20160518_110348Po Sesji Nadzwyczajnej (zobacz i zobacz) kolejna ważna sesja Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej (18.05.2016 r.), ważna zarówno dla Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD), jak i radnych. Wydaje się, że jest już tradycją, że Pan Prezydent nie potrafi przyjąć słów prawdy i faktów, widzianych nie z jego strony, spokojnie i elegancko. A już zupełnie nie ma mowy o tym, żeby raczył zająć jakieś merytoryczne stanowisko i potrafił odpowiadać bez jakiś aluzji nie mających żadnego związku z tematem. Mniej więcej to spotkało stanowisko Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”, które przedstawiłem na sesji w imieniu radnych: Z. Piątka, J. Reszke, M. Stępnia, P. Ślusarczyka i swoim. Wystąpienie dotyczyło dwóch punktów części merytorycznej sesji, tj. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok.

WYSTĄPIENIE Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! W imieniu Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej chciałbym przedstawić następujące uwagi dotyczące dzisiejszego głównego tematu sesji, tj. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz ewentualnego udzielenia absolutorium Panu Prezydentowi.

20160518_094440Przedmiotem naszej oceny jest całość procedur i operacji związanych z wykonaniem budżetu, a zwłaszcza realizacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, zmiany w budżecie dokonane w trakcie roku przez Pana Prezydenta, a także zaciągnięte zobowiązania, praktyka w zakresie stosowania procedur udzielania zamówień publicznych, a także sprawowania nadzoru nad mieniem gminy, także w spółkach, w których większościowym udziałowcem jest Gmina Dąbrowa Górnicza.

Jednocześnie w ocenie wzięliśmy pod uwagę kryteria celowości, rzetelności i efektywności wykorzystania powierzonego potencjału Panu Prezydentowi w postaci m.in. środków ze sfery publicznej.

Należy podkreślić, że już przy projekcie budżetu na 2015 r. mieliśmy wątpliwości, czy będzie to budżet jakiegoś przełomu w dysponowaniu środkami finansowymi Gminy, w szczególności budżet oszczędnościowy, jak tego chciał Pan Prezydent. I z miesiąca na miesiąc niestety nasze wątpliwości rosły. Przełom nie nastąpił. Nie udało się także, mimo licznych, co sesyjnych zmian w budżecie, dokonywanych przez Pana Prezydenta, zrealizować czy zawrzeć postulatów, które wnosiliśmy choćby przy uchwalaniu budżetu na 2015 r.

Jednocześnie, nie uczestnicząc bezpośrednio w rozdysponowaniu budżetu, ze względu na negatywne przegłosowywanie naszych postulatów przez lewicową większość w Radzie Miejskiej, możemy obiektywniej spojrzeć na realizację budżetu przez Pana Prezydenta, jakby z zewnątrz.

I tak zaczynając od zadłużenia:

Zadłużenie:

– do spłaty kredyt EBI 205 mln zł (uporządkowanie gosp. wodno-ściekowej i remont socrealistycznego PKZ)

– kredyty na inwestycje drogowe 94 mln zł (DK 94, Majakowskiego, droga do Tucznawy).

Zadłużenie Gminy wynosi ok. 300.640.000,00 zł (to jest właśnie te 46% zadłużenia, o którym mówił w prezentacji Pan Prezydent), a przecież jest także zadłużenie „ukryte”, np. 31.487.252,00 zł kwota kredytu do spłacenia przez MZBM we wspólnotach administrowanych przez MZBM czy zaległości MZBMu do wspólnot z udziałem mienia MZBMu (Gminy) w wysokości 2.851.734,64 zł!

A co Szanowni Państwo, Szanowni Radni z efektem ekologicznym?, związanym z ilością przyłączy przy realizowaniu I etapu Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej? Udało się przesunąć 3-krotnie terminy jego realizacji, ale może dojść przy ewentualnej konieczności zwrotu dotacji unioeuropejskiej do olbrzymich trudności finansowych Gminy. I może to zagrozić budżetowi w następnych latach!

Na moją ostatnią interpelację w tej sprawie z dn. 27.01.2016 r. na pytanie: ile wynosi na dzień dzisiejszy procentowo i ilościowo wykonanie wymaganego przez tzw. Unię Europejską współczynnika tzw. efektu ekologicznego przyłączy? nie otrzymałem odpowiedzi.

Następna sprawa:

20160518_084454Niewystarczające wykonanie wielu punktów w budżecie:

kilkanaście przykładów realizacji programów wieloletnich (także kończących się w 2015 r.), zgodnie z oznakowaniem w załączniku nr 10 sprawozdania:

1.1.1.5 doświadczenie drogą do zatrudnienia: 71,36% wykonania

1.1.1.14 Integra program integracji zawodowej: 70,34% wykonania

1.1.1.18 mam zawód-mam pracę…: 49,51% wykonania

1.1.2.3 kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gosp.: 0,04% (za 2015 r.) wykonania

– modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zast. technologii LED: 0,26% (za 2015 r.) wykonania

1.1.2.7 optymalizacja zużycia energii w obiektach oświatowych: brak wykonania

– promowanie zielonej mobilności…: 27,55% wykonania

– przebudowa budynku przy ul. Łącznej…: brak wykonania

1.1.2.13 – rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych…: brak wykonania

1.1.2.16 zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii,…: brak wykonania

1.3.2.2 budowa budynków mieszkalnych na terenie D.G.: 1,64% wykonania

1.3.2.3 budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ulicy Partyzantów, ulicy Buczka: 50%

1.3.2.4 budowa drogi ul. Zapolskiej – Stalowej: brak wykonania

1.3.2.5 budowa drogi w ul. Jasińskiego: brak wykonania

1.3.2.6 budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej…ul. Długiej…: 61,66%

1.3.2.12 wykonanie punktów świetlnych na terenie Gminy D.G.: 21,24%

1.3.2.15 kompleksowe przygotowanie terenu poprzemysłowego na terenie… KWK Paryż: 15,99%

1.3.2.20 przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej… ul. Cupiała…: 45,54%

1.3.2.21 przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ „Sztygarki”…: brak wykonania

1.3.2.33 rozbudowa miejsc parkingowych… Osiedla Sikorskiego…: 38,10% wykonania

1.3.2.34 termomodernizacja budynku MBP – Filia nr 8…: 15,82%

1.3.2.36 termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 20: 57,63%

1.3.2.38 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej… etap II: 35,07% wykonania.

Następna ważna sprawa to wartość stanu mienia Gminy, co wiąże się z gwarancją majątkowej odpowiedzialności gminy za jej zobowiązania, wynosi ona 2.099.333.996,26 zł.

Można zauważyć tutaj:

– spadek wartości majątku Specjalnego Ośr. Szkolno-Wychowawczego (ul. Swobodna) o 2 mln zł

– spadek stanu majątku szpitala ZCO SS o ok. 15 mln zł (do wartości 195.957.891,23 zł), w szczególności w rubryce: „Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie” Co jest dziwne w kontekście, jakby nie patrzeć realizacji oddziału ZCO.

Strata ZCO SS im. Sz. Starkiewicza wyniosła pamiętajmy o tym w kontekście organu założycielskiego aż 24,5 mln zł! I drugorzędne jest jej księgowe zmniejszenie poprzez uwzględnienie amortyzacji! Bardzo złą sytuację finansową potwierdzają wartości wskaźników finansowych, w szczególności wskaźniki płynności.

Tu podkreślamy, że wielokrotnie zwracaliśmy uwagę Panu Prezydentowi na przestrzeni ostatniego roku na brak właściwego nadzoru, funkcjonowania czy finansowania tegoż SP ZOZ-u. Oczywiście temat szpitala to oddzielny temat rzeka.

Udziały (akcje) w spółkach:

– podwyższenie kapitału zakładowego „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o. o 5.000.000,00 zł do wartości 66.264.500,00 zł – a widoczny niestety brak pozytywnego przełożenia na działalność spółki Nemo…

– podwyższenie kapitału PM MZUM.PL S.A. o 9.553.795,10 zł (do kwoty 22.433.795,10 zł) z zysku, skąd spółka ta wzięła gros tegoż zysku, zapytamy retorycznie?

20120425311Ze spółką PM MZUM.PL S.A. wiąże się sprawa czynszu płaconego za budynki i lokale przez naszą Gminę w związku z eksploatacją tegoż Centrum Administracji. Nota bene czynszu przy stawce najmu dużo wyższej niż płaci Ministerstwo Sprawiedliwości za Sąd i Prokuraturę Rejonową.

Brak w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2015 r. takiej wydzielonej pozycji. Natomiast, jak wynika z odpowiedzi na moje zapytanie na przedostatniej Komisji Budżetowej, udzielonej mi przez Panią Sekretarz Miasta w par. 4400, tj. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe (w tym PINB) wynoszą 8.492.015,40 zł.

A contrario natomiast, jak wynika z odpowiedzi na moją interpelację z dn. 27.01.2016 r. (podpisaną przecież przez Pana Prezydenta), koszty opłaty za najem są o ok. 142.000 zł miesięcznie mniejsze (plus VAT). Powstała rozbieżność to ok. 1.700.000,00 zł na rok netto. Tak swoją drogą skąd ta rozbieżność Panie Prezydencie?

Nawiasem mówiąc sugerowałbym w imieniu wszystkich radnych Klubu Radnych PiS, aby Pan Prezydent dokładniej sprawdzał treść odpowiedzi podpisując się pod odpowiedziami na interpelacje.

Również w tym kontekście warto zauważyć, że w wyniku wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach (z dn. 22.01.2016 r.), już w tym roku Pan Prezydent zapłacił circa 17 mln zł spółce – córce Mitex-u (czyli obecnie Eiffage Polska Budownictwo S.A.), czyli Centrum Administracji sp. z o.o., co zupełnie nie było przewidziane w budżecie. Teraz wyszedł brak przynajmniej częściowo zabezpieczonych rezerw w związku z możliwością takiego a nie innego wyroku.

Reasumując radni Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” źle oceniając wykonanie budżetu w roku 2015 będą głosować przeciwko zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz przeciwko udzieleniu absolutorium Panu Prezydentowi.

Dziękuję.

Ponieważ stanowisko było trochę długie, żeby już nie przeciągać, podam jeszcze tylko wyniki głosowania, które przy obu projektach uchwał wymienionych na początku były identyczne. Mianowicie 6 radnych było przeciw, a 19 za. Przeciw byli radni Klubu Radnych PIS (G. Jaszczura, Z. Piątek, J. Reszke, M. Stępień, P. Ślusarczyk) oraz radna niezależna K. Zagajska. Za byli radni lewicowi koalicji proprezydenckiej SLD (WdDG) – TPDG – PO oraz radni klubu DWS. W sumie 19 nazwisk, których nie będę wymieniał, ponieważ można to znaleźć na BIPie.

Komentarze

4 komentarze do “Absolutorium za 2015 r. – sesja 18.05.2016 r. (odsłona 81, cz. 1)”

 1. Zbyszek, 19 maj 2016 o 9:38

  Panie Grzegorzu gratuluję. Tak trzymać a i Dąbrowska władza pęknie.

 2. Kazimierz Jasionek, 19 maj 2016 o 13:09

  Zgadzam się w zupełności z opinią Klubu radnych PiS i każdy mieszkaniec tego ciemnogrodu wyraźnie widzi że w tym mieście na miano radnego zasługują tylko oni !!!! Cała reszta to nic innego jak tylko d…lizy którzy dbają tylko o własną d… i ani im w głowie rozliczanie Zarazy !!!! Ci wszyscy którzy chodzili na te nic nie warte sesje RM mogą potwierdzić tylko tą oczywistą prawdę Cytat:
  „Pan Prezydent nie potrafi przyjąć słów prawdy i faktów, widzianych nie z jego strony, spokojnie i elegancko” Widziałem na własne oczy kiedy jeden z radnych na sesji RM zadawał mu niewygodne (dla niego)pytania to potrafił tak ten paw się obrazić, że usiadł do niego bokiem (chciał tyłem, ale nie ma takiej możliwości na jego stołku). Z zachowania tego Dyzmy jasno wynika, że jakiekolwiek słowa krytyki pod adresem rządzących są w tym mieście zakazane, a klakierzy którzy nigdy nie powinni zostać radnymi z znienawidzonych SLD (WdDG) – TPDG – PO oraz radni klubu DWS utwierdzają go w tym właśnie przekonaniu.
  W ten sposób zrobili z naszego miasta swój prywatny folwark !!!
  Rozmyślania Zarazy
  Duży folwark taka gmina i roboty jest tu wiele !
  A więc mam ja swych klakierów, którzy zwą się przyjaciele !
  Oni muszą mi wtórować, główką kiwać na poparcie !
  Wtedy będę ich nagradzał, wzbogacą się za to wsparcie !
  Przeciwników też „nagradzam” i po kątach ich rozsadzam !
  Niech czekają niewdzięcznicy, czas nadejdzie, pan rozliczy !
  Dobry humor ze mnie tryska, niechaj martwią się ludziska !
  Może śpiąca wciąż Temida, zauważy żem jest gni.. !!!! OBY !!!!!!

 3. iti, 19 maj 2016 o 15:19

  ha, ha

 4. informator, 25 maj 2016 o 9:00

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie