294de4d503Uroczysta Sesja Nadzwyczajna kompletnie nie wpłynęła na podniesienie poziomu obradowania naszej Rady Miasta. Następna sesja już stricte merytoryczna, przebiegała znowu na poziomie kompromitującym radnych. Aż przykro pisać. Po wyborze Sekretarza obrad w osobie Pana K. Tamborka (TPD) znowu zdjęto z porządku obrad, projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, tym razem w wersji przedstawionej przez grupę radnych. Wprowadzono także kilka dodatkowych projektów pod obrady, co jak się okazało na koniec nie było dobrym pomysłem i zatwierdzono porządek obrad.

Niestety w następnym punkcie ustalanie, czy protokół z poprzedniej sesji jest właściwie sporządzony, zajęło ponad dwie godziny zegarowe! Tyle trwało odsłuchiwanie z taśmy magnetofonowej, jakaś dyskusja, odczytywanie oświadczenia Kierownika Biura Rady, dotyczącego jakiejś scysji z radną H. Głowacką, itd. Tragedia. Najlepsze, że po tych dwóch godzinach prawie, że powróciliśmy do punktu wyjścia, ponieważ radna H. Głowacka (PIS) nie  zgodziła się na wycofanie swojej wersji. Ciekawe, że gdy swego czasu Biuro Rady ocenzurowało moją korespondencję do radnych, oświadczeń i wyjaśnień nie było! Ale jest taki pożytek z tamtego, że mam mniej lewackiej propagandy w skrytce.

IMG_4030 Grzesiek 002Dalej, kilka wątpliwości wśród radnych, spowodowało sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za kwiecień br. M.in. okazało się, że wydał on zarządzenie w sprawie odstąpienia od zawarcia umowy najmu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod bazę logistyczną z zapleczem socjalno-biurowym obok „Lipówki” w Strzemieszycach Małych i stwierdzeniu przepadku vadium. Mimo wezwania jeszcze 12.03.2009 r. zwycięzcy licytacji, tj. Alby MPGK sp. z o.o., do podpisania umowy najmu przedmiotowej nieruchomości do chwili obecnej Alba nie raczyła tego zrobić. Dowiedziałem się, że vadium nie było astronomiczne, bo wynosiło tylko 1140 zł (Jeden tysiąc sto czterdzieści złotych/00). Jednakże po odpowiedź na zapytanie, czy Pan Prezydent nie zna przyczyn takiej dziwnej polityki firmy, w której mamy jako Gmina spore udziały i czy nie przeżywa ona jakichś problemów, Pan Prezydent Zb. Podraza odesłał mnie bezpośrednio do Alby MPGK. Właściwie chodziło mi o to, czy nie grożą nam, jako Gminie, problemy ze śmieciami. Przypominam, że Pan Z-ca Prezydenta P. Gocyła (Lewica) potwierdził informację o sprzedaży działki (kiedyś aportu Gminy do Alby MPGK, ok. 1995 r.) przy ul. Starocmentarnej i przy znacznej monopolizacji zagospodarowywania śmieci w mieście, uważam moje obawy za uzasadnione. Miejmy jednakże nadzieję, że wszystko będzie w porządku i powtórka z Sycylii (Włochy) nam nie grozi.

Z merytorycznej części sesji informuję jeszcze, że przyjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych instytucji kultury: Pałacu Kultury Zagłębia, Muzeum Miejskiego „Sztygarka” i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Były tradycyjne zmiany w budżecie miasta, również przyjęte.

20100526_019_pldg_umdg_20-lat-samorzadu_uroczysta-sesja-rmPonowne przerwy, zresztą wprowadzane dosyć chaotycznie przez całą sesję, oraz dyskusja zaczęły się przy projekcie uchwały w sprawie stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych. Projekt uchwały określający wysokość bonifikaty na 90% powrócił ze względu na to, że swego czasu Lewica wprowadziła taką bonifikatę tylko na rok, nota bene zmieniając i usuwając naszą wersje projektu z obrad Rady Miasta. Tym razem również Lewica zaprotestowała, dziwne że wspomagał ją radny M. Cygroń (PIS), który zaatakował radnego Zb. Łukasika w bardzo nie elegancki sposób.

Dla przypomnienia działań także radnego M. Cygronia (PIS) zamieszczę opis sesji z 28.03.2007 r., od kiedy to zaczęliśmy walczyć o tą uchwałę: […]Następnie po dłuższym wprowadzeniu i omówieniu, Radny Zb.Łukasik zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 20 części merytorycznej, tj. uchwały zaproponowanej przez grupę Radnych, m.in. G. Jaszczura, H. Głowacką i T. Skórę, a dotyczącej stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy.

Głos przeciwny, to znaczy za pozostawieniem tego punktu w obradach sesji przedstawił Radny Tomasz Skóra (UPR), argumentując głównie tym, że praca wykonana przez dwa miesiące, m.in. konsultacje i uzgodnienia z dwiema Kancelariami Prawnymi, tj. Radców Prawnych Prezydenta Miasta „opłacanych” przez Prezydenta Zb.Podrazę oraz prywatną, a także konsultacje z rzeczoznawcami, a także z mieszkańcami naszego Miasta, a także trudna sytuacja finansowa Gminy i MZBM wymaga docenienia zgodnej z prawem w treści uchwały grupy radnych, a przynajmniej dyskusji nad nią.

Przeprowadzono głosowanie, w którym 6 głosów było za pozostawieniem uchwały w porządku obrad, 1 był wstrzymujący się (Radnego J. Wroniszewskiego), a reszta poparła zdjęcie uchwały i uniemożliwienie dyskusji nad nią, w tym dyskusji nad problemami MZBM i nad ideologią prowadzenia zarządzania majątkiem Gminy.

Zadziwiające jest, że przeciwko uchwale głosował Klub Platformy Obywatelskiej, za wyjątkiem Radnego Tomasza Paska, mieniący się jako liberalny. Bo o klubach postkomunistycznych nie będę wspominał. Z klubu Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy wyłamał się Radny K. Tamborek.

Po ogłoszeniu wyników głosowania Radny G. Jaszczura (UPR), zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przez Panią Przewodniczącą 5-cio minutowej przerwy, ponieważ Klub Prawa i Sprawiedliwości w ramach protestu przeciwko zdjęciu projektu tej uchwały z porządku obrad i uniemożliwieniu dyskusji nad nią chce opuścić salę sesyjną, a nie chciałby przeszkadzać prowadzeniu dalszych obrad.

Pani Przewodnicząca zarządziła przerwę, Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwość, w tym członkowie Unii Polityki Realnej opuścili salę. Z Klubu PIS wyłamał się mimo zarządzonej dyscypliny klubowej ponownie Radny M.Cygroń. Mamy nadzieję, że jego pozorowanie pracy dla PIS skończyło się. Należy podkreślić, że oświadczenie – wniosek formalny Radnego G. Jaszczury spotkało się z gromkimi brawami ze strony znajdującej się na sali publiczności.

K’woli ścisłości podajemy tekst projektu uchwały:

„UCHWAŁA Nr……….Rady Miejskiej Dąbrowie Górniczej, z dnia 28.03.2007 r., w sprawie:   stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 68 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) na wniosek grupy radnych

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§1 Wyraża zgodę na stosowanie przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom w budynkach będących własnością Gminy Dąbrowa Górnicza bonifikaty w wysokości do 98 % ceny sprzedaży lokalu, pomniejszonej o kwotę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, o której mowa w paragrafie 4.

§2 Uzależnić przyznanie bonifikaty wskazanej w § l od złożenia przez uprawnionych wniosku do dnia 31.12.2008r.

§3 Bonifikata, o której mowa w niniejszej uchwale przysługuje najemcom, którzy nie zalegają z żadnymi opłatami z tytułu najmu lokalu.

§4 Na poczet ceny lokalu zalicza się kaucję wpłaconą przez najemcę zwaloryzowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawarcie umowy sprzedaży lokalu nastąpi po zaakceptowaniu przez najemcę kwoty zwaloryzowanej kaucji.

§5 Do lokali nabytych w oparciu o niniejszą uchwałę nie stosuje się Zarządzenia nr 1594/05 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 18.07.2005 w sprawie zwrotu kaucji.

§6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia uchwalenia.”

Przedstawimy także uzasadnienie do tej uchwały:

„UZASADNIENIE. W oparciu o ustawę o samorządzie gminnym oraz ustawę o gospodarce nieruchomościami, a także statut miasta, grupa radnych składa projekt uchwały o udzielaniu bonifikat przy sprzedaży mieszkań z zasobów gminy. Projekt zakłada sprzedaż dotychczasowym najemcom mieszkań komunalnych z wyłączeniem socjalnych z bonifikatą do 98 % ceny sprzedaży lokalu pomniejszonej o równowartość wpłaconej i zwaloryzowanej kaucji.

Prywatyzacja mienia komunalnego w zakresie mieszkań przyczyni się do zmniejszenia udziału gminy w kosztach utrzymania budynków, a w ostateczności całkowitym jej z tego zwolnieniu. Oczywiście w zakresie mieszkań komunalnych. Mieszkańcy wykupujący mieszkania zadbają sami o swoje budynki i grunty poprzez wspólnoty ustawowe.

Pamiętać należy, że do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego, niezbędne jest zaangażowanie i odpowiedzialność obywateli za własność. Tym większe jest takie zaangażowanie, im bardziej własność jest obywateli, a nie różnych organizacji, w tym gminy. Przynajmniej tak uważamy. Prywatyzacja ta powinna spowodować również zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności przez jednostkę Gminy jaką jest MZBM.

Jest to szczególnie ważne w kontekście wystąpienia Pana Prezydenta Pawła Gocyły na sesji w dniu 28.02.07 r. przedstawiającego sytuację w MZBM. Ewentualna sprzedaż mieszkań komunalnych ma poprawić w jakimś zakresie sytuację tej jednostki zarówno w aspekcie finansowym, jak i organizacyjnym. Nastąpi odciążenie budżetu Gminy, przy jednoczesnym wzbogaceniu się mieszkańców Miasta. Ograniczenie sprzedaży tylko do najemców nie zalegających z opłatami z tytułu najmu lokalu przyczyni się, tak uważamy, także do windykacji w jakiejś części ich zadłużenia.

Odzyskane w ten sposób fundusze przez Gminę mogą być skierowane właśnie na wygenerowanie mieszkań socjalnych niezbędnych do realizowania zadań, do których powołana jest Gmina, choćby wykonywania wyroków sądowych zarówno o eksmisji, jak i w zakresie odszkodowań, które jak to przedstawiał Pan Prezydent Gocyła ustawicznie rosną. To z kolei przyczyni się wraz z podejmowanymi działaniami porządkującymi działalność wewnątrz samego MZBM do opanowania aktualnego stanu rozkładu nakreślonego przez Pana Prezydenta.

Myślimy ponadto, że następnym krokiem, którego powinna dokonać Rada Miasta poprzez oczywiście uchwałę, powinna być sprzedaż lokali użytkowych w ramach przetargów otwartych, czy licytacji. Utniemy w tym momencie także problem windykacji należności w stosunku do najemców przez MZBM, na dzień dzisiejszy wynoszący około 40 mln zł.

Mając te aspekty na uwadze wnosimy o uchwalenie rzeczonej uchwały.”

Po wyjściu z Sali sesyjnej Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwość, w tym członkowie Unii Polityki Realnej udzielili długiego wywiadu redaktorowi Dziennika Zachodniego. Przekazano także oświadczenie do prasy:

„OŚWIADCZENIE  RADNYCH KLUBU „PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI” (UPR oraz PIS)

W oparciu o ustawę o samorządzie gminnym oraz ustawę o gospodarce nieruchomościami, a także statut miasta, grupa radnych złożyła projekt uchwały o udzielaniu bonifikat przy sprzedaży mieszkań z zasobów gminy. Projekt zakłada sprzedaż dotychczasowym najemcom mieszkań komunalnych z wyłączeniem socjalnych z bonifikatą do 98 % ceny sprzedaży lokalu pomniejszonej o równowartość wpłaconej i zwaloryzowanej kaucji. Prywatyzacja mienia komunalnego ma przyczynić się do zmniejszenia udziału gminy w kosztach utrzymania budynków, a w ostateczności całkowitym jej z tego zwolnieniu.

Z niezrozumiałych przyczyn koalicja rządząca w mieście z inicjatywy Prezydenta z SLD Pana Zbigniewa Podrazy odmówiła Radnym możliwości przedyskutowania na sesji Rady Miejskiej projektu tej uchwały. Uważamy, że takie ingerowanie w sprawy niezwykle istotne dla dużej rzeszy mieszkańców Miasta, wpływające na sposób zarządzania i finanse jest niedopuszczalne. Jest to blokowanie samorządności i inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji w mieście. Pamiętać należy, że do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego, niezbędne jest zaangażowanie i odpowiedzialność obywateli za własność. Tym większe jest takie zaangażowanie, im bardziej własność jest obywateli, a nie różnych organizacji, w tym Gminy. Przynajmniej tak uważamy.

Za Klub Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Jaszczura (UPR)”

Sekowanie uchwały zaproponowanej przez koalicje PIS-UPR trwało już od dwóch miesięcy, m.in. poprzez nie opracowanie w terminie opinii przez Radców Prawnych  Urzędu, przedstawianie na komisjach opinii prawnych nie odnoszących się do aktualnej wersji uchwały, itd. Zastanawiające jest, że prym w tym wiedli działacze tzw. Lewicy: Pełnomocnik Prezydenta R. Koćma, Z-ca Prezydenta P. Gocyła, czy przewodniczący Klubu Postkomunistycznego tzw. LiD (dawniej PZPR i SLD) Radny T. Orpych, a także co nam wydaje się najdziwniejsze Przewodniczący Klubu Platforma Obywatelska Radny Zb. Wróblewski.

Chcieliśmy podkreślić, że do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Dąbrowie Górniczej należą Radni reprezentujący partię Prawo i Sprawiedliwość oraz partię Unia Polityki Realnej.

Z informacji dotyczących dalszego przebiegu sesji po wyjściu z niej Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwość, zbojkotowanym przez Radnego M.Cygronia, który został Radnym nota bene z listy Prawa i Sprawiedliwości, wynika że na Sali nastąpiła spora konsternacja, bo nawet doświadczeni samorządowcy, jak np. były radny, a obecnie Pełnomocnik Prezydenta Zb.Podrazy R. Koćma nie byli przygotowani na tę sytuację. Tzw. lewica wyartykułowała jedynie na koniec ustami chyba Przewodniczącego Klubu SLD P. T.Orpycha sugestie, żeby anulować obecność Radnych PIS na sesji, nie wiemy, czy przez skreślenie z listy obecności? Prawdopodobnie chcąc pozbawić ich diety, myślimy że w ramach zemsty za ewentualną sprzedaż mieszkań komunalnych mieszkańcom naszego Miasta i pozbawienie ich chyba czegoś. Ale to wiemy tylko z opowiadań i do końca nie jesteśmy pewni.

Jeżeli chodzi o Radnego M. Cygronia, który wyłamał się z dyscypliny klubowej, także starając się ośmieszyć metodę, tj. wyjście z Sali zastosowaną przez Klub PIS, a zresztą zaakceptowaną i popieraną przez Pełnomocnika Powiatowego PIS Pana Jacka Kościelniaka, Posła na Sejm to ocenę jego postępowania pozostawiamy czytelnikom.

IMG_4117 Tomek 002W 2007 roku, dwa miesiące później uchwała z bonifikatą 90% już przeszła. A tak było na sesji Rady Miasta 30.05.2007 r.: […]Do dłuższej dyskusji doszło przy projekcie uchwały w sprawie stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych Gminy. Trzeba podkreślić, że nasza walka od kilku miesięcy z socjalistycznym betonem koalicji rządzącej SLD-TPD dała skutek: przedstawiono propozycję sprzedaży mieszkań z bonifikatą 90 % do końca tego roku. Postkomunistyczny beton pękł i cały zagłosował za tą wersją uchwały. Co prawda Radni Unii Polityki Realnej: T. Skóra i G. Jaszczura oraz Radny Platformy Obywatelskiej T. Pasek próbowali zwiększyć bonifikatę do 95 i 96 %, ale tego wspomniani socjaliści już nie mogli przeżyć. Radny T. Skóra próbował forsować stanowisko ułatwiające sposób nabycia mieszkań przez mieszkańców, ale opór i wiadomości Radcy Prawnego znacznie to utrudniły. Dobre i to, mamy nadzieję że przyczyni się to do wzbogacenia mieszkańców naszego miasta, a nawet ruszy rynkiem nieruchomości.

Z-ca Prezydenta P. Gocyła i Pełnomocnik Prezydenta R. Koćma, a także superobrońca poprzedniego stanu rzeczy Radny Z. Wróblewski tym razem milczeli.

W rezultacie uchwała została przyjęta zdecydowaną większością głosów. Trzeba tylko zaznaczyć kompletne nie przygotowanie Radcy Prawnego do udzielania odpowiedzi radnym na pytania związane z tą uchwałą, wręcz udzielanie odpowiedzi przeciwnych do Kancelarii Prawnych poprzednio obsługującej Prezydenta i Radę Miejską.W tym kontekście doszło do niepotrzebnej scysji między Radnym G. Jaszczura (UPR), a Pełnomocnikiem Prezydenta R.Koćmą (SLD).

Po prawie trzech latach i złożeniu przez mieszkańców miasta prawie 2000 wniosków o wykup lokali mieszkalnych znowu wracamy do punktu wyjścia. Dlaczego radny M. Cygroń (PIS) próbuje sekować taką uchwałę i wspiera działania radnego T. Orpycha (Lewica SLD), nie wiem, ale jest to bardzo dziwne. Tradycyjnie zgłosiłem poprawkę dotyczącą zwiększenia bonifikaty do 95% oraz zaprotestowałem przeciwko działaniom radnego M. Cygronia (PIS). Zasugerowałem, że radny M. Cygroń „chciałby być za, a nawet przeciw”, co wg mnie nie jest możliwe. A jeżeli nawet radny Zb. Łukasik, zgodnie z sugestią radnego M. Cygronia (PIS) powraca do tej uchwały w związku z wyborami, to gdyby każdy z radnych się zmobilizował i przedstawił w ramach kampanii taki dobry projekt uchwały, to raz że poprawiłoby się mieszkańcom naszego miasta, a dwa część mojej wypowiedzi z Sesji Nadzwyczajnej przestała by być prawdziwa. A propos zobacz opis Sesji Nadzwyczajnej, gdzie znajduje się treść mojego wystąpienia: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=3503#more-3503 A propos, a propos, dobre uzupełnienie mojego wystąpienia sesyjnego zobacz: http://wiadomosci.onet.pl/2700,2177725,drugie_pensje_samorzadowcow,wydarzenie_lokalne.html

Reasumując przeszło godzinną dyskusję, głosowano wnioski zgłoszone w czasie dyskusji i niestety już pierwszy, radnego T. Orpycha (Lewica SLD), o odroczeniu rozpatrywania tego projektu uchwały przeszedł: 12 głosów było za, 7 przeciw, a 5 wstrzymujących. Bardzo „opornie” i abstrahując już od tej uchwały „wybiórczo”, Lewica dba o mieszkańców naszego miasta. Jeszcze muszę jednak napisać, że przeciwko tejże uchwale wypowiedział się także Pan Prezydent Zb. Podraza (Lewica SLD).

20100526_063_pldg_umdg_20-lat-samorzadu_uroczysta-sesja-rm20100526_077_pldg_umdg_20-lat-samorzadu_uroczysta-sesja-rmIMG_4107 Zbiorowe 007IMG_4137 Grzesiek 014

Komentarze

5 komentarzy do “szopka – sesja 26.05.2010 r. (odsłona 48)”

 1. zaradna, 30 maja 2010 o 16:00

  Zachowanie radnego Orpycha na sesjach jest skandaliczne. Swoim zachowaniem przeszkadza w sposób permanentny prowadzenie posiedzeń sesyjnych.
  Z jego to powodu radni siedzący przed nim musieli przesiąść się na inne miejsca w tym radny Jaszczura, Skóra ….
  Tragicznie zakończyła by się sesja w dniu 28.04.2010. Radny Orpych zachował się skandalicznie. Podczas trwania jej z pięściami do bicia doskoczył do obserwującego sesje mieszkańca Dąbrowy Górniczej i chciał go bić.(byłam i widziałam). Działanie to uniemożliwili mu inni uczestnicy sesji. W sprawie tej toczy się postępowanie w prokuraturze. Z uwagi na miejsce i okoliczności prowadzi to prokuratura z innego miasta.
  Panie Radny…
  Czemu radnego Oprycha nie pozbawia się diet za skandaliczne zachowanie się ma sesjach względnie nie narzuca się mu innych kar regulaminowych?
  I na tym przykładzie widać jak mocno wspiera się lewica….

 2. Bodzio, 31 maja 2010 o 11:42

  Banda pajacy, błaznów i oszołomów. Nic dodać i nic ująć. Ten Frączek to nawet racje ma w tym co mówi. Nie wiem tylko dlaczego zrobili z niego „ostatniego oszołoma”….

 3. Sprawiedliwy, 31 maja 2010 o 14:20

  Takich BETONÓW jak Orpych jest jeszcze kilku w tej radzie: Juroff , Wróblewski i wielu jeszcze innych.

 4. Sprawiedliwy, 1 Cze 2010 o 13:23

  Ciekawy jest upór co niektórych radnych (Wróblewski i inni) żeby nie powrócić do wykupu mieszkań komunalnych z 90% bonifikatą. Przeciwnikiem tej jakże mądrej decyzji jest również Podraza. Należy przypomnieć tym wszystkim oszołomom, co są przeciwko tej uchwale, że Gmina nasza dopłaca do wszystkich mieszkań komunalnych, więc w interesie Gminy jest, aby sprzedać te mieszkania i nie dopłacać ani grosza. Poza tym należy zauważyć, że do sprzedaży mogą iść tylko mieszkania nie zadłużone, to wszystko tylko korzystnie odbije się na finansach miasta- ale to trzeba zrozumieć.

 5. Sprawiedliwy, 1 Cze 2010 o 18:07

  1.Sprawiedliwy, Komentarz czeka na zaakceptowanie. 1 cze 2010 o 13:23
  Ciekawy jest upór co niektórych radnych (Wróblewski i inni) żeby nie powrócić do wykupu mieszkań komunalnych z 90% bonifikatą. Przeciwnikiem tej jakże mądrej decyzji jest również Podraza. Należy przypomnieć tym wszystkim oszołomom co są przeciwko tej uchwale, że Gmina nasza dopłaca do wszystkich mieszkań komunalnych, więc w interesie Gminy jest aby sprzedać te mieszkania i nie dopłacać ani grosza. Poza tym należy zauważyć, że do sprzedaży mogą iść tylko mieszkania nie zadłużone, to wszystko tylko korzystnie odbije się na finansach miasta- ale to trzeba zrozumieć.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie