Kolejny rok i kolejna „nowa” koncepcja Programu Naprawczego szpitala miejskiego ZCOSS w Dąbrowie Górniczej. Od tego właśnie zacznę opis sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu dzisiejszym (27.01.2021 r.). Na sesji ogólnie było ciekawie. Radni „wydali” naprawdę sporo pieniędzy podatników Naszego Miasta. Niestety nie zawsze tam gdzie należy (wg mnie oczywiście 🙂 ). Przykładowo tyczy się to szpitala miejskiego. Za chwilę moje wystąpienie na sesji. Ale żeby nie być gołosłownym, to już daję przykład. Usunięte z WPF-u 15 mln zł na sesji listopadowej w 2020 r. powróciło do szpitala (na I i II etap budowy ZCO), ale już w ilości 10 mln zł. Albowiem 5 mln zł „utopiono” w tzw. międzyczasie w „Nemo-Wodnym Świecie Dąbrowa Górnicza”.

Wystąpienie jest długie, dlatego nie będę się już rozwodził dlaczego tak a nie inaczej. Jak ktoś przeczyta dokładnie, to zrozumie moje intencje. Jak ktoś nie doczyta to informacyjnie: w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego na lata 2020-2022 ZCOSS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej 19. radnych było za (radni lewicy SLD+POKO+quasiniezależni+ P. Ślusarczyk z PIS?), 4. radnych PIS się wstrzymało od głosu (G. Jaszczura, Z. Piątek, J. Reszke, M. Stępień). Mam wrażenie, że radni lewicowi chcą zakłamać rzeczywistość.

Chciałbym zacząć od tego, że Program datowany na 30.12.2020 r. dotyczy lat 2020-2022. To wstępnie rodzi wątpliwości formalne, co z realizacją programu w roku 2020-tym? Podstawowy jego cel, czyli poprawa sytuacji finansowej, której tragiczny stan odciska piętno na działalności szpitala miejskiego jest niepodważalny. Nieodzownym tego elementem jest dokończenie inwestycji oddziału ZCO, inwestycji rozpoczętej przez lewicę w 2012 r. chyba nieudolnie, skoro doszliśmy do stanu jaki mamy dzisiaj.

Zgadzam się także z częścią zaproponowanych przez zespół Pana Dyrektora działań naprawczych.

Jednakże dla zobrazowania mojego toku myślenia chciałbym posłużyć się liczbami.

Mianowicie  szpital na koniec 2020 r. szacunkowo będzie miał stratę w wysokości 15,443 mln zł, przewyższającą amortyzację (która wyniesie ok. 10,8 mln zł), czyli o circa 4,6 mln zł. To spowoduje konieczność wprowadzenia w życie art. 59 ustawy o lecznictwie i nie wchodząc w szczegóły, konieczność pokrycia jej przez Podmiot Tworzący. Przy stracie z lat ubiegłych rzędu, co najmniej -86,2 mln zł nie będzie innej możliwości.

Przy okazji ocierając się o bilans zauważmy, że zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą (na X.2020 r.) 261.687.868,39 zł, w tym rezerwy na zobowiązania 17.595.114,57 zł, moim zdaniem stanowczo za mało. Z prostego powodu, z informacji Gł. Księgowego z Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wynika, że jest w tych rezerwach na zobowiązania tylko ok. 11 mln zł odsetek dot. grupy Clima Sp. z o.o.

Natomiast z wysokości przegranych spraw sądowych (czyli ok. 124 mln zł) spokojnie można przyjąć, że przybywa ich ok. 30.000,00 zł dziennie, czemu Pan Gł. Księgowy nie zaprzeczył na komisji. Oszacowanie samych odsetek za opóźnienie to ok. 65 mln zł.

Ewentualne zwiększenie tychże rezerw na zobowiązania jeszcze bardziej prawdopodobnie wpłynęłoby na pogorszenie wyniku finansowego. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Zobaczymy zresztą, jak do tego problemu ustosunkuje się w tym roku biegły rewident. Apelacja i jej czas rozpatrywania (ok. 2 lata) spowoduje dodatkowe olbrzymie odsetki! Oceniam ich wielkość na co najmniej 10 mln zł.

Zastanawiam się czy jest to uwzględnione w rachunku zysku i strat na lata 2018-2022 zamieszczonym w Programie Naprawczym.

W tej sytuacji Panu dyrektorowi szpitala nie wystarczy pochwała za wysiłek włożony w opracowanie Programu Naprawczego. Jemu potrzeba cash-u Panie Radny Kamilu!

Realizacja programu zależy w głównej mierze od, cytuję:

Pozyskanie kredytu pozwoli zapewnić finansowanie do zawarcia ugody z firmami z grupy CLIMA. Tym samym wyeliminowane zostanie narastanie zobowiązań za wykonawstwo robót budowlanych i dostawę sprzętu oraz zagrożenie z otrzymaniem prawomocnego wyroku Sądu do niezwłocznej realizacji.

Ewentualnie jeszcze dalej: „Rozwiązanie problemów z zadłużeniem wobec firm z grupy CLIMA sp. z o.o. doprowadzi w końcowym efekcie do odzyskania przez szpital i Organ Tworzący wyłącznego wpływu na własną przyszłość zamiast wieloletniego funkcjonowania w zagrożeniu poddania się decyzjom możliwym do podjęcia przez największego wierzyciela.”.

Z powyższych powodów na ostatniej Radzie Społecznej szpitala, jako przedstawiciel wojewody, o czym była mowa na nadzwyczajnej komisji zdrowia, zaproponowałem intencyjny projekt uchwały, o wystąpienie do Podmiotu Tworzącego, czyli Rady Miejskiej o podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie warunkowego udzielenia przez Miasto Dąbrowa Górnicza gwarancji na kredyt długoterminowy wielkości 115 mln zł niezbędny do rozpoczęcia restrukturyzacji długu ZCOSS. Albowiem uważam, że bez spełnienia tego warunku wysiłki Dyrekcji okażą się daremne!

Wielkość tego kredytu jest określona wielkością kapitału pracującego, który wynosi „aż” minus 104.653.011,08 zł (str. 60). Czyli majątek szpitala jest finansowany bieżącymi zobowiązaniami! Ta kwota wydaje się wstępnie nieodzowna!

Abstrahując od wyniku głosowania nad moim projektem uchwały, bo było w Radzie Społecznej 2 do 2. i zadecydował głos Pani Przewodniczącej B. Borowiec (Nowa Lewica – SLD) i uchwała nie przeszła, chciałbym powiedzieć, że absolutnie nie zgadzam się ze spamem, jaki spadł na mnie ze strony członków Rady, w szczególności Pana K. Dybicha, Pani K. Stępień i Pani B. Borowiec (wszyscy Nowa Lewica – SLD). Pani Przewodnicząca Komisji Zdrowia K. Stępień argumentowała to tym, że to nie ten czas, nie ta pora, że łamię porządek merytoryczno-prawny, że najpierw przyjęcie programu a później ewentualnie czyny Podmiotu tworzącego i że jeszcze Program nie jest przyjęty. Pani radna!, Program jest realizowany od 2020 r. i nie zauważyłem Pani inicjatywy w kierunku realnej pomocy Podmiotu Tworzącego dla szpitala!

Otóż uważam, że nie!, Pani radna i zresztą także Pani Prezydent, jest wręcz przeciwnie! To dzisiaj przyjmując ewentualnie Program Naprawczy przedstawiony przez Pana Dyrektora przyjmujemy go w ułomnej formie, wręcz utopijnej.

Mając przykładowo uchwałę intencyjną Rady Miejskiej dotyczącą wspomnianych gwarancji dla szpitala na zaciągnięcie kredytu długoterminowego, moglibyśmy mówić o realności w realizacji tegoż programu w trakcie jego przyjmowania.

Dlatego uważam, że jako przedstawiciel wojewody postąpiłem słusznie, dążąc do tego, czego nie potrafili zrobić przedstawiciele samorządu w Radzie Społecznej. Doszukiwanie się sprzeczności czy konfliktu w moim postępowaniu jako przedstawiciela, jak to określił Pan radny K. Dybich (Nowa Lewica – SLD) rządu i samorządu równocześnie, jest absolutnie nie na miejscu. Mnie jako Mieszkańcowi Dąbrowy Górniczej zależy najbardziej na uratowaniu naszego szpitala miejskiego przed likwidacją czy ewentualną złą komercjalizacją! A sytuacja wymaga szybkich i odważnych ruchów Państwo Radni. Niestety zauważam brak takiej woli.

Pani Prezydent B. Borowiec (Nowa Lewica – SLD) zarzuca mi prowadzenie takiej a nie innej polityki w działaniu, a ja mam wątpliwości jaką politykę Pani prowadzi w stosunku do tego spzoz-u. Słowa i tylko słowa. A budynek ZCO stoi pusty (w zdecydowanej większości olbrzymiej kubatury). Dzięki takiej polityce Pani Prezydent został odrzucony mój projekt uchwały w Radzie Społecznej o skierowaniu przez Dyrektora do Organu Tworzącego projektu inwestycyjnego adaptacji parteru budynku ZCO na SOR w kwocie ok. 35 mln zł. Znowu było źle!

Nawet nie chce mi się przypominać o tych 15 mln zł usuniętych z WPF-u na sesji listopadowej 2020 r., dzisiaj wróciło 10 mln zł, bo reszta poszła na „Nemo-Wodny Świat…”  jak mniemam.

Także chciałem zauważyć, że w Radzie Miejskiej jestem przedstawicielem także politycznym partii rządzącej obecnie i w Polsce, i w województwie. Panie radny Kamilu, proszę więcej merytoryki w wypowiedziach, a nie insynuacji i szukania dziury, której nie ma.

Przypomnę, że to opcja lewicowa rządząca w dąbrowskim samorządzie doprowadziła do takiego stanu finansów tego SPZOZ-u. Czy przypadkiem wyniki te nie świadczą o permanentnym naruszaniu dyscypliny finansów publicznych przez szpital ZCOSS w Dąbrowie Górniczej? Spowodowane to zostało podjęciem zobowiązań bez zabezpieczenia środków finansowych (przynajmniej moim zdaniem).

Zadziwia mnie sugerowanie w Programie Naprawczym, że:

Szpital znalazł się w tej sytuacji z przyczyn niezależnych od szpitala – to jakiś ABSURD, szczególnie w kontekście podjęcia inwestycji budowy oddziału ZCO za 169 mln zł bez zabezpieczenia na to środków przez ówczesnego kierownika jednostki.

Chciałbym przypomnieć, że jest przecież prowadzone śledztwo prokuratury:

„Śledztwo prowadzone jest w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z realizacją inwestycji Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej.”.

Marta Zawada-Dybek – Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach (9.10.2018 r.).

A konsekwencje się ciągną i pojawiają się coraz nowe problemy. Np. przy próbach adaptacji budynku ZCO. Przeprowadzono inwentaryzację pełnobranżową za 370.000,00 zł, która wykazała niedociągnięcia i wady w wybudowanym obiekcie, m.in. braki w zbrojeniu i co za tym idzie nośności. Wygeneruje to kolejne nieprzewidziane wydatki!, choćby nową dokumentacje projektową i wzmocnienia stropów. Stara jak rozumiem jest nieprzydatna.

Czy w tym zakresie Dyrekcja rozważa zawiadomienie Prokuratury o tym? Są to nowe koszty, których nie powinno być.

Z drobniejszych, ale idących w miliony spraw co z długiem Perinatologii? Bardzo opornie idzie ściąganie długu od konsorcjum Pana Sodowskiego. Mijają lata i oby nie skończyło się przedawnieniem roszczeń. A długu do ściągnięcia mamy ok. 2,5 mln zł.

Wprowadzenie systemu SGA, wspomagającego monitorowanie kontraktowania z NFZ nie sprawdziło się. Jakie koszty to wygenerowało?

Nie sprawdził się zakup i wdrażanie systemu komputerowego (str. 39). Czy nie było przeprowadzanych konsultacji w tym zakresie i analiz?

 Wskaźniki ekonomiczno-finansowe (str. 46): nie będę omawiał, bo ich wartości są katastrofalne i świadczą o oczywistych faktach. Moje wnioski z ich wielkości wyciągane od kilku lat, po prostu się sprawdzają i udowadniają, że zawsze miałem rację.

To tyle, powrócę do tematu.

Komentarze

8 komentarzy do “Program Naprawczy ZCOSS – sesja 27.01.2021 r. (odsłona 135)”

 1. M., 27 sty 2021 o 16:54

  Brawo panie Grzegorzu.

 2. M., 27 sty 2021 o 21:33

  Szkoda ze mieszkańcy wolą stracić niż zerwać z komunistycznymi zaszłościami.

 3. Upierdliwy, 28 sty 2021 o 12:16

  Prezydent i Rada Miejska potrzebowała dokumentu – więc go sobie przegłosowano. Nie zmienia to faktu, że na zapisane w Programie działania zostało (uwaga!) 23 miesiące. Przy braku gwarancji na kredyt dla Szpitala (tutaj przypomina się wycofanie się Gminy rękami ówczesnego prezydenta z projektowanej spółki celowej, mającej przejąć inwestycje ZCO – jako finansowo niepewnej) cały program to kilkadziesiąt dekagramów makulatury i zmarnowany czas kierownika jednostki i pracowników szpitala na jego napisanie.
  Jeszcze jedno – w pierwszym cytacie Pana Radnego z programu naprawczego wynika, że sąd może postawić ZCO SS wyrok do niezwłocznej realizacji – a wiecie Państwo, kto gwarantuje takie pokrycie wierzytelności? Tak, macie racje – Mieszkańcy DG, a konkretnie Prezydent w imieniu Gminy. I zadłużenie Gminy się podwoi…
  A tak na marginesie – wniosek do Prokuratury dot. budowy ZCO wniósł NIK, który miał wszystkie dokumenty, więc pisanie, że były to czynniki niezależne od kierownika placówki są… Hmmm, rzeczywiście, przetarg na 169 mln złotych sam się ogłosił, a umowa sama się podpisała…

 4. Dąbrowiak., 28 sty 2021 o 12:59

  Radni K.Dybich i K.Stępień to beton lewicowy.Pan za to działa merytorycznie w Radzie Społecznej szpitala.

 5. M., 28 sty 2021 o 18:25

  To żelbeton.

 6. załamany, 29 sty 2021 o 12:25

  wg dyrektora przetarg na 169 mln złotych sam się ogłosił, a umowa sama się podpisała…

 7. Okiem Jaszczura - Umowy najmu AMP – decydujące starcie? (hałda AMP cz. X) - Rolowana Dąbrowa, 2 mar 2021 o 9:36

  […] chcę w tej chwili rozszerzać problemu, np. o sytuację finansową szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza (brak odpowiedniego wsparcia ze strony Podmiotu Tworzącego-Miasta, przy […]

 8. Okiem Jaszczury - Propaganda sukcesu? - Rolowana Dąbrowa, 12 mar 2021 o 10:27

  […] Propaganda sukcesu, czyli co słychać w ZCOSS?Dzisiaj wybiórczo przedstawię co słychać w Naszym wciąż miejskim szpitalu ZCOSS im. S. Starkiewicza na podstawie interpelacji radnego, członka Klubu Radnych PIS, Pana Z. Piątka. Odniesieniem będzie duża „feta”, jaka miała miejsce w szpitalu na drugi dzień po przyjęciu Programu Naprawczego na lata 2020-2022 przez lewicową Radę Miejską, czyli otwarciu zmodernizowanego Bloku Porodowego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (28.01.2021 r.). Akurat 27.01.2021 r. Rada Miejska przyjęła wspomniany Program, zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=55391#more-55391. […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie