int.2015.03.18-odp.-1Zacznę od tego, że zastanawiam się czy tytułem niniejszego wpisu na blogu, nie wprowadzam Szanownych Czytelników bloga w błąd. Bowiem na moją interpelację skierowaną do Pana Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Z. Podrazy (SLD) w temacie ewentualnego opracowania procedury (przez służby prawne Urzędu Miejskiego) zmierzającej do likwidacji PM MZUM.PL S.A. i przekazania budynku Centrum Administracji Gminie, otrzymałem odpowiedź od Sekretarza Miasta Pani Iwony Bednarskiej (razem z jakimś załącznikiem będącym pismem prezesa tego przedsiębiorstwa Pana T. Sołtysika, wystosowanym do Pana Prezydenta Miasta). Czyżby Pana Prezydenta Zb. Podrazę (SLD) nie było stać na zajęcie stanowiska w tej sprawie, w końcu jako „nadzorcę” 100-procentowego akcjonariusza przedsiębiorstwa, którego prezesem jest p. T. Sołtysik? Trochę pół żartem pisałem o tym we wpisie „Centrum Administracji raz jeszcze”. Nie spodziewałem się jednak aż takiej „ucieczki”. Na wszelki wypadek w tytule wpisu wstawiłem cudzysłów. W końcu jednak to PM MZUM.PL S.A. podlega Gminie, na czele której stoi Pan Prezydent Z. Podraza (SLD). Ale podejdźmy do problemu merytorycznie, a nie populistycznie, jak robi to lewica. Treść mojej omawianej interpelacji jest tutaj.

int.2015.03.18-odp.-pod.-1 Szczególnie w początkowej części „odpowiedzi” Pana Prezydenta Zb. Podrazy (SLD) (poprzez załącznik zaprezentowany mi przez Sekretarza Miasta Panią I. Bednarską) znajdujemy naprawdę wiele ciekawych informacji. Oto treść pisma p. T. Sołtysika (SLD) do Pana Prezydenta Z. Podrazy:

Zdjęcie0437„Szanowny Pani Prezydencie W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2015r skierowane przez radnego Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, p. Grzegorza Jaszczurę, Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. przedstawia co następuje:

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. na mocy stosownej decyzji Gminy Dąbrowa Górnicza stało się właścicielem nieruchomości, na której w późniejszym czasie został wybudowany obiekt stanowiący siedzibę Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Konsekwencją powyższego stało się obciążenie opisanej wyżej nieruchomości hipotekami i roszczeniami. W chwili obecnej majątek spółki jest obciążony dwoma hipotekami. Pierwsza z nich to hipoteka kaucyjna na kwotę 30.000.000,00 EURO (trzydzieści milionów, 0/100), ustanowiona na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego na rzecz Centrum Administracji spółka z o.o. wraz z odsetkami i innymi należnościami. Drugi z wpisów to hipoteka przymusowa na kwotę 8.232.313,17 na zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przez Centrum Administracji spółka z o.o. od PM MZUM.PL S.A. w postępowaniu sądowym o zapłatę, toczącym się pomiędzy w/w spółkami.

sesjaMam nadzieję, że wszyscy pamiętają moje zapytania o stan hipotek na budynku Centrum Administracji jeszcze w poprzedniej mojej kadencji w Radzie Miejskiej (2006-2010). Przykład. Ja pamiętam ucieczki od odpowiedzi, przerywanie moich wystąpień przez funkcjonariuszy lewackich na sesji Rady Miejskiej, obrażanie mnie etc., etc. Dla ciekawych wywiad z p. T. Strzeleckim (jeszcze z 2010 r.), który był Pełnomocnikiem Gminy ds. Rozliczeń z Mitex S.A. i został zwolniony z pracy w Urzędzie przez Pana Prezydenta Z. Podrazę (SLD), w dniu zaprzysiężenia go na prezydenta na pierwszą kadencję – znamienny fakt!

Ponadto w dziale III-cim księgi wieczystej nr KAlD/00027249/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, podrubryka 3.4.1. widnieją wpisy dotyczące dodatkowych roszczeń Centrum Administracji wobec PM MZUM.PL S.A.:

– „Prawo pierwokupu nieruchomości objętej niniejsza księgą wieczystą na rzecz „Centrum Administracji” sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, ulica Łańcuckiego 10, które wygasa z dniem 31.12.2017r, na warunkach określonych w oświadczeniu o ustanowienie prawa pierwokupu nieruchomości z dnia 23.01.2002r. rep. A 230/02 notariusza w Kielcach Elżbiety Giedyk, karta 63-64; wraz z dopiskiem „zmiany: po oddaleniu wniosku o wykreślenie, wpisano na podstawie postanowienia sygn.. akt: III Ca 348/05 z dnia 16.06.2005r, wydanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach, karta 429-432, dnia 12.10.2015r” oraz wpisu dot. podmiotu, na rzecz którego wpisano powyższe roszczenia, tj. wpisu „Centrum Administracji” spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej, ul. Łańcuckiego nr 10.

Prawo do dzierżawienia nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 27249 na Centrum Administracji sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Łańcuckiego określonych w umowie dzierżawy z dnia 17.05.2001r, karta 79-83″ wraz z dopiskiem „zmiany: po oddaleniu wniosku o wykreślenie, wpisano na podstawie postanowienia sygn. akt: III Ca 348/05 z dnia 16.06.2005r, wydanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach, karta 429-432, dnia 12.10.2015r” oraz wpisu dot. podmiotu, na rzecz którego wpisano powyższe roszczenia, tj. wpisu „Centrum Administracji” spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej, ul. Łańcuckiego nr 10.

Zostawiłem ten początek do wiadomości Szanownych Czytelników, ponieważ tego nie przeczytają Szanowni Państwo w lewicowych lokalnych mediach.

Jak już informowaliśmy we wcześniejszych pisemnych informacjach, stosunki prawne i rozliczenia związane z realizacją kontraktu na budowę i eksploatację obiektu Centrum Administracji, w którym mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej miały miejsce pomiędzy czterema podmiotami: Gminą Dąbrowa Górnicza, Przedsiębiorstwem Miejskim MZUM na rzecz podmiotów 3-cich, Przedsiębiorstwem Miejskim MZUM.PL S.A., MITEX S.A. (obecnie – Eiffage Budownictwo S.A.) oraz Centrum Administracji spółka z o.o. W/w podmioty podnosiły wobec siebie różne roszczenia, oparte na różnych podstawach prawnych. Ostatecznie MITEX S.A. i Centrum Administracji spółka z o.o. wystąpiły na drogę postępowania sądowego z roszczeniami wobec Gminy Dąbrowa Górnicza i PM MZUM.PL S.A., gdyż zobowiązanie kontraktowe w/w podmiotów do wybudowania obiektu Centrum Administracyjnego co do zasady zostało wypełnione. Tymczasem Gmina Dąbrowa Górnicza nie wykonała zobowiązania polegającego na oddaniu w wieloletnią dzierżawę obiektu Centrum Administracyjnego. Od 2004 roku w trybie art. 518 kc, jako tzw. dłużnik rzeczowy Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. rozpoczęło spłatę kredytu na rzecz Banku Zachodniego BZ WBK S.A. Należy przy tym zwrócić uwagę, że pierwotnie całość środków uiszczanych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej tytułem czynszu miała trafiać nie do spółki miejskiej, lecz do Centrum Administracji spółka z o.o., która została utworzona jako tzw. spółka córka MITEX S.A. Jednocześnie wartość wpłat dokonywanych na rzecz BZ WBK S.A., wskutek sukcesywnego składania oświadczeń o dokonaniu potrącenia zmniejszała wartość zobowiązań podnoszonych przez Centrum Administracji spółka z o.o. wobec Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. Należności czynszowe są w chwili obecnej w zasadniczej części przeznaczane przez Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. na spłatę opisanych wyżej roszczeń wobec Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Centrum Administracji spółka z o.o.

Powyższy fragment, to tak g’woli przypomnienia tego, o czym wielokrotnie pisałem.

[…]

Publicystyką p. prezesa T. Sołtysika nie będę Szanownych Czytelników zamęczał.

Trudno polemizować z zarzutami podnoszonymi przez p. radnego Jaszczurę, jakoby wprowadzenie outsourcingowej obsługi miasta mogło obniżyć koszty.

(Bardzo słuszne stwierdzenie 🙂 , gdyby nie to, że ja jakichkolwiek takich zarzutów nie podnosiłem, ja stwierdziłem, że zacytuję:

„Osobiście uważam także, że wprowadzenie outsourcingowej obsługi miasta w zakresie działań PM MZUM.PL S.A. mogłoby jedynie obniżyć te koszty. Mógłby nad tym czuwać kilkuosobowy Referat w Urzędzie Miejskim w wydziale np. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej czy Komunikacji i Drogownictwa.”

Uderz w stół, a nożyce się odezwą! – przyp. mój).

W tym zakresie p. radny nie przedstawił jakichkolwiek konkretnych wyliczeń.

Jeszcze tego brakowało. A za co p. prezes T. Sołtysik (SLD) bierze pensję?!!!

Tak więc nie sposób odnieść się do tego typu ogólnikowych stwierdzeń. Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A., jak już wcześnie wskazano co do zasady wykonuje zadania związane z bieżącą administracją i utrzymaniem siedziby Urzędu Miejskiego własnymi siłami, przy pomocy osób zatrudnionych w spółce. Jedynie w zakresie specjalistycznych prac musi korzystać z usług podmiotów zewnętrznych. Należy jednak podkreślić, że wydatkowanie przez Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. środków pieniężnych jest poddane szczegółowym rygorom wynikającym z treści obowiązujących przepisów, w szczególności wskazanych w treści ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ostatnia kontrola przeprowadzona w 2014 roku w Przedsiębiorstwie Miejskim MZUM.PL S.A. przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie poprawności stosowania przez spółkę przepisów w/w ustawy nie stwierdziła naruszeń w jej stosowania.

Gmina Dąbrowa Górnicza jest jedynym akcjonariuszem Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. i posiada wiedzę na temat stanu finansów spółki. W przypadku osiągnięcia zysku przez Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A., Gmina Dąbrowa Górnicza poprzez stosowną decyzję Zgromadzenia Akcjonariuszy ma możliwość dokonania jego podziału, w tym poprzez wypłatę dywidendy na rzecz Gminy. Tak więc nie można mieć jakichkolwiek wątpliwości, że Gmina Dąbrowa Górnicza zachowuje pełną kontrolę nad finansami spółki.

Właśnie! I pozbycie się tego pośrednika wypłacającego dywidendę zaoszczędza nam 19% kosztów za tę dywidendę. O Vacie, który występuje w czynszu tylko wspomnę.

Jak słusznie zaznaczył p. radny w treści interpelacji (muszę to pogrubić, bo jestem dumny z oceny Pana Prezesa T. Sołtysika 🙂 – przyp. mój), przejęcie majątku spółki przez Gminę może odbyć się w drodze postępowania likwidacyjnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że likwidacja spółki prawa handlowego jest skomplikowanym, sformalizowanym postępowaniem uregulowanym przepisami kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 468 § l Ksh, likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą podejmować tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki -jedynie na mocy uchwały walnego zgromadzenia i po cenie nie niższej od uchwalonej przez zgromadzenie. Dopiero po sprzedaży majątku spółki i po uzyskaniu środków ze sprzedaży następuje rozdzielenie środków pomiędzy akcjonariuszy spółki, przy czym wcześniej spółka musi wypełnić wszelkie ciążące na niej zobowiązania. Należy zaznaczyć, że od chwili podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego istnieje ustawowy zakaz dokonywania wypłaty dywidendy. Tak więc nawet w przypadku osiągnięcia zysku dywidenda na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza nie mogłaby być wypłacona. Ponadto Gmina Dąbrowa Górnicza musiałaby posiadać środki na zakup nieruchomości z majątku likwidowanej spółki. W chwili obecnej, zgodnie z wyceną dokonaną na potrzeby opisanego wcześniej postępowania sądowego wartość samego budynku wynosi ok. 73.897,908,00 zł brutto. Do tego należałoby doliczyć wartość działki, na której wybudowany jest obiekt. Warto również zwrócić wagę, że w przypadku likwidacji spółki, po zbyciu nieruchomości spółka musiałaby odprowadzić podatek VAT oraz podatek dochodowy. Tak więc należy mieć na uwadze, że ewentualna suma przypadająca Gminie Dąbrowa Górnicza po likwidacji byłaby znacznie mniejsza od sumy, którą należałoby wyłożyć na zakup nieruchomości.

Warto zaznaczyć, że skutkiem przeprowadzenia likwidacji spółki byłoby również zlikwidowanie działalności dotychczas prowadzonej w zakresie nie obejmującym wynajmu i obsługi budynku, w którym mieści się Urząd Miejski. Oznaczałoby to również konieczność rozwiązania stosunku pracy z osobami wykonującymi zadania, m.in. związane z bieżącą administracją dróg.

Nasza spółka nie jest w stanie wyczerpująco przedstawić wyjaśnień dotyczących zagadnień i kwestii podniesionych w treści interpelacji radnego G. Jaszczury z dnia 18.03.2015r. Część z nich została przedstawiona w formie ogólnikowych, czy wręcz publicystycznych haseł.

Ciekawe 🙂 , bowiem uważam, że ze dwie strony treści pisma-załącznika do Pana Prezydenta Z. Podrazy, zajmuje właśnie publicystyka p. T. Sołtysika. Ale pracę Pana Prezesa T. Sołtysika pozytywnie ocenia właśnie Pan Prezydent Z. Podraza, a nie ja.

Dlatego też w treści powyższego pisma przedstawiono informację na temat rzeczywistego zakresu zadań wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A., a także kilku podstawowych kwestii dotyczących prowadzenia i skutków prawnych i finansowych postępowania likwidacyjnego.

 Z poważaniem Tomasz Sołtysik

Ps Myślę, że jednak trzeba będzie przycisnąć Pana Prezydenta Z. Podrazę (SLD) w temacie jego stanowiska o przedstawionym przeze mnie w interpelacji problemie. Przecież to on pełni funkcję Prezydenta Naszego Miasta, a nie pan T. Sołtysik!

Komentarze

11 komentarzy do “PM MZUM.PL S.A. do likwidacji – „odp.” Z. Podrazy”

 1. Sympatia, 4 maj 2015 o 16:07

  Brawa za konsekwencję dla Pana radnego.

 2. podatnik, 4 maj 2015 o 17:36

  Wielkość hipotek przeogromna.

 3. podatnik, 4 maj 2015 o 17:39

  A działań w tym temacie nie widać!!!

 4. Kazimierz Jasionek, 4 maj 2015 o 18:41

  Przecież każdy doskonale wie, że Dyzma powołał na prezesa w MZUM.PL S.A swego partyjnego kolesia Sołtysika, by tak kręcił jak mu on zagra !!!! Rzeczywiście czytając te wyjaśnienia Sołtysika w moim odczuciu jest to tylko ble,ble,ble ale niczego więcej i tak się po nim nie spodziewałem !!!! Dyzma na przekór wszystkim nieścisłościom broni swego kolesia, być może po kryjomu zamienili się stanowiskami ???? Kto jest teraz prezydentem miasta?, czyżby Sołtysik? !!!

 5. logik, 4 maj 2015 o 22:05

  Panie radny nic nowego, od dawna podejrzewam że prezydent Podraza jest figurantem?

 6. podatnik, 5 maj 2015 o 7:52

  Zgadza się, ale to też moje pieniądze!

 7. Strzemieszyczanin, 5 maj 2015 o 8:30

  Idzie nowe 🙂 🙂 🙂 Sołtysik na prezydenta!!!

 8. BG, 5 maj 2015 o 9:17
 9. informator, 5 maj 2015 o 11:38
 10. BIG, 6 maj 2015 o 10:48

  Słusznie Panie Grzegorzu niech Podraza bierze odpowiedzialność za to co JEGO ludzie robią!

 11. czytelnik, 8 maj 2015 o 14:33

  Przyłączam się do BIGa.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie