Nowa Prawica – informacje SN

Kategorie: Polityczne   | 29 listopada, 2012

Dla członków i sympatyków Kongresu Nowej Prawicy mam kolejne informacje z posiedzenia Sądu Naczelnego KNP. Odbyło się ono 25 listopada 2012 r. w Częstochowie. Sąd obradował zgodnie ze Statutem partii w składzie trzyosobowym: Prezes Sądu kol. Tomasz Skóra, Sędzia Zwyczajny kol. Andrzej Paciej i II Sędzia Nadzwyczajny, czyli ja Grzegorz Jaszczura. 

Chciałbym przekazać wspomnianym członkom KNP zatwierdzony jednogłośnie przez Sądu Naczelny Regulamin wzorcowy oddziału KNP:

l. Terenem działania Oddziału …………………. jest obszar wyznaczony uchwałą Zarządu Regionu, tj.: powiaty. …………………………………………………………………………

i gminy: ………………………………………………………………………….

2. Władzami Oddziału są:

a. Walne Zebranie,

b. Zarząd Oddziału,

c. Prezes Oddziału,

d. Komisja Rewizyjna.

3. Walne zebranie.

3.1 Walne zebranie członków może się odbyć w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

W trybie zwyczajnym jest zwoływane przez prezesa Oddziału na dzień przypadający nie później niż 15 miesięcy od ostatniego walnego zebrania.

W trybie nadzwyczajnym prezes jest zobowiązany je zwołać w ciągu 6 tygodni na wniosek:

a. Komisji Rewizyjnej,

b. 20% członków Oddziału (wg. stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),

c. co najmniej dwóch członków Zarządu

i uwzględnić ich postulaty co do porządku obrad.

3.2 Warunkiem ważności walnego zebrania jest powiadomienie wszystkich członków Oddziału co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania wraz z poinformowaniem o proponowanym porządku obrad.

Spełnieniem warunku powiadomienia członka partii jest wysłanie pisemnego powiadomienia (listem na adres zamieszkania albo internetowo na podany adres mailowy) lub powiadomienie ustne (bezpośrednie lub telefoniczne).

Każdy członek Oddziału, który nie został powiadomiony, może w terminie zawitym 2 tygodni od daty walnego zebrania, zwrócić się do Sądu Naczelnego Kongresu Nowej Prawicy o unieważnienie jego postanowień.

3.3 Walne zebranie ważne jest w przypadku uczestnictwa co najmniej 50% członków. W przeciwnym razie musi zostać wyznaczony drugi termin, nie wcześniej niż dwa tygodnie po pierwszym.

Jeśli walne zebranie odbywa się w trybie nadzwyczajnym, nie można wyznaczyć drugiego terminu wcześniej niż w tydzień po pierwszym.

Jeżeli walne zebranie nie odbędzie się w drugim terminie lub w ciągu czasu, o którym mowa w punkcie 3.1, to Zarząd Regionu wnioskuje do Konwentyklu o zawieszenie władz oddziału lub jego rozwiązanie.

3.4 Walne zebranie oddziału:

a. dokonuje wyboru Prezesa oraz członków komisji rewizyjnej,

b. dokonuje wyborów delegatów na Konwent według ordynacji uchwalonej przez Radę Główną.

c. udziela Zarządowi absolutorium.

d. uchwala i zmienia regulamin Oddziału, program działania Oddziału, regulamin swoich obrad.

e. uchwala wysokość składek oddziałowych i ma prawo je umarzać, są one zbierane jednocześnie z odpowiednią składką centralną.

f.  może nakazać (lub zakazać) Zarządowi Oddziału, Kół i Sekcji określone postępowanie.

g. może uchylić decyzje Zarządu Oddziału, koła lub sekcji podjęte od ostatniego walnego zebrania,

h. może rozwiązać koła i sekcje lub zawiesić ich władze.

3.5 Punkty 3.4 (d, f, g, h) wymagają bezwzględnej większości głosów.

3.6 Odwołanie prezesa Oddziału przez nadzwyczajne walne zebranie w czasie kadencji wymaga większości 2/3 obecnych.

4. Prezes Oddziału:

4.1 Kieruje pracami Zarządu, reprezentuje  Oddział na zewnątrz i  sprawuje czynności wykonawcze.

4.2 Prezes mianuje sekretarza, skarbnika i pozostałych członków Zarządu oddziału.

5 . Zarząd

5.1 Zarząd składa się minimum z prezesa Oddziału, sekretarza, skarbnika. W skład zarządu może wchodzić dodatkowo od l do 3 członków Zarządu.

5.2 Zarząd wybiera spośród siebie wiceprezesa. Zastępuje on prezesa we wszystkich jego czynnościach w wypadku jego niezdolności do ich pełnienia lub z jego upoważnienia.

5.3 Zarząd jest władny zawierać porozumienia z innymi partiami lub organizacjami na szczeblu równorzędnym i delegować przedstawicieli do ewentualnych wspólnych ciał.

5.4  Kadencja prezesa i Zarządu trwa rok lub do wyboru nowego prezesa.

5.5. Prawo podpisywania dokumentów finansowych ma Prezes. Powyżej sumy półrocznych składek oddziałowych wymagane są dwa podpisy.

6. Komisja Rewizyjna

6.1 Komisja Rewizyjna składa się z minimum 2 (maksymalnie) 3 członków. Nie mogą oni być członkami zarządów Oddziału ani kół.

6.2 Komisja Rewizyjna bada prawidłowość gospodarki i finansów na terenie Oddziału, przysługuje jej prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Oddziału, jego kół, sekcji itp.

Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować o zawieszenie członków Zarządu za odmowę udostępniania materiałów do czasu ich otrzymania. W przypadku uzasadnionych podejrzeń lub stwierdzenia nieprawidłowości finansowych może wnioskować o zawieszenie członków Zarządu do czasu nadzwyczajnego walnego zebrania. W każdym przypadku wniosek o zawieszenie musi być skierowany do zarządu Regionu.

6.3 Kadencja Komisji Rewizyjnej upływa z końcem kadencji wszystkich władz oddziału.

7. Ordynacja wyborcza

7.1 Wybory są tajne.

7.2 Bierne prawa wyborcze posiadają aktualni członkowie partii i kandydaci. Czynne prawo wyborcze posiadają wyłącznie członkowie partii należący do Oddziału.

7.3 Prezes jest wybierany bezwzględną większością głosów ważnych. W przypadku braku wyboru w I turze, przeprowadza się II turę głosowania z udziałem dwóch kandydatów o największej liczbie głosów, w drugiej turze wybór zwykłą większością głosów.

7.4 Wybierając Komisję Rewizyjną oddaje się po jednym głosie na co najwyżej trzech kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

7.5 Jeśli równa liczba głosów uniemożliwia rozstrzygniecie, to powtarza się głosowanie z udziałem już tylko spornych kandydatów. Jeśli powtórne głosowanie nie da wyniku, to decyduje losowanie.

8. Koła

8.1 Nowe koła są powoływane uchwałą Zarządu na wniosek zainteresowanych. W przypadku odmowy Zarządu zainteresowanym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Oddziału. Teren działania kół określa Zarząd. Wszystkie koła działające na terenie działania Oddziału są podporządkowane władzom Oddziału.

8.2 Pracom koła przewodzi Zarząd koła, składający się minimum z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

8.3 Koło może działać na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Oddziału i Komisję Rewizyjną Oddziału. W razie braku regulaminu, w kwestiach nie sprecyzowanych przez Statut KNP, stosuje się odpowiednio Regulamin Oddziału z tym, że kwestie finansowe oraz przyjmowania członków określa w drodze uchwały Zarząd Oddziału.

8.4 Jeśli koło nie wybrało własnej komisji rewizyjnej, to rolę tę spełnia Komisja Rewizyjna Oddziału.

8.5 Prezesi kół mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym. Dotyczy to także przedstawicieli sekcji.

9. Z zebrań władz Oddziału, kół i sekcji sporządza się protokół. Musi on zawierać przynajmniej: listę obecności, porządek obrad, wyniki głosowań, podjęte uchwały oraz kwestie zgłoszone do protokołu.

10. W przypadku łamania niniejszego Regulaminu każdy członek Oddziału może wnieść skargę do Sądu Naczelnego Partii.

11. Zmiany Regulaminu Oddziału dokonane przez walne zebranie wchodzą w życie w 3 miesiące po ich uchwaleniu.

12. Regulamin Oddziału wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Ps. W uzupełnieniu jeszcze dwie ogólne uwagi:

1. ustanie członkostwa w partii następuje po upływie 6 miesięcy od okresu, za który została zapłacona ostatnia składka

2. prezesem oddziału (regionu) może być tylko członek partii, tylko członkowie mogą być osobami funkcyjnymi w partii.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie