Nowa Prawica – Program Polityczny

Kategorie: Polityczne   | 13 grudnia, 2012

Obiecałem w jednym z poprzednich wpisów dotyczących Kongresu Nowej Prawicy przedstawić PROGRAM POLITYCZNY tej partii. 13 grudnia, czyli rocznica wszczęcia wojny z Narodem przez komunistycznego, sowieckiego aparatczyka W. Jaruzelskiego, wydaje się dobrym dniem do pokazania już jego unioeuropejskim następcom, że jeszcze Polska nie zginęła. Zresztą 13 grudnia to także rocznica podpisania przez ś.p. L. Kaczyńskiego Traktatu Lizbońskiego, przez co Polska utraciła suwerenność, co chluby mu nie przynosi, a wręcz przeciwnie!

Oto program nota bene, zatwierdzony przez Konwent KNP:

I. Podstawy Państwa

Chcemy zmienić obecną, skorumpowaną i niesprawiedliwą, III Rzeczpospolitą na Państwo Polskie. Państwo Polskie może mieć różne formy, ale musi gwarantować:

1. Praworządność.

Dokonamy zasadniczej rewizji systemu ustawodawstwa. Przywrócimy podstawowe zasady prawa: „Prawo nie działa wstecz”, „Chcącemu nie dzieje się krzywda”, „Ciężar dowodu winy spoczywa na oskarżycielu”, itp.

2. Wolny rynek.

Zlikwidujemy wszelką ingerencję rządu w gospodarkę. Po zmianie systemu nowe ustawy będą wchodziły w życie w 6 lat od chwili uchwalenia.

3. Ochronę praw Narodu.

Za punkt odniesienia uznajemy Naród rozumiany jako wspólnota pokoleń: nasi przodkowie, my i nasi potomni.

II. Władza

1. Prezydentura.

Opowiadamy się za silnym prezydentem. Godzimy się zarówno na model francuski, jak i amerykański.

2. Władza sądownicza.

a) Przewidujemy jeden Sąd Najwyższy (bez odrębnych: Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i Naczelnego Sądu Administracyjnego).

b)  Rozwiniemy szeroko postępowanie arbitrażowe i sądy rozjemcze.

c) Główną rolę będą pełniły oskarżenia prywatne, a głównym celem kary będzie zadośćuczynienie poszkodowanym.

d) Przywrócimy karę śmierci za morderstwo z premedytacją i zaostrzymy kary za najcięższe przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu.

e) Zlikwidujemy ingerencje prokuratur i sądów w drobne sprawy życia codziennego.

f) Uzdrowimy system wymiaru sprawiedliwości upraszczając prawo i umożliwiając usunięcie skorumpowanych sędziów.

g) Sędziowie nie będą sądzić we własnej miejscowości i będą do spraw losowani,

h) Zasadniczo zreformujemy prokuraturę uwalniając ją od wpływów politycznych; prokuratorzy rejonowi będą wybieralni,

i) Każdy będzie mógł na obrońcę wybrać dowolną osobę lub bronić się samemu.

3. Ustawodawstwo.

Przewidujemy radykalne położenie kresu zalewowi ustaw. Prawo powinni stanowić odpowiednią większością:

a) 11 -osobowa Rada Stanu.

b) Senat (32 Senatorów + byli Prezydenci jako Senatorowie Dożywotni).

c) Prezydent wyposażony w prawo veta obalane większością 2/3 uchwałodawcy.

d) Sejm w minimalnym zakresie, przy czym Sejm będzie jedynym organem ustanawiającym wysokość podatków. Liczyć będzie 120 Posłów.

4. Władza wykonawcza.

Na miejsce obecnej Rady Ministrów, będącej w rzeczywistości III Izbą Parlamentu, powstanie Rząd:

a) Rząd będzie się składał z Premiera i sześciu ministrów (MON, MSZ, MSW, Min. Finansów, Min. Sprawiedliwości, Min. Gospodarowania Zasobami i Ochrony Środowiska).

b) Rząd nie będzie obradował ani głosował: będzie dekretował. Dekret wydawać będzie Premier i kontrasygnować właściwy Minister.

c) Rząd będzie wyłącznie wykonawcą ustaw. Utraci prawo inicjatywy ustawodawczej na rzecz Rady Stanu.

5. Finanse.

Nie dopuścimy do podporządkowania Polski Europejskiemu Bankowi Centralnemu, ani innym zagranicznym instytucjom finansowym. Utrzymamy krajową walutę, którą postaramy się oprzeć o kruszce.

6. Samorząd.

a) Zapewnimy ogromną autonomię wszystkim ziemiom, upraszczając strukturę samorządową.

b) Nie dopuścimy jednak, by przepisy ustanawiane przez samorządy miały pierwszeństwo przed prawem państwowym (autonomia nie może oznaczać suwerenności). Próby ustanowienia suwerenności lub oderwania ziem od Państwa Polskiego będą ostro zwalczane.

c) Państwo będzie też bronić ludzi przed uciskiem ze strony samorządów.

III. Sprawy społeczne.

1. Rodzina.

a) Uznając rodzinę za fundament życia społecznego będziemy ją chronić i nie pozwolimy na ingerencję urzędników w jej życie.

b) Przywrócimy rodzicom pełnię możliwości wychowywania dzieci i decydowania o ich edukacji. (Dzieci należą do rodziców, a nie do państwa! To głowa rodziny powinna mieć skuteczne środki na walkę z patologiami swoich dzieci).

c) Nie dopuścimy, by zrównano małżeństwa z innymi związkami. Ten szczególny status prawny przyznawany może być wyłącznie związkom mężczyzny i kobiety.

d) Wprowadzimy dobrowolność ubezpieczeń. Wycofamy państwo z władania instytucjami ubezpieczeniowymi.

e) Wszystkie wpływy z prywatyzacji (prowadzonej licytacji!) będziemy przekazywać na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

f) Wywiążemy się z dotychczasowych zobowiązań w stosunku do wszystkich ubezpieczonych obecnie w ZUS i KRUS.

2. Wolność osobista.

Fundamentem wolności osobistej jest zasada „Chcącemu nie dzieje się krzywda”:

a) Państwo stosować będzie politykę represji w stosunku do przestępców, a nie prewencji w stosunku do wszystkich ludzi.

b) Habeas corpus: osoba zatrzymana najpóźniej do godziny 9.tej następnego dnia będzie musiała być dostarczona sądowi, który może postanowić o dalszym jej zatrzymaniu.

c) Osoba posądzona nie musi się tłumaczyć, również w sprawach podatkowych; to jej musi być udowodniona wina.

d) Człowiek będzie miał prawo i środki by bronić się przed napaścią. Nie może być za to karany.

e) Umowy prywatne oraz testamenty, będą pod ochroną prawa i będą niewzruszalne.

3. Wolność słowa.

a) Przez wolność słowa rozumiemy swobodę podawania prawdziwych faktów i wyrażania własnych, choćby najskrajniejszych, opinii. Nie dotyczy to obrażania ludzi, używania na forum publicznym nieparlamentarnego słownictwa itp.

b) Gwarantujemy tajemnicę korespondencji obejmującą również informacje płynące przez internet do określonych odbiorców. Karalne może być wyłącznie dystrybuowanie zakazanych treści na powszechnie dostępnych stronach, oraz w miejscach publicznych.

c) Cenzurowanie mediów – w tym internetu – uznamy za prawnie niedopuszczalne; swoboda krytyki władz jest jednym z fundamentów wolności w państwie.

4. Wolność religijna.

Uznajemy wolność religijną, wartości chrześcijańskie i tradycje katolickie:

a) Kościoły muszą być autonomiczne względem państwa.

b) Nie dopuścimy do prawnej dyskryminacji ateistów i osób wyznań nie-chrześcijańskich.

5. Własność.

Fundamentem społeczeństwa jest prywatna własność. Dokonamy jak najszybciej uczciwej prywatyzacji i reprywatyzacji, z uwzględnieniem praw nabytych.

6. Ochrona zdrowia.

a) Zniesiemy przymusowe daniny pobierane pod pretekstem pokrywania kosztów leczenia likwidując równocześnie zobowiązania państwa w tej dziedzinie (wpływy z podatków będą mogły finansować zadania z dziedziny ochrony epidemiologicznej).

b) Zniesiemy ograniczenia w dystrybucji używek i nakładane na nie podatki akcyzowe.

c) Nie dopuszczamy prawnej zgody na aborcję i eutanazję.

7. Edukacja.

Zniesiemy nakaz uczęszczania do szkół oraz podatki pobierane pod pretekstem finansowania instytucji oświatowych. Zniesiemy państwowy nadzór nad programami edukacyjnymi. W okresie przejściowym uważamy za dopuszczalne zastosowanie tzw. „bonu oświatowego”.

IV. Polityka zagraniczna, obronność i bezpieczeństwo.

1. Zwiększymy radykalnie (przynajmniej o połowę) wydatki na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne.

2. Podniesiemy poziom wyszkolenia żołnierzy i oficerów. Powszechne szkolenie wojskowe dotyczyć będzie wyłącznie mężczyzn w wieku szkolnym. Osoby przeszkolone będą tworzyć, na wzór szwajcarski, milicje terytorialne.

3. Uwolnimy służby specjalne od zadań politycznych. Starannie rozgraniczymy kompetencje tych służb.

4. W polityce międzynarodowej będziemy się kierować rachunkiem korzyści i strat, a nie sympatiami i antypatiami.

5. Będziemy dążyć do utrzymania i rozszerzenia zasady swobodnego przepływu ludzi („Schengen”), towarów (EOG), kapitału i wiedzy.

6. Uznamy wyższość prawa krajowego nad unijnym i rozważymy możliwość szybkiego wystąpienia z Unii Europejskiej.

7. Zobowiązania międzynarodowe i traktatowe będziemy wypełniać zgodnie z ich treścią.

8. Kontrolę nad działaniami Policji powierzymy organom spoza jej struktur.

V. Gospodarka

1. Radykalnie uprościmy prawo podatkowe i obniżymy podatki; zniesiemy PIT, CIT oraz podatki od spadków i darowizn a także od transakcji kupna-sprzedaży.

2. Obniżymy akcyzy i VAT do poziomów minimalnych wymaganych dziś przez UE.

3. Zniesiemy biurokratyczne bariery przedsiębiorczości (powrócimy do założeń tzw. „ustawy Wilczka”).

4. Zniesiemy prawa i procedury dyskryminujące małe i średnie przedsiębiorstwa.

5. Nie dopuścimy do faworyzowania obcych przedsiębiorców pod jakimkolwiek pretekstem.

6. Radykalnie zredukujemy biurokrację. Zlikwidujemy wszelkie agencje celowe. Pozwolimy firmom działać bez wymaganych obecnie pozwoleń, licencji, koncesji, etc.

7. Zrównoważymy budżet. Zaprzestaniemy zadłużania państwa (budżety bez deficytów) i niezwłocznie rozpoczniemy redukcję obecnego zadłużenia.

Chcemy zbudować społeczeństwo wolnego wyboru!

Ps Zachęcam nie tylko członków i sympatyków KNP do rozpowszechniania i promowania powyższego programu.

Komentarze

17 komentarzy do “Nowa Prawica – Program Polityczny”

 1. KNP, 17 gru 2012 o 8:55

  Bardzo mi się podoba ten program.

 2. ArturMryczko, 18 kwi 2013 o 12:10

  No i to jest program!

 3. masterking, 18 kwi 2013 o 14:17

  POPIERAM I PRZESYŁAM DALEJ

 4. Sympatia, 19 kwi 2013 o 0:55

  Bardzo dobry program, nie dla świń.

 5. Jeannek, 19 kwi 2013 o 2:35

  Na takie głupoty to chyba cały sztab musiał pracować, bo takiej bzdury to by jedna osoba nie wymyśliła 🙂 apogeum głupoty i ignorancji

 6. Greta, 19 kwi 2013 o 4:17

  „Świnie” boli taki program, bo ze złodziejstwem byłoby gorzej. A lewacy – socjaliści umieją rozdawać tylko nie swoje pieniądze.

 7. widz, 19 kwi 2013 o 4:38

  Jak pomyślę, że lewactwo by zdechło to aż mi się lepiej robi.

 8. Jerzy, 19 kwi 2013 o 8:20

  Słowa słowa i słowa a gdzie czyny? Obiecać można wszystko a papier i komputer przyjmie wszystko.Ten kraj nie ma szans na normalność ja bym tylko pod tym wszystkim podpisał że jeżeli nie będziemy wykonywać później tego wg programu politycznego poddamy się karze smierci lub jeszcze lepiej utraty majatku swojego i rodziny -ciekawe kto sie wtedy podpisze:-)

 9. Grzegorz Jaszczura: Janusz Korwin-Mikke w Zawierciu – Kromołowie. | SILESIA METROPOLIA, 24 lis 2013 o 20:13

  […] Kowin-Mikke przedstawił, jak zawsze w b. ciekawym wykładzie, podstawowe fundamenty prawicowe, zawarte w programie partii Kongres Nowej Prawicy. W skrajnie zlewicowanej Unii Europejskiej prezes […]

 10. Zbik, 1 gru 2013 o 17:25

  Brawo, mi sie podoba.

 11. antysocjal, 28 gru 2013 o 0:16

  Najważniejsze właśnie to zlikwidować koryto, bo zmiana świń przy korycie niczego nie zmieni!!!

 12. antysocjal, 28 gru 2013 o 0:17

  I tak trzymać!

 13. Jajec, 28 gru 2013 o 6:52

  Jedynie mam zastrzeżenie do aborcji, dla mnie nie dopuszczalne jest przymuszanie kobiet do rodzenia dzieci z wadami wrodzonymi, poczętymi w wyniku gwałtu, lub przymuszanie do nie przerywania ciąży która zagraża matce.
  Kara śmierci ma zasadniczą wadę, jest nie odwracalna a są znane pomyłki sądowe.

 14. stach, 7 lip 2014 o 14:11

  Program powinien też dać możliwość wyborcom odwołanie parlamentarzystów, którzy nie realizują obietnic wyborczych. Było takie prawo w okresie międzywojennym.
  No i ustawę aborcyjną zostawić w obecnym kształcie (z owymi trzema wyjątkami).

 15. Kazimierz Jasionek, 9 lip 2014 o 13:14

  Wspaniały program w którym nie ma miejsca dla politycznych oszustów i złodziei !!! Tylko aby nastąpiły radykalne zmiany w Polsce potrzeba jeszcze mądrego społeczeństwa !!! To właśnie ono decyduje czy pozwalamy się strzyc jak barany przez tych cwaniaków z ryjami przyrośniętymi do koryt, czy pogonimy tą bandę nicponi i pijawek tam gdzie pieprz rośnie !!!!!

 16. m3tallinh0, 4 lis 2014 o 20:16

  Kazimierz Jasionek, 9 lip 2014 o 13:14 : Według mnie tutaj nie chodzi o politycznych oszustów tylko o to że ludzie chcą się wzajemnie okradać „nie ważne że ja nie mam ważne żeby inny też nie miał” ,a taka demokracja to nie demokracja wybierają premiera a on wrzuca na listy swoich ludzi po czym społeczeństwo nie ma żadnego wpływu na to co rząd wprowadzi ,ale dalej okradają wszystkich i hasło pod tytułem :Mogło być gorzej.W dzisiejszych czasach to były premier Donald Tusk i zresztą Każdy inny rząd nie ponosi żadnej konsekwencji ze swoich obietnic.Ja osobiście mam gdzieś czy oszukują czy nie,mnie boli to że Ci ludzie nie ponoszą żadnych kompletnie konsekwencji bo ja bym mógł zagłosować na oszusta jeżeli bym miał pewność że jeśli oszuka swoich wyborców to za to zostanie zlicytowany pod względem tego co miał zrobić i tego co nie zrobił i taki gość idzie najprościej siedzieć.Ciekawe czy wtedy by tak kłamali bo ja myślę że nie.Były Premier teraz siedzi w UE i bierze kolosalne wynagrodzenie.Ja chciałbym zobaczyć obrazek jak Donald Tusk idzie zapięty kajdankami przed sąd najwyższy za oszustwo i działania na szkodę Państwa Polskiego.Tyle

 17. m3tallinh0, 4 lis 2014 o 20:16

  A program przedni oprócz jednej kwestii ale to drobnostka

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie