int-odp-1Jest odpowiedź Pana Prezydenta Zb. Podrazy (postkomunistyczna lewica SLD) na interpelację dotyczącą istnienia pomników sowieckiej armii na terenie naszego Miasta. Zobacz treść interpelacji. A teraz odpowiedź, którą oceniłem i zweryfikowałem w kontekście zawartej w niej lewicowej, kłamliwej wg mnie propagandy historycznej, wspólnie z kol. Tomaszem Fortońskim (oddział dąbrowski KNP). Na czerwono Pan prezydent Zb. Podraza klawiaturą wiceprezydenta P. Gocyły (także lewica SdPL).

„Dąbrowa Górnicza, 07.04.2015 r.

Dot. Interpelacji nr BRM.0003.210.2015 z dnia 18.03.2015 roku w sprawie pomników Wdzięczności Armii Czerwonej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Nazwa ,,pomniki Wdzięczności Armii Czerwonej’’ jest swoistym kuriozum. Rozumiem, że my Polacy mamy być wdzięczni za 1920, za tzw. ,,operację Polską’’, za 1939 rok i okupację sowiecką na kresach, za Katyń, Piatichatki, Miednoje, …, za grabieże, mordy, gwałty trwające podczas kolejnego wkraczania do Polski z 3 na 4 stycznia 1944 i za cmentarz na Łączce?

Pomniki związane z Armią Czerwoną, które są zlokalizowane na terenie Dąbrowy Górniczej, z wyjątkiem pomnika w Łośniu, to dawne miejsca pochówku żołnierzy rosyjskich, poległych podczas walk w styczniu 1945 roku.

Gdyby dokonano ekshumacji i zbadania DNA tych najeźdźców, można by wtedy stwierdzić czy byli to naprawdę Rosjanie. W przeciwnym wypadku można domniemywać, że mogli być to sowieci zupełnie innej narodowości, gdyż do Armii Czerwonej wcielano również np. Ukraińców, Kazachów, Irkutów, Gruzinów, Żydów (raczej NKWD) i inne narodowości Związku Sowieckiego.

Jak dotąd zarówno Gmina Dąbrowa Górnicza jak i Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej nie przeprowadzały kwerendy archiwalnej (IPN, Archiwum Państwowe Katowice) w celu pozyskania kopii oryginalnych dokumentów poświęconych budowie i odsłonięciu wspominanych pomników. Taka sama sytuacja występuje w zakresie informacji co do ewentualnego pochówku żołnierzy w tych miejscach.

Dlaczego nie zrobiono tego do tej pory? A może nie ma woli ku temu? Należy to jak najszybciej zrobić!

Z danych pośrednich tj. relacji świadków tamtych wydarzeń wiadomo, że tuż po zakończeniu działań wojennych mieszkańcy w w/w miejscach pochowali ciała zabitych żołnierzy rosyjskich, które po jakimś czasie zostały ekshumowane i przeniesione prawdopodobnie na cmentarz wojenny w Katowicach.

Jeśli są przeniesione, to co tu w dalszym ciągu robią te pomniki? Absurd! I ponowne pytanie: Skąd Pan Prezydent wie, że to Rosjanie, jeżeli nie było badane ich np. DNA??? A jeżeli tak, to Panie Prezydencie to byli żołnierze sowieccy, w końcu komuniści tym się cechowali że budowali sowieckiego człowieka.

Jedyny pomnik, który wybudowano bez związku z pochówkami żołnierzy to monument w Łośniu. Pragnę nadmienić, że pomnik ten został w ostatnich latach pozbawiony cech świadczących o jego związkach z Armią Czerwoną (wymiana tablicy pamiątkowej oraz usunięcie gwiazdek na hełmach żołnierzy). Jest on obecnie poświęcony wszystkim bohaterom poległym w walkach o wyzwolenie Dąbrowy Górniczej bez podania roku lub konkretnych wydarzeń z tym związanych.

Zatem, obecne pomniki nie są grobami, a jedynie miejscami pamięci. Powstały one oczywiście w okresie gdy nasz kraj nie był państwem demokratycznym i niepodległym, jednak zostały one poświęcone wyłącznie pamięci poległych szeregowych żołnierzy, Nie mniej jednak ich obecność w przestrzeni miejskiej zwraca uwagę mieszkańców na trudne relacje polsko -rosyjskie i dominację Związku Radzieckiego nad wieloma krajami świata przez okres prawie pięćdziesięciu lat.

Jeżeli są „miejscami pamięci”, to w takim razie pamięci czego?! Wszystkich dobrodziejstw zaserwowanych Narodowi Polskiemu przez Sowietów?

Warunki istnienia tego typu obiektów w przestrzeni publicznej Polski określają na dzień dzisiejszy dwa akty prawne, a mianowicie „Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy” z dnia 22 maja 1992 roku (Dz. U.1993.61.291) oraz „Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji” z dnia 22 lutego 1994 roku (Dz.U.1994.112.543).

Pierwszy z tych aktów w artykule 17 zawiera następującą treść „Cmentarze, miejsca pochówku, pomniki i inne miejsca pamięci, będące przedmiotem czci i pamięci obywateli jednej ze Stron, zarówno wojskowe jak i cywilne, znajdujące się obecnie lub urządzone, na podstawie wzajemnych porozumień, w przyszłości na terytorium drugiej Strony będą zachowane, utrzymywane i otoczone ochroną prawną, zgodnie z normami ’ i standardami międzynarodowymi oraz zwyczajami narodowymi i religijnymi”. W drugim akcie prawnym w artykule 3 czytamy, że „ Strony utrzymują miejsca pamięci i spoczynku zapewniając ochronę grobów, nagrobków, pomników i innych obiektów upamiętniających oraz zazielenienie i zachowanie ich w należytym porządku „.

Traktat ten został zawarty pod autentycznym butem sowieckim, prawie jak za czasów Targowicy, w związku z czym powstaje pytanie co do jego zgodności z polską racją stanu. Ostatni frontowy żołnierz sowiecki opuścił Polskę 28 października 1992, zaś ostatecznie dopiero 17 września 1993 Polska pozbyła się w końcu tego okupanta.

Wymienione wyżej zapisy należy zastosować do pomników znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej, które są miejscami pamięci ofiar wojen.

To nie są miejsca pamięci ofiar wojen, bo tymi by byli cywile! To są miejsca poświęcone sowieckiemu okupantowi, czyli mocodawcy komunistów, którzy te pomniki wznosili!

CAM04215Nie mniej jednak mając na uwadze negatywne aspekty obecności żołnierzy Armii Czerwonej na terenie naszego kraju podjęliśmy działania zmierzające do przystosowania w/w pomników do celów edukacyjnych. Działania te obejmują m.in. montaż tablic informacyjnych przy w/w monumentach (zainstalowano je już w Gołonogu, Strzemieszycach Wielkich i Łośniu). Teksty zamieszczone na tablicach informują mieszkańców o tzw. „pozornym wyzwoleniu” naszego kraju przez Armię Czerwoną, która zakończyła się kolejnym zniewoleniem trwającym do 1989 roku.

W takim razie kto pod czerwoną gwiazdą złożył służalczo wiązankę w biało-czerwonych barwach? Polak?

Zniewolenie trwało do 17.09.1993! Wtedy nastąpił koniec sowietów w naszym kraju. Warto znać historię swojego kraju Panie prezydencie!

Można też tam przeczytać skróconą historię stacjonowania Armii Czerwonej na terytorium Polski, która zakończyła się dopiero w 1992 roku.

Zakończyła się 17.09.1993. Skąd Pan Prezydent czerpie te informacje? Od A. Kwaśniewskiego, jak był w Piatichatkach?

Tablice zawierają także apel do mieszkańców by zgłaszali swoje relacje związane z napaściami i gwałtami jakich ewentualnie dopuszczali się żołnierze Armii Czerwonej na terenie naszego miasta. Mają stanowić rolę edukacyjną, głównie dla młodego pokolenia. Tu chcę podkreślić, iż inicjatywa ta została pozytywnie zaopiniowana przez Rade Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

CAM00865Podjęliśmy także działania zmierzające do usunięcie z pomników symbolu sierpa i młota wystosowując w tym celu pismo o akceptację do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.

Artykuł 13 Konstytucji RP ma następującą treść „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”, Z treści tego artykułu nie wynika zatem wprost zakaz propagowania idei i symboli komunistycznych.

Właśnie jest odwrotnie wg nas. Otóż wynika zakaz propagowania idei i symboli komunistycznych, bo symbolizują zbrodniczą ideologię.

IMG_0591Podobnie sprawa wygląda z kodeksem karnym, który w artykule 256 podaję następującą treść

„§ l. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega ten, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1.

Jeżeli pomniki są własnością gminy, to logiczne jest, że jej gospodarz odpowiada za utrwalanie i propagowanie komunizmu w postaci sowieckich pomników, które jednoznacznie symbolizują ten bestialski ustrój. Kto jest właścicielem działek na których stoją te pomniki?

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w §2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.”

W świetle tego paragrafu należy natychmiast zdelegalizować KPP, ponieważ propaguje komunizm w ramach działalności POLITYCZNEJ. Jej członków należy pociągnąć do odpowiedzialności karnej. A czy Pan Prezydent Zb. Podraza, swoją osobą na pochodach 1 majowych nie sankcjonuje tego procederu? Edukacja powinna być oparta tylko na prawdzie a nie półprawdach!

Do 2011 roku istniał oczywiście zapis w przytoczonym powyżej paragrafie 2, który brzmiał następująco „albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej”. Został on jednak wykreślony z kodeksu karnego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 roku, jako niezgodny z konstytucją.

Zatem w naszej opinii obowiązujące obecnie akty prawne dopuszczają istnienie w/w pomników w przestrzeni miejskiej. Pomniki te należy obecnie traktować jako dodatkowy atrybut edukacyjny skierowany do społeczeństwa, który odpowiednio objaśniony podniesie poziom świadomości historycznej mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Jednocześnie informuję, że w utrzymaniu przez Urząd Miejski (bieżącej konserwacji) znajdują się następujące pomniki:

– Pomnik – obelisk upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas wyzwolenia Dąbrowy Górniczej i Gołonoga przy al. Piłsudskiego w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 28,

– Pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas wyzwolenia Łośnia u zbiegu ul. Laskowej i Gołonoskiej,

– Pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej Tomaszowa Górka – Dąbrowa Górnicza Łęka Otoczarnia,

– Pomnik – obelisk upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas wyzwolenia Strzemieszyc przy ul. Mąjkowskiego (na wprost kościoła),

– Pomnik ku czci „Bohaterom Armii Czerwonej wyzwalającym naród Polski mieszkańcy wsi Trzebiesławice”.

To nie są pomniki wyzwolenia!, bo czegoś takiego nie było! To są pomniki nowej okupacji i podboju! Zresztą łatwo to logiczne udowodnić nawet komunistom, skoro nawet obecnie postkomuniści z byłego PZPR, uważają, że po 1989 r. (ściśle po 1993 r.) wyzwoliliśmy się z totalitaryzmu komunistycznego! Chyba, że to schizofrenicy?

Swoją drogą ta część odpowiedzi zaprzecza wcześniejszej informacji, zawartej w odpowiedzi, którą zacytujmy jeszcze raz: „Teksty zamieszczone na tablicach informują mieszkańców o tzw. „pozornym wyzwoleniu” naszego kraju przez Armię Czerwoną, która zakończyła się kolejnym zniewoleniem trwającym do 1989 roku.”. Dwa w jednym!!!, a gdzie logika wypowiedzi?

Warto zauważyć, że w powyższym wykazie brakuje dwóch „obiektów”, używając ich nomenklatury:

– pomnik Żołnierzy Armii Czerwonej w Strzemieszycach Małych na Świerczynie

– pomnik wdzięczności Armii Czerwonej w Ząbkowicach (al. Zwycięstwa),

co zastanawia. Spróbujemy to wyjaśnić.

Prace konserwatorskie i porządkowe na w/w pomnikach wykonywane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w miesiącach: styczeń, kwiecień i październik. Zakres prac porządkowo-konserwacyjnych obejmuje czyszczenie powierzchni z liści i śmieci, koszenie, plewienie chwastów  w razie potrzeby odśnieżanie, wywóz i utylizację zanieczyszczeń.

int-odp-4Ponadto nadmieniam, iż Stowarzyszenie KURSK zwróciło się do Gminy Dąbrowa Górnicza o wyrażenie zgody na wykonanie remontu w ramach własnych środków finansowych pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowice Aleja Zwycięstwa. Zgoda na Wykonanie prac remontowych przedmiotowego pomnika została udzielona przez Zastępcę Prezydenta Miasta Pawła Gocyłę w dniu 12.08.2014 r.

[…]”

Straszne!

Tomasz Fortoński

Grzegorz Jaszczura

Komentarze

30 komentarzy do “Pomniki sowieckie – odp. Zb. Podrazy”

 1. KNP, 28 kw. 2015 o 18:02

  Brawo!

 2. Krycha, 28 kw. 2015 o 18:08

  Czy Nocne wilki od Putina nie wybierały się do Dąbrowy Górniczej podziękować panu prezydentowi za tyle pracy przy pomnikach?

 3. KNP, 28 kw. 2015 o 18:12
 4. Polka, 28 kw. 2015 o 18:47

  Zniszczyć symbole okupanta!!!

 5. Grzechu28, 28 kw. 2015 o 23:26

  Panie prezydencie niezmiernie dziękuję za wyprowadzenie mnie z błędnego postrzegania historii. Mam jedynie żal, że tak głupio zostały wydane pieniądze na te tablice edukacyjne. Wystarczyło jedynie opracować ten „list żelazny” a w kasie zostałoby nieco więcej rubli. Wreszcie zrozumiałem, że armia czerwona, nkwd i inne organa wujka stalina , tak naprawdę pomagali Polakom.
  Przecież poprzez pojedynczy strzał w tył głowy, nasi rodacy nie odczuwali cierpienia.
  Na szczęście w pozostałej części Polski, a następnie Europy, Nasi wybawcy nie ginęli już tak licznie w trakcie wyzwalania świata z rąk swojego strategicznego , militarnego partnera z ’39 czyli Niemiec . Wnioskuję po tym , że ilość ich pomników w tamtych częściach globu jest znikoma.
  Tym bardziej wielki ukłon za przychylne podejście do skrajnie socjalistycznego ugrupowania kursk. Dobrym ludziom trzeba pomagać w ich dobrych poglądach.

  Jeżeli ktoś zada sobie pytanie : „gdzie ja żyję?” , ja odpowiem : ” w Dąbrowie Górniczej”.

 6. iti, 29 kw. 2015 o 7:40

  Ten Gocyla to niezły lewak, a takie biznesy robi.

 7. Daniel, 29 kw. 2015 o 8:08

  Kiedy Polska będzie rządzona przez Polaków?!

 8. info, 29 kw. 2015 o 9:08
 9. taaa, 29 kw. 2015 o 17:59

  „za grabieże, mordy, gwałty trwające podczas kolejnego wkraczania do Polski z 3 na 4 stycznia 1944 ” No dobra, to ile osób zostało ograbionych, zamordowanych i zgwałconych podczas wjazdu Armii Czerwonej do Dąbrowy? 1,2, ani jedna? Np. w Kolumbii ostatnio się okazało że żołnierze amerykański zgwałcili ponad 50 dzieci, w Japonii w ich bazach też różne rzeczy się działy, to jest wojsko i różni ludzie w nim służą, ale jeśli były to przypadki incydentalne to po co pitolić głupoty? Moi dziadkowie i pradziadkowie pochodzą z Dąbrowy i byli świadkami tamtych zdarzeń, nic takie nigdy nie opowiadali. Pomniki natomiast owszem można dyskutować, nie ma powodów żeby trwały na wieku w DG, zwłaszcza że to żadne dzieła sztuki, ale takie sprawy przeprowadza się delikatnie i używa argumentów pragamtycznych a nie wziętych z sufitu.

 10. Maria, 29 kw. 2015 o 18:18

  Brawo dla panów. Trzeba w końcu zakończyć panowanie sowietów w Polsce!

 11. Robert, 29 kw. 2015 o 18:51

  Brawo dla Polaków, precz z sowieckimi symbolami z Dąbrowy Górniczej!!!

 12. Kazimierz Jasionek, 29 kw. 2015 o 19:26

  Czego mądrego możemy się spodziewać po tej czerwonej pajęczynie ???? Jak Podraziok taki zafascynowany tymi czerwonymi okupantami, to niech sobie postawi taki pomnik u siebie na podwórku,albo lepiej w swoim kiblu i oddając tam w zadumie swoje potrzeby patrzeć z uwielbieniem na ten symbol zniewolenia i wymordowania najlepszych rodaków tzw. kwiatu narodu !!!!
  Cytat:”A czy Pan Prezydent Zb. Podraza, swoją osobą na pochodach 1 majowych nie sankcjonuje tego procederu? Oczywiście że sankcjonuje !!! Jego towarzysze na 1 Maja niosą nawet szturmówki z podobizną mordercy Lenina !!!!

 13. DK, 4 maj 2015 o 17:04
 14. Mieszkaniec, 4 maj 2015 o 19:46

  Podraza pękł panie Grzegorzu i nie skladał kwiatów z organizacjami komunistycznymi na 1 Maja!

 15. Mieszkaniec, 4 maj 2015 o 19:46

  Dziwne, przyzna pan?

 16. DK, 5 maj 2015 o 7:17

  Marian Indelak to jeszcze żyje ?

 17. mieszkaniec, 12 maj 2015 o 18:35
 18. Zorg, 19 maj 2015 o 7:14

  Panie Grzegorzu zabiorę głos jeszcze raz. I ponownie w tym samym tonie. Może tym razem coś mi Pan odpowie. Zaznaczam, że nie jestem lewakiem itp. Wypowiadam się w jednej konkretnej kwestii proszę więc nie nadinterpretować mojej wypowiedzi. Wg mnie pomniki, o które pan tak walczy nie są i nigdy nie powinny być kojarzone z rosyjską okupacją po 1945r. Są to pomniki upamiętniające osoby, żołnierzy, którzy walczyli z hitlerowskim okupantem na terenie naszego miasta. I głównie o to w tym chodzi. Jak by nie patrzeć byli to ludzie, którzy ginęli za naszą wolność. I o nich należy pamiętać i im podziękować. Ludziom nie systemowi. Jak wspomina moja babcia, która doskonale pamięta tamten czas (nigdy nie była komunistką, nie należała do partii, jest osobą wierzącą) to był jeden z najwspanialszych dni. Dzień, w którym skończyła się woja. Ci, którzy przeżyli byli wychwalani, a ci którzy zginęli byli godnie pochowani. Czy wolałby Pan mówić teraz po niemiecku i nie mieć możliwości głoszenia swoich narodowych idei, czy jednak przyzna pan, że tym ludziom, którzy zginęli broniąc obcego dla siebie kraju należy się odrobina pamięci. Jeszcze raz podkreślam LUDZIOM NIE SYSTEMOWI. Jeśli nie zamieści pan mojej wypowiedzi proszę chociaż o odpowiedź na maila.

 19. Grzegorz Jaszczura, 19 maj 2015 o 8:27

  Panie Zorg, postaram się odpowiedzieć, też konkretnie na to co Pan napisał.
  Zgadzam się, że pomniki sowieckie w Dąbrowie G. nie powinny być kojarzone z rosyjską okupacją, ponieważ była to okupacja sowiecka – komunistyczna. Gdyby Pan przeczytał nasze komentarze do odpowiedzi prezydenta z SLD, zawarte w tym wpisie na blogu, to by Pan to wiedział.
  Nie ginęli za naszą wolność, ginęli za wolność Sowietów!!!, chcąc wprowadzić komunizm na naszych ziemiach, co im się udało (przynajmniej rozpoczęcie jego budowy). Oczywistym jest dla mnie, że PRL była to republika parasowiecka. I głównie o to tym okupantom chodziło.
  Moja śp. Babcia inaczej to „wyzwolenie” przedstawiała mi niż Pana Babcia.
  Jeszcze raz, oni nie bronili obcego kraju (proszę nie pisać bzdur), oni zdobywali, podbijali ziemie w celu szerzenia zbrodniczego, nieludzkiego systemu komunistycznego.
  Jak podkreślamy w komentarzu, to nie były ofiary (ci żołnierze, różnej narodowości, co podkreślam, czyli nie tylko Rosjanie, na 100%), tylko żołnierze wykonujący rozkazy dla swojego sowieckiego państwa, a zdobywali i walczyli o nowe ziemie dla Sowietów z dwóch powodów: aby zwiększyć terytorium na którym buduje się zbrodniczy komunizm i aby odeprzeć wroga – socjalistów niemieckich od tych swoich granic. Pierwszy cel był nadrzędny dla programu komunistów owładnięcia komunizmem całego świata.
  Zresztą efekty są widoczne teraz, choćby w UE. proszę zauważyć, że kilka dni temu przed postkomunistycznym PKZ-em w Dąbrowie G. paradowały bojówki komunistów niemieckich!!! Być może towarzysze A. Merkel z NRD-owskiego komsomołu? To nie jest normalne.
  Proponuję w zgodzie walczyć o to, żeby nasze wnuki i prawnuki nie mówiły jednak na Polskich Ziemiach po niemiecku!.

 20. Grzegorz Jaszczura, 19 maj 2015 o 8:37
 21. Zorg, 19 maj 2015 o 18:06

  Zgadzam sie z panem, że te wojska walczyły o rozszerzenie zbrodniczego systemu. Ale mówię jako wojska ogólnie. I nie da się temu zaprzeczyć. W mojej wypowiedzi bardziej chodzi o zwykłych szeregowych żołnierzy. Prostych ludzi, którzy nie zdawali sobie sprawy z tego co robią, że zabierają Polakom wolność. Ale robili to z rozkazu (w większości) a nie z własnej woli. Mogli iść na front albo zginąć w Rosji. To było, że tak nieładnie powiem mięso armatnie w rękach Stalina i sowieckiej generalicji. I to właśnie oni znaleźli sobie narzędzia w postaci ciemnego ludu. Ale to właśnie ten ciemny lud stał na pierwszej lini frontu i zabijał niemców lub ginął od ich kul. I w mojej opinii to jest miejsce ich pamięci a nie systemu. Zgadzam się również jeśli chodzi o formę tych pomników. Powinny być zmienione na miejsca pamięci wszystkich poległych w czasie wojny. Taki pomnik jest już w Ujejscu na cmentarzu. Pomnik upamiętniający ludzi a nie systemy.

 22. Grzegorz Jaszczura, 20 maj 2015 o 8:12

  Zgadzam się z panem, że ciemny lud jest zawsze wykorzystywany. Czyż teraz Pan tego nie widzi? Ale uczestniczyli w walce o zbrodniczy, nieludzki system. Reasumując pozostańmy przy drobnych różnicach w poglądach.

 23. Zorg, 21 maj 2015 o 12:18

  Więc pozostańmy przy drobnej różnicy zdań. A ciemny lud i TVN-owcy łykną wszystko co im sie „ładnie” przedstawi.

 24. DK, 29 maj 2015 o 7:20
 25. Polak, 29 maj 2015 o 8:15

  POdraza wszystkiego się uczepi żeby promować swoich. Ostatnio uczepił się PO i komorowskiego.

 26. Ewa, 30 maj 2015 o 6:55

  POMNIKI NALEŻY USUNĄĆ BO ONE SYMBOLIZUJĄ ZNIEWOLENIE I KOMUNIZM.

 27. info, 27 cze 2015 o 6:54
 28. iti, 21 sie 2015 o 7:53
 29. kORDAS, 30 wrz 2015 o 17:18

  Najpierw trzeba usunąć tych durnych komuchów, a później wrzucić im do domów te bezczelne pomniki!!!

 30. Tomek, 5 lut 2016 o 11:32

  Tu popieram przedmówce wyczyścić Dąbrowę z czerwonej zarazy

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie