Głosowanie nad Programem Naprawczym dla ZCOSS na lata 2020-2022, przeprowadzone przez radnych Rady Miejskiej w dniu 27.01.2021 r., czyli tylko na 23 miesiące przed końcem jego realizacji, odbiło się szerokim echem wśród Mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Dlatego dzisiaj jeszcze uzupełnienie tematu poprzez zamieszczenie niestety krytycznych uwag do tegoż Programu, jakie otrzymałem jeszcze przed sesją Rady Miejskiej na e-maila od mieszkańca. Przypominam, że osobiście wraz z 3. radnymi PIS-u wstrzymałem się od głosu. Program jednak przeszedł i tym bardziej staje się konieczna realizacja mojego żądania zagwarantowania przez Podmiot Tworzący możliwości zawarcia kredytu długoterminowego na ratowanie finansów szpitala, zgodnie z zasadą lepiej późno nic wcale! Zobacz moje stanowisko z sesji Rady Miejskiejhttp://grzegorzjaszczura.pl/?p=55391#more-55391. Jest to podstawą, zgodnie z treścią Programu, zawarcia ugody z grupą Clima Sp. z o.o., a to podstawą do ew. stopniowego wychodzenia z kryzysu finansowego w szpitalu.

Krytyczne uwagi do Programu naprawczego Mieszkańca przedstawię, aby także inni Mieszkańcy mogli się z nimi zaznajomić i wyrobić swoje zdanie. Jego realizacja jest uzależniona co podkreślałem w swoim wystąpieniu, od działań nie tylko szpitala, ale także (a nawet przede wszystkim) Organu Tworzącego, czyli radnych Rady Miejskiej, w szczególności skrajnie lewicowej koalicji SLD-PO-KO-TPDG., rządzącej od lat w naszym mieście (również w 2012,13 roku, czyli wtedy gdy powstawał pomysł inwestycji oddziału ZCO bez pieniędzy). O tym wspomniałem także we wpisie o włączeniu RPR do WPR: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=56029#more-56029.

UWAGI DO PROGRAMU NAPRAWCZEGO ZCO LATA 2020-2022

„Ze względu na zawartość merytoryczną, rozpiętość czasową analiz całkowicie nie odnosząca się do działań na przyszłość a przede wszystkim niekompletność przedstawionych analiz ekonomicznych w tym stosowanie błędnych założeń, proponowany program naprawczy jest nie do przyjęcia. Brak jednoznacznej oceny ex ante uniemożliwia przeprowadzenie oceny ex post o czym powinni wiedzieć autorzy programu. Nie zastosowanie tej potocznej metody dla oceny projektu powoduje jego negatywną weryfikację.

1. Datowanie programu na dzień 30.12.2020 rok z zamiarem jego realizacji w latach 2020-2022 jest nieuzasadnione merytorycznie. Pytanie czy program jest kontynuacją próby wcześniejszego wdrożenia jakiegokolwiek programu czy tworem autorskim realizowanym przez obecną dyrekcję. Podpisanie dokumentu przez aktualnie zarządzających świadczy o tym drugim rozwiązaniu co zdecydowanie podkreśla brak elementarnej wiedzy tworzących. Trudno bowiem na wstępie wyobrazić sobie wdrażanie programu w roku 2020 z dniem 30.12.2020.

2. W informacjach ogólnych pojawia się stwierdzenie o nadrzędności celu jakim jest dokończenie inwestycji ZCO rozpoczętej w 2012 r. a pozostała działalność szpitala wymaga tylko poprawy jego funkcjonowania poprzez diagnozę i wzrost przychodów. Stwierdzenie to wskazuje na całkowity brak kompetencji autora, który zakładając ma na względzie tragiczną sytuacje finansową jednostki, a jednak kompletnie spłaszcza ten fakt w celu głównym.

3. W lokalizacji i demografii przy położeniu szpitala pojawiają się dane z 2018 roku całkowicie nie przydane w takiego typu opracowaniach, opis ludności – województwo śląskie jeszcze brakuje Polska i Europa – świadczy to o słownikowym podejściu, co jest kompletnie bez znaczenia dla przedmiotu programu. Podobnie jak przedstawienie danych na temat zatrudnienia od 2016 roku czy realizacji świadczeń medycznych od roku 2014 absolutnie nic nie wnosi do sensu programu naprawczego a nie potrzebnie wypełnia ilość stron.

4. Przy analizie rynku konkurencji opracowujący powinien się pokusić o właściwe nazewnictwo szpitali nie wymieniając tym samym 5 powiatowych a 6 miejscowości, bo wskazuje to na brak wiedzy, że Będzin i Czeladź to Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej o czym nie ma wzmianki.

5. Szpital nie ma konkurencji na terenie miasta w zakresie lecznictwa zamkniętego i jest jedynym w powiecie – dla przypomnienia autorom, Dąbrowa Górnicza jest miastem na prawie powiatu więc czemu ma służyć używanie tak banalnych sformułowań w opracowaniu.

6. W zakresie AOS trudno mówić o jakiejkolwiek konkurencji, bowiem szpital na dzień dzisiejszy nie stanowi żadnego zagrożenia w tej dziedzinie dla takich podmiotów jak PRINN czy MERKURY, tym bardziej, że coraz mniej specjalizacji ambulatoryjnych funkcjonuje na terenie ZCO, co powoduje przekierowanie pacjentów do innych jednostek niestacjonarnych.

7. Z jednej strony przy analizie konkurencji w opracowaniu pojawia się zapis, że ZCO dysponuje najlepszym sprzętem diagnostycznym w zakresie onkologii w Zagłębiu po czym opisując Narodową Strategię Onkologiczną pojawia się zapis, że celem nadrzędnym ZCO jest wymiana wyeksploatowanych wyrobów medycznych służących do diagnostyki i leczenia pacjentów z nowotworami. W którym miejscu autor posługuje się prawdą i co chce osiągnąć tak niespójnymi zapisami. Z opisu NSO wynika, że należy dokapitalizować onkologię w Dąbrowie Górniczej, pytanie z jakich środków.

8. W ramach AOS wymienia się część specjalizacji funkcjonującej na terenie szpitala, pomija się te z dopiskiem nieczynne do odwołania. Dyrekcja szpitala powinna wyjaśnić czy w obiegu prawnym zapis nieczynne do odwołania jest dopuszczalny przy kontraktach z NFZ. Jeżeli NFZ nie finansuje poradni określonych mianem nieczynne (a tak jest) bowiem nie ma personelu, aparatury czy nie spełnia się warunków kwalifikacyjnych dla kontraktu to winny być w sposób natychmiastowy usunięte ze strony internetowej, mogą bowiem wprowadzać w błąd pacjentów o ich potencjalnym otwarciu, które dla wiedzy autorów następuje w ramach konkursu a nie decyzji szpitala.

9. Oddziały w 2020 r. zgodnie z przedstawionymi danymi wygenerowały wynik gorszy za 10 miesięcy vs rok 2019 o ponad 14,64 mln zł a poradnie zakładając uśrednioną formułę miesięczną do końca roku zanotują gorszy wynik o 0,3 mln zł. Przyjmując interpretację autorów planu, że w głównej mierze jest to wzrost płac w ZCO, rodzi się pytanie o jaki wskaźnik wzrosły płace personelu w roku 2020 w rozbiciu na grupy zawodowe. Dodatkowo zapis, że w trakcie pandemii pacjenci nie korzystają z poradni AOS świadczy o tym, że zarówno zasoby sprzętowe jak i kadrowe w ZCO są w stanie ciągłej gotowości do ich przyjęcia, natomiast wina leży po stronie pacjentów, którzy unikają kontaktów z lekarzami.

10. Przywoływane w certyfikatach informacje o akredytacji winny być skwitowane, że akredytacja jest warunkiem niezbędnym dla funkcjonowania placówki, wiec nie jest to przywilej tylko obowiązek posiadania, pozostałe systemy zarządzania jakością służą w głównej mierze organizacji procedur wewnętrznych jednostki i są potoczne w większości stacjonarnych placówek medycznych funkcjonujących w Polsce. To, że placówka jest uczestnikiem rankingu jakiegokolwiek, dla transparentności warto podać na jakim miejscu się plasuje, a może w ogóle nie jest klasyfikowana. Warto też zachować stylistykę przy konstrukcji zdania złożonego przed złożeniem podpisu na dokumencie.

11. Opisując personel medyczny i pozostały nie ma uzasadnienia takiej rozbudowy analizy jak płeć i trudno sobie nawet bez analizy wyobrazić aby w jednostce szpitalnej przeważającym personelem nie byli lekarze czy pielęgniarki (co podkreślają autorzy). Dodatkowo próba opisania, że ZCO umożliwia podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, zjazdach, konferencjach nie ma nic wspólnego z poziomem kompetencji nabytych w trakcie edukacji. Rozumieć należy przez to, że ZCO nie finansuje dalszego procesu edukacyjnego celem pozyskania przez personel zatrudniony na umowy o pracę kolejnych umiejętności specjalistycznych. Jednocześnie w sposób bardzo ogólnikowy zostaje zapisany problem na rynku pracy bez analizy rynku medycznego. Zasada współpracy z NFZ: brak kompetencji personelu = brak kontraktu z tą myślą autorzy powinni się oswoić.

12. Z przedstawionej w tabeli 10 analizie kosztów pracy i wynagrodzeń do kosztów ogółem wynika, że w roku 2020 nastąpił spadek kosztów wynagrodzeń za 10 miesięcy w stosunku do roku 2019 (pełny rok więc mało statystycznie). Opierając się tylko na konkluzji autorskiej ma się to zdecydowanie nijak do zapisów, że główną przyczyną strat na oddziałach i AOS były wzrosty płac w 2020 r. (opis wykresu 2 przychody i koszty). Nieuzasadnionym jest również stwierdzenie, że koszty działalności operacyjnej są dwukrotnie wyższe od przychodów, w żaden sposób nie wynika to z rachunku. Dodatkowo zapis, że ze względów formalnych i prawnych należało ograniczyć funkcjonowanie AOS jest zaprzeczeniem tezy o rzekomym braku pacjenta ze względu na jego obawy COVID. Zysk netto po 10 miesiącach jest gorszy od roku 2019 o prawie 8 mln, kolejne 2 miesiące pogłębią ten ujemny wynik.

13. Obniżająca się suma bilansowa przy ujemnych kapitałach własnych oraz zobowiązaniach z rezerwami zdecydowanie przewyższającymi sumę wartość aktywów trwałych i obrotowych, periodyczne straty na działalności świadczą o złym zarządzaniu zarówno operacyjnym jak i strategicznym w ZCO.

14. Polskie prawo upadłościowe wychodzi z założenia, że spółka kapitałowa powinna w każdym czasie zachować zdolność do spłaty swoich zobowiązań środkami pochodzącymi z likwidacji (wyprzedaży) jej majątku. Jeśli utraci taką możliwość, popada w tzw. upadłość bilansową. Oznacza ona, że wartość zobowiązań przewyższa wartość aktywów. Chodzi przy tym o wartość rynkową tych aktywów, a nie o ich wartość bilansową, która często jest niższa (między innymi dlatego, że zmniejszają ją odpisy amortyzacyjne). W stanie upadłości bilansowej spółka wykazuje tzw. ujemny kapitał własny. Taka sytuacja zgodnie z art. 11 ust. 2 Prawa upadłościowego jest podstawą do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. I to nawet wtedy, gdy spółka jest w stanie na bieżąco obsługiwać spłatę swoich zobowiązań (pożyczek, kredytów, należności za świadczone jej usługi i kupowane przez nią towary).

15. Posłużenie się opisem w pkt 14 oddaje rzeczywisty problem ZCO, gdyby to była spółka kapitałowa już dawno musiałaby na podstawie prezentowanych wyników ogłosić upadłość. W przypadku szpitala publicznego nie można jednak ogłosić upadłości, ponieważ nie ma on zdolności upadłościowej a nabył jedynie zdolność restrukturyzacyjną i w tym trybie może począwszy od roku 2016 zmierzać do uregulowania swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Problem polega jednak na tym, że szpital przestaje być wypłacalny.

16. Analiza SWOT wykazuje pomieszanie zagrożeń, jej części ze słabymi stronami, dodatkowo trudno nie mieć wrażenia niespójności gdzie autor jako mocne strony wykazuje silne przywództwo oparte o współpracę a słabe trudna sytuację finansową czy w końcu mocne strony – wysoki poziom zadowolenia pacjenta? a szansa – poprawa wizerunku placówki. Poza tym analiza SWOT bez punktacji w odniesieniu do kategorii i analizy właściwej jest nieproduktywna.

17. Przedstawione wskaźniki ekonomiczne począwszy od płynności bieżącej poprzez szybką czy rotacja na należnościach i zobowiązaniach, zyskowności oraz pozostałe przedstawione w opracowaniu są zwykła utopią nie mającą nic wspólnego z ekonomią szpitala. Pod przykrywką punktacji ministerialnych dalej wskaźniki szybują poniżej 1, co zdecydowanie z definicji oznacza kłopoty finansowe (płynnościowe). Dodatkowo z analizy tabeli 25 str. 50 (błędne lata 2018-2020, 2018-2022) wynika, że w roku 2022 (i w latach poprzednich) kapitały własne dalej ujemne na dużo niższych poziomach (poprzez generowanie straty), suma zobowiązań wraz z rezerwami przewyższa sumę aktywów trwałych i obrotowych czyli łącznie z kapitałem ujemnym wypełnia przesłanki upadłościowe a autorzy mówią o gruntownej poprawie w skali ministerialnej (punktacja). Totalna niedorzeczność i wiara w niezrozumienie zapisów. Nawet przyjmując przesunięcie zobowiązań z krótko na długoterminowe nie znika problem ich pokrywalności a jedynie przesunięcie w czasie. Odsunięcie terminu wymagalności wierzytelności poprawi na krótko płynność jednostki, ale nie zmieni proporcji między wartością zobowiązań i wartością aktywów. Autorzy nie wykazali wprost jaka część (wartość) z pozyskanego kapitału zewnętrznego zostanie przeznaczona na spłatę wymagalnych zobowiązań a jaka część będzie miała rolę kapitału inwestycyjnego. Dodatkowo nie wykazano konkretnych źródeł przychodów dla pokrycia wykorzystanego do spłaty kapitału zarówno w części głównej jak i odsetkowej. Analiza zdecydowanie niekompletna na podstawie, której podjęcie właściwych decyzji jest niemożliwe.

18. Proponowany rozwój poprzez poszerzenie specjalistycznych oddziałów skupia się po części na stronie kosztowej bez wykazywania wartości przychodów z tej działalności czyli poziomu kontraktów. Podobnie są nieoszacowane proponowane koszty alokacji pracowników czy też podnoszenia ich kwalifikacji, żadna z tych czynności nie jest bezkosztowa.

19. W trakcie opisu autorzy wykorzystywali różne czcionki co może budzić wątpliwości, że wykorzystano model kopiuj wklej. Dodatkowo zastosowano różne daty analityczne i tabelaryczne od roku 2014 do 2022, co wprowadza z jednej strony pewną niemożność porównawczą z drugiej zaś jest zwykłą beletrystyką nie wnoszącą żadnej wartości dodanej do samego programu. Samo przedstawienie wyników z lat ubiegłych ma jedynie wartość poznawczą a nie jest wskazówką dla polepszenia działań operacyjnych, dla których buduje się program naprawczy.

20. Autorzy nie wykazali również w sposób obiektywny czynników ryzyka w tym finansowego, które z natury towarzyszą planowaniu poprawy kondycji finansowej. Brak oszacowania kwotowego ryzyka niezrealizowania założeń dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych szpitala jest niedopuszczalne w tego typu analizach, świadczy bowiem o jego braku i potencjalnej 100% realizacji planu, który chociażby ze względu na czynniki zewnętrzne jest nieosiągalny.”

Podsumowując trzeba stwierdzić, że Program Naprawczy jest zatwierdzony przez Podmiot Tworzący i realizowany przez szpital ZCOSS im. S. Starkiewicza. Na jakim etapie jest realizacja, to prawdopodobnie radni będą mogli się dowiedzieć przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego za 2020 r. i po przeczytaniu opinii biegłego rewidenta. Już z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem zachęcam Mieszkańców Dąbrowy Górniczej, tym razem wspierających tzw. lewicę, do naciskania na radnych lewicowych, którzy przyjęli Program Naprawczy, aby wymuszali na nich zapoznanie się z problemem! 🙂 .

Tak już naprawdę kończąc, na Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej próbowałem się dowiedzieć o tym jak jest realizowany Program Naprawczy od Prezydenta tzw. resortowego, czyli Pani B. Borowiec (SLD), ale bez rezultatu jakiegokolwiek!!! (zobacz także).

Komentarze

5 komentarzy do “Program Naprawczy ZCOSS – dodatek”

 1. Mieszkaniec DG, 30 Mar 2021 o 11:23

  Ile tych programów naprawczych było w szpitalu a efektów brak.Tylko dyrektorzy się zmieniają.

 2. Koń, 30 Mar 2021 o 12:20

  p.o. dyrektorzy

 3. antykomunista, 31 Mar 2021 o 7:58

  a lud na nich głosuje

 4. antykomunista, 31 Mar 2021 o 7:58

  Pani Borowiec to jakieś nieporozumienie

 5. Okiem Jaszczura - Sesja absolutoryjna, czyli absurdy samorządowe - Rolowana Dąbrowa, 24 Maj 2021 o 10:46

  […] Sprawa  spzoz, czyli szpitala miejskiego ZCOSS. Nie wchodząc w szczegóły. Straty są olbrzymie, bo -15.462.289,02 zł (czyli plan strat przekroczony o 370%!). Zresztą tendencja jest utrzymana w wyniku na I kwartał tego roku (-5.972.401,66 zł – czyli strata wykonana w 368%!) (tu pozwolę sobie dodać komentarz Pana Prezydenta, wg którego szpital sobie w bieżącej działalności radzi b. dobrze. ?. – przyp. mój). Program naprawczy się nie sprawdza! Z tym, że głównie winię za to Podmiot Tworzący i Pana Prezydenta (zobacz). […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie