Mój negatywny stosunek do faktu wejścia w polityczne struktury Unii Europejskiej przez Polskę, wielokrotnie przedstawiałem także na tym blogu. Przykład. Wydaje się, że dysponuję materiałami, które moim zdaniem mogłyby się przyczynić do unieważnienia podpisania Traktatu Lizbońskiego. W tym celu nieodzowne jest złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego RP. Jako osoba fizyczna nie mogę tego zrobić, postanowiłem więc opublikować ten materiał. Może z czasem ktoś wykorzysta go i doprowadzi do odzyskania suwerenności Państwa Polskiego!

Jest to zbiór przesłanek do złożenia wniosku o sprawdzenie niezgodności Traktatu Lizbońskiego z Konstytucją RP, opracowany przez pana Tadeusza Strzeleckiego. Dzisiaj samo sformułowanie wniosku, jego uzasadnienie w jutrzejszym wpisie na blogu.

Moim zdaniem zbliżające się święto, m.in. komunistyczne 1-go Maja oraz rocznica podpisania Traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej (01.05.2004 r.) wydaje się dobrym okresem na taką publikację.

WNIOSEK

(na podstawie: Art.188 w zw. z Art. 191 ustawy zasadniczej pkt.1 Konstytucji R.P.)

I. Niniejszym wnosi się o rozpatrzenie przedmiotowego wniosku i wydanie orzeczenia określającego relacje niezgodności między sformułowaniami Traktatu Lizbońskiego ustanawiającego Wspólnotę Europejską, spisanego w dniu 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie, a zwłaszcza jego regułami zawartymi w:

1) art. l Traktatu Lizbońskiego zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską sporządzonego w Lizbonie w dniu 13 grudnia 2007 w zakresie definiującym treść:

a- art. 16 [9c]2 ust. 3; art.21 [15b] ust.2 akapit pierwszy; art. 41 [28] ust. 3 akapit trzeci;art.45[28d] ust.2 zdanie 2, oraz art. art. 46 [28e] ust. 2 zdanie drugie, ust. 3 akapit drugi zdanie drugie i ust. 4 akapit drugi zdanie pierwsze Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim dopuszczają stanowienie przez Radę Unii Europejskiej większością kwalifikowaną [samodzielnie albo wspólnie z Parlamentem Europejskim], a wbrew stanowisku aktów prawnych R.P. obowiązujących na jej terytorium lub aktów prawnych R.P. wiążących ją w stosunku zewnętrznych.

b- art. ]15b] ust. 3; art. 42 [28a] ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie i trzecie ust. 3 akapit pierwszy zdanie pierwsze a także art. 48 [48] ust. 6 akapit drugi i ust. 7 Traktatu wymienionego pod literą a;

a nadto jego regulacje zawarte w:

2)   Artykułach   Traktatu   Lizbońskiego   przywołanego   w   punkcie   l,   w   zakresie ustalającym poniższe treści:

a– art. 207 ]188c] ust. 4 akapit pierwszy; art. 215 [188k] ust. l zdanie pierwsze; art. 218 [168n] ust.8 akapit pierwszy oraz art.294 [251] ust. 8,10 i 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie w jakim dopuszczają stanowienie przez Radę Unii Europejskiej większością kwalifikowaną-samodzielnie albo wspólnie z Parlamentem Europejskim, a wbrew stanowisku zawartemu w aktach prawnych R.P. obowiązujących (na dzień dzisiejszy) na jej terytorium lub wiążących R.P. w stosunkach zewnętrznych.

b-  art. 25 [22] akapit drugi, art. 81 [65] ust. 3 akapit drugi i trzeci, art. 82 [69a] ust. 2 akapit drugi lit. b, art. 83 [ 69b] ust. l akapit trzeci, art. 86 [69e] ust. 4 art. 153 [137] ust. 2 akapit czwarty, art. 192 [175] ust. 2 art. 218 [188n] ust. 8 akapit drugi zdanie drugie art. 223 [190] ust. l akapit drugi, art. 262 [229a], art. 281 akapit drugi i trzeci, 308 [266] akapit trzeci zdanie drugie, art. 311 [269] akapit trzeci, art. 312 [270a] ust. 2 akapit drugi, art. 333 [280h] ust. 112 oraz art. 352 [308] ust. l Traktatu przywołanego pod literą a

Są niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza : z art. 90   ust. 1-3 w związku z: art. 2, art.4 i art.8 ust l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przy czym niezgodność jak wyżej pozostaje w związku z wyrażoną w jej preambule

•   zasadą suwerenności i demokratycznego stanowienia Narodu polskiego o losie swojej ojczyzny

II. Ponadto wnosimy o orzeczenie, że Deklaracja (nr 17) odnosząca się do pierwszeństwa, dołączona do Aktu końcowego konferencji międzynarodowej, która przyjęła Traktat z Lizbony3 jest

•   niezgodna z art.8 w związku z art. 91 ust. 2 i 3 oraz art.195 ust.  l Konstytucji RP

III. z ostrożności procesowej na wypadek gdyby:

Trybunał Konstytucyjny nie orzekł o niezgodności z konstytucją RP postanowień traktatowych wskazanych w części I pkt. l lit. b i pkt. 2 lit. b petitum wnosi się o wydanie orzeczenia, że art. l ustawy z dnia l kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o UE i Traktat Ustanawiający Wspóln. Europ, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. nr 62 póz. 388) w zakresie w którym zgodzie3 ustawodawcy na związanie RP wskazanymi postanowieniami traktatowymi nie towarzyszy ustawowe unormowanie stanowiącego (czynnego) udziału Sejmu i Senatu R.P. w procesie kształtowania stanowiska R.P. w każdej sprawie ewentualnego przyjęcia przez R.E. lub R.U.E. aktu prawnego na podstawie na któregokolwiek z tych postanowień

jest niezgodny z Konstytucją RP z a w szczególności z

art. 2, art. 4 art. 8 ust.l art. 10, art. 95 ust. l Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Legenda:

1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2007/0306/01

Wobec zakończenia procesu ratyfikacyjnego we wszystkich państwach – strona Traktatu (fakt notoryjny) ogłoszenie w Dz.U. R.P. zapewne nastąpiło.

2. W całym wniosku oznaczenia cyfrowe bez nawiasów kwadratowych odnoszą do nowej numeracji artykułów w obu Traktatach zmienionych Traktatem Lizbońskim, ustalonej w załącznikach wymienionych w artykule 5 tegoż Traktatu.

Wersje skonsolidowane obu traktatów: Dz. U. UE 2008/C 115/01. W petitum oznaczenia cyfrowe w nawiasach kwadratowych odnoszą się do numeracji tymczasowo przyjęte w odpowiednim artykule (art. l lub art. 2) Traktatu Lizbońskiego.

3.Deklaracje tę ogłoszono dwukrotnie (w identycznym brzmieniu) w D.U. UE: 2007/C 306/256 oraz 2008/C115/344. Oznaczenie Aktu Końcowego opiera się tu na drugim z przytoczonych źródeł.

Uzasadnienie autora wniosku pana T. Strzeleckiego w jutrzejszym wpisie.

Komentarze

4 komentarze do “Traktat Lizboński do „kasacji” – wniosek do T.K.”

 1. iti, 28 kwi 2012 o 18:38

  Czekamy w takim razie na uzasadnienie słusznej idei.

 2. mieszkaniec, 4 lip 2012 o 11:11

  Brawo dla autora. Tak trzymać!

 3. info, 14 kwi 2014 o 10:45

  „Jak mawia prof. dr hab. Adam Lityński z Uniwersytetu Śląskiego: „Socjalizm jest najbardziej zakłamanym ustrojem świata”. I tylko to zakłamanie pozwala dzisiejszej lewicy przeżywać w Eurolandzie swego rodzaju renesans. Ciężko patrzeć na rzeczy inaczej, gdy ogromna część obecnych władz w Parlamencie Europejskim to członkowie z socjalistyczną lub komunistyczną przeszłością. To tylko część moich poszukiwań, którą zalecam zgłębić:

  1) Jose Manuel Barroso (przewodniczący Komisji Europejskiej) – Rewolucyjny Ruchu Portugalskiego Proletariatu

  2) Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji) – brytyjska Partia Komunistyczna, związana też z Francuską Partią Komunistyczną

  3) Joaquín Almunia (Wiceprzewodniczący Komisji, komisarz ds. konkurencji) – Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza

  4) Siim Kallas (Wiceprzewodniczący Komisji, komisarz ds. transportu) – członek Rady Najwyższej ZSRR (!)

  5) Andris Piebalgs (Komisarz ds. rozwoju) – Komunistyczna Partia Łotwy

  6) Maria Damanaki (Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa) – grecka Partia Komunistyczna

  7) Laszlo Andros (Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego) – socjalistyczna Fundacją Jozsefa Attilli

  8) Cecilia Malmstrom (komisarz do spraw wewnętrznych w Komisji Europejskiej) – socjaldemokratyczna partia liberalna

  9) Martin Schulz (przewodniczący Parlamentu Europejskiego) – Grupa Socjalistyczna”

 4. Sympatia, 27 lip 2015 o 21:03

  Brawo Panie Grzegorzu.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie