Powakacyjna sesja Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej (09.09.2020 r.) trwała tylko dwie godziny. Aż dwukrotnie ( 🙂 ) zabierałem głos w temacie szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza. Raz przy informacji z wykonania planów tego spzoz-u za I półrocze 2020 r., a drugi raz przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego szpitala za 2019 r.

Oczywiście starałem się przedstawić to, czego Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej nie wiedzą, albowiem lewicowa prasa lokalna tego przecież nie napisze. Z informacji dotyczącej wykonania planu finansowego za I półrocze wynika niepokojąca tendencja. Mianowicie wykonanie amortyzacji sięga jedynie 41% założonego planu, natomiast wynik finansowy planowany na -4.180.650,00 zł został przekroczony aż o 55,78% i w rezultacie wyniósł -6.512.703,61 zł. To spowoduje, że na koniec roku amortyzacja będzie mniejsza od straty, czyli będzie trzeba sięgnąć po art. 59 ustawy o o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., w szczególności po pkt 2 ppkt 2 tegoż artykułu. Ogólnie chodzi o pokrywanie straty netto przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a podmiotem założycielskim jest tutaj Gmina Dąbrowa Górnicza.

Jeżeli chodzi o stan zobowiązań ZCOSS to z zaplanowanego poziomu 110.000.000,00 zł osiągnęliśmy już kwotę 189.139.114, 95 zł, czyli „wykonano” aż 171,94% planu!!!

Należności wynoszą (cały czas rozpatrujemy koniec I półrocza 2020 r.) 13.291.421,24 zł. Natomiast zobowiązania, jak już pisałem 189.139.114,95 zł, co stanowi prawie 15 razy więcej niż należności!!!

Kuriozalne są zawarte w opisie przychody finansowe, a konkretnie ich wykonanie  w 276,89 % (120.445,30 zł), ale w kontekście powodu takiego wzrostu: „Wygenerowane przychody dotyczą naliczonych odsetek od należności w tym dla Perinatologii, […]”. Szkoda, że nie ma przychodu spowodowanego ze ściągnięcia niezapłaconych należności przez konsorcjum z głównym udziałem przedsiębiorstw Pana K. Sodowskiego, ale wzrost przez m.in. naliczenie odsetek o 276,89% brzmi genialnie.

Przypominam, że w skład konsorcjum wchodziły:

– Perinatologia Śląska Sp. z o.o.

– Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski

– Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski – Spółka Komandytowa.

Zobacz szczegóły: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=49902#more-49902.

To tak pokrótce. Ale jeszcze nowość(!), czyli to, że z dostarczonego radnym Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 rok wraz z prognozą na lata 2020-2022 widzimy m.in., że wynik finansowy szpitala za 2022 r. jest przewidywany na poziomie -40.000.000,00 zł!!! Amen.

Teraz z obowiązku jeszcze moje Uwagi do zatwierdzenia spraw. finansowego za 2019 r. ZCOSS na sesji:

Suma bilansowa szpitala ZCOSS za 2019 r. to 211.614.856,28 zł. Strata netto wynosi (5.250.785,26 zł) i szpital ma ją pokryć we własnym zakresie z zysków z lat przyszłych. Tak mówi projekt uchwały. Trzeba jednak pamiętać, że straty z lat ubiegłych narastająco wynoszą -80.992.757,96 zł!

Chciałbym w tym momencie przypomnieć o Programie Naprawczym na lata 2019-2021 przyjętym przez radnych Rady Miejskiej, który przewiduje wygenerowanie za 2020 rok straty 4.180.650,00 zł, zresztą podobnie jak strata w 2021 roku (3.212.887,50 zł), czyli już wiadomo, że z pokrycia tej straty za 2019 r. nici!

Kapitał (fundusz) własny ZCOSS osiągnął na minusie 41.913.680,28 zł.

zobowiązania ZCOSS wynoszą:

do 1 roku: 114.025.204,27 zł

powyżej 1 roku do 5 lat: 65.275.895,77 zł,

czyli w sumie: 179.301.100,04 zł!,

w tym wymagalne: ok. 25 mln zł (na 31.05.2020 r.)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą 253.528.536,56 zł (przeszło ćwierć miliarda złotych) i wzrosły o ok. 11.320.000,00 zł!

Co do tej straty przyjętej (wyliczonej) w sprawozdaniu:

Strata w kontekście odpisów amortyzacyjnych:

– dodanie obecnie wprowadzonych korekt, czyli zwiększenie kosztów z wcześniejszych okresów o 8.772.077,90 zł (minus 610.896,03 zł) czyli o 8.161.181,87 zł w połączeniu ze stratą za 2018 r. : – 5.799.716,60 zł daje kwotę: 13.960.898,47 zł! Kwota ta wykazana rok temu w sprawozdaniu przewyższałaby kwotę wielkości odpisów amortyzacyjnych za 2018 r.: 12.609.954,31 zł!!!, czyli wymagałoby to zastosowania art. 59 (pkt 2 ppkt 2) ustawy o działalności leczniczej.

Tak nawiasem mówiąc dokonano także korekty błędu lat ubiegłych z tytułu rozliczenia dotacji urządzeń z Urzędu Miasta i Ministerstwa zdrowia o kwotę 14.519.010,35 zł (str. 14 objaśnień do spr. finansowego za 2019 r.)! Kto za to jest odpowiedzialny Pani Skarbnik spytałbym? Co kontrolowała kontrola w ZCOSS?, skoro nie zauważono takich grubych błędów? Raport komisji kontrolnej zdaje się, że tego akurat nie obejmował?!

Kto jest za to odpowiedzialny i czy to nie jest już niechlujstwo, tylko kreacja wyników? Zapytuję (raczej retorycznie, 🙂 ) wszystkich, tj. Pana Prezydenta, radnych z Rady Społecznej, którzy w tamtym roku głosowali za nieprawdziwymi informacjami ujętymi w sprawozdaniu, kierownictwo szpitala i biegłego rewidenta.

Czy można brać poważnie księgowość tak prowadzoną? Pytam? Jak to ma się do Programu Naprawczego obowiązującego i zatwierdzonego przez Radę Miejską? Przecież tyle milionów nie uwzględnionych wtedy w stracie niewątpliwie ma wpływ na jego realność, albo raczej brak możliwości jego realizacji, co powoduje, że staje się on wirtualny!

Sprawa kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości:

Biegły rewident nie widzi problemu. Ja widzę, tak jak widziałem ten problem na podstawie sprawozdań finansowych już kilka lat temu za kierownictwa Pana Z. Grzywnowicza i Prezydenta Z. Podrazy.

Jak spłacić taką kwotę zobowiązań przy braku zysku rok w rok tej jednostki, czyli szpitala? Pytam?

Teraz sprawy sądowe ZCOSS im. S. Starkiewicza. Są opisane na str. 22. I jest tam zdanie:

„Powyższe spory prawne wynikają z niedotrzymania warunków umów związanych z realizacją inwestycji. Ewentualne uprawomocnienie się roszczeń i wszczęcie postępowania egzekucyjnego Wierzyciela może doprowadzić do utraty płynności finansowej Szpitala, czyli Szpital może nie uzyskać zakładanych korzyści ekonomicznych z aktywów i nie uregulować zobowiązań w toku zwyklej działalności”

Dlaczego nie widzi tego biegły rewident? Nie rozumiem. Jeżeli to jest true. Dlaczego biegły zbagatelizował tę uwagę kierownika jednostki?

Jak można było przez tyle lat bronić tej przegranej sprawy?, Państwo radni lewicy? Absurd!

Sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową w szczególności w kontekście wprowadzanych poprawek za okresy wcześniejsze ZCOSS im. S. Starkiewicza dotyczy dwóch dyrektorów Pana Z. Grzywnowicza i Pana Z. Podrazy. To wartałoby na koniec powiedzieć, jak już nie radnym, to Mieszkańcom Dąbrowy Górniczej.

Na zdalnej Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu 29.06.2020 r. sugerowałem przełożenie dyskusji nad sprawozdaniem finansowym na wrzesień i zaproszenie na nią kluczowego biegłego rewidenta w celu uzyskania wyjaśnień, co do jego dwuznacznej opinii o sprawozdaniu. Niestety lewica nie widziała takiej potrzeby. A szkoda.

Bo teraz powstaje problem. Moim zdaniem przy takich rozbieżnościach księgowych to poważny problem.

Albowiem główne zastrzeżenia implikujące opinię kluczowego biegłego rewidenta: pozytywną z zastrzeżeniem, dotyczą spraw związanych z księgowaniem inwestycji szpitala, tzw. oddziału ZCO (Zagłębiowskie Centrum Onkologii) i sięgają 2014 roku. Te uwagi biegłego nie są niestety groszowe, lecz dotyczą dziesiątek milionów nieprawidłowo (wątpliwie) zaksięgowanych złotych. Osobiście dziwię się, że kluczowy biegły rewident wydał opinię pozytywną z zastrzeżeniem, a nie negatywną lub nawet, że nie odmówił wydania opinii ze względu na to co sam w niej napisał: „[…] Dodatkowo nie byliśmy w stanie zgromadzić wystarczających i odpowiednich dowodów, aby wypowiedzieć się co do prawidłowości rozdzielenia wartości poniesionych nakładów wynoszących 83.708 tys. zł (83.708.000,00 zł – przyp. mój) na środki trwałe (podlegające amortyzacji od 2014 roku) i pozostające na środkach trwałych w budowie. Kwestia ta poprzez amortyzację może mieć wpływ na wartość wyniku finansowego lat ubiegłych oraz wyniku finansowego netto..

Osobiście uważam, że właśnie w przypadku wątpliwości dotyczących takich wielomilionowych kwot biegły powinien wydać opinię negatywną ze względu na fakt, że obraz sytuacji finansowej jednostki przekazywany poprzez zbadane sprawozdanie finansowe jest istotnie zniekształcony.

Zadziwiające i jak źle to świadczy o księgowości szpitala ZCOSS z lat 2013 do teraz, czyli za kierowników jednostki w osobach Z. Grzywnowicza i Z. Podrazy (obaj Lewica SLD – przyp. mój), także źle o członkach Rady Społecznej, źle o komisji, która kontrolowała jednostkę, etc.

Jak zawsze moje wystąpienie w sprawie szpitala miejskiego spotkało się z absolutnym milczeniem ze strony lewicy rządzącej w Radzie Miejskiej (SLD-POKO-TPDG). Nie padły żadne argumenty z ich strony za głosowaniem za przyjęciem sprawozdania finansowego. Natomiast w głosowaniu 17 ich radnych było za, 2 się wstrzymało, a 5. radnych PIS było przeciw! I to by było na tyle w tym temacie, jak mawiał Śp. prof. Stanisławski.

Ps Zobacz także:

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=53628#more-53628,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=53282#more-53282,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=53558#more-53558,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=53338#more-53338,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=53797#more-53797.

Komentarze

3 komentarze do “sesja 09.09.2020 r. – ZCOSS (odsłona 131)”

  1. Dąbrowiak., 10 wrz 2020 o 12:25

    Odpowiednie służby państwa powinny zrobić kontrole.

  2. Ewa, 21 wrz 2020 o 15:26

    brawo dla autora blogu

  3. Okiem Jaszczura - PM MZUM.PL S.A., czyli hipoteki i weksle na mieniu Gminy - Rolowana Dąbrowa, 10 paź 2020 o 10:27

    […] uzupełnieniu wpisu dot. sesji Rady Miejskiej z dnia 09.09.2020 r. (zobacz) dzisiaj jeszcze kilka ciekawszych faktów z sesji. Spzoz i ogólnie lecznictwo w mieście jest b. […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie