Info z Sądu Naczelnego KNP

Kategorie: Polityczne   | 19 grudnia, 2014

CAM03311Kolejne posiedzenie Sądu Naczelnego Kongresu Nowej Prawicy miało miejsce w dniu 6 grudnia 2014 r. w Dąbrowie Górniczej. Ilość wniosków, które są kierowane do tej władzy partii jest ostatnio spora. Moim zdaniem jest to pokłosie działań typu „róbta co chceta” i brania przykładu z tego lewackiego ruchu, a zapominania o naszym konserwatywno-wolnościowym programie. Oczywiście, jak zawsze nie należy zbytnio uogólniać, bowiem można kogoś niesłusznie obrazić, ale jestem pewien, że coś w tym jest. Co do programu zatwierdzonego przez najwyższą władzę KNP, czyli konwent partii to można się z nim zapoznać tutaj.

Sąd obradował w trzyosobowym składzie:

Prezes Sądu kol. Tomasz Skóra,

Sędzia Zwyczajny kol. Janusz Żurek

II Sędzia Nadzwyczajny, czyli ja Grzegorz Jaszczura.

Ilość spraw spowodowała, że obrady trwały prawie 10 godzin.

Obszerne fragmenty protokołu z tego posiedzenia:

„[…] Jednogłośnie przyjęto proponowany porządek obrad, z rozszerzeniem o nowe wnioski, które wpłynęły w ostatnich dniach .

Porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Rozpatrzenie wniosku Daniela Lewickiego o uchylenie decyzji Straży.

3. Rozpatrzenie wniosku Tomasza Daleckiego o uznanie winy i wniosek do Straży.

4. Rozpatrzenie wniosku Jarosława Sochackiego o zbadanie:

a) zgodności ze Statutem regulaminu Regionu Lubuskiego

b) prawidłowości  powołania Oddziałów w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.

c) ważności Konwentu Regionu Lubuskiego z dnia 20.09.2014.

5. Rozpatrzenie wniosku Dominika Kowalskiego w/s Konwentu Oddziału Katowice.

6. Rozpoznanie wniosku o unieważnienie Konwentu Oddziału Szczecińskiego.

7. Wniosek Marcina Cokota w/s uznania winy naruszenia art.19 statutu.

8. Wniosek Marcina Cokota o unieważnienie Walnego Zebrania Oddziału Bielsko – Biała.

zakaz-skrętuW punkcie 2 Sąd po rozpatrzeniu wniosku, postanowił oddalić wniosek jako niezasadny z powodu braku kompetencji Sądu Naczelnego do  uchylania decyzji Straży.

Punkt 57 Statutu mówi wyraźnie: „Od decyzji Straży nie przysługuje odwołanie a ponowne przyjęcie nie może nastąpić przed upływem 3 lat”.

W 3 punkcie porządku rozpatrzono wniosek kol. Tomasza Daleckiego i postanowiono go oddalić jako bezprzedmiotowy, gdyż w dniu 29.11.2014 roku kolega Robert Gajda został pozbawiony członkostwa przez Straż KNP i obecnie nie jest członkiem partii.

W kolejnym punkcie rozpoznano trzy wnioski kol. Jarosława Sochackiego.

W zakresie przedstawionego wniosku z dnia 25.09.2014 roku Sąd orzekł jak poniżej:

Orzeczenie 1/06.12.2014 r.

CAM03313Przyjęty regulamin Regionu Lubuskiego, na Konwencie Regionu w dniu 20.09.2014, jest zgodny ze Statutem KNP w zakresie brzmienia art. 10 pkt 5 i nie narusza Statutu KNP (pozostałych zapisów uchwalonego Regulaminu Regionu Sąd nie badał). Odbiega on w treści, od wzorcowego Regulaminu Regionu poprzez wykreślenie słowa „zwyczajnych”, ale to nie narusza Statutu, choć pozostawia go nieprecyzyjnym, co miał na uwadze Sąd Naczelny precyzując status członkostwa uprawniający do zakładania Oddziału, a mianowicie: jedynie członkowie zwyczajni mogą utworzyć oddział, o ile jest ich pięciu. Taka wykładnia Statutu obowiązuje od 06.07.2014, kiedy w uchwale nr 2 / 2014 Sąd Naczelny to potwierdził.

Uzasadnienie:

– Modyfikacje Regulaminu wzorcowego Regionu i również Oddziału są jak najbardziej dopuszczalne byle były w zgodzie z obowiązującym prawem wewnątrzpartyjnym, tj. Statutem, Regulaminami Władz i dotychczasowym orzecznictwem Sądu Naczelnego.

O ich ewentualne unieważnienie z powodu niezgodności z wyżej wymienionymi, mogą wnioskować strony mające  interes prawny, np. członkowie danego Regionu.

Natomiast usunięcie pojęcia „zwyczajny”, z Regulaminu  Regionu, nie powoduje, że  w Regionie Lubuskim oddział może zakładać np. 5-ciu członków kandydatów. Obowiązuje reguła uchwalona przez Sąd Naczelny 06.07.2014.

Kolejne dwa wnioski Sąd postanowił rozstrzygnąć na następnym posiedzeniu z powodu potrzeby zbadania dodatkowych dokumentów i informacji.

Nadto SN postanowił zwrócić się do Władz Regionu Lubuskiego o udostępnienie protokołu z Konwentu Regionu, listy członków Regionu z zaznaczeniem oddziału, z którego pochodzą  na dzień 20.09.2014 oraz protokołu z głosowania nad votum zaufania dla Prezesa Regionu z 20.09.2014 i z Konwentu założycielskiego oddziałów Zielona Góra oraz Gorzów Wielkopolski, celem rozstrzygnięcia czy powołanie  oddziałów było zgodne ze statutem, gdyż w przeciwnym wypadku, oddziały te musiałyby być ponownie powołane, o ile spełnione będą warunki do tego wymagane.

– Zwołanie Konwentu przez Prezesa Regionu zgodnie z trybem określonym w pkt. 84 Statutu jest legalne, o ile zostaną dochowane warunki procedury zwoływania czyli zawiadomienie członków z odpowiednim wyprzedzeniem i porządkiem obrad.

W związku z powyższym SN postanowił zbadać dokumenty, które  zostaną dostarczone przez Władze Regionu i orzec w tej sprawie na  kolejnym posiedzeniu.

W kolejnym punkcie SN oddalił wniosek Dominika Kowalskiego z powodu braku dostarczenia przez wnioskodawcę „konkretnych zarzutów” do przeprowadzonego zebrania Oddziału Katowice, o których pisze we wniosku, do dnia posiedzenia Sądu.

W kolejnym punkcie porządku, Sąd Naczelny rozpoznał wniosek o unieważnienie Konwentu Oddziału Szczecińskiego odbytego w dniu 09.08.2014 i postanowił odroczyć rozstrzygnięcie do czasu otrzymania dodatkowych dokumentów od władz Oddziału i Skarbnika KNP, a mianowicie:

protokołu z Konwentu i listy obecności z zaznaczeniem uprawnionych do głosowania i regulaminu oddziału oraz listy nazwisk członków, którzy nie zostali zawiadomieni o Konwencie.

Następnie Sąd rozpatrzył wniosek kol. Marcina Cokota o uznanie winy Wiceprezesa Stanisława Żółtka naruszenia art. 19 statutu w związku z brakiem „naklejek rocznych” na legitymacje.

Sąd oddalił wniosek jako bezprzedmiotowy, gdyż to Rada Główna ustala szczegółowe zasady wydawania legitymacji, a za realizację takiej uchwały odpowiedzialny winien być sekretariat Zarządu, nad którym nadzór sprawuje Sekretarz Generalny KNP i Prezes.

Z powodów powyższych Sąd wniosek oddalił.

W kolejnym punkcie SN rozpatrzył wniosek kol. Marcina Cokota o unieważnienie IV walnego zebrania Oddziału Bielsko Biała w dniu 25.10.2014  z powodu uczestniczenia w nim i brania udziału w głosowaniach kol. Pawła Szatkowskiego jako nieuprawnionego i podjął uchwałę:

Uchwała nr 1/33/ 06.12.2014

Sąd Naczelny odrzuca wniosek o unieważnienie walnego zebrania (IV Konwentu) członków  oddziału Bielsko Biała i  potwierdza jego ważność.

Uzasadnienie:

Zgodnie z informacją  od Skarbnika KNP, w dniu Konwentu, kol. Paweł Szatkowski był i jest nadal członkiem zwyczajnym oddziału, miał zatem prawo głosu, a więc przyczyna wnioskowania o unieważnienie podana przez wnioskodawcę nie istnieje. Zatem Konwent Oddziału Bielsko Biała  odbyty w dniu 25.10.2014  jest ważny.

Po tym punkcie Sąd zakończył obrady i Prezes Sądu zamknął posiedzenie.”

Komentarze

Komentarze (1) do “Info z Sądu Naczelnego KNP”

  1. Grzegorz Jaszczura, 20 gru 2014 o 8:58

    Dziękuję za głosy poparcia, które dotarły do mnie w podziękowaniu za umieszczanie informacji z sądu na moim blogu. Tu róbta co chceta nie ma wejścia.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie