CAM04620Przyglądając się obecnej Radzie Miejskiej Dąbrowy Górniczej można zastanowić się czy zawsze tak bywało (po tzw. odzyskaniu wolności przez Polskę od sowieckiego komunistycznego okupanta w 1989 r., w Polsce reprezentowanego przez członków partii komunistycznej PZPR), że tylko jedna opcja (skrajnie lewicowa) była dominująca i bez żadnych zahamowań dysponowała budżetem wszystkich Mieszkańców? Otóż chyba niestety zawsze! Aczkolwiek miało to miejsce pod różnymi nazwami partyi i ugrupowań, do których członkowie komunistycznego PZPR czujnie się przepisywali, żeby omamić i otumanić tzw. Wyborców.

Niedawno b. krytycznie opisywałem działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Zobacz lub zobacz. A jak bywało dawniej?, jak Komisja Rewizyjna podchodziła do drastycznych działań władzy, np. prywatyzacyjnych, w latach dziewięćdziesiątych jeszcze ubiegłego wieku? Otóż moim zdaniem zawsze było źle, bo czy ktoś potrafi podać przykłady, że kogoś za złodziejskie prywatyzacje (jak się teraz mówi) skazano na więzienie? dz.zachodni.2015.03.20-1Już abstrahuję, że w ogóle biurwopolityków jakoś tzw. organy ścigania słabo ścigają moim zdaniem, albo może i ścigają, ale rezultaty tego ścigania pozostają w szufladzie lub na półce ze względu na wszechogarniający nas układ.

Akurat wpadło mi w ręce sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej z około 1997 roku. Dla historycznego niezapomnienia zamieszczę jego treść. Dotyczy ono akurat procesu prywatyzacji MPGK w Dąbrowie Górniczej. Z perspektywy lat można stwierdzić, że doprowadziło to do całkowitej monopolizacji tych usług w Dąbrowie Górniczej. A osobiście jestem za konkurencją i wolnym rynkiem, bo tylko wtedy możliwe jest obniżanie cen i poprawa usług. Żeby nie przedłużać:

SPRAWOZDANIE Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z analizy procesu prywatyzacji MPGK w Dąbrowie Górniczej.

1997-1„Z materiałów zebranych przez Komisję i przekazanie ich firmie AKC Andrzej Krowiak Consultingt w Tychach oraz wnikliwym przeanalizowani przez Komisją wyodrębniły sią trzy etapy procesu prywatyzacyjnego.

1. Pierwszy etap obejmuje okres od 30.12.1991 roku do 24.04.1996 roku i jest to proces przekształcenia MPGK w jednoosobową Spółką gminy oraz przygotowań do sprzedaży części udziałów. Z posiadanych dokumentów nie wynikały istotne dla sprawy mankamenty w działaniach władz miasta.

2. Następny etap obejmuje okres od 24.04.1996 roku do 22.10.1996 roku. W okresie tym następuje zbycie części udziałów oraz zmiana umowy Spółki.

Stwierdzamy, że nieprecyzyjnie została napisana umowa Zbycia-Nabycia części udziałów. Niezrozumiałym zwłaszcza jest fakt obniżenia kapitału Spółki MPGK 10.745 mln. st. zł. do 6500 mln. I przy tym zaistniała druga nieprawidłowość, a mianowicie Zarząd wogóle nie zajmował się umową, a Panowie Klimczyk i Duś nie mieli umocowania w postaci uchwały Zarządu Miasta.

Wynikła w tym okresie druga poważna nieprawidłowość, firma Bisnes Consulting z Katowic wyceniła udziały na 102 zł za sztukę, natomiast przedstawiciele gminy we władzach Spółki postanowili, że kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił jak podano wyżej 6500 mln. i dzieli się na 13000 udziałów po 50 zł. każdy.

Nie załatwiono również precyzyjnie sprawy sprzedaży udziałów pracownik nie załatwiono spraw terenowo – prawnych związanych z gruntem przy ulicy Starocmentarnej 2.

ALBA GmbH nabyła w przetargu pakiet udziałów w ilości 6370 i zapłaciła po 218,75 zł za udział.

W umowie Zbycia-Nabycia ALBA GmbH zobowiązała się do zainwestowania w Spółkę w ciągu trzech lat 1.250.000 DM w transzach rocznych tj.:

w 1996 roku 750 tys. DM w przeliczeniu na złote w/g kursu NBP obowiązującego w dniu podpisania umowy.

W 1997 roku – 250 tys. DM z zastrzeżeniem, że przelicznik będzie ustalony w/g stanu na ostatni dzień roboczy stycznia danego roku.

W 1998 roku – 250 tys. DM warunki jak w 1997 roku.

ALBA GmbH zobowiązała się również, aby w wyznaczonych rejonach (osiedlach miasta) przeprowadzić test selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i surowców wtórnych.

Natomiast miasto gwarantowało podwyższenie kapitału zakładowego przez wniesienie aportem nieruchomości położonej na gruncie przy ulicy Starocmentarnej 2.

Są jeszcze bardzo ważne dwie Uchwały Rady:

a) pierwsza z dnia 24.04.1996 roku w sprawie zasad zbycia udziałów jednoosobowej Spółki MPGK,

cyt. „W przypadku zbycia udziałów przez Zarząd Miasta za cenę wyższą niż cena oszacowana i zobowiązania się nabywcy do zainwestowania środków finansowych w Spółkę, który będzie udziałowcem – wyraża .się zgodę na przeznaczenie części kwoty na podwyższenie w przyszłości kapitału zakładowego Spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych przez gminę udziałów.” koniec cytatu.

b) druga z dnia 22.05.1996 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 1996.

cyt. „zwiększyć budżet miasta po stronie dochodów o 1.393.435 zł. tj. o kwotę za, którą ALBA GmbH zakupiła 6370 udziałów. ” koniec cytatu.

Analizując te dwie uchwały Rady przedstawione przez ówczesny Zarząd widzimy sprzeczności – 24.04.1996 roku część udziałów przeznaczonych na doinwestowanie, a w nie cały miesiąc rozdysponowaliśmy całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży udziałów. I co najważniejsze zrobiliśmy to przed podpisaniem umowy Zbycia-Nabycia z ALBA GmbH.

Zaznaczamy, że uchwały te były zaakceptowane przez Komisję Budżetową,  a na Sesji podane przez jej Przewodniczącego Pana radnego Ł. Padoła (śp. – przyp. mój) jako pozytywnie zaopiniowane.                                                                

I jeszcze jedna w tym fragmencie uwaga – umowa została podpisana z 11.06.1996 roku.

Dalsze nieprawidłowości to zapis:

cyt. „W przypadku sprzedaży dalszych udziałów w Spółce MPGK będących własnością miasta Dąbrowy Górniczej, Nabywcy przysługuje prawo pierwokupu i prawo pierwszeństwa nabycia udziałów. ” koniec cytatu.

Natomiast jednoznacznie w umowie określono zobowiązania firmy ALBA GmbH ale bez określenia granicznego terminu realizacji.

Natomiast zapisy dot. zobowiązań gminy są ujęte jednoznacznie. Stworzyło to możliwość dowolnej interpretacji.

I jeszcze jedna uwaga. Zobowiązania stron nie są obdarowane karami umownymi za ich niewykonanie w terminie.

Określenie w umowie, że gmina wniesie finanse nie zostały dopełnione bo nie uwzględniono żadnych kwot w budżecie.

Przedstawiciele gminy podpisując umowę działali jako pełnomocnicy Zarządu Miasta, podjęte przez nich w umowie zobowiązania przekraczają pojęcie „czynności zwykłego Zarządu” w rozumieniu art. 98 Kodeksu Cywilnego. Stąd do podpisania tej umowy powinni mieć pełnomocnictwa szczegółowe. W praktyce oznacza to, że projekt umowy powinien najpierw  zaakceptować Zarząd Miasta w postaci uchwały, a tego nie zrobiono. Analiza protokołów z posiedzeń Zarządu z 1996 roku wykazała, że zarząd nie zajmował się tą sprawą.

Zarząd Miasta wyznaczył do rady Nadzorczej Spółki dnia 12.08.1996 roku  jako przedstawicieli gminy:

– Pana mgr Lesława Klimczyka  – zastępcę Prezydenta Miasta

– Pana mgr inż. Marka Dula – Zastępcę Prezydenta Miasta.

W Zgromadzeniu Wspólników, które odbyło się 24.09.1996 roku gminą reprezentowali:

– Prezydent Miasta mgr inż. Henryk Zaguła

– Z-ca Prezydenta mgr Ewa Gronkowska.

Do Rady Nadzorczej weszła Pani Krystyna Stępień (UW, obecnie klub radnych SLD – przyp. mój), zgłoszona przez przedstawicieli gminy. Pani Krystyna Stępień nie jest przedstawicielem miasta w Spółce bo brak na to uchwały Zarządu.

Trzeci etap obejmuje okres od 23.10.1996 roku do końca września 1997 roku Na początku muszę zaznaczyć, że niejasne są motywy zawarcia umowy pożyczki m.in. na skomputeryzowanie przedsiębiorstwa.

Przy zawieraniu umowy pożyczki zadecydowano o jednostronnym podwyższenia kapitału przez ALBA GmbH.

Rodzi się tutaj pytanie dlaczego nie zdecydowana się od razu na podwyższenie kapitału skoro było wiadome, że w 1996 roku gmina nie wniesie żadnych funduszy, a na 1997 rok nie przewidziano w budżecie środków na ten cel.

W dalszym ciągu „leżała” sprawa terenu przy Starocmentarnej 2. Z dokumentów wynika, że Sosnowiec już we wrześniu 1996 roku miał operat szacunkowy na w/w działkę.

I znowu następuje opóźnienie w załatwieniu tego gruntu, bo do kwietnia 1997 roku działania są bardzo ślamazarne. Zaznaczam, że na przełomie lutego i marca 1997 roku Komisja Rewizyjna była zainteresowana działaniem Zarządu wykupem działki, ale otrzymaliśmy informację, że sprawa będzie załatwiona w terminie.

Działania przedstawicieli Zarządu w październiku 1996 roku znowu było bez odpowiedniego umocowania.

Brak uchwały zarządu upoważniającej do zaciągania zobowiązań. Nie zatroszczono się dostatecznie o zabezpieczenie interesów gminy. Procedura udzielania przez zarząd Miasta pełnomocnictw szczegółowych została dopełniona dopiero we wrześniu tego roku, ale całe działanie było konsekwencją ubiegłorocznych zobowiązań o podwyższeniu kapitału Spółki ALBA MPGK.

Przy podpisywaniu porozumienia w dniu 23.10.1996 roku po raz kolejny przedstawiciele gminy podejmują zobowiązanie wniesienia środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziałów po-mimo ich wcześniejszego rozdysponowania i po drugie nie zabezpieczenie środków w budżecie na 1997 rok.          

Jurek R. 009Można domniemywać, że Pan radny H. Zaguła (PZPR, UW, KLD, PO, SIO, PO – przyp. mój), jako Prezydent Miasta działał świadomie na niekorzyść gminy.

Zapisano. że ALBA GmbH dopuszcza w przyszłości jednostronne podwyższenie kapitału przez gminę, ale w tej sytuacji udziały posiadane przez pracowników mogą ulec dalszej obniżce. Dlatego działając zgodnie z umową Spółki cyt.

„Uchwały w sprawach:

– zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa itd.

– podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego mogą być ważne jeżeli są powzięte jednogłośnie.” koniec cytatu.

ALBA GmbH po 3 września br.  objęła jednostronnie udziały w podwyższonym kapitale uzyskując 72,3 %.

Na podstawie zapisów w Porozumieniu cyt.

„Wspólnicy zgodnie oświadczają, że najpóźniej 1.09.1997 roku tj. po okresie przeznaczonym do zbycia udziałów pracownikom po cenie preferencyjnej – pożyczona Spółce kwota w wys. 478 tyś. PLN przezna­czona będzie na jednostronne podwyższenie kapitału zakładowego przez wspólnika ALBA GmbH, a to w wys. maksymalnej 20 % istniejących udziałów, lub utworzenie nowych udziałów w tej samej wysokości.”

Natomiast zwracam uwagę na umowę pożyczki, gdzie pożyczkodawca ALBA GmbH udziela pożyczki pożyczkobiorcy tj. ALBA MPGK.

Wynika z umowy pożyczki, że odsetki ma spłacać ALBA MPGK, a nie miasto i odsetki nie powinny stanowić podwyższenia kapitału zakładowego a tak niestety się stało.

W wyniku przejęcia przez ALBA GmbH udziałów w wys. 72.3 % gmina utraciła całkowicie wpływ na:

– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej;

– zbycie, lub nabycie nieruchomości;

– sposób rozdysponowania zysków ( obecnie Spółka wykazuje straty za 1996 rok i 9 m-cy 1997 roku );

– zatwierdzanie planu inwestycyjnego i finansowego;

– ustalanie wysokości dopłat i terminów ich wniesienia oraz zasad ich zwrotu;

– zaciąganie kredytu w warunkach obcych.

Decyzja podjęta 3.09.1997 roku została wbrew logice i bez przymusu wynikającego z wcześniejszych zobowiązań prawnych, bo przyjmując, że było 13 tyś. udziałów po 20 % stanowi 2.600 udziałów, a nie 9.560 ( 478 tyś. PLN – 50 zł. każdy udział równa się 9.560 ). komisja Rewizyjna jest zbulwersowana działaniem Pani mgr D. Kula, która jako radca prawny ALBA MPGK i Naczelnik Wydziału Prawnego Urzędu Miejskiego redagowała dokumenty na niekorzyść gminy. Komisja uważa, że niedopuszczalne jest, aby Pani mgr D. Kula jako Radca Prawny Spółki ALBA MPGK przygotowała wspólnie z Zarządem Spółki projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ALBA MPGK Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

– jako radca prawny Urzędu Miasta uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Miasta i współredagowała zapis w tej sprawie;

– jako radca prawny Spółki ALBA MPGK udziela wyjaśnień;

– podpis Pani Kuli Danuty figuruje również na dokumencie umowy Zbycia-Nabycia z dnia 11.06.1996 roku, do którego jest również szereg zastrzeżeń.

Podwyższono kapitał o 535 tyś. zł. i stanowi on obecnie 1861.000 zł ALBA GmbH zyskała 505.268 zł., gmina Dąbrowa Górnicza straciła 484.831 zł., a pracownicy Spółki stracili 20.445 zł.

1997-6Reasumując całą analizą dokumentów Komisja Rewizyjna wnioskuje do Wysokiej Rady:

1. Wstrzymać wnoszenie aportu gruntowego i finansowego do Spółki ALBA MPGK przez Zarząd, do czasu przedstawienia przez Zarząd modelu udziału kapitałowego docelowego w okresie długofalowym. Wprowadzenie udziału do Spółki w postaci aportu gruntowego przy znaczącej przewadze udziałów ALBA GmbH Berlin i przy wykazywaniu strat może zaistnieć zjawisko ogłoszenia upadłości Spółki i w konsekwencji do utraty wniesionego gruntu, który Spółka może odsprzedać komukolwiek.

2. Zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia renegocjacji z ALBA GmbH w sprawie zmiany przelicznika nabycia udziałów (uchwała Zgromadzenia Wspólników z 3.10.1997 roku).

3. W celu uniknięcia niekorzystnych dla miasta zobowiązań prawnych w przyszłości, zobowiązać Zarząd Miasta do weryfikacji kadrowej Wydziału Radców Prawnych.

4. Zobowiązać Zarząd Miasta, aby przedstawiciele gminy w Zgromadzeniu Wspólników dokonali odwołania ze składu Rady Nadzorczej Panią Stępień Krystynę i umocowania przedstawiciela gminy posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

5. Zobowiązać Zarząd Miasta do wprowadzenia w odniesieniu do wszystkich Spółek, w których gmina ma udziały z zasady, że przedstawiciele gminy wchodzący w skład Zgromadzenia Wspólników w sprawach podstawowych powinni działać w ramach szczególnych uprawnień.

6. Komisja stwierdza, że w okresie od kwietnia 1996 roku do października 1996 roku ówczesny Zarząd działał bez upoważnienia „zaniedbując interesy gminy”.

7. Komisja stwierdza, że działania podejmowane przez Zarząd po 1.01.1997 roku w dużym stopniu były realizacją podjętych wcześniej zobowiązań z zastrzeżeniem, że sprawy gruntowe opóźniono również w tv roku.

Sprawozdanie niniejsze zostało jednomyślnie przyjęte przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.”

Za Komisję Rewizyjną Przewodniczący

mgr Józef Łapot

(pisownia oryginalna, pogrubienia moje – przyp. mój)

Jak porównuje się to sprawozdanie z działaniami podejmowanymi przez obecną Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej, a już w szczególności z tematyką, która ona ona się zajmuje, to ogarnia inteligentnego Mieszkańca śmiech. Zresztą nikt mnie chyba nie posądza o jakąkolwiek sympatię do komunisty tow. J. Łapota, który podpisał się pod powyższym sprawozdaniem w imieniu wszystkich członków komisji.

Ps Dobrym tematem dla aktualnej Komisji Rewizyjnej byłoby moim zdaniem ustalenie sytuacji finansowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Ciekawe, że w okresie wyborczym nikogo nie interesuje zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego Mieszkańców naszego Miasta.

Przykładowo zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=34779#more-34779.

Komentarze

9 komentarzy do “Komisja Rewizyjna – drzewiej”

 1. Mimoza, 29 wrz 2015 o 13:48

  ????

 2. iti, 30 wrz 2015 o 8:48
 3. Kazimierz Jasionek, 30 wrz 2015 o 15:47

  Jak z tego jasno wynika machloje i niekompetencja różnych twardogłowych ze społecznego czynnika samorządowego, zawsze brylowały w swych idiotycznych decyzjach i nikt nie ponosił z tego tytułu żadnych konsekwencji !!!! Burak Z. […] będąc prezydentem miasta i chełpiący się swoją „niebywałą wiedzą” w strukturze samorządowej dopuszczał do takich machlojek i kompromitacji tej jednostki – i co ???? Czy chociażby jakiś włos spadł z któregoś z tych zakutych łbów ???
  Oczywiście że nie, przecież to jest DG, w której wszelkie chwyty są dozwolone i żadna kontrola powołanych do takich celów różnych instytucji i tak nic nie wykaże !!!! Przez te wszystkie lata samorządności w każdej z tych kadencji można się doszukać olbrzymich kantów związanych z działalnością komuchów czyli czerwonej pajęczyny i tak się dzieje do dzisiaj, a komuchy rządzący miastem dalej są nietykalni. Można pomyśleć że zawitały do DG jakieś święte krowy !!!!!

 4. dociekliwy, 1 paź 2015 o 9:13

  Zasadnicze pytanie Panie Grzegorzu co Wysoka Rada zrobiła z tym sprawozdaniem?

 5. służba, 1 paź 2015 o 14:02

  Pana Zaguły spytać!

 6. Kapitan, 14 paź 2015 o 7:09

  Dlaczego w takim razie nie jest Pan członkiem komisji rewizyjnej ?

 7. Grzegorz Jaszczura, 14 paź 2015 o 12:30

  Panie Kapitanie odpowiadam: jestem w 3 komisjach na dzień dzisiejszy. W skrócie ich nazwy: Oświaty, Zdrowia i Budżetowej. Wybrałem tą ostatnia jako dla mnie ważniejszą.

 8. Okiem Jaszczura - Alba MPGK niech żyje - Rolowana Dąbrowa, 12 wrz 2019 o 14:02

  […] Pani radna K. Stępień (UW, teraz klub SLD) to potwierdzi pewnie, aczkolwiek była wtedy w R.N. spółki nie zgodnie z prawem, bowiem bez uchwały zarządu miasta. Jeżeli chcesz Drogi Czytelniku poznać kulisy ówczesnych działań władzy w Dąbrowie Górniczej, to odsyłam do sprawozdania Komisji Rewizyjnej z analizy procesu prywatyzacji MPGK, podpisanej przez komunistę J. Łapota, a tu trudno posądzić mnie o sympatię do niego. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=33891#more-33891. […]

 9. Okiem Jaszczura - Alba MPGK Sp. z o.o. to spółka z udziałem Gminy czy nie? - Rolowana Dąbrowa, 12 lis 2019 o 12:32

  […] to doszło, jak stwierdziła ówczesna Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej do nie do końca precyzyjnego sprzedania (zobacz) udziałów MPGK w Dąbrowie Górniczej, ostatnio o Albie MPGK pisałem w związku z interpelacją […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie