekt zakłada dofinansowanie dla rodziców wysyłających swoje dziecko do prywatnego żłobka. Drugi stworzenie dodatkowych darmowych miejsc w żłobku. Możliwe jest także uruchomienie systemu dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych – po konsultacjach kwota została ustalona na 300 zł dopłaty dla każdego dziecka.

– szkoła przyjazna dla ucznia, rodzica i nauczyciela

Należy znacząco zmniejszyć możliwość ingerowania organu prowadzącego w zarządzanie placówkami oświatowymi. Pozostawić w tym zakresie większe kompetencje dyrektorom placówek, w tym także przy uzgadnianiu planów remontowych. Należy zwiększyć ilość przeznaczanych środków na zajęcia pozalekcyjne – sportowe, artystyczne, rozwijające – zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

Stawiamy na zmniejszenie liczebności uczniów w oddziałach szkolnych, z jednoczesnym zaprzestaniem łączenia klas w małych szkołach na niektórych przedmiotach.

Konieczne jest opracowanie regulaminu płac w szkołach dla administracji i obsługi z uwzględnieniem ich roli w funkcjonowaniu szkoły oraz dodatków dla nauczycieli, dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego dla potrzeb rynkowych Dąbrowy Górniczej.

– rozwój budownictwa komunalnego, Program Mieszkanie +

Program Mieszkanie+ jest naturalnym następcą programu Mieszkanie dla Młodych i Rodzina na Swoim. Chcemy wybudować tanie mieszkania na wynajem przy ul. Siemońskiej. Z tego programu będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna. To doskonała droga do przyciągnięcia nowych mieszkańców i zatrzymania wyludniania naszego Miasta.

Przy realizacji mieszkań socjalnych  warto umieszczać w przestrzeni miasta pojedyncze lokale, a nie tylko całe budynki o tym charakterze.

Innym obszarem jest program „Mieszkanie dla Absolwenta”, który opiera się na modelu funkcjonowania budownictwa czynszowego w systemie TBS, obejmującego, m.in. partycypację zwrotną w kosztach budowy lokalu – do wysokości 30% kosztów budowy.

– Program Demograficzny

Wdrożymy rozwiązania prorodzinne, na wzór innych samorządów, o podobnych mechanizmach co Program 500 Plus oraz 300 Plus.  Są to programy skierowane do potencjalnych rodziców, które obejmą prorodzinne ulgi, zapewnią dąbrowskim rodzinom mieszkania, wprowadzone zostaną ulgi prorodzinne 200+.

– stworzenie Stref Aktywności i Rekreacji

OSA – wykorzystanie środków z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności. To 100 mln zł na rozwój małej infrastruktury w Polsce z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na terenie całego kraju może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin. W 2018 roku budżet na rozwój infrastruktury sportowej, w ramach wszystkich programów ministerstwa, będzie rekordowo wysoki i wyniesie ponad pół miliarda złotych – 516,1 mln zł! Otworzymy na te środki Dąbrowę Górniczą.

Otwarte Strefy Aktywności to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Istnieją dwa warianty Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy (siłownia plenerowa, strefa relaksu, szacowana wycena obiektu to 50 tys. zł) i wariant rozszerzony (siłownia plenerowa, strefa relaksu, sprawnościowy plac zabaw, ogrodzenie terenu wraz z zagospodarowaniem zieleni, szacunkowa wycena obiektu to 100 tys. zł).

W tym obszarze powinny powstać strefy rekreacyjne i ogólnomiejskie ścieżki rowerowe. Konieczna jest tu współpraca z Marszałkiem Województwa Śląskiego, m.in. w obszarze zagospodarowania Mazur Zagłębia: Pogorii I, II, III i IV – jako celu publicznego za pieniądze województwa.

2. PAKIET DLA ZDROWIA i ŚRODOWISKA:

– poprawa sytuacji w służbie zdrowia i zwiększenie dostępności usług medycznych

Niezbędne jest uruchomienie przy Hucie drugiego oddziału nocnej świątecznej opieki medycznej. Na terenie Dąbrowy Górniczej powinien pojawić się Nowoczesny Dentobus, czyli mobilny gabinet stomatologiczny, w którym dentyści będą bezpłatnie leczyć zęby dzieci i młodzieży. Opracowanie i uruchomienie wspólnych zdrowotnych programów profilaktycznych obejmujących teren Gminy, refundowanych pośrednio lub bezpośrednio przez NFZ.

– uratowanie Szpitala Miejskiego

W naszym miejskim szpitalu konieczne jest wdrożenie wielu działań:

1. Zmiana struktury zarządczej i wdrożenie systemowego programu naprawczego opartego w głównej mierze na redukcji kosztów pozapłacowych przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów kontraktowych w perspektywie objętej programem.

2. Modyfikacja kultury organizacyjnej i wdrożenie idei „Szpital Przyjazny Pacjentowi” na podstawie funkcjonujących procedur jakościowych oraz nowych rozwiązań w obszarze kompleksowej obsługi pacjenta.

3. Systematyczne odtwarzanie kadry medycznej każdego stopnia celem wzmocnienia poziomu realizacji istniejących i nowo pozyskanych kontraktów oraz działalności dodatkowej generującej przychody poza kontraktowe.

4. Aktywne konsultacje i finalne wszczęcie negocjacji z NFZ celem wdrożenia nowych rozwiązań kontraktowych dla jednostki również tych z grup niszowych/podwyższających rangę szpitala.

5. Pozyskanie funduszy na realizację zadań w obszarze rozwoju podstawowych i strategicznych inwestycji infrastrukturalnych i sprzętowych przy współpracy z Gminą i wykorzystaniem funduszy unijnych.

– ograniczenie zagrożeń ekologicznych

Konieczne jest doprowadzenie do realizacji programu badań dla dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Strzemieszyce Małe z rozszerzeniem na Ząbkowice, Łosień i Łękę. Doprowadzi to do wyjaśnienia, a w konsekwencji możliwości przeciwdziałania źródłom emisji pyłu i fetoru, a także innym zagrożeniom środowiskowym. Zapewni jednocześnie mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa ekologicznego.

– rozbudowa sieci ciepłowniczej

W ramach tych działań zakładamy rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej w skażonych dzielnicach, termomodernizację domów i szkół – ocieplenie oraz wymianę i nowe źródła ciepła (centralne ogrzewanie z Koksowni „Przyjaźń”), dostawę ciepła w wodzie grzewczej na rzecz dzielnicy Strzemieszyce. Koksownia „Przyjaźń” dysponuje niewielką nadwyżką ciepła w wodzie grzewczej, która mogłaby być wykorzystana do zasilenia odbiorców komunalnych. Przystąpienie do projektu będzie wymagało od każdej ze stron podjęcia działań inwestycyjnych i/lub modernizacyjnych, umożliwiających przystosowanie własnych instalacji do nowego sposobu dostarczenia/odbioru ciepła. Ze względu na problem z niską emisją, na ich realizację możliwe jest pozyskanie dofinansowania w ramach wojewódzkich programów pomocowych czy dotacji celowych z budżetu miasta.

– działania proekologiczne, np. Program Czyste Powietrze

Zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na nasz organizm. Mogą powodować zaburzenia pracy wątroby, alergie, niedokrwienie serca, choroby płuc, bóle głowy. W Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera ok. 45.000 osób, czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia.

Program „Czyste powietrze” przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu; docieplenie przegród budynku; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

3. PAKIET EKONOMICZNY:

– obniżenie opłat za wodę oraz wywóz śmieci

Restrukturyzacja funkcjonowania spółek miejskich. Przeprowadzenie restrukturyzacji w Dąbrowskich Wodociągach Sp. z o.o., zmniejszenie wynagrodzeń Zarządu i ilości członków Rady Nadzorczej. Renegocjacja cen z Albą MPGK Sp. z o.o. dot. sprzątania i gospodarki odpadami w mieście. W ramach obowiązującego prawa demonopolizacja usług komunalnych w mieście.

– zmniejszenie stawek podatków i opłat lokalnych

Stawki podatku od środków transportowych oraz od nieruchomości ustalane w formie uchwał przez Radę Miejską proponujemy zmniejszyć o 5%. Pobierania opłat adiacenckich (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem infrastruktury technicznej, a także z tytułu podziału czy łączenia nieruchomości) należy zaprzestać. Inne opłaty lokalne, np. opłata od posiadania psa, targowa czy reklamowa nie powinny być wprowadzane.

– wspieranie rodzimej przedsiębiorczości (kupców targowych oraz mikroprzedsiębiorców)

Zmniejszenie, a następnie zamrożenie na np. 3 lata podatków od środków transportu i nieruchomości dla prowadzących działalność gospodarczą powinno pobudzić w naszym mieście powstawanie małych firm, czyli rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

Przygotowanie terenu pod budowę hali targowej z możliwością wynajmu powierzchni przez kupców targowych po minimalnej stawce czynszowej.

Utworzenie punktu doradczo-konsultacyjnego (prawnik, doradca podatkowy, specjalista od funduszy unijnych) obsługiwanego przez prywatną firmę wyłonioną z przetargu.

Wprowadzenie pakietu dla przedsiębiorcy: Inkubatory Przedsiębiorczości wspierane przez Gminę (środki m.in. rządowe i europejskie), zachęty podatkowe dla nowych technologii, zmiana technologii produkcji na czystą (fundusze środowiskowe i gminne), inteligentne biurowce dla administracji i zarządów spółek prawa handlowego.

– zaprzestanie naliczania opłaty adiacenckiej

W wyniku realizacji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście należy zauważyć, że właściciele posesji w jednym terminie mieli stworzone warunki do podłączenia. W okresie 3 lat od stworzenia warunków nastąpiła zmiana przepisów i w związku z tym część właścicieli posesji mogła mieć wszczęte postępowanie przed wejściem w życie nowych przepisów, a część po ich zmianie. Oznacza to zupełnie różne warunki przebiegu postępowania i różne skutki prawne dla jednej i drugiej grupy właścicieli nieruchomości. W zaistniałej sytuacji należy zaprzestać naliczać opłat adiacenckich.

4. PAKIET DLA AKTYWNYCH:

– stworzenie możliwości rozwojowych dla mieszkańców zgodnych z potrzebami pokoleniowymi, (Aktywny Junior, Aktywny Senior)

– Rządowy Program Senior+

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”.

– świetlice dla seniorów

Świetlica dla seniorów, to miejsce gdzie mogliby uczęszczać zarówno seniorzy i osoby niepełnosprawne, które w ramach pobytu mogą skorzystać z bogatego programu rehabilitacyjno-terapeutycznego oraz zajęć świetlicowych. Do dyspozycji uczestników byłyby: gabinet rehabilitacyjny, kawiarenka terapeutyczna, a w niej możliwość spędzenia czasu w miłym towarzystwie, obejrzenia ciekawych filmów popularnonaukowych; uczestnicy swoje zainteresowania mogą realizować w różnych kółkach, salę gospodarstwa domowego, gdzie każdy może wykazać się zdolnościami kulinarnymi, jak również skorzystać z pomysłów kulinarnych innych uczestników.

– wspieranie inicjatyw lokalnych

– młodzież jako grupa współodpowiedzialna za kierunki rozwoju miasta (młodzieżowy budżet)

Powołanie Młodzieżowej Rady Dąbrowy Górniczej.

Wprowadzenie Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego – zależy nam na aktywnym włączeniu się dąbrowskiej młodzieży w procesy obywatelskie, we współdecydowanie o tym, co powinno być realizowane w mieście.

– dodatkowe wsparcie dla wszystkich grup, ochotników, organizacji społecznych oraz klubów sportowych

Zwiększenie finansowania amatorskich klubów sportowych, poprawa warunków uprawiania sportu. Wiąże się to ze zwiększeniem dostępności mieszkańców do działalności sportowej lub obiektów sportowych.

Poprawa współpracy z  Ochotniczą Strażą Pożarną w Dąbrowie Górniczej. Zakupy z dofinansowaniem Zarządu Wojewódzkiego OSP lub z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wyposażenie OSP w środki gaśnicze (środek pianotwórczy). Wykonywanie rocznych przeglądów budynków strażackich.

Doprowadzenie sieci internetu do OSP ,,Program e-REMIZA”.

– zwiększenie samorządności dzielnic

Rady Dzielnic powinny stać się ważnym elementem systemu samorządowego Dąbrowy Górniczej. Ich powstanie we wszystkich dzielnicach, stanie się ważnym krokiem do budowy społeczeństwa autentycznie obywatelskiego. Rady, aby mogły w pełni  funkcjonować, muszą mieć prawa i obowiązki, ale również muszą zostać określone od nowa obowiązki Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego wobec rad.

Konieczne są większe kompetencje Rad Dzielnic oraz określenie obowiązków Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w zakresie obszarów i procedur konsultacji spraw dotyczących dzielnicy z Radami. Wprowadzenie zasady dyspozycji przez rady 20 % budżetu na dzielnice oraz wprowadzenie stałej listy potrzeb inwestycyjnych i remontowych dróg określających termin i kolejność realizacji wszystkich zgłoszonych spraw umożliwią zrównoważony rozwój Dąbrowy Górniczej i pozwolą na usunięcie opóźnień w „zapomnianych”  do tej pory dzielnicach.

5. PAKIET KOMUNIKACYJNY:

– wprowadzenie programu EKO MOBILNOŚĆ

Aktywne włączenie się we wspólny program budowy innowacyjnego autobusu bezemisyjnego dla Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii. Potencjalne zamówienie będzie dotyczyć ponad 1000 autobusów.

System ścieżek rowerowych obejmujących całe miasto.

– budowa i remont ulic, chodników, miejsc parkingowych

Nadrobienie opóźnień w remontach ulic, wyeliminowanie transportu ciężkiego z ulic m.in.:

1.    Remont ul. Stacyjna

2.    Remont, budowa chodnika i wymiana wodociągu ul. Puszkina

3.    Remont ul. Szałasowizna na granicy z Sosnowcem

4.    Remont i budowa kanalizacji ul. Środkowa

5.    Remont ul. Kuźnica Błędowska

6.    Budowa wiaduktu na przedłużeniu ul. Podlesie do ul. Tworzeń

7.    Remont ul. Podlesie

8.    Budowa chodnika i oświetlenia ul. Oddziału AK Ordona do ul. Staszica

9.    Remont ulic: zakończenie ulicy Rudy od strony ul. Białej Przemszy i Łaz Błędowskich oraz mostek w ulicy Turystycznej, ul. Białej Przemszy od wiaduktu LK 154 w stronę skrzyżowania SKR, odcinek drogi Kuźniczka Nowa

10. W dzielnicy Łęka remont ulic: ul. Dąbrowszczaków, Przelotowej, Szkotnica i Szatanówka.

11. Wykonanie ułożenia kostki brukowej na wjazdach i dojazdach do domów przy ulicy Rudnej oraz na dojeździe do domów przy drogach dojazdowych do ulicy.

12.  Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Koksowniczej od ul. Głównej do Koksowni

13. Przedłużenie ulicy Szklanych Domów do ulicy Magazynowej i Rodzinnej w celu wyeliminowania ciężkiego transportu z ul. Fabrycznej i ul. Strzemieszyckiej.

14. Projekt i budowa drogi łączącej dzielnicę Ratanice z Mariankami.

15. Kompleksowy remont drogi i utwardzenie poboczy na ul. Ratanice w Ratanicach

16. Remont ul. Kruczej,

17. Kanalizacja remont jezdni i budowa chodnika przy ul. Puszkina,

18. Remont ul. ul. Ząbkowicka i wymiana rur azbestowych

19. Budowa miejsc parkingowych w systemie park & ride (parkuj i jedź) przy stacjach kolejowych Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza Gołonóg, Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce i Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.

20. Budowa : Ekrany dźwiękochłonne przy DK94 w okolicy ul. Białostockiego i na wiadukcie nad ul. Jamki i uzupełnienie wzdłuż ul. Oddziału AK Ordona

21. Budowa :Ekrany dźwiękochłonne przy ul. Szklanych Domów

22. Remont ul. Myśliwskiej

23. Remont ul. Białostockiego

24. Remont ul.  Żołnierskiej

25. Remont ul. Składowej

26. Remont ul.Kazdębie i budowa chodników

27. Remont ul. Głównej i budowa chodników

28. Remont ul. Zagórcze,

29. Remont ul. Zagórze,

30. Remont ul. Transportowa

31. Remont ul. Środkowa i budowa kanalizacji

32. Remont ul. Grzybowa,

33. Remont ul. Hotelowa (za przejazdem)

34. Remont ul. Kombatantów

35. Remont ulic w dzielnicy Okradzionów: zakończenie ulicy Rudy od strony ul. Białej Przemszy i Łaz Błędowskich oraz mostek w ulicy Turystycznej, ul. Białej Przemszy od wiaduktu LK 154 w stronę skrzyżowania SKR, odcinek drogi Kuźniczka Nowa oraz

36. W dzielnicy Łęka remont ulic: ul. Dąbrowszczaków, Przelotowej, Szkotnica i Szatanówka.

37. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania ulic:

Staszic, Tysiąclecia i DK 94, celem umożliwienia mieszkańcom dzielnicy Staszic dogodnego skomunikowania z trasą DK 94 i dzielnicą Gołonóg

w tym również parkingów wielopoziomowych

W Dąbrowie Górniczej na dużych osiedlach od wielu lat występuje deficyt miejsc postojowych, co wiąże się z zajęciem na ich potrzeby kolejnych fragmentów osiedlowej zieleni i chodników. Budowa parkingu wielopoziomowego to najskuteczniejszy sposób odblokowania uliczek i przestrzeni na osiedlach.

– modernizacja układu drogowego z budową kluczowych wiaduktów (Podlesie, Staszic)

budowa wiaduktów na przedłużeniu ul. Podlesie i na DK94,

Podlesie – Powstanie Strefy Aktywności Gospodarczej PODLESIE-WSCHÓD, jako efekt połączenia ulicy Podlesie z ulicą Tworzeń/Torową (na wprost bramy towarowej nr 7 ArcelorMittal Poland) poprzez budowę wiaduktu nad torami PKP. Realizacja tego wiaduktu (ostatniej części projektu budowy Huty) pozwoli także na rozwój gospodarczy Dąbrowy Górniczej oraz stworzy ramy prawno-organizacyjne do proekologicznego uporządkowania przestrzeni w jej najbliższym sąsiedztwie.

Wiadukt, łączący bramy towarowe nr 8 (czynna) na Tworzniu i nr 7 (możliwe ponowne uruchomienie) na ulicy Towarowej z ulicą Podlesie. Na Podlesiu  jak na Hucie – droga dwupasmowa z pasem zieleni oraz chodnikiem połączy zakłady AMP ze węzłem S1, umożliwiając przemieszczanie dowolnej liczby ciężarówek (TIR-ów).

Efekt ekologiczny dla mieszkańców Tworznia, Strzemieszyc i Ząbkowic można osiągnąć wprowadzając administracyjne zakazy wjazdu dla pojazdów powyżej 7 ton, a to:

– na Tworzniu – od numeru 55 do skrzyżowania z Aleją Piłsudskiego,

– w Strzemieszycach – na ulicy Puszkina przy wyjeździe z firmy Remondis,

– w Ząbkowicach – na ulicy Związku Orła Białego od skrzyżowania z Aleją Roździeńskiego.

Staszic – Budowa  wiaduktu na drodze krajowej DK94 na wysokości ul. 11 Listopada i ul. Ziemby poprzez podniesienie poziomu DK94 do góry umożliwi przejazd bezpośrednio pod drogą krajową do Osiedla Staszic, które jest obecnie odcięte od miasta i po zamknięciu dojazdu było przedmiotem protestów mieszkańców oraz będzie działaniem zapobiegawczym przed zakorkowaniem się DK94 po wybudowaniu przez miasto Sosnowiec bezkolizyjnego skrzyżowania  ul. Długosza z DK94 obok MAKRO. Przy obecnym rozwiązaniu korki z Sosnowca przeniosą się do Dąbrowy Górniczej. Budowa wiaduktu umożliwi bezkolizyjny ruch na DK94 pomiędzy węzłami DK94/ul. Braci Mieroszewskich i  DK94/S1.

– realizacja obwodnicy Ząbkowic i Tucznawy oraz dojazdu do Euroterminalu

Zawarty w opisie powyżej opis budowy wiaduktu na Podlesiu wymusiłby skanalizowanie ruchu transportu ciężkiego przez nowy wiadukt Tworzeń/Podlesie oraz omijanie Ząbkowic poprzez rondo Gołonoska/Związku Orła Białego przez tereny inwestycyjne Tucznawa. To należy powiązać ze zrealizowaniem (dokończeniem) obwodnic dla Ząbkowic i Tucznawy.

– uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych: Program Dostępność +

DOSTĘPNOŚĆ+ – osoby niepełnosprawne, starsze i matki z dziećmi aktywnymi obywatelami (np. bezkolizyjne przejścia podziemne, e-administracja)

Celem Programu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.

Przyjęte rozwiązania architektoniczne oraz komunikacyjne będą uniwersalne, a więc będą służyły wszystkim z nich korzystającym (np. windy, podjazdy, informacja głosowa, oznaczenia dotykowe).

Komentarze

Komentarze (1) do “Program wyborczy R. Warwasa”

  1. Damian popiera Roberta, 4 lis 2018 o 15:05

    Takkkkkk jestem za !!!!!! Zmieniamy Dąbrowe dość Tej k[…] władzy

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie