ustalenia-1We wpisie o „Zagłębiowskim Centrum Onkologii – odp. pana prezydenta” informowałem, że odpowiedź pana prezydenta (sześciostronnicowa!) na moje zapytania jako radnego, dotyczy także, krótko to ujmując sprawy Gmina contra Mitex. Ponieważ wielokrotnie pisałem o tym na blogu i wielokrotnie interpelowałem jeszcze w kadencji 2006-2010 w tej skomplikowanej sprawie, przedstawię za chwilę w miarę uporządkowaną odpowiedź pana prezydenta, ale z góry zaznaczam, że długą. Dla tych, co czytali moje poprzednie wpisy czy interpelacje będzie to dowód, że miałem rację podnosząc te problemy Gminy Dąbrowa Górnicza, sprokurowane przez podpisanie nieważnej umowy na projekt, budowę i eksploatację kompleksu Centrum Administracji w Dąbrowie Górniczej.

„W odpowiedzi na interpelację z dnia 15.12.2014r. informuję co następuje:

interp.2014.12.15-1Z powództwa Gminy Dąbrowa Górnicza przeciwko spółce Mitex S.A (Eiffage Budownictwo S.A) toczyło się postępowanie sądowe o stwierdzenie nieważności kontraktu – umowy z dnia 24.11.2000 r. do przetargu dwustopniowego na wykonanie projektu, budowę i eksploatację „Centrum Administracji”.

Wyrokiem z dnia 21.06.2005r. Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie sygn. akt l C 618/04 ustalił, że w/w umowa wraz z załącznikami jest nieważna.

Na skutek apelacji spółki Mitex S.A – Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 24.02.2006r. w sprawie sygn. akt l ACa 1728/05 zmienił wyrok Sądu Okręgowego i oddalił powództwo.

Gmina Dąbrowa Górnicza złożyła skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 06.12.2006r. – sygn. akt V CSK 339/06 uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny.

Wyrokiem z dnia 08.05.2007r. Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawią sygn. akt l ACa 223/07 po ponownym rozpoznaniu apelacji Mitex S.A zmienił wyrok Sądu Okręgowego i powództwo oddalił.

Wniesiona przez Gminę Dąbrowa Górnicza skarga kasacyjna również okazała się skuteczna, gdyż wyrokiem z dnia 23,01.2008r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

Wyrokiem z dnia 27.05.2008r. Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie sygn. akt l ACa 206/08 oddalił apelację Mitex S.A.

Postanowieniem z dnia 28.01.2009r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej wniesionej przez Mitex S.A (Eiffage Budownictwo S.A).

Z powództwa Mitex S.A przeciwko Gminie Dąbrowa Górnicza prowadzone było postępowanie sądowe w przedmiocie złożenia oświadczenia woli, mocą którego Gmina miałaby zobowiązać się do nabycia od Mitex S.A 11.800 udziałów o nominalnej „wartości 500 zł każdy w kapitale zakładowym -spółki Nemo Wodny Świat za łączną cenę 5.900.000 zł.

Wyrokiem z dnia 21.03.2006r. Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie sygn. akt XIV GC oddalił powództwo. Apelacja Mitex S.A została także oddalona na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28.09.2006r. w sprawie sygn. akt l ACa 930/06. (To jednak problem i spory dysonans jak dla mnie, dlaczego jednak odkupiono udziały (to Pan naciskał Panie Prezydencie!), co spowodowało brak udziału tej firmy w spłacie zobowiązań spółki. Doszło do kuriozalnej moim zdaniem sytuacji, że sami sobie (Gmina) pokrywamy straty i spłacamy zobowiązania. – przyp. mój).

Skarga kasacyjna wniesiona przez Mitex S.A nie została rozpoznana, Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 06.07.2007r. odmówił jej przyjęcia.

Z powództwa Centrum Administracji Sp. z o.o. przeciwko Gminie Dąbrowa Górnicza prowadzone było postępowanie o zapłatę kwoty 90.788.039,25 zł tytułem kary umownej i 7.054.389,86 zł tytułem czynszu i opłaty eksploatacyjnej. Z powództwa wzajemnego Gminy Dąbrowa Górnicza o zapłatę kwoty 16.511.376,94 zł i ustalenie nieważności umowy eksploatacyjnej.

Wyrokiem z dnia 05.05.2006r. Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie sygn. akt l C 592/04 oddalił powództwo Centrum Administracji Sp. z o.o. o zapłatę w tytułu kary umownej, zasądził kwotę 7.054.389,86 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz w całości oddalił powództwo wzajemne Gminy Dąbrowa Górnicza.

Apelację wniosła spółka Centrum Administracji Sp. zo.o. Apelacja Gminy Dąbrowa Górnicza w zakresie pozwu wzajemnego została odrzucona, a zażalenie na odrzucenie – oddalone przez Sąd Najwyższy.

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 14.05.2009r. oddalił apelację Centrum Administracji Sp. z o.o., natomiast uwzględnił apelację Gminy Dąbrowa Górnicza w zakresie kwoty 7.054.389,86 zł, uchylając wyrok i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

Wyrokiem z dnia 16.07.2013r. w sprawie sygn. akt l C 559/09 Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo Centrum Administracji Sp. z o.o., także apelacja została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27.02.2014r. w sprawie sygn. akt l ACa 1012/13.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniosło Centrum Administracji Sp. z o.o.

Sprawa jest na etapie postępowania przez Sądem Najwyższym.

Z powództwa Centrum Administracji Sp. z o.o. toczyło się przeciwko Gminie Dąbrowa Górnicza oraz jest w toku przeciwka Przedsiębiorstwu Miejskiemu MZUM PL sp. z o.o. (obecnie Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM PL S.A.) – o zapłatę kwoty 96.202.140,84 zł

Wyrokiem z dnia 26.01 .2010r. Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie sygn. akt l C 497/05 oddalił w całości powództwo przeciwko Gminie Dąbrowa Górnicza.

Reasumując wszystkie sprawy z powództwa lub przeciwko Gminie Dąbrowa Górnicza z udziałem Centrum Administracji Sp. z o.o. lub Mitex S. A (Eiffage Budownictwo S.A) zostały prawomocnie zakończone. Przedmiotem rozstrzygnięcia będzie skarga kasacyjna Centrum Administracji Sp. z o.o od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27.02.2014r. w sprawie sygn. akt l ACa 1012/13 o zapłatę kwoty 7.054.389,86 zł.

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26.05.2014r. w sprawie sygn. akt: l C 746/10, zapadłym w sprawie toczącej się z powództwa Centrum Administracji spółka z o.o. p-ko Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM. P L S.A. na rzecz powoda, tj. Centrum Administracji Sąd zasądził kwotę 8.232.313,71 zł i oddalił powództwo w pozostałej części. Sąd uznał, że spółka Centrum. Administracji poczyniła nakłady na nieruchomości stanowiącej własność spółki PM MZUM.PL. S.A. Należy przy tym zaznaczyć, że nakłady w postaci wybudowania obiektu Centrum Administracyjnego (w którym siedzibę ma Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej) stanowi własność PM MZUM.PL S.A. nie stanowi natomiast własności Gminy Dąbrowa Górnicza. (Panie Prezydencie kto jest właścicielem PM MZUM.PL S.A.? – przyp. mój).

Nie sposób odnieść się do „wyliczeń” Pana Radnego odnoszących się do cyt: „zwrotu różnicy kosztów” w kwocie 28 min zł. Z treści zapytania można wnosić, że wskazuje Pan na roszczenie Gminy Dąbrowa Górnicza wobec MITEX S.A. Takie roszczenie, tj. roszczenie Gminy Dąbrowa Górnicza o zapłatę przez MITEX S.A. (a właściwie przez Eiffage Budownictwo S. A., następcy prawnego w/w podmiotu) kwoty 28.000.000,00 zł nie istnieje. (Rozumiem Panie Prezydencie, niestety właśnie o to mi chodziło!, że nie istnieje, a powinno istnieć moim zdaniem – przyp. mój)

W treści zapytania pomija Pan fakt, że rozliczenia i roszczenia związane z realizacją kontraktu na budowę i eksploatację Centrum Administracji odbywały   się pomiędzy  czterema podmiotami: Gminą Dąbrowa Górnicza, Przedsiębiorstwem Miejskim MZUM.PL S.A. Eiffage Budownictwo S.A. oraz Centrum Administracji spółka z o.o. W/w podmioty posiadały różne roszczenia wobec siebie, oparte na różnych podstawach prawnych. Natomiast należy zaznaczyć, że to MITEX S.A. i Centrum Administracji spółka z o.o. podnosiły roszczenia wobec Gminy Dąbrowa Górnicza i PM MZUM.PL, gdyż zobowiązania kontraktowe do wybudowania obiektu Centrum Administracyjnego co do zasady zostało wypełnione. (Nie pomijam istnienia tych czterech podmiotów Panie Prezydencie, przecież to oczywiste. Nawet dodam, że zapomniał Pan Prezydent wspomnieć o Centrum Administracji – 2 sp. z o.o. – której to kolejnej spółki-córki nawet Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej nie mógł swego czasu znaleźć w trakcie próby kontroli. „Zobowiązania kontraktowe” zostały wypełnione?, ale że zapytam Pana Prezydenta: którego kontraktu?, bo tego z pierwszego akapitu Pana odpowiedzi, przecież nie ma, bo został unieważniony(!). Zresztą, jak mnie informowała także swego czasu, jako radnego, Pani Prokurator I. Pirch-Mirocha (wtedy z Prokuratury Gliwickiej) właśnie jego unieważnienie było jedną z przyczyn umorzenia sprawy V Ds 20/08, Marek Lipczyk i inni. – przyp. mój).   

Zarówno Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S. A., jak i Gmina Dąbrowa Górnicza wielokrotnie próbowali w drodze negocjacji polubownie rozstrzygnąć kwestie wzajemnych roszczeń w/w podmiotów i możliwość ich pozasądowego uzgodnienia, a także dokonania wzajemnych rozliczeń. MITEX S.A. w istocie nie był jednak zainteresowany taką formą zakończenia sprawy.

Wbrew twierdzeniom Pana Radnego majątek Gminy Dąbrowa Górnicza nie jest obciążony, na rzecz MITEX S.A. i Banku Zachodniego WBK S.A. kwotą ok. 190 mln zł. Należy wyjaśnić, że nieruchomość hipoteką stanowi własność PM MZUM.PL S. A., Ponadto na nieruchomości Gminy Dąbrowa Górnicza MITEX S.A. nie posiada ustanowionej hipoteki w wysokości 87 mln zł.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że hipoteka kaucyjna na rzecz BZ WBK S.A. została ustanowiona na nieruchomości PM MZUM.pl S.A., przy czym samo obciążenie nieruchomość hipoteką nie jest równoznaczne z istnieniem zobowiązań o wartości równej wysokości hipoteki. Z wyjaśnień PM MZUM.PL S.A. wynika, że w chwili obecnej zostały podjęte działania zmierzającego do wykreślenia hipoteki ustanowionej na zabezpieczenie roszczeń BZ WBK S.A. (można tylko zapytać, dlaczego tak późno – przyp. mój), bank w formie promesy zagwarantował wykreślenie tej hipoteki, a w chwili obecnej spółka oczekuje jedynie na przesłanie oświadczenia Banku, w którego treści zostanie wyrażona zgoda na wykreślenie hipoteki. Natomiast hipoteka przymusowa w kwocie 87 mln została ustanowiona na zabezpieczenie roszczeń Centrum Administracji spółka z o.o. podnoszonych i dochodzonych przeciwko PM MZUM.pl SA, a nie na zabezpieczenie roszczeń MITEX S.A wobec Gminy Dąbrowa Górnicza. (muszę ponowić moje pytanie, kto jest właścicielem PM MZUM.PL S.A.? – przyp. mój).

Jednocześnie wyjaśniam, że wskutek działań podjętych przez PM MZUM.PL S.A. co do wysokości hipoteki przymusowej Sąd Okręgowy w Katowicach obniżył wartość hipoteki przymusowej do kwoty 8.232.313,71 zł. W chwili obecnej spółka podjęła działania zmierzające do ujawnienia powyższej zmiany w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. (doskonale, że w chwili obecnej spółka PM MZUM.PL S.A. podjęła takie działanie – przyp. mój).

sad-prok.-stawki-1Twierdzenie, jakoby z uwagi na renegocjację umów pomiędzy PM MZUM.PL S.A. a Prokuraturą i Sądem Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Gmina Dąbrowa Górnicza poniosła straty w wysokości 57,8 min zł są nieuprawnione. Natomiast nie ma żadnych podstaw do stawiania zarzutów, jakoby Gmina Dąbrowa Górnicza ponosiła jakiekolwiek straty wskutek zawarcia czy też , jak to ujęto w treści pisma Pana Radnego, cyt: „renegocjacji umów o najem”. Negocjacje co do zmiany czynszu najmu dla w/w instytucji były prowadzone przez PM MZUM.PL S.A. (szkoda, że wcześniej za czasów MZUM sp. z o.o. nie prowadzono tychże negocjacji, wnosiłem o to jako radny kadencji 2006-2010 – przyp. mój).

Nie sposób również stwierdzić, w jaki sposób Pan Radny wyliczył rzekome straty Gminy spowodowane brakiem sprzedaży części budynku zajmowanego przez Sąd i Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej. Należy zaznaczyć, że w przypadku sprzedaży budynku nie będzie podstaw do uzyskiwania comiesięcznych przychodów z tytułu czynszu najmu za powierzchnie zajmowane przez Sąd i Prokuraturę. Oznacza to, że pobieranie czynszu (możliwe tylko z uwagi na fakt, że budynek nie jest sprzedany na rzecz Skarbu Państwa) dla Pana Radnego jest działaniem na szkodę Gminy Dąbrowa Górnicza. Dlatego też wyjaśnienie wszelkich wątpliwości zawartych w treści pisma z dnia 15.12.2014r jest po prostu niewykonalne. (tego akapitu odpowiedzi Pana Prezydenta z kolei ja nie rozumiem – przyp. mój).

[…]”.

Odpowiedź Pana Prezydenta Zb. Podrazy (SLD) jest sygnowana przez I Z-cę Prezydenta Pana H. Zagułę i Sekretarz Miasta Panią I. Bednarską.

(Uwaga: wytłuszczenia w tekście odpowiedzi moje).

Ps Odpowiedź Pana Prezydenta w dalszej części ujmuje także wielce interesującą epopeję związaną z zawiązaniem, „budową”, „przepoczwarzaniem” i istnieniem spółki „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ale o tym innym razem.

20120323221CAM0136120120425311CAM01345

Komentarze

7 komentarzy do “Centrum Administracji – odp. pana prezydenta”

 1. Sympatia, 26 sty 2015 o 8:36

  Doskonale, że został Pan Panie Grzegorzu znowu radnym!

 2. czujny, 26 sty 2015 o 11:36

  Pani Iwona Bednarska sygnowała te weksle in blanco na 30 milionów złotych Bankowi z panem Lipczykiem?

 3. Kazimierz Jasionek, 26 sty 2015 o 12:59

  Dociekliwy obserwator tych wszystkich […] musi być zdruzgotany działalnością sądów w tak poważnych przestępstwach (inaczej tego nie da się nazwać)do jakich doszło w tych inwestycjach. Jakich my mamy sędziów w tych sądach , że przerzucają się różnymi wyrokami nie trzymając się żadnej litery prawa. Następna sprawa to odpowiedzialność za te […] ludzi z zarządu miasta. Wiele z tych tłumaczeń Podrazy i Zaguły można traktować tylko w formie kabaretowej – szkoda że tam nie występują, byłby większy pożytek z ich działalności niż obecnie. Sołtysik z MZUiM też się budzi po tylu latach tego bezprawia udaje że coś z tym […] zaczynają robić.To olbrzymi wstyd dla całego organu ścigania, że pomimo prawomocnych wyroków przymykali na to wszystko oczy i żadna persona […] !!!! A ile milionów strat poniosło miasto, czyli my mieszkańcy pod rządami tych cyników ???? Bardzo słuszne uwagi Panie Grzegorzu, niech Podraza i Zaguła nie myśli że są w przedszkolu i każdy ich kit ludzie kupią bez swoich uwag i spostrzeżeń !!!!
  Zastanówmy się nad tym, ile to już lat jest wałkowany ten […] z uśmiechem na swych gębach i opływają w dostatkach. To tak wygląda – podobno państwo prawa ???????

 4. wymiatacz, 28 sty 2015 o 23:56

  Panie Grzegorzu tak trzymać!

 5. Dziedzictwo Marka Lipczyka - wstęp - Rolowana Dąbrowa, 3 lip 2018 o 8:33

  […] wyłożyła wielkie pieniądze na inwestycje infrastrukturalne (takie jak Hala Centrum czy budynki Centrum Administracji – urzędu miejskiego oraz sądu i prokuratury budowane przez ówczesny kielecki MITEX S.A. i […]

 6. Dziedzictwo Marka Lipczyka - Antrakt - Rolowana Dąbrowa, 23 lip 2018 o 14:03

  […] wyłożyła wielkie pieniądze na inwestycje infrastrukturalne (takie jak Hala Centrum czy budynki Centrum Administracji – urzędu miejskiego oraz sądu i prokuratury budowane przez ówczesny kielecki MITEX S.A. i […]

 7. A to blamaż... Marek Lipczyk najlepszy - a tu takie kalumnie o 300 mln strat w 2 lata! - Rolowana Dąbrowa, 6 sie 2018 o 22:13

  […] 219.000.000,00 zł – koszt budowy i eksploatacji Centrum Administracji […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie