20151216_095639Wczoraj odbyła się jedna z ważniejszych w ciągu roku sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej, tj. tzw. sesja budżetowa. Od kwestii właśnie budżetu zacznę jej opis. Pan Prezydent Zb. Podraza (lewica SLD w ZL) przedstawił projekt budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2016. Także projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, konkretnie na lata 2016-2023.

Co do projektu budżetu, to w imieniu Klubu Radnych PIS przedstawiłem stanowisko przeciwko przyjęciu tegoż projektu budżetu. Na początku przypomnę, że rok temu byłem przeciwko uchwalaniu budżetu na 2015 r. w postaci jaką przedstawił Pan Prezydent Zb. Podraza. Wygłosiłem zresztą wtedy szerokie uzasadnienie mojego stanowiska. Liczne zmiany budżetu, jakie były przedstawiane Wysokiej Radzie przez Pana Prezydenta, już od stycznia tego roku, ciągiem przez cały rok, także utwierdzały mnie w przekonaniu, że wtedy postąpiłem słusznie.

Oto moje wczorajsze wystąpienie, będące stanowiskiem Klubu Radnych PIS:

zdj-marynarka-2Szanowni Mieszkańcy! Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Radni!

Chciałbym przedstawić kilka uwag do budżetu w imieniu Klubu Radnych PiS.

Przede wszystkim znowu przewidziany jest deficyt budżetu. Wynosi on 6.696.180,61 zł (co ma być pokryte pożyczką 4.170.174,05 zł i „wolnymi środkami” 2.526.006,56 zł).

Jako zwolennik budżetu zrównoważonego, uważam, że deficytu nie powinno być. Tak swoją drogą ciekawostką jest, że w uzasadnieniu Pana Prezydenta do przedłożonego projektu uchwały budżetowej słowo deficyt nie jest użyte ani razu!

Natomiast znowu znajdują się tam słowa „[…] Oszczędności obejmują niemal wszystkie strefy funkcjonowania miasta.”. I że budżet jest kolejnym rokiem polityki oszczędnościowej.

Nie uważamy tak, jak Pan Prezydent!

Szkoda, że te oszczędności, nie obejmują chociaż podstawowych oszczędności, np. w sferze administracji i zatrudnienia w Urzędzie Gminy. Widzimy niestety tendencję wręcz przeciwną. W urzędzie przybywa stanowisk.

Dodać trzeba przecież także etaty w jednostkach wydzielonych, np. Straży Miejskiej. To, że jest ona od kilku lat poza stricte Urzędem przecież nie zmienia faktu, ujętego w Pana projekcie budżetu, że Mieszkańcy muszą znowu „na nią wydać”  3.800.000,00 zł (w tym 2.745.126,00 zł na wynagrodzenia!). Straż Miejska naszym zdaniem powinna zostać zlikwidowana.

Idąc dalej.

Obciążenie podatkami i opłatami lokalnymi mieszkańców pozostaje na poziomie niezmienionym (przy występującej deflacji, wskaźnik GUS-u od lipca do lipca: -1,2%). Zdecydowanie widzielibyśmy potrzebę zmniejszenia tych obciążeń, pozostawienia więcej pieniędzy u Mieszkańców naszego miasta.

Szczególnie uważam tak, jako mikroprzedsiębiorca. Widzę pogarszającą się sytuację finansową wielu przedsiębiorców (szczególnie mikro i małych), zawieszanie przez nich działalności czy problemy z płatnościami, także podatków czy zusu!

Światełkiem jest likwidacja opłaty targowej czy od posiadania psów. Ale za tym, tym bardziej powinny iść także chociaż małe oszczędności administracyjne.

Zacytuję teraz moje słowa sprzed roku: „To, że utrzymujemy się w przedziałach dopuszczalnych zadłużeń Gminy, przedstawianych we wskaźnikach, które stworzyli urzędnicy, chyba po to, aby nikt nie mógł się w tym zorientować, zdecydowanie także mnie nie przekonuje. Zawsze będę optował za zatrzymaniem zadłużania budżetu. Ten projekt budżetu taki nie jest!”

Sama obsługa długu publicznego ma wynieść w 2016 r. 8.000.000,00 zł, a spłaty pożyczki i kredytów wyniosą 23.473.993,44 zł (EBI 23.376.178,44 i WFOŚGW 97.815,00 zł).

Wracając do jednostek wydzielonych:

jak widać z projektu budżetu, MZBM wciąż sobie nie radzi (i to jak dobrze wiemy od lat), z samofinansowaniem. Przewidywana dotacja do MZBM na 2016 r. to 950.000,00 zł.

Dlaczego nie podejmuje się działań w celu sprzedania jego zasobów, np. z jeszcze korzystniejszymi stawkami bonifikat?

Zastanawiamy się, ile wynosi faktyczne zadłużenie MZBM, czyli Gminy, także do Wspólnot Mieszkaniowych?, z tytułu bieżących płatności oraz ile wynoszą przyszłe zobowiązania z tytułu np. przeprowadzonych dociepleń, na które wzięto kredyty? Przecież Gmina jest udziałowcem takich właśnie wspólnot!

(dociekliwym proponuję wyliczenie na oko tych zobowiązań, przy powiedzmy 200 wspólnotach, koszcie średnio 0,5 mln zł na jedną wspólnotę i udziale Gminy np. 40% – 50%).

Co z budową mieszkań socjalnych Panie Prezydencie?, dla Mieszkańców Dąbrowy Górniczej – nie dla uchodźców? Jak długo kobiety z małymi dziećmi będą mieszkać w nieogrzewanych mieszkaniach komunalnych, czego przykładem jest ul. Hotelowa?

Odkupienie gros udziałów z PWiK sp. z o.o. (obecnie Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o.) od udziałowców niemieckich nie przełożyło się nadal na obniżenie ceny za wodę i odprowadzenie ścieków dla Mieszkańców. A wydaliśmy na to circa 31.500.000,00 zł. Co więcej nawet wpływ z dywidendy od Dąbrowskich Wodociągów sp. z o,o. do Gminy ma być znacząco mniejszy (1.500.000,00 zł w 2016 r.).

Moja satysfakcja, że oszczędzamy w tym wypadku na odprowadzaniu podatków do państwa przez spółkę prawa handlowego z większościowym udziałem Gminy to mało. Spodziewałbym się w związku ze wspomnianą deflacją, wykupem udziałów i zmniejszeniem zysków przez Spółkę (przecież wynikających także z zakończenia realizowania, kiedyś utajnionego Biznes Planu, wg którego „sterowano zyskiem”, a przez to także cenami za wodę i odpr. ścieków dla Mieszkańców), zdecydowanie obniżki tych cen, tj. wody i odprowadzenia ścieków.

Nie musielibyśmy wtedy kontynuować z budżetu dopłat do wody i odprowadzenia ścieków!

A rzeczywiście przecież celem gminy nie jest zarabianie na mieszkańcach, a zapewnienie im wygodnego, bezpiecznego życia.

Sprzedaż działki dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej po cenie niespełna 30 zł/m2 pociągnęła za sobą kolejny wydatek, tj.: kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie; Etap IV (2015-2018): 36.500.000,00 zł (w tym w 2016 r.: 16.800.000,00 zł). Naprawdę to jest b. dużo, nawet przy tak bogatej Gminie jak nasza. Jesteśmy na 2 miejscu pod względem przychodu ma mieszkańca w Polsce, biorąc pod uwagę Gminy na prawach powiatu po Sopocie, przecież!, a nie widać tego.

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej są także naszym zdaniem zdecydowanie za duże. Kolejne dofinansowanie dąbrowskiej Policji 720.000,00 zł, a przełożenia na bezpieczeństwo i jej działania nie widać.

A co z II etapem budowy ZCO w ZCO S.S.?!!!, brak środków finansowych przewidzianych na realizację II i III etapu budowy oddziału Zagłębiowskiego Centrum Onkologii SS im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Chciałbym jeszcze dodać, że w dniu 12.06.2015 r. złożyłem, zgodnie z ustaleniami Komisji Budżetowej Rady Miejskiej, jako przedstawiciel Klubu Radnych PIS w Komisji Budżetowej, wnioski do budżetu na 2016 r. I niestety z 15 wniosków właściwie żaden nie został przez Pana Prezydenta w całości pozytywnie przyjęty, oczywiście z różnorakich względów.

Stanowczo nie zgadzamy się z taką odmową lub brakiem pozytywnego stanowiska w sprawie tychże wniosków do budżetu na 2016 r., przez Pana Prezydenta.

Reasumując:

naszym Wyborcom ten sposób gospodarowania pieniędzmi mieszkańców, preferowany przez lewicę i pana prezydenta nie odpowiada. Zdziwiliby się pewnie, gdybyśmy poparli ten projekt budżetu.

Klub Radnych PIS będzie głosował przeciwko temu projektowi budżetu.

20151216_102104Przeciwko projektowi budżetu przedstawionemu przez Pana Prezydenta opowiedziała się jeszcze tylko radna z Niezależnych kol. K. Zagajska. Cała reszta, czyli lewicowa koalicja „propodrazowska” SLD-PO-TPDG-DWS była za!

W głosowaniu 6 radnych było przeciwko (w tym cały Klub Radnych PIS), 1 radny się wstrzymał, a 17 było za.

Jeszcze może przedstawię moje uwagi do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2023:

Nie mogę popierać tak skonstruowanej Prognozy z wielu powodów, ale wymienię kilka:

1. Upoważnienie dla prezydenta do zawierania umów na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat do kwoty 40.000.000,00 zł (dlaczego aż tyle?, nie 20.000.000,00 zł, ewentualnie 30.000.000,00 zł).

 2. Jak można tak projektować wydatki:

– zadanie 1.1.1.13 Zwiększenia zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych (2015-2018): 13.399.534,55 zł (w tym w 2016 r.: 1.572.628,30 zł)!

a

– zadanie 1.1.1.10 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie obszarów rewitalizowanych D.G. (2016-2018): 343.920,00 zł (w tym w 2016 r.: 67.161,30 zł)!

Przecież to jakiś Orwell! 3900% więcej planowanych pieniędzy wydanych na administrację niż na promocję przedsiębiorczości!

a:

– jest jeszcze zresztą: 1.1.2.12 Zwiększenia zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych (2015-2018): 21.053.435,20 zł (w tym w 2016 r.: 2.035.281,45 zł)!

3. Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie; Etap IV (2015-2018): 36.500.000,00 zł (w tym w 2016 r.: 16.800.000,00 zł)

4.  Jak wygląda ZCO SS im. Starkiewicza (w budowie i rozbudowie)?, mianowicie:

 – poprawa efektywności energetycznej ZCO S. S. (tj. skrót od nazwy) przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltanicznych (2013-2016): 10.503.974,24 zł (w tym w 2016 r.: 4.900.00,00 zł)

–  wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia (2013-2016): 6.149.550,00 zł (w tym w 2016 r.: 6.000.000,00 zł).

– ZCO realizacja I etapu utworzenia ZCO (2013-2016): 27.735.000,00 zł (w tym w 2016 r.: 100.000,00 zł).

climatic-sp.z-o.o..2015.10.12A co z II (III) etapem budowy ZCO w ZCO S.S.???!!!

Brak środków finansowych przewidzianych na realizację całości oddziału Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2015-2035!!! Co się stanie ze szpitalem? (Wspomnę, że wciąż nie mam odpowiedzi na moją ostatnią interpelację dotyczącą ZCO SS im. Starkiewicza.).

Wspomniałem jeszcze, że niezrozumiałe jest dla mnie posługiwanie się przez Pana Prezydenta w obu projektach uchwał starym nazewnictwem naszego szpitala, tzn. Szpital Specjalistyczny, zamiast nową nazwą ZCO SS im. Starkiewicza, mimo, że nazwa została zmieniona na sesji w dniu 28.10.2015 r., a Zarządzenie 605.2015 Prezydenta Miasta jest z dnia 10.11.2015 r.

Przy głosowaniu WPF na lata 2016-2023 przeciw było 6 radnych, wstrzymało się 2, a za było 16.

20151216_09023320151216_090251

Komentarze

7 komentarzy do “Budżet na rok 2016 – sesja 16.12.2015 r. (odsłona 77)”

 1. iti, 17 gru 2015 o 9:25

  Nerwy u Pana Prezydenta było widać.

 2. Tadeusz Jędrzejec, 17 gru 2015 o 12:43

  O czym tu pisać i jak pisać, skoro mało kto to czyta, a jeżeli czyta to albo bez zrozumienia, albo uważa, że dobrze rządzą towarzysze z SLD i chciwi bezradni.
  Szanowny Pan Radny Grzegorz Jaszczura w ciągu roku kilkanaście razy ujawnił skandaliczne decyzje rządzicieli miejskich. Przypomnę niektóre; ogromne zadłużenie budżetu miejskiego na koniec 2014r, ponad osiem milionów czynszu za Pentagon (budynek UM) do MZUM (z prawej kieszeni do lewej), miliony złotych na Aqua Park, miliony złotych na apartamenty dla policji wyludniającego się miasta + samochód (dupowóz), sprzedaż gruntów w Tucznawie za 30 zł/m2 tj. 30% wartości rynkowej, (porównać z 870 zł/m2 za grunty zdegradowane na ul. Sienkiewicza), zamiast obniżki to podwyżka cen wody i ścieków, (może ze względu na przyjęcie do MPWiK byłego I sekretarza PZPR w DG i prezydenta Sosnowca), zamiast likwidacji straży miejskiej to ich rozbudowa i zwiększenie kosztów utrzymania, rozrost administracji, zaplanowano dalsze zadłużenie budżetu miasta na rok 2016 i wiele innych niekorzystnych decyzji.
  Od 1965r mieszkańcy DG czekają na spełnienie obietnic wybudowania dworca kolejowego z poczekalnią, kasą biletową kioskiem na prasę i napoje, wreszcie z ubikacjami i przejściem podziemnym na peron z wiatrołapem o wymaganej szerokości, oraz odbudowy ze zgliszcz 11 innych dworców kolejowych. Poprawy katastrofalnego stanu ekologicznego w mieście a szczególnie w Strzemieszycach. Mieszkańcy getta cedlerowskiego czekają 10 lat na wyjazd bezpieczeństwa (60 m) z osiedla pomimo pisemnej obietnicy przez prezydenta Podrazę w XII. 2006r za mikroskopijną kwotę w budżecie miasta. Nie wiem jak to rozumieć; skleroza lub perfidna złośliwość bo zapomnienie się nie wchodzi w rozważanie, ponieważ kilkadziesiąt razy się przypomniałem. Na przywrócenie jedynego zlikwidowanego przejścia przez aleje Zagłębia Dąbrowskiego od 10 lat brak (? ? ? ) 10.000,00 zł ze względu na ograniczenia ( . . . . . . . ) prezydenta Gocyły. Dupiaci radni IV okręgu wyborczego też nie pomogli, pomimo zgłoszenia im imiennie do każdego z osobna. Jak tu ma być dobrze w zarządzaniu miastem. Litania podobnych zaległości sięga kilkudziesięciu pozycji z zakresu inwestycji, remontów, modernizacji a nawet sprawy przywrócenia znaku drogowego z którym prezydenci przez sześć lat nie potrafili załatwić z powodu osobistej nieudolności lub świadomego oszustwa. To co napisałem jest fragmentem całej prawdy, dlatego mam odwagę podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem a nie jak tchórz nickiem.

 3. Kazimierz Jasionek, 17 gru 2015 o 17:22

  Budżet który został przedstawiony przez Zarazę bezradnym to kpina z mieszkańców, nie wspominając już o tych którzy podnoszą swe łapska do góry i głosują tak, jak sobie tego ich Guru życzy!!! Muszą ci bezradni z tego układu towarzysko biznesowego tak głosować i te łapy dźwigać, bo nóż się Zaraza na nich obrazi i wywali z posadek które im pozałatwiał !!!! Fuchy które mają załatwiane nigdy nie są za darmo i dlatego nawet najbardziej idiotyczny budżet te pawie przegłosują, w trosce o własne d…. !!!! Widzimy wyraźnie że mieszkańcy wybierając takich bezradnych jeszcze nie dorośli do tego, by brać odpowiedzialność za siebie i miasto w tak ważnych wyborach we własne ręce!!!! Jestem przekonany, że wielu z tych lekkoduchów w ogóle nie przejrzało założeń tego budżetu, bo ich interesuje tylko comiesięczna dieta i gdyby tam nastąpiły jakieś zmiany na minus, to wszyscy by to szybko zauważyli i podnieśli wielkie larum- jaka to się im olbrzymia krzywda dzieje !!! Oczywiście jak to zawsze bywało, szybciutko zapomnieli przysięgi jaką składają wszyscy bezradni na początku każdej nowej kadencji !!!! Umieją zadbać tylko jak już zaznaczyłem (w olbrzymiej większości) o własne 4 litery i to jest ich motto które im stale przyświeca !!!

 4. muslima jarusalem, 18 gru 2015 o 16:06
 5. podroznik, 18 gru 2015 o 22:23

  No coz WIEKSZOSC POtulnie POdnosi lapke w GORE !!! Bojac sie o wlasny tylek… bo moze prace stracic !!!! Brawo Panie Grzegorzu… PiS ma mniejszosc… bo mieszkancy wola mruczec i narzekac tylko do sasiada ..a na wybory drepce i zmian nie chce !!!! Dziekuje … Pozdrawiam…

 6. info, 23 gru 2015 o 13:54
 7. antylewak, 24 gru 2015 o 15:07

  dobrze Panie Grzegorzu, tak trzymać!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie