skarga-2015.05.11-1Jednej ze skarg Mieszkańców naszego Miasta, rozpatrywanych poprzez zatwierdzanie projektów uchwał na sesji Rady Miejskiej w dniu 24.06.2015 r., konkretnie skardze pana M.L., poświecę oddzielny wpis (zobacz przy okazji poprzedni). Postawa Pana Prezydenta (lewica SLD) w stosunku do Mieszkańca przypomniała mi bowiem sprawę zamknięcia skrzyżowania na Staszicu, w związku z przebudową i remontem drogi DK 94 w granicach miasta Dąbrowa Górnicza. Mam nadzieję, że niektórzy pamiętają protesty mieszkańców tego osiedla, dla których stworzono swoiste współczesne getto. Na 100% nie wszyscy pamiętają!, niestety wyrazili to w ostatnich wyborach, znowu stawiając na skrajną lewicę w Dąbrowie Górniczej (w osobie pana dr. Zb. Podrazy). Ale co do meritum.

Skarga pana M.L. odrzucona oczywiście przez Komisję Rewizyjną, dotyczy tej wspomnianej przebudowy DK 94. Tym razem chodzi już o lata 2013-2014. Dotyczy konkretnie skrzyżowania z ul. Św. Anny. Pan M.L. łączy odmowę na minimalną przebudowę tego skrzyżowania z faktem pozytywnego rozpatrzenia wniosku dużo późniejszego, na przebudowę skrzyżowania w rejonie Mikrohuty, co go delikatnie to ujmując zastanawia 🙂 . Ale zamieszczę obszerne fragmenty jego Skargi, której nota bene nie zobaczyli radni Rady Miejskiej (poza Komisją Rewizyjną!):

CAM04905dot: modernizacji drogi krajowej DK-94 w szczególności skrzyżowania z ul. św. Anny oraz wykonania przepisów ustawowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Skarga

Działając na podstawie art. 229.3 i art.246.1 kpa i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2012 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków popełniam niniejszy dokument w którym zarzucam animatorom kompetencji Urzędu Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza co następuje:

1)   rażące niewykonanie obligatoryjnych  zadań wynikających z ustaw obowiązujących na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)  brak realnego nadzoru i kontroli Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza nad powierzonymi do realizacji zadaniami Urzędu Prezydenta Miasta określonymi w stosownych upoważnieniach,

3)  tolerowanie wśród podwładnych poczucia omnipotencji, woluntaryzmu, arogancji i bezkarności nieuprawnionej okolicznościami i merytoryczną wartością zgłoszonych wniosków czy wręcz prymitywnymi działaniami odwetowymi,

4)  nieprzestrzeganie właściwości rzeczowej przedmiotowych zakresów działania zastępców Prezydenta zobowiązanych do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków w sprawie modernizacji DK -94.

skarga-2015.05.11-2Uzasadnienie

W miesiącu sierpniu 2013 roku wystąpiłem do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z wnioskami mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na modernizowanej DK- 94. Wybudowanie pasa zjazdowego na skrzyżowaniu z ul. św. Anny uznano za nieuprawnione z uwagi na brak stosownego natężenia ruchu. Pismo WIM . I. 7013.15.207.   2011. ZK . z dnia 09.09. 2013.

Na skrzyżowaniu z ulicą Zakawie na  której jest 56 numerów nieruchomości zaprojektowano lewoskręty oraz sygnalizację świetlną. Pan Naczelnik Wojciech Mizerski podkreślił, że na tym etapie realizacji inwestycji nie ma możliwości wprowadzenia zmian.

Uprzejmie podnoszę i grzecznie pytam:

– kiedy i jaki organ zgłosił wniosek w sprawie zmiany projektu skrzyżowania Mikrohuta polegający na dobudowaniu pasa wjazdowego w kierunku Krakowa na drodze DK-94?

W miesiącach maj-czerwiec 2014 roku wybudowano  dwa  pasy ruchu za skrzyżowaniem (podbudowa, odwodnienie. Infrastruktura telekomunikacyjna) by w miesiącu sierpniu 2014 roku przeprowadzić prace polegające na dobudowaniu podbudowy trzeciego pasa ruchu, przełożeniu odwodnienia i instalacji telekomunikacyjnych. Jestem przekonany, że Urząd  Miasta Dąbrowa Górnicza dysponuje danymi z pomiarów natężenia ruchu uzasadniającymi budowę odrębnego pasa wjazdowego w kierunku Krakowa . Mój wniosek z miesiąca sierpnia 2013 roku został zgłoszony za późno lecz fakty na budowie skrzyżowania Mikrohuta świadczą , że ten drugi mimo że był późniejszy dotyczył tego samego – zwiększenia płynności i bezpieczeństwa ruchu więc zasługiwał na realizację.

Równie uprzejmie podnoszę i pytam na podstawie jakich przesłanek prawnych i merytorycznych na odcinku 30.1. – 40.0. zaprojektowano i wybudowano pięć zjazdów z drogi krajowej na prywatne nieruchomości na południowej nitce DK-94?

CAM04912Przedmiotowe zadanie modernizacji DK-94 w imieniu Urzędu Wykonawczego Miasta – Urzędu Prezydenta Miasta wykonywał I zastępca Pan Henryk Zaguła i to On powinien udzielać stosownych odpowiedzi na moje wnioski ze statusu prawnego Urzędu Prezydenta Miasta.

Z ostrożności dowodowej pogłębioną ocenę źródeł i przyczyn zamknięcia ruchu poprzecznego na skrzyżowaniu św. Anny przedstawię Organowi Rady badającemu skargę. Są to: niepodważalne dowody materialne za okres 1991-2012 r. szczególnych umiejętności funkcjonariuszy Rady Miejskiej i Zarządów Miasta w Pomnażaniu Aktywów Skarbu Miasta .

CAM04917W kilku wystąpieniach do Urzędu Prezydenta Miasta i osobistej rozmowie z Panem Prezydentem Miasta wręcz prosiłem o dolanie 7 metrów zachodniego odcinka skrzyżowania by stworzyć minimalne warunki bezpieczeństwa dla skręcających w lewo na ul. św. Anny. Istota wniosku polega na zwolnieniu lewego pasa ruchu w kierunku Krakowa i płynności ruchu na obu pasach ruchu południowej jezdni. Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Gocyła nawet jednym zdaniem nie uznał za konieczne ustosunkowanie się do poniesionych zarzutów merytorycznych i formalno prawnych a wręcz przedstawił błędną ocenę stanu bezpieczeństwa ruchu poprzecznego na tym skrzyżowaniu i był uprzejmy pomylić czasowe domknięcie ruchu z zamknięciem ruchu poprzecznego na tym skrzyżowaniu. Jestem przekonany , że w materiałach źródłowych z etapu projektowania modernizacji DK-94, są niezbędne dokumenty służb Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Zamknięcie ruchu poprzecznego na tym skrzyżowaniu skutkuje niemożnością korzystania z lewoskrętów mieszkańcom ulicy św. Anny (50 numerów nieruchomości) ulicy Strzemieszyckiej (10 numerów nieruchomości), ulicy Kawy (20 numerów nieruchomości) oraz ulicy Głównej (60 numerów nieruchomości). Nie wspominając o setkach pracowników dojeżdżających do pracy na terenach Strzemieszyc Małych, Łośnia i Ząbkowic.

[…]”

z poważaniem M.L.

201310072682Przebudowa drogi DK-94, jak już kiedyś na blogu pisałem, niewątpliwie przyczyniła się znacząco do przyspieszenia tranzytowego przejazdu przez nasze Miasto, w kierunku zachodnio-wschodnim i odwrotnie. Ten olbrzymi ruch tranzytowy powoduje pozostawienie spalin samochodowych w Dąbrowie Górniczej, bo już na zakupy czy w interesach jest trudniej zjechać tranzytowcom (choćby na Staszicu czy w Strzemieszycach).

Uzasadnienie negatywne (dla Mieszkańca pana M.L.) Komisji Rewizyjnej jest moim zdaniem kuriozalne. Bowiem wskazuje, że w wyniku uwzględnienia prośby Mieszkańca pana M.L. (z 2013 r.) minimalnej przebudowy na skrzyżowaniu z ul. Św. Anny Gmina utraciłaby dofinansowanie z dotacji unioeuropejskiej, natomiast przy Mikrohucie zmiana (z 2014 r.) została wprowadzona oddzielną decyzją pozwolenia na budowę i cały projekt nie utracił przez to dotacji unioeuropejskiej! Czyli można było tak to załatwić. Reasumując jak się chce to można!!!

Abstrahuję od prawnych aspektów prawdopodobnie niewłaściwego rozpatrzenia skargi pana M.L.

Obszerne fragmenty uzasadnienia Komisji Rewizyjnej:

„[…] Z wyjaśnień Wydziału Inwestycji Miejskich wynika, że dokumentacja projektowa dla „Przebudowy drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza” została wykonana w roku 2012. Również w roku 2012 została uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia, jak również został wydzielony pas drogowy zgodnie z opracowaną dokumentacją. Na podstawie tych dokumentów uzyskana została decyzja Wojewody Śląskiego nr 3/2013 z dnia 01.03.2013 znak IFXIII.7820.63.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza” Po uzyskaniu tej ostatecznej decyzji dokumentację przekazano do CUPT i w dniu 24.07.2013 została podpisana umowa na dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-027-08-00. Tak więc po zatwierdzeniu dokumentacji i podpisaniu umowy o dofinansowanie wprowadzenie jakichkolwiek zmian powodujących zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stało się niemożliwe, gdyż takie zmiany prowadziłyby do konieczności dokonania korekty terminu realizacji inwestycji (31.12.2014 r.), co naraziłoby gminę na utratę dofinansowania. Należy również zaznaczyć, iż wprowadzone rozwiązanie poprzez eliminację lewoskrętów miało na względzie poprawę bezpieczeństwa ruchu w tym miejscu. Obsługa tego skrzyżowania zaprojektowana została przez sąsiadujący węzeł drogowy z DW-790 oraz skrzyżowanie z ul. Zakawie, gdzie została zabudowana sygnalizacja świetlna z pełnymi relacjami. Rozwiązanie to powoduje wydłużenie trasy dojazdu do ul. Św. Anny, niemniej jednak w sposób znaczący poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie.

Analizując kolejny aspekt dot. zmiany geometrii w rejonie skrzyżowania Mikrohuta zaznaczyć należy, iż przedmiotowa zmiana wprowadzona została oddzielną decyzją pozwolenia na budowę którą uzyskał Inwestor prywatny […], właściciel nieruchomości zlokalizowanej w rejonie tego skrzyżowania. Nadmienić również należy, że wszystkie koszty związane z przeprojektowaniem, jak również uzyskaniem stosownych decyzji i wykonaniem robót budowlanych poniósł Inwestor prywatny […] Komisja Rewizyjna wnosi o podjęcie niniejszej uchwały.”

CAM03670Nasuwa się także ostateczny wniosek, co do złej woli Pana Prezydenta Zb. Podrazy (skrajna lewica SLD) i całego jego sztabu funkcjonariuszy urzędniczych (za który on odpowiada), w kontekście zamknięcia skrzyżowania na Staszicu. Jakby nie patrzeć był to rok 2008 i cofnięcie dotacji unioeuropejskiej na pewno nie groziło!!! Była jedynie zła wola – to moje zdanie dla jasności! Reasumując ten akapit: jak się nie chce to nie można!!!

Ps Wytłuszczenia w tekście skargi i uzasadnienia moje.

Komentarze

5 komentarzy do “Skargi Mieszkańców (dokończenie) – sesja 24.06.2015 r.”

 1. wurokllz, 12 Lip 2015 o 12:33

  Interesujące.

 2. Kazimierz Jasionek, 12 Lip 2015 o 13:01

  Jak można żądać mądrych decyzji od biurw nie mających najmniejszego pojęcia, o inwestycjach za które są odpowiedzialni ???? W DG od lat (czyli zas…ch rządów komuchów) nikt z rządzących nie ryzykuje utratą stanowiska za jakże często idiotyczne decyzje, gdyż i tak wiedzą doskonale, że ich nikt nie odwoła !!!!
  A olbrzymią rzadkością praktykowaną w komisji rewizyjnej jest przyznawanie racji mieszkańcom chociażby w najbardziej oczywistych zażaleniach !!! Jaka RM takie mamy również te komisje, przecież składające się z tych samych, nic nie wartych bezradnych !!!

 3. kibic, 13 Lip 2015 o 8:03

  Ma Pan rację.

 4. myślący, 20 Lip 2015 o 10:45

  Nieróbstwo i perfidne […] z-cy prezydenta P. Gocyły i jemu podległych służb od lat jest legendą Dąbrowy Górniczej.
  W grudniu 2006r Prezydent Miasta w laurkowym piśmie obiecał (na mój adres) mieszkańcom osiedla Cedlera wykonać 60 m wyjazd drogowy, bezpieczeństwa, z osiedla zwanego gettem cedlerowskim nie w 2006 lecz zapewniał że w 2007r. I co ? Pomimo kilkunastu przypomnień Pan Prezydent nie wywiązał się złośliwie z obietnicy i ma ten problem 20 cali poniżej pleców, podobnie jak radny ,,ZAWALIDROGA” Zbigniew Łukasik, który otrzymał polecenie poprzedniego prezydenta i zapewnienie zapłaty za wykonanie koniecznej drogi. Żadna z czterech zaproponowanych wersji nie została wykonana.
  Podobnie tzn., nie wykonano zgłaszanego od 1988r., remontu parkingu na 64 samochody. Ostatnio ze starości runęła latarnia i przypadkiem nie zmiażdżyła żadnego mieszkańca, ani dwóch blisko zaparkowanych samochodów.
  Podobnie, tzn., bardzo źle jest z wykonaniem przejścia dla pieszych przez al. Zagłębia Dąbrowskiego, przy skręcie w prawo w ul. Wybickiego. Osiem lat obiecywanek i tyleż nieudolności a nawet złośliwości ze strony rządzicieli. Poprzednie przejście zlikwidowano na życzenie nowobogackiego, który dokładnie akurat w tym miejscu zapragnął wykonać sobie wyjazd ze swojej nowo zakupionej posesji.
  Ludzie ! Wyborcy ! Kogo wy wybieracie na prezydenta i radnych ? W Polsce SLD dawniej PZPR uzyskuje poparcie na poziomie 4% a w Dąbrowie Górniczej 58%
  Od o1.o7.2o15r władze miasta ze swoimi radnymi z SLD i tpDG podnieśli znacznie, już bardzo wysoką, cenę za wodę i odprowadzone ścieki do 17,18 zł. Co oni muszą spieprzyć aby wyborców nauczyć rozumu?
  Po pozbyciu się Niemców woda miała potanieć, czyżby przyjęcie (nie wiem po co ?) kolegi naszego prezydenta pana Górskiego z SLD do MPWiK tak dużo kosztowało. Czy ktoś to sprawdził: jego kwalifikacje, stan zdrowia i ile podobnych fuch piastuje?
  Po co i za co my płacimy radnym około 75.000 zł/m-c a MILION zł rocznie z naszych podatków .

 5. Kazimierz Jasionek, 20 Lip 2015 o 14:12

  Sitwa rządzi i panoszy się w tym dąbrowskim ciemnogrodzie, a mieszkańcy są prawdopodobnie ubezwłasnowolnieni !!!!! Myślę że za taki tumiwisizm mieszkańcy powinni jak jeden mąż, przejść badania psychiatryczne. Coś musi być przyczyną pozwalania wąskiej grupie cieci na bogaceniu się kosztem mieszkańców i bimbania z prawa !!!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie