Kolejna sesja absolutoryjna i kolejne NIE dla absolutorium dla Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD), także NIE dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej. Oczywiście to NIE na sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 23.05.2018 r. nie przeszło głosami lewicowej koalicji „propodrazowskiej”, konkretnie 14. radnych. Przeciw absolutorium byli radni PIS: G. Jaszczura, Z. Piątek, J. Reszke i P. Ślusarczyk oraz 2. radnych niezależnych: P. Bobrowski i K. Zagajska. Od głosu wstrzymało się 4. radnych.

Podstawą naszego negatywnego dla lewicy głosowania były zastrzeżenia, które przedstawiliśmy w naszym stanowisku klubowym, które poniżej. Mam nadzieję, że dla osób nie powiązanych ze stanowiskami uzależnionymi od układu władzy w naszym mieście treść będzie wystarczająco przekonująca do zagłosowania przeciw.

WYSTĄPIENIE Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

Szanowni Mieszkańcy! Szanowni Państwo Radni! Panie Prezydencie!

Chciałbym przedstawić w imieniu Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej uwagi dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok oraz ewentualnego udzielenia absolutorium Panu Prezydentowi. Chciałbym podkreślić, że przedmiotem naszej oceny jest jak zawsze całość procedur i operacji związanych z wykonaniem budżetu. Obejmuje to realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, zmiany w budżecie dokonane w trakcie roku przez Pana Prezydenta, a także zaciągnięte zobowiązania, praktykę w zakresie stosowania procedur udzielania zamówień publicznych, a także sprawowania nadzoru nad mieniem gminy, także w spółkach, w których udziałowcem jest Gmina Dąbrowa Górnicza.

W ocenie wzięliśmy pod uwagę kryteria celowości, rzetelności i efektywności wykorzystania powierzonego Panu Prezydentowi budżetu. Podkreślamy, że nasze wątpliwości co do rozdysponowywania środków finansowych naszej Gminy przez Pana Prezydenta pozostają na niezmiennie wysokim poziomie wątpliwości od kilku lat. Niestety także w 2017 roku przełom nie nastąpił. Mimo licznych zmian w budżecie, dokonywanych przez Pana Prezydenta, nie udało się zrealizować postulatów, które wnosiliśmy, np. przy uchwalaniu budżetu na 2017 r.

Dochody naszej Gminy wykonano w kwocie 697.521.837,55 zł. Wydatki natomiast w kwocie 719.076.150,72 zł.

Zadłużenie na koniec 2017 roku wynosi aż 301.873.008,92 zł, co stanowi wzrost w stosunku do zadłużenia na koniec 2016 r. o 7,2% oraz co stanowi aż 43,28% dochodów z roku 2017.

Wśród tych zadłużeń są zobowiązania wymagalne w kwocie 4.042.602,42 zł, co jest zresztą powodem do uwagi przy opinii RIO w Katowicach z dnia 16.04.2018 r. Jest to problem nie usuwany przez Pana Prezydenta od wielu lat.

Skutek tak dużego zadłużenia miasta to odsetki od zadłużenia wynoszące 5.691.866,64 zł.

Należy też wspomnieć o zadłużeniu MZBM do wspólnot z udziałem mienia MZBM-u (Gminy). Co ciekawe zadłużenie wobec wspólnot występuje tylko do tych wspólnot, które są zarządzane/administrowane przez  właśnie MZBM, a która to możliwość została podważona w wyroku WSA w Gliwicach, podważającym zresztą wiele punktów statutu zakładu budżetowego, jakim jest MZBM.

Oddzielnym bardzo negatywnym aspektem są wyniki osiągane przez szpital miejski i przez Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza, a co wskazuje na nieradzenie sobie przez władze miasta z nadzorem właścicielskim. Miasto jest źle zarządzane i środki nie są wykorzystywane według potrzeb mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Następna sprawa:

Niewystarczające wykonanie wielu punktów w budżecie:

Wspomnę jedynie dla przykladu:

– remont sygnalizacji świetlnych: 44% wykonania

– likwidacja pokryć azbestowych: 75% wykonania

Strata ZCOSS im. S. Starkiewicza wyniosła (pamiętajmy o tym Szanowni Radni jako organ założycielski tegoż szpitala wciąż miejskiego) 26.711.904,92 zł! I jest wyższa od planowanej o 4.342.454,92 zł! I drugorzędne jest jej księgowe zmniejszenie poprzez uwzględnienie amortyzacji!

Jak wynika z krótkiego czterostronicowego sprawozdania z wykonania Planu finansowego szpitala Pana Prezydenta sytuacja się pogarsza. Wielokrotnie jako Klub Radnych PIS podkreślaliśmy złą politykę finansowo-menagerską prowadzoną w szpitalu. Świadczą o tym także bardzo duże odchylenia od planu, w tym jak rozumiemy, także od wdrożonego Programu naprawczego.

Wg sprawozdania przychody były w 2017 r. większe o 6,9 mln zł od zaplanowanych i wyniosły 77,092 mln zł, ale jeżeli odliczymy 6.534.867,93 zł dopłaty z Gminy na pokrycie części strat przekraczających amortyzację za 2016 r. (dnia 17.07.2017 r.) i dotacje z budżetu  w wielkości 3,785 mln zł wygenerowane w trakcie 2017 r., to okaże się, że te przychody z działalności są dużo mniejsze, a właściwie konkretnie mniejsze o 10,3 mln zł.

Natomiast koszty ogółem są większe aż o 11,2 mln zł od planowanych (czyli przekroczenie planu o 12,13%!) i jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wspomniane powyżej dopłaty z Gminy rzędu 10,3 mln zł były bezkosztowe, to otrzymamy dopiero faktyczny wynik z działalności stricte szpitala! Wskazywałoby to także na niepokojący fakt, że rozszerzanie działalności szpitala wiąże się z dalszym zwiększaniem strat szpitala. Można tu jedynie wysnuć wniosek, że Program naprawczy, którego autorem jest p.o. dyrektor Pan Z. Grzywnowicz, a zatwierdziła go lewicowa koalicja rządząca w mieście, nie działa prawidłowo, przynajmniej z punktu widzenia naszego i mieszkańców! Widocznie ma jakieś błędne założenia planistyczne.

Koszty finansowe w szpitalu wynoszą 4.937.617,95 zł (wzrost o 680% w stosunku do planowanych!), z czego z tytułu odsetek od zobowiązań 4.895.146,95 zł (800% więcej od planowanych).

Zobowiązania wynoszą 99.787.978,83 zł (czyli są wyższe od planowanych o 16,49%!), w tym wymagalne aż 13.604.127,78 zł. Tu warto zauważyć, że wartość majątku ZCOSS wynosi 162.272.760,61 zł, czyli zobowiązania sięgają 61,5% wartości majątku!

Pytamy, co jest ważniejsze: utrzymanie dalszej działalności szpitala ZCOSS im. Starkiewicza jako miejskiego nie prywatnego czy remont parku Zielona, ew. remont komunistycznego socrealistycznego PKZ?

Przypominamy także o średnio 3 mln zł dopłat do Nemo-Wodny Świat, czyli Aquaparku, a jeszcze jest ok. 17% udziałów w klubie siatkarskim MKS i strata w nim kilkumilionowa, wiążąca się także z możliwością upadku klubu (dla przypomnienia niegdyś MMKS-u).

Natomiast w sprawozdaniu ewidentnie brak Panie Prezydencie informacji o źródłach finansowania straty finansowej i sugestii co do pokrycia tych strat, wpływających przecież bezpośrednio na dalszą działalność szpitala. Nadal brak wyjaśnień dotyczących kwestii spornych z wykonawcami inwestycji. Winno to być szczegółowo ujawnione – opisane w sprawozdaniu.

Podkreślamy jeszcze raz, że dopuszczono do budowy oddziału onkologii bez kontroli nakładów inwestycyjnych. Od początku brak jest środków na tę inwestycję, nie wspominając o jej dokończeniu.

Krótko o stanie mienia Gminy Dąbrowa Górnicza.

Należy zacząć od tego, że wielkość tej własności jest gwarancją majątkowej odpowiedzialności gminy za jej zobowiązania (zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Majątek wynosi: 2.147.203.869,02 zł i pozostaje raczej na stałym poziomie.

Niepokojące aspekty to:

– spadek wartości majątku Specjalnego Ośr. Szkolno-Wychowawczego (ul. Swobodna) o 2 mln zł (obecnie 69.281.739,64 zł)

– spadek stanu majątku ZCOSS o 15.190.068,10 zł (do wartości 162.272.760,61 zł). Z czego wynika taki spadek wartości majątku ZCOSS, w szczególności w rubryce: „Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie” o ok. 16,5 mln zł?

– ciekawostkowo podam, że: PKZ ma wartość majątku 5.771.999,05 zł, a sam remont kosztował ponad 60 mln zł.

Powoli reasumując:

Jako radni reprezentujący wszystkich mieszkańców negatywnie oceniamy politykę finansową prowadzoną przez Pana Prezydenta oraz sposób planowania i realizacji  miejskich inwestycji i rozbudowy infrastruktury.

Naszym zdaniem konieczne dla wszystkich mieszkańców jest położenie nacisku na zrównoważony rozwój całej gminy poprzez stwarzanie coraz lepszych warunków do życia i inwestowania we wszystkich dzielnicach.

Problemem w dzielnicach są inwestycje i remonty czy raczej ich brak. W mieście powstają nowe place zabaw, parkingi, remontuje się ulice i chodniki, szkoda tylko, że nie we wszystkich dzielnicach.

Zgłaszane wnioski przez mieszkańców i nas jako radnych są ignorowane. Wielomilionowe inwestycje nie mogą stanowić wytłumaczenia dla zaniedbywania spraw, które dotyczą małych osiedli, na których nie można uzyskać zbyt dużo głosów.

Klub Radnych PiS zawsze upominał się i będzie się upominał o każdego mieszkańca, bo każdy mieszkaniec ma równe prawa do korzystania z inwestycji miejskich i do pokrycia kosztów napraw infrastruktury z budżetu gminy.

Nie chcemy dalszej  dezintegracji miasta. Przez 10 lat pan Prezydent nie potrafił stworzyć z miasta spójnego organizmu. Więcej czasu władzom miasta zajmuje własna promocja i prowadzenie pozornych działań, niż myślenie o mieście i jego mieszkańcach.

Proponowaliśmy stworzenie listy ulic wymagających remontu lub koniecznych inwestycji. Taka lista byłaby niewygodna dla Pana Prezydenta, bo pokazałaby rzeczywisty stan infrastruktury miejskiej.

Poważnym problemem dla mieszkańców powtarzanym przez Klub Radnych PiS aż do znudzenia są wysokie koszty utrzymania. Stanowczo domagamy się ich obniżenia. Woda w Dąbrowie Górniczej należy do najdroższych w województwie. Wysokie są  również koszty odbioru odpadów czy koszty utrzymania administracji Urzędu.

Na negatywną ocenę władz miasta rzutuje również sposób realizacji obowiązków z tytułu ochrony środowiska. Miasto należy do najbardziej zanieczyszczonych w Polsce. Opady niezidentyfikowanego pyłu utrzymują się od kilku lat i władze nie są w stanie rozwiązać tego problemu. Obok skażenia poważnym zagrożeniem stają się dzikie wysypiska.

Wszyscy mogli obejrzeć w ostatnich dniach w reportażu ignorancję władz miasta i brak właściwej reakcji tzw. Centrum Zarządzania Kryzysowego przy składowisku odpadów na Lipówce, gdzie nastąpiło zagrożenie z powodu składowania odpadów przy linii wysokiego napięcia. W tym reportażu pokazano kolejne wielkie wysypisko, które jest nielegalne, jest na gruntach miejskich i władze miasta nic z nim nie robią. To jest symbol lekceważenia ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców. Są kolejne wielkie wysypiska, które są tolerowane przez władze.

Jako radni opozycji wyrażamy przekonanie, że potrzebna jest zmiana filozofii zarządzania miastem. Mieszkańcy chcą dostępu do opieki medycznej, która profesjonalnie i kompetentnie się nimi zajmie. Nie chcą żyć w strachu gdy pomyślą o wizycie w szpitalu miejskim. Mieszkańcy chcą normalności, a nie dotowania wielomilionowymi dotacjami np. spółki typu Aquapark Nemo Wodny Świat. Przecież te środki finansowe można zainwestować w rewitalizację wielu dzielnic, w których zaniedbania są podnoszone na każdym spotkaniu z mieszkańcami.

Władze miasta nie radzą sobie z każdą trudniejszą sytuacją. Nie potrafią zarządzać jednostkami miejskimi. Nawet problemem jest inwazja krocionogów, a wystarczyłby zwykły oprysk. Ale to wymaga podjęcia decyzji, o którą trudno w tak zbiurokratyzowanym systemie zarządzania, w którym jest tak wiele stanowisk kierowniczych.

Reasumując radni Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” źle oceniając wykonanie budżetu w roku 2017 oraz politykę władz Dąbrowy Górniczej zagłosują przeciwko zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz przeciwko udzieleniu absolutorium Panu Prezydentowi Zbigniewowi Podrazie.

Dziękuję.

Komentarze

Komentarze (1) do “kolejne nie dla absolutorium – sesja 23.05.2018 r. (odsłona 103)”

  1. Okiem Jaszczura - ZCOSS – jest wyrok (drugi) - Rolowana Dąbrowa, 7 Lut 2020 o 9:37

Zostaw komentarz




Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie