PrzechwytywanieWczorajsza (08.02.2017 r.) sesja Rady Miejskiej odbyła się. Z ciekawszych spraw należy wspomnieć, że doszło do uchwalenia uchwał intencyjnych dotyczących planowanej, nowej sieci szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Dąbrowie Górniczej, w związku z nowym Prawem oświatowym. Niestety, jak zawsze w wersji zgodnej jedynie z wolą koalicji proprezydenckiej. To temat bardzo rozległy.

Dzisiaj jednakże napiszę o mojej uwadze w punkcie porządku obrad dotyczącym sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej, czyli punktu jeszcze sprzed części merytorycznej. Mianowicie Pan Prezydent Z. Podraza (SLD) wydał Zarządzenie Nr 1431.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 12.12.2016 r., w sprawie tekstu jednolitego „Zasad udzielania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej”. MaccabiMiałem kilka zapytań do Pana Prezydenta, niestety nieobecnego na sesji. Przebywał tym razem chyba służbowo w Brukseli. To poważniejsza sprawa niż mecz siatkarek w Hajfie 🙂 . Aczkolwiek, jak informował mnie wtedy Pan Prezydent (na sesji grudniowej R.M.) pobyt prywatny na meczu siatkarek w Izraelu wykorzystał na rozmowy z burmistrzem i władzami Hajfy o ewentualnej współpracy. Miało to chyba wyraz w przyjęciu delegacji zespołu Maccabi XT Hajfa w naszym urzędzie, przy okazji meczu rewanżowego eliminacji Ligi Mistrzyń, o czym nota bene nie przeczytałem w Przeglądzie Dąbrowskim, ale prasę lewicową przeglądam bardzo pobieżnie 🙂 . Ta dyskusja miała miejsce nota bene w tym samym punkcie obrad, czyli omówieniu sprawozdania z działalności Pana Prezydenta na sesji grudniowej Rady Miejskiej. Zobacz także.

Wracając do meritum. Najpierw pochwaliłem Pana Prezydenta za ujednolicenie zasad ustawowego dostępu do informacji publicznej, poprzez którą każdy Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej może (np. w formie maila) dowiedzieć się o interesujących go sprawach, dotyczących Urzędu Miejskiego czy np. osób prawnych, w których jednostki samorządu terytorialnego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Kodeksu spółek handlowych  (art. 4 ust. 1 pkt. 5).

Ponieważ, zgodnie z brzmieniem art. 6. ust. 2 ustawy „Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy”,

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą uzyskać takie informacje, jak np.

 • zanonimizowane odpisy z interwencji Straży Miejskiej,
 • treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
 • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających (art. 6 ust. 4),
 • jak również informacje o majątku publicznym (art. 6 ust. 5), w tym o:
  • majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  • majątku podmiotów (w których samorząd ma pozycję dominującą), pochodzącym z zadysponowania majątkiem oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
  • a także dochodach i stratach spółek handlowych, w których Gmina ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat.

W związku z powyższym zadałem dwa pytania w temacie tego zarządzenia Panu Prezydentowi:

inf.publiczna-zarządz1)    Dlaczego w par. 2 ust. 2 załącznika do Zarządzenia 1431.2016, nie wyartykułowano wyraźniej prawa do dostępu także do informacji o tych dokumentach, o których wcześniej wspomniałem (takie jak akty administracyjne, dokumentacja kontroli czy szczegóły dot. majątku samorządu i jednostek, w którym ma pozycję dominującą)?

2)    Jak te zasady mają się do występowania przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej do Wydziału Ekologii i Rolnictwa UM, gdzie każdy wniosek o informację publiczną (np. o wydanych decyzjach) jest kwalifikowany, jako informacja o środowisku i podlega opłatom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 r. Nr 215 poz 1415), gdzie już na starcie płaci się co najmniej 5 złotych za wyszukanie informacji? Jaki jest szczegółowy zakres informacji o środowisku i czy jest właściwie interpretowany przez wspomniany Wydział?

I.BednarskaNa pytania odpowiedziała mi Pani Sekretarz Miasta I. Bednarska. Problem przedstawiony w pierwszym pytaniu wytłumaczyła brakiem potrzeby (a wręcz przeciwwskazaniem) przepisywania ustaw w zarządzeniach, zresztą nie tylko Pana Prezydenta. Co do drugiego stwierdziła, że jest to zgodne, ze szczególną jakby podległością tych spraw pod wspomnianą ustawę, która wymaga opłaty od petenta.

A tak swoją drogą – to wedle przytoczonych przepisów, mieszkaniec Dąbrowy Górniczej ma szansę uzyskać więcej informacji i szybciej niż radny Rady Miejskiej…

Dla pełniejszego info jeszcze kilka fragmentów ustawy z dnia 6 września 2001 roku.

Przechwytywanie-ustArt. 4. 1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

1) organy władzy publicznej;

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;

3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;

4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

KATEGORIE INFORMACJI PODLEGAJĄCE UDOSTĘPNIENIU

Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

1. polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

a. zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,

b. projektowaniu aktów normatywnych,

c. programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań

2. podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a. statusie prawnym lub formie prawnej,

b. organizacji,

c. przedmiocie działalności i kompetencjach,

d. organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

e. strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,

f. majątku, którym dysponują,

3. zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a. trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,

b. trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,

c. sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,

d. sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

e. stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

f. prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępnia­nia danych w nich zawartych,

4. danych publicznych, w tym:

a. treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

– treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

– dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

b. stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

c. treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

d. informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

5) majątku publicznym, w tym o:

a. majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,

b. innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,

c. majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,

d. majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a) – c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,

e. dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dyspo­nowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

f. długu publicznym,

g. pomocy publicznej,

h. ciężarach publicznych.

DOKUMENT URZĘDOWY

Art. 6. 2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepi­sów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

POKRYCIE DODATKOWYCH KOSZTÓW UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI

Art. 15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wska­zanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiada­jącej tym kosztom.

Art. 15. 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upły­wie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Z zarządzenia Nr 1431.2016 Pana Prezydenta z dnia 12.12.2016 r., ze wspomnianego załącznika Nr 1:

§  3 Nie udostępnia się w szczególności:

5. Dokumentów dotyczących spraw objętych toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym lub karnym, z wyjątkiem osób pełniących funkcje publiczne w zakresie tych zadań lub funkcji.

Komentarze

2 komentarze do “informacja publiczna – sesja 08.02.2017 r. (odsłona 88)”

 1. Kazimierz Jasionek, 9 lut 2017 o 16:02

  No cóż – Ustawa ustawą, a potrzebne są jeszcze dobre chęci rządzących, żeby się do niej stosować. A w wielu przypadkach tutaj te drogi się rozchodzą. Niewygodne interpelacje radnych są bardzo często w DG pomijane milczeniem, lub stosuje się metodę odwracania kota ogonem !!! Wielokrotnie sam widziałem zachowanie Dyzmy kiedy radny nie zgadzał się z jego wątpliwymi tłumaczeniami jakiegoś zagadnienia. Ku memu zdumieniu ten paw potrafił się na radnego obrazić. Jakie myśli kłębiły się w głowie Dyzmy łatwo sobie wyobrazić – z pewnością wyglądało to tak. Jakim prawem on mnie „Pana” i władcę tego ciemnogrodu próbuje pouczać, kiedy ja tutaj jestem „najmądrzejszy” ????? No cóż mieszkańcy którzy chociaż przez moment zetknęli się z tą nic nie wartą polityką, wiedzą dobrze że władza deprawuje !!!!

 2. Okiem Jaszczura - Informacja publiczna jako narzędzie kontroli urzędników - Rolowana Dąbrowa, 9 cze 2021 o 11:11

  […] obywatelskim”, nazwanym wnioskiem o informację publiczną pisałem w 2017roku. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=41289. Dzisiaj przypomnienie, zresztą z kilku powodów. Po pierwsze Mieszkańcy mogą i powinni szerzej […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie