Kolejne sprawozdanie finansowe (tym razem za 2021 rok) szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza i kolejne spore zastrzeżenia nie tylko moje, ale i biegłego rewidenta z firmy Gumułka Audyt Sp. z o.o. pani M. Warchoł. Sprawozdanie finansowe na sesji Rady Miejskiej zostało zatwierdzone 20. głosami za (koalicji skrajnej lewicy), przeciwko 4. głosom przeciw (moim oraz PISu za wyjątkiem P. Ślusarczyka).

Moje zastrzeżenia w skrócie wyartykułowałem w następujących słowach:

Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Radni, Panie Prezydencie! Zacznę od końca, chociaż można powiedzieć też, że od początku. Chodzi mi o sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Muszę na wstępie powiedzieć, że jestem trochę zdziwiony stanowiskiem rewidenta z firmy Gumułka-Audyt Sp. z o.o. pani Marzeny Warchoł. Sytuacja w części przecież ciągnie się od wielu lat, chyba roku 2015. Zresztą na podstawie opinii biegłych rewidentów sam wielokrotnie mówiłem o tym na komisjach czy sesjach Rady Miejskiej. Nawet rok temu przedstawiając moją negatywną ocenę oceny biegłego rewidenta, czyli pozytywną z zastrzeżeniami apelowałem:

„Uważam, że powinniśmy, jako Rada Miejska, przerwać to kreatywne myślenie odrzucając takie sprawozdanie finansowe i ten projekt uchwały, kierując je do poprawki, dla dobra Mieszkańców Naszego Miasta, chcących, aby szpital nadal istniał i świadczył usługi zdrowotne Mieszkańcom.” (zobacz wpis sprzed roku: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=56744#more-56744).

I jakie zmiany nastąpiły przez ten rok. Niestety, jak wynika z opinii biegłego rewidenta, niewielkie. Dziwię się, że znowu wystawił on opinię pozytywną z zastrzeżeniami, a nie negatywną. Z tym, że to kierownik jednostki jest zobowiązany do zapewnienia w sprawozdaniu finansowym wymagań przewidzianych w ustawie o rachunkowości. Jak widać po kolejnym sprawozdaniu biegłego rewidenta tak się nie dzieje. To moje zdanie.

Z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Panią Marzenę Warchoł działającą w imieniu Grupy Gumułka – Audyt Sp. z o.o. i opinii z tzw. zastrzeżeniem, wynika ponownie zawyżenie wyniku finansowego. Ile ono wynosi? W sumie nie wiadomo!

Zastrzeżeń jest co najmniej 4:

1. Pierwsze z powodu wprowadzenia, zresztą od 2014 r., gdy wprowadzono w pozycję Inne środki trwałe urządzeń o wartości netto 40.252.000,00 zł, nabytych na podstawie umowy, takiego quasi leasingu od firmy Clima. Zdaniem biegłego rewidenta spowodowało to zawyżenie wartości środków trwałych na dzień bilansowy. Brak z kolei tej korekty powoduje zawyżenie kosztów amortyzacji i zaniżenie kosztów finansowych o kwotę odsetek na 31.12.2021 r. w przybliżeniu o 3.000.000,00 zł oraz brak kosztów finansowych z tyt. wyceny o ok. 500.000,00 zł (rok temu było to 900.000,00 zł wg biegłej rewident).

2. Właściwe rozksięgowanie nieuregulowanych odsetek od zobowiązania inwestycyjnego (do 31.12.2021 r. w kwocie: 48.068.881,22 zł) spowodowałoby obniżenie funduszy własnych o kwotę 37.943.654,99 zł (nastąpiło zmniejszenie Zobowiązań innych). W tym zmniejszenie wyniku finansowego o 5.725.298,41 zł. Tak w skrócie bym to ujął.

3. z powodu zaliczenia niezrealizowanych umów w 2020 r. z NFZ na kwotę 7.002.007,99 zł do przychodu, a nie jak powinno być prawidłowo (do rozliczeń międzyokresowych przychodów zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości), zawyżono wtedy wynik finansowy. Natomiast za 2021 r. zaniżono kwotę przychodów ze sprzedaży o 5.911.426,92 zł oraz zaniżono wartość Rozliczeń międzyokresowych przychodów o 1.090.581,07 zł.

4. należy wspomnieć, że biegła rewident nie potrafiła się wypowiedzieć, podobnie jak rok temu, co do prawidłowości rozdzielenia wartości poniesionych nakładów wynoszących aż 83.708.000,00 zł, ze względu jak zrozumiałem na brak dowodów księgowych. Na środki trwałe (podlegające amortyzacji od 2014 r.) i pozostające na środkach trwałych w budowie. Co może także mieć wpływ na wartość wyniku finansowego z lat ubiegłych oraz wyniku finansowego netto.!

Jak nie mogła się wypowiedzieć, to jak mamy przyjąć takie sprawozdanie finansowe??? To ad hoc przekreśla pozytywne zaopiniowanie tego sprawozdania finansowego!

Idąc dalej. Biegły rewident zwraca uwagę na spory prawne, które toczy szpital, a które mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej. Jednostka posiada ujemny kapitał własny oraz osiągnęła stratę finansową, sporej wielkości.

Podstawowe postępowania sądowe to:

– o zapłatę 71.962.236,43 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 06.08.2014 r. w kwocie 48.069.561,29 zł.

– nakaz zapłaty z 12.02.2020 r. w postępowaniu nakazowym kwoty 53.263.099,59 zł z postępowaniem zawieszonym.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wzrosły przez rok o prawie 10 mln zł i wynoszą na koniec grudnia 2021 r. 283.065.493,83 zł (w tym zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 154.059.284,28 zł).

Przy wzroście przychodów (do 132,440.231,46 zł), jeszcze bardziej wzrosły koszty działalności, do kwoty 157.481.243,93 zł. To wygenerował stratę (– 22.310.771,31 zł), czyli większą o 7 mln zł niż rok wcześniej!

Nie wchodząc w inne drobniejsze szczegóły sprawozdania finansowego w tej formie nie mogę oczywiście poprzeć!

I kolejna uchwała (druk 272)  dotycząca zgody na przewłaszczenie na zabezpieczenie majątku trwałego ZCOSS i moje wystąpienie:

Jeszcze trzy tygodnie nie minęły od sesji nadzwyczajnej, a w pewnym sensie mamy znowu, w kontekście szpitala miejskiego, sytuację nadzwyczajną. Albowiem konsorcjum banków (PKO i BGK) odmówiło udzielenia kredytu szpitalowi.  

Nastąpiło to głównie z 3. powodów, jak przedstawiał to po. Dyrektora szpitala:

1. złej sytuacji finansowej szpitala (tu chciałem zauważyć, że mówię o tym od wielu lat na podstawie materiałów dostarczanych mi przez prezydenta i szpital. Nigdy nie były to moje wymysły, a teraz te fakty stają się oczywistością). Dziwię się że radni lewicowi nie rozumieli tego i upierali się w swojej filozofii ucieczki do przodu. Nagle napotkali ścianę i to ścianę wynikającą z liczb a nie słów, które tu padały przeciwko moim liczbom. Znowu mogę przecież stwierdzić, że na przedsięwzięcie: budowa I i II etapu ZCO, od 2,5 roku nie przeznaczono ani złotówki przez podmiot tworzący (przedsięwzięcie WPF 1.3.2.9).

2. działalność bieżąca szpitala plus warunki zewnętrzne, które dotyczą przecież wszystkich.

3. restrukturyzacja szpitala, nie rozpoczęta w tym zakresie mimo moich wniosków, np. na Radzie Społecznej, przeszło półtora roku temu, tak nawiasem mówiąc wniosek nie przeszedł głosem przewodniczącej rady z ramienia prezydenta w Radzie Społecznej Pani B. Borowiec (SLD).

Reasumując te trzy punkty: wnioskiem jest, że mamy do czynienia z brakiem możliwości spłaty kredytu.

Ja zapytałbym jeszcze banki czy opinia biegłego rewidenta nie wpłynęła na stanowisko konsorcjum banków. W szczególności chodzi mi o zastrzeżenia do sprawozdania, które powodują moim zdaniem nie oddanie właściwego wyniku finansowego w sprawozdaniu. Analitycy bankowi podejrzewam, że liczyli, a nie mówili. Bo kiedy nastąpiła odmowa?

Idąc dalej:

I nagle mamy ofertę od BFF MedFinance S.A., która właściwie z mniejszymi zabezpieczeniami (zastawem rejestrowym) oferuje pożyczkę w analogicznej wysokości co kredyt. Jak to możliwe?

Koszt pożyczki na 18 lat to 91,813 mln zł, do tego dochodzi przecież spłata 92,6 mln zł Climie Sp. z o.o. sp. k. i spłata za urządzenia i maszyny w ratach na około 43 mln zł (2,6 mln zł jednorazowo i 40,170 mln zł za sprzęt Climatikowi Sp. z o.o. sp.k.).

Tu podkreślmy, szpital po spłacie częściowej Climy cash-u i tak nie będzie miał!!! To jak ma rozpocząć restaurację, w tym także finansową. Przecież WPF na lata 2022-2025 pozostaje bez zmian i pierwsza transza 20 mln zł od Podmiotu Tworzącego do szpitala na realizację przedsięwzięcia ZCO ma mieć miejsce w 2024 r.! Moim zdaniem nie licząc pierwszych 6 lat, to prawie kolejne 4 lata stracone.

I w tych warunkach będzie możliwa spłata pożyczki? Wielki znak zapytania.

Chciałbym zauważyć, że stopa procentowa ma być oparta o WIBOR 6M, a przecież wzrośnie on w najbliższym czasie dużo, co potwierdzają analitycy. Marża pożyczki to 3,05% (w porównaniu do 2,20% banków).

Czyli właściwie ile tej spłaty wyjdzie rocznie czy miesięcznie?

Jeszcze przedostatnia kwestia. Co z programem naprawczym? Wg mnie nie realizowanym i bez możliwości zrealizowania na dzień dzisiejszy. To pewnik!

Na koniec problem wielkości kredytu. Wg mnie, o czym już mówiłem i tak jest za mały, aby szpital zadziałał. Z tym, że nie otrzymałem odpowiedzi, jaka na dzień dzisiejszy jest wartość kapitału pracującego – ujemnego oczywiście – co można by skonfrontować z wielkością potrzebnego kredytu. Być może zresztą na to też spojrzeli analitycy bankowi, w przeciwieństwie do radnych lewicowych tej Rady Miejskiej. (tu Główny Księgowy ZCOSSS określił ten kapitał pracujący na koniec 2021 r. na minus 110-115 mln zł! Przy jego wartości na koniec 2020 r. -104.653.011,08 zł, określano potrzebny kredyt na 120 mln zł, a teraz wzięto pożyczki 90 mln zł i pytam się, jak szpital sobie poradzi ze spłatą? Na oko brakuje 40 mln zł cash-u! Oczywiście na ten początek sanacji problemu).

Muszę powiedzieć, że Pan Prezydent M. Bazylak (bezpartyjny, dawniej SLD), swoim słowotokiem polityka (bez obrazy), starał się przekonać i to konkretnie mnie, że będzie lepiej, etc. Chciał pokonać tym liczby, ale niestety tak w ekonomii się nie dzieje!

Jeżeli chodzi o głosowanie nad tym projektem uchwały to 20 głosów skrajnej lewicy było za, 2. radnych było przeciw (G. Jaszczura, J. Reszke), a 2. wstrzymało się od głosu (Z. Piątek, M. Stępień). Nie głosował P. Ślusarczyk. Uważam, że PIS też się ślizga kiedy tylko może.

Ps Zobacz ostatnie wpisy dot. szpitala na moim blogu:

oddłużanie/zadłużanie szpitala (miasta) – sesja 01.06.2022 r.,

sesja 02.02.2022 r. – ZCOSS,

Nowy nowy Program naprawczy w ZCOSS,

Program Naprawczy w ZCOSS – 27.01.2021 r.,

Co w prokuraturze z naszym ZCOSS?.

Komentarze

7 komentarzy do “ZCOSS – sesja 22.06.2022 r. (odsłona 154)”

 1. Upierdliwy, 22 cze 2022 o 23:45

  Jest dobrze, dlaczego się Pan tak denerwuje? Przecież
  a) dług będzie spłacony (tzn. połowa, ale to się zamiecie pod medialny dywan), więc dobry Prezydent i dobrzy radni zadbali o Mieszkańców
  b) za kilka lat i tak nie będzie pieniędzy na naprawę (zastawianego) sprzętu, więc czy on będzie stał nienaprawiony, czy go sobie jakiś parabank zabierze – to wszystko jedno
  c) trochę nieruchomości miejskich zmieni właściciela – i dobrze, przecież Lenin kazał się dzielić z ludem pracującym (choć tu to chyba jednak kapitaliści zmierzli)
  Jedyny minus (tak pod koniec następnej kadencji dobrego Prezydenta) to taki, że dług szpitala przejdzie na podmiot tworzący i już żaden bank nie da ani grosza na Miasto… Ale to już nie będzie Jego problem, więc – hulaj duszo 😉 🙂 🙂

 2. Mirek, 23 cze 2022 o 3:29

  BRAWO. Dobrze pan im dołożył. Dla nich to prywatny folwark nic wiecej.

 3. Mieszkaniec DG, 23 cze 2022 o 10:35

  Radni SLD prezydenci Podraza i Bazylak doprowadzili szpital do ruiny.Przeinwestowanie przy budowie Zagłębiowskiego Centrum Onkologi skandalem jest jak mogli dopuścić do takiego zadłużenia szpitala.

 4. Jan, 23 cze 2022 o 15:02

  A, kiedy nie było zastrzeżeń. Zawsze były. To taki urok dąbrowskich wladz.

 5. Arioch, 24 cze 2022 o 19:44

  Panie Grzegorzu jest Pan jedynym Radnym który analizuje sprawy ZCO w Dąbrowie Górniczej.
  Data 22.06.2022 r przejdzie do historii Dąbrowy Górniczej jako data hańby. To kwestia krótkiego czasu jak ZCO przejdzie w prywatne ręce, teraz wiadomo dlaczego pomoc ma być udzielona ZCO dopiero w 2024 r. Wtedy już nie trzeba będzie żadnej pomocy dla szpitala, gdyż będzie prywatny. Jak mają się słowa Prezydenta Bazylaka wypowiadane w czasie ostatnich wyborów iż sprawy ZCO są dla niego najważniejsze. Teraz już wiemy co znaczyły te słowa iż chodziło mu o prywatyzację ZCO . Czy oznaczały iż zadba o układ kolesi, którzy przejma ZCO ? Co oznaczały minorowe miny na twarzach Prezydenta Bazylaka i dyr. ZCO, były jednoznaczne, oni już wiedzą iż mieszkańcy im tego nie wybaczą !!!!

 6. antylewak, 24 cze 2022 o 20:55

  Tak Arioch to święte słowa. i prorocze!

 7. mieszkaniec, 26 cze 2022 o 21:25

  A prokuratura to pracuje czy racczej kryje przestepcw!!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie