Mamy kolejny maj, kolejne matury w szkołach i kolejną sesję absolutoryjną w Radzie Miejskiej. Zajmę się tym ostatnim. Aż kilka uchwał stworzono, aby udzielić Panu Prezydentowi Miasta wotum zaufania za stan Gminy Dąbrowa Górnicza, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta i wreszcie udzielenia Prezydentowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok.

Większość lewicowa w Radzie Miejskiej Dąbrowy Górniczej nie miała zastrzeżeń i uchwały przeszły stosunkiem głosów 17 za do 5 przeciw (PIS). Peany dla Pana Prezydenta wygłosiły kluby POKO i NL. Na początku sesji nieobecnych było 3. radnych (E. Bober, P. Bobrowski, P. Zieliński), na koniec qorum stanowiło już tylko ok. 18 radnych.

Ja przedstawię moje wystąpienie, które zawiera opinie przeciwne do lewackich. Akurat do tego nie bardzo się lewica odniosła.

Szanowni Mieszkańcy, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo

Chciałbym zwrócić uwagę na następujące elementy związane ze stanem naszej Gminy czy realizacją budżetu przez Pana Prezydenta Miasta w 2022 r.:

opinia V Składu Orzekającego RIO, podpisana przez Przewodniczącego Panią Annę Baran, w Katowicach jest opinią pozytywną, jednakże z uwagą, która zresztą jak w poprzednich latach negatywnie ocenia sposób zapłaty zobowiązań wymagalnych w zakładzie budżetowym MZBM. Zresztą jest tak od 2016 r. Wielkość zaległości jest ciągle kilkumilionowa i wynosi na koniec 2022 r. 3,487 mln zł. Zawsze są to zobowiązania tylko do wspólnot zarządzanych przez MZBM (inni zarządcy nie mają tych problemów).

Chciałbym zauważyć, że nieterminowe regulowanie zobowiązań jest naruszeniem jednej z podstawowych zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

Wiąże się z tym problem Pana Prezydenta, którego przez kolejny rok nie rozwiązał pozytywnie, czyli nielegalnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi przez zakład budżetowy. Chciałbym zauważyć, że dzieje się tak mimo prawomocnego wyroku sądowego.

Przy okazji Panie Prezydencie. Jest skandalem, że pracownicy Pana Prezydenta blokują możliwość przekazania radnemu wspomnianej opinii RIO z dnia 12.04.2023 r. (z niewiadomych powodów), przez pracowników Biura Rady, obsługujących radnych i musi interweniować Przewodniczący Rady Miejskiej! Prosiłbym o zdyscyplinowanie Pani Skarbnik Panie Prezydencie.

zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek do spłaty to 253,305 mln zł, co stanowi 26,4% dochodów budżetowych, a dług Miasta to 257,192 mln zł.

Wynik finansowy za 2022 r. to deficyt budżetu wielkości 55,643 mln zł.

Dochody wyniosły 974.240.020,75 zł, co stanowi jedynie wykonanie 94,4% planu, wydatki to 1.029.883.961,62 zł, co stanowi 92,2% planu.

stan mienia Gminy:

Udziały/akcje Gminy D.G. w spółkach prawa handlowego (w sumie w 13 spółkach) to zusammen 275.577.715,32 zł, czyli uległy zwiększeniu o 5,592 mln zł).

Połowa z tego jest do odzyskania i jest zbędna dla dobra Gminy. Gros z tych spółek, to tylko synekury dla „króliczka i jego rodziny”, w postaci członkostw w Radach Nadzorczych czy Zarządach, także posady dla zaprzyjaźnionych urzędników samorządowych z innych miast.

Proszę zobaczyć ile jest outsourcingu usług w tych spółkach! Przykładowo w Nemo-Wodnym Świecie, MZUM-ie czy FPŻ!

„zwijanie się” spółki PM MZUM.PL S.A., oceniam oczywiście pozytywnie, jednakże podkreślmy, że stało się to kosztem znacznego pogorszenia jej wyniku finansowego z roku na rok. Spółka w ostatnim roku zdołowała straszliwie. Mianowicie rachunek zysków i strat za 2022 r. wykazuje stratę netto w wysokości 6.611.265,14 zł!!! Przypominam, że jeszcze w 2021 r. było 2.561.137,04 zł zysku netto i nie otrzymaliśmy, jako Gmina całej dywidendy tylko dlatego, że przeznaczono go w znacznej wysokości na tzw. Fundusz Zapasowy Na Sfinansowanie Zmiany Przedmiotu Przedsiębiorstwa Spółki (na dzień 30.06.2022 r. wynosił 2.890.000,00 zł).

Spółka miała w 2022 r. przychodów netto ze sprzedaży 82,696 mln zł, ale kosztów usług obcych było aż 69,029 mln zł. Jeżeli spojrzeć na koszt wynagrodzeń z ubezpieczeniami społecznymi (prawie 7 mln zł) i pozostałe koszty operacyjne 2,762 mln zł, to zastanawiam się na co poszły te wynagrodzenia? Bo wynikałoby z tego, że prace praktycznie w całości wykonały firmy zewnętrzne! A przetargi na te prace równie dobrze może organizować Urząd, a nie zasilać Spółkę nadwyżką przeznaczaną na płace pracowników.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą 21,693 mln zł, zobowiązania krótkoterminowe 12,002 mln , w tym kredyty i pożyczki 1,613 mln zł!, których na koniec 2021 r. nie było!!! Czyż to nie zastanawiające? Szczególnie w kontekście zgłoszenia już w tym roku (bo 31.01.2023 r.) wniosku do sądu o połączenie z FPŻ Sp.  z o.o.! Jak wygląda na dzień dzisiejszy to łączenie/fuzja tych spółek?

Hipoteki, jak wynika z wykazu są dwie, na łączną kwotę 2.791.000,00 zł. Jedna ciągnąca się od czasu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (stare czasy) na rzecz Stadionu Śląskiego (na kwotę 2.100.000,00 zł), a druga na zabezpieczenie pożyczki z dnia 09.06.2022 r. (na kwotę 691.000,00 zł), co mnie zdziwiło, bo to też kuriozum: spółka się „zwija”, spółka ma wspomniany Fundusz Zapasowy Na Sfinansowanie Zmiany Przedmiotu Przedsiębiorstwa Spółki, przeznaczony na to „zwijanie”, spółka ma się konsolidować, etc., a zarząd spółki bierze pożyczkę pod hipotekę!!! I ona ma być spółką ratującą FPŻ!!! Na co pójdą w takim razie te pieniądze z tego Funduszu…??

Co damy w hipotekę, żeby uzyskać kredyt na realizację celu/programu w FPŻ? Chyba znowu Centrum Administracji?

problem złego zarządzania mieniem gminy, np. najmem gruntów dla prywatnego przedsiębiorcy ArcelorMittal Poland w Strzemieszycach Małych wg mnie też nie jest do końca rozwiązany, mimo zastosowania kary za bezumowne korzystanie  z działek gminnych. Uważam, że powinno to być dokładniej sprawdzone w terenie. Nikt nie poniósł konsekwencji braku obciążenia za kilka lat wcześniejszych bezumownego zajmowania terenu Gminy. A przecież podpisywali umowy prezydenci Miasta, w tym Pan Prezydent!

sprawa odpadów w Gminie. Patrząc na koszty, jakie płacimy Albie MPGK Sp. z o.o. za obsługę miasta w tej dziedzinie, zresztą wraz z utrzymaniem czystości, infrastruktury komunalnej, zieleni, odśnieżaniem, usuwaniem odpadów niebezpiecznych, etc., to niestety nie panujemy moim zdaniem nad tymi wydatkami!

Mając 48,92% udziałów w monopoliście, niestety nie wiemy przykładowo:

jaki rodzaj odpadów spoza terenu Miasta jest przyjmowany przez zakład Alby MPGK Sp.  z o.o.?

ile ton odpadów przerobionych w zakładzie na Lipówce w Strzemieszycach Małych pochodziło spoza Dąbrowy Górniczej?

Czy nawet, czy te odpady pochodziły z terenu Polski, Wrocławia czy innych krajów? Podobno odkryto zwłoki w śmieciach przywiezionych do Dąbrowy G. Jak to możliwe? A tak wynika z odpowiedzi Pana Prezydenta na moją interpelację.

Czy gazeta Pana Prezydenta „Przegląd Dąbrowski” nie mogłaby się zająć tym tematem, oczywiście mam na myśli te śmieci przywożone do miasta? I wytłumaczyć stanowisko Prezydenta, w myśl którego majątek gminny w postaci kilku nieruchomości oraz zakładu na Lipówce (powstałego za pieniądze Gminy w wysokości 36 mln złotych) jest teraz w całości pod zarządem firmy, na którą nie mamy żadnego wpływu? Chociaż przepraszam, przecież w Radzie Nadzorczej jest b. wiceprezydent Henryk Zaguła, pobiera za to pieniądze, ale żadnego wpływu na zarządzanie firmą nie mamy!

A przecież w ostatnich latach ALBA MPGK Sp. z o.o. przejęła nie tylko kontrakty na obsługę śmieci, ale także oczyszczania Miasta, sumarycznie za circa 60 mln zł rocznie! I czy nie mają na to wpływu warunki przetargów, które – nie tylko moim zdaniem – preferują jedną firmę, niszcząc możliwości konkurencji (ostatnio nie ma nawet drugiego oferenta, co pokazuje skalę tego zjawiska). Potwierdza to już tegoroczne przydzielenie Albie przez MZGO usługi za 23.086.625,00 zł netto (22.02.2023 r.) bez postępowania przetargowego! Zresztą podobnie było w 2019 r. i 2021 r.

MZGO ma nowy system, który chce zintegrować z wykonawcą. Nie jest gotowy, więc nowy kontrakt jest z tym wykonawcą, który integruje z nimi systemy. W jakim celu? Aby następny potencjalny wykonawca był przygotowany na nowy system. Bez sensu.

Tutaj – wbrew sugestii Pana Prezydenta na moją interpelację dot. pozbycia się zbędnych udziałów w spółkach prawa handlowego przez Gminę – jestem zdecydowanie za sprzedażą naszych udziałów i przeprowadzaniem przetargów umożliwiających uzyskanie lepszych warunków obsługi gospodarki odpadami i oczyszczania w Mieście!

Kontrola w MZGO Centralnego Biura Antykorupcyjnego chyba nie wzięła się znikąd?

sprawa szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza. Niestety brak finansowego wsparcia w roku 2022 r., za którym optuję od lat, doprowadził do jeszcze większego pogorszenia się wyniku finansowego szpitala.

Wynik finansowy szpitala to -25.407.616,31 zł (plan przekroczony i wynik chyba taki, o którym mówiłem na sesji, że taki będzie), daje to prawie 70 tysięcy straty dziennie. Strata dzienna znacznie wzrosła (o około 10 tys. zł na dzień!).

Tu zauważę, że przy amortyzacji 12.428.137,37 zł i zwrocie do Gminy pożyczki 5,3 mln zł w tym roku, będzie trzeba skorygować budżet w tym roku o ok. 18,280 mln zł dla szpitala. A dla mnie są to też konsekwencje takiego, a nie innego wspomagania w roku 2022 r. szpitala miejskiego.

Przypomnę ile energii lewica poświęciła na walkę z NFZ-em i ministerstwem w sprawie kontraktów na doposażenie radiologii czy kontraktu na PET, przy których wnioski szpitala nie spełniały wymagań komisji konkursowej. Taki mówi wyrok niezawisłego sądu WSA w Gliwicach.

Co będzie z budynkiem oddziału ZCO, z którym prawie nic się nie robi? Niedozbrojone stropy zresztą będą/są grzechem pierworodnym tej inwestycji. Podobnie, jak przy używaniu pyłów czy żużli z elektrowni na podbudowę nowych dróg. Pan Prezydent jest budowlańcem-praktykiem, jak kiedyś powiedział, dlatego to mówię i mnie rozumie. 

Tu taka uwaga w kontekście olbrzymich zobowiązań i wspomnianego wyniku finansowego szpitala. Zobowiązania wynoszą 231.452.146,68 zł (z tego krótkoterminowe 98.107.193,12 zł). W tym zobowiązania wymagalne (bez spornych) wynoszą 46.252.242,51 zł. Te zobowiązania są porównywalne z wielkością zobowiązań Miasta!!!

To wszystko to podstawa na brak mojego poparcia dla sprawozdania z realizacji budżetu za 2022 r. czy dla stanu mienia Gminy z mojej strony!

Dziękuję. 

Komentarze

4 komentarze do “sesja absolutoryjna 17.05.2023 r. (odsłona 164)”

 1. John, 17 maj 2023 o 16:24

  Szanowny Panie Grzegorzu tak się dzieje od kiedy lewica „sprywatyzowła” gminę.

 2. Mieszkaniec DG, 17 maj 2023 o 18:10

  Oby to była ostatnia kadencja M.Bazylaka i lewicy .Same układy biznesowo-towarzyskie lewicy w mieście.

 3. Grzegorz, 18 maj 2023 o 12:47

  Moje wystąpienie od ok. 2h22′: https://www.youtube.com/watch?v=cZk1pyEgUCQ&t=9191s

 4. Mieszkaniec DG, 18 maj 2023 o 17:23

  Centralne Biuro Antykorupcyjne robi kontrolę w MZGO na przetarg o śmieci.Może ktoś beknie za te przetargi na śmieci z prezydentów.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie