20160316_102838Co do nabrzmiałych problemów Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, to zdecydowanie spodziewaliśmy się po Radzie Miejskiej, a także Panu Prezydencie Zb. Podrazie (SLD) czegoś więcej na tej sesji (tzn. 16.03.2016 r.). Dlatego jeszcze przy ustalaniu porządku obrad zgłosiliśmy (radny Klubu Radnych PIS J. Reszke) punkt dotyczący informacji Pana Prezydenta omawiający ewentualne, wspomniane problemy i złą sytuację w ZCO SS. (Zobacz także). Niestety stosunkiem głosów 11 za do 11 przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym się, nie udało się wprowadzić tej informacji Pana Prezydenta do porządku obrad. podraza-1Pan Prezydent Zb. Podraza (SLD) zasłonił się tym, że ma oświadczenie w tej sprawie, nota bene wygłoszone na końcu sesji w  punkcie Oświadczenia i nic nie wnoszące do tematu (wg mnie)! Jakieś niewidzialne siły powodują, że sytuacja w super nowoczesnym i doskonale zarządzanym szpitalu, który jest już „Centrum Onkologii” (a nie zwykłym szpitalem 🙂 ) jest taka, jak każdy Mieszkaniec (i nie tylko) naszego miasta widzi! Można naprawdę wpaść w rozdwojenie jaźni. Zdecydowanie cieszę się, że nie jestem utopijnym lewicowcem. Zobacz.

Otwarcie oddziału wewnętrznego i SOR (po przeszło miesięcznej przerwie) to sukces w centrum onkologii! 🙂 . A wg mnie to tylko przywrócenie podstaw normalności w funkcjonowaniu współczesnej placówki zdrowotnej, obsługującej 120-tysięczne miasto (i nie tylko). Zresztą ten miesiąc naprawy sytuacji, do której ktoś przecież doprowadził!, kosztował ZCO SS ok. 450.000,00 zł odebranego kontraktu za miesiąc luty. I nikt za to nie jest odpowiedzialny wg Pana Prezydenta!, no może poza systemem zdrowotnym i niewidzialnymi siłami nie przyznającymi ZCO SS kontraktu, zresztą zgodnie z harmonogramem. Nie pisząc już o spadku prestiżu i konieczności przyjęcia lekarzy (w tym z PAKS) za wyższe uposażenie. O ile wyższe?, nie wiemy, ponieważ na Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej (15.03.2016 r.) p.o. Dyrektora Pan Zb. Grzywnowicz odmówił mi odpowiedzi na takież zapytanie.

20160202_140349Dochodzi do tego pogotowie strajkowe w ZCO SS, strajk ostrzegawczy – ale to dalej chyba normalność wg tych Panów?. Tak swoją drogą, to pierwszy raz od dłuższego czasu zgodziłem się z p.o. Dyrektora Zb. Grzywnowiczem (na wspomnianej Komisji Ochrony Zdrowia)!, z tym, że zaskakująca jest postawa związków zawodowych, które w takim momencie szykują strajk, gdy od dłuższego czasu chwaliły Pana p.o. Dyrektora za sposób dyrektorowania („menagerowania”) w ZCO SS. Dotyczy to zresztą zarówno związków NSZZ „Solidarność” jak i związku zawodowego lekarzy. W sytuacji, gdy jednocześnie Pan p.o. Dyrektora Zb. Grzywnowicz przyznał na tejże Komisji Ochrony Zdrowia, że kierowany przez niego ZCO SS im. Sz. Starkiewicza nie ma płynności finansowej – jest to znamienne.

Ponieważ wpis dzisiejszy i tak będzie przydługi przechodzę do oświadczenia, które w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość odczytałem w punkcie Oświadczenia.

Oświadczenie (16.03.2016 r.)

Przechwytywanie-2JPGKlub Radnych PiS Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej informuje, że skierował wniosek do Ministra Zdrowia w sprawie kontroli Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w zakresie zarządzania mieniem oraz środkami publicznymi.

Uważamy, że przeciągający się brak zdecydowanych działań naprawczych ze strony dyrekcji szpitala skutkuje ograniczeniem, a nawet częściowym wstrzymaniem  świadczenia usług przez szpital   i stanowi zagrożenie doprowadzenia do jego upadłości.

Jest to sytuacja mogąca doprowadzić do niezmiernie negatywnych skutków społecznych, do czego nie można dopuścić. Miasto o tak dużym potencjale musi zapewniać mieszkańcom podstawowe usługi medyczne.

Interes grupy osób, które nie przyjmują żadnej krytyki i nie reagują na wnioski o przedstawienie rzeczywistego położenia szpitala mając niejasne cele działania oraz brak nadzoru właścicielskiego ze strony Prezydenta Miasta to droga donikąd. rach.wyników2001-2011-2Powstaje pytanie czy szpital jest w stanie spłacić podjęte inwestycje i czy wynik ekonomiczny upoważniał do podjęcia działań inwestycyjnych w tej skali wielokrotnie wyższej od zakładanej pierwotnie?

W tej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie kontroli zewnętrznej, która pokaże przyczyny i skutki podejmowanych działań przez p.o. dyrektora szpitala oraz wynikające stąd zagrożenia dla utrzymania opieki medycznej mieszkańców.

 Grzegorz Jaszczura, Zbigniew Piątek, Jerzy Reszke, Mateusz Stępień, Piotr Ślusarczyk

Radni Rady Miejskiej  Dąbrowy Górniczej

Jak wspominałem oświadczenie złożył także Pan Prezydent Zb. Podraza (SLD), ale nie wiem czy warto się tym zajmować, bo w rozwiązanie problemów ZCO SS im. Sz. Starkiewicza wg mnie niewiele ono wniosło. Jakieś niewidzialne siły nie pozwalają super nowoczesnemu ZCO SS im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej pokazać, że jest obecnie doskonałą i super nowoczesną jednostką leczniczą! Naprawdę czy Pan Prezydent żyje w oderwaniu od rzeczywistości, bo kilkadziesiąt rozmów, które odbyłem z Mieszkańcami Dąbrowy Górniczej i nie tylko, nie wskazuje na to, że przesłanie zawarte w oświadczeniu Pana Prezydenta jest faktem!

Jeżeli chodzi o Klub Radnych PIS, to złożyliśmy także wspólną interpelację, w postaci 75 pytań do Pana Prezydenta Zb. Podrazy (SLD), pytań dotyczących także spraw ujętych w jego oświadczeniu (jak później się okazało), ale w naszym mniemaniu rozjeżdżających się ze względu na fakty i sytuacje w ZCO SS im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z rzeczywistością prezentowaną przez Pana Prezydenta.

Szanowny Pan Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza

Interpelacja

20160316_160701Klub Radnych PiS Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w celu poznania sytuacji w ZCO SS im. Sz. Starkiewicza zwraca się z następującymi pytaniami:                                         

 1. Ile spraw sądowych ma obecnie szpital? W ilu został pozwany, w ilu sam wystąpił z pozwami?
 2. Jakie są roszczenia w sprawach sądowych po obu stronach?
 3. Czy spłacane są na bieżąco raty za budowę ZCO?
 4. Ile kosztowała budowa, a ile odsetki od kredytów i obsługa kredytów?
 5. Na jaki okres podpisano umowy z lekarzami Oddziału Wewnętrznego i SOR obecnie?
 6. Jaka jest średnia wysokość wynagrodzenia na tych oddziałach i w szpitalu?
 7. Ilu pacjentów zmarło w okresie zawieszenia Oddziału Wewnętrznego i SOR?
 8. Jakie konta szpitala zostały zajęte przez komornika?
 9. Jakie jest zadłużenie szpitala?

10. Czy szpital ma płynność finansową?

11. Czy oddział diabetologiczny i gastroenterologiczny mają kontrakty?

12. Na jaką wartość podpisano kontrakty na budowę ZCO i zakup wyposażenia?

13. Na jaką wartość wykonano dotychczas prace budowlane i zakup sprzętu?

14. Ile dotychczas kosztowała ZCO SS im. Starkiewicza budowa oddziału ZCO?

15. Ile  pozostało do wykonania prac w ramach II etapu?

16. Na jakich warunkach i kiedy zostanie spłacona budowa i zakupy?

17. Kiedy będzie realizowany III etap i ile będzie kosztował?

18. Czy wybrany jest wykonawca III etapu?

19. Czy będzie przetarg na budowę i wyposażenie w III etapie?

20. Jaką działalność leczniczą można obecnie prowadzić w dobudowanym oddziale ZCO?

21. Czy  wszystkie obiekty i urządzenia są przekazane do użytku? Jakie nie?

22. Ile inwestycji i zakupów wykonał szpital w ciągu ostatnich 10 lat ogółem?

23. Ile inwestycji i zakupów sprzętu było na oddziałach?

24. Jaki jest poziom wyposażenia? Czego brakuje do pełnego świadczenia usług?

25. Ile oddziałów i usług sprywatyzowano?

26. Jakie są koszty usług zewnętrznych i przez kogo są świadczone?

27. Jakie są wpływy z wynajmowania pomieszczeń i terenu?

28. Jaka jest wysokość kontraktów, jakie posiadają sprywatyzowane oddziały?

29. Jakie inwestycje i zakupy wyposażenia przeprowadzono na sprywatyzowanych oddziałach?

30. Ilu pracowników zatrudnia szpital? (administracja, lekarze pielęgniarki, pracownicy techniczni, inni)

31. Ilu pracowników zwolniło się w ostatnich 10 latach w wymienionych grupach?

32. Ilu pracowników przyjęto w ostatnich 10 latach w wymienionych grupach?

33. Jakie były przyczyny zwolnień?

34. Czy są zatrudnieni obcokrajowcy?

35. Jakie jest średnie wynagrodzenie ( w wymienionych grupach)?

36. Jakie były podwyżki w ostatnich 10 latach?

37. Czy są zamiary prywatyzacji dalszych oddziałów?

38. Ile wynoszą kontrakty szpitala z NFZ?

39. Ile wynosi całkowite zadłużenie szpitala?

40. Ile kredytów spłaca szpital? Kto poręczył?

41. Czyją własność stanowi obecnie ZCO?

42. Jaka jest wartość majątku szpitala?

43. Ile dotacji z budżetu miasta otrzymał szpital za 10 lat?

44. Ilu lekarzy posiada stopnie specjalizacji, jakie, ilu nie posiada, ilu ma tytuł dr?

45. Ilu lekarzy robi specjalizacje? Jakie?

46. Ile szpital zapłacił za dyżury za 10 lat w rozbiciu rocznym ( grupami pracowników)?

47. Ile wynosi kontrakt na SOR i Oddział Wewnętrzny?

48. Ile wynosi budżet szpitala?

49. Ile przeznaczono na remonty w ostatnich 10 latach?

50. Ile szpital otrzymał dotacji z Unii Europejskiej?

51. Ile zabiegów jest wykonywanych rocznie?

52. Ilu pacjentów przypada na lekarza (oddziałami)?

53. Ile pacjentów przypada na pielęgniarkę (oddziałami)?

54. Jaki jest poziom informatyzacji prac administracyjnych?

55. Czy są środki na termomodernizację?

56. Jaki certyfikat ISO posiada szpital? Kto wydał? Kiedy ostatni i następny audyt?

57. Ile jest urodzeń w ciągu 10 lat, latami?

58. Czy onkologia bez interny może funkcjonować? Jakie ograniczenia?

59. Od kiedy Dyrektor Szpitala wiedział o wypowiedzeniach lekarzy z Oddziału Wewnętrznego?

60. Jakie są braki kadrowe szpitala (ogółem i oddziałami)?

61. Czy były pozwy pacjentów z tytułu błędów lekarskich?

62. Ile było zgonów w szpitalu w ciągu 10 lat?

63. Jaki jest czas oczekiwania na miejsce (oddziałami)?

64. Jaki jest średni czas pobytu pacjenta?

65. Ilu jest pacjentów z Dąbrowy Górniczej, ilu z innych miast?

66. Ile miejsc jest w szpitalu (oddziałami)?

67. Jakie zakupy wyposażenia są niezbędne?

68. Jak jest zabezpieczony punkt szpitalny dla potrzeb ZCO w budynku centrum?

69. Ile przewidziano pomieszczeń na przychodnie onkologiczne?

70. Ilu obecnie pacjentów jest przyjmowanych przez przychodnie?

71. Jaki jest czas oczekiwania na przyjęcie w przychodni?

72. Czy spółki zewnętrzne obsługują przychodnie? Jakie i na jakich warunkach?

73. Kto decyduje o zakupie lekarstw?

74. Dlaczego lekarze Oddziału Wewnętrznego złożyli wypowiedzenia?

75. Ilu było ordynatorów oddziały wewnętrznego w ciągu 10 lat?

  Grzegorz Jaszczura, Zbigniew Piątek, Jerzy Reszke, Mateusz Stępień, Piotr Ślusarczyk

           Radni Rady Miejskiej  Dąbrowy Górniczej  

Ps O Szpitalu Specjalistycznym (obecnie nazwanym ZCO SS) w Dąbrowie Górniczej, możesz poczytać Drogi Czytelniku np. tutaj:

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=33969#more-33969,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=33566#more-33566,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=33624#more-33624,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=37497#more-37497,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=35479#more-35479,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=35133#more-35133,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=34256#more-34256,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=30769#more-30769,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=27211#more-27211.

Komentarze

8 komentarzy do “ZCO SS – sesja 16.03.2016 r. (odsłona 79, cz. 3)”

 1. widz, 22 Mar 2016 o 8:01

  Brawo Panowie, a w szpitalu strajk. Co na to Pan Prezydent, w końcu wywodzi się ze związków zawodowych.

 2. wuiojd, 22 Mar 2016 o 10:14

  Kiedy nastąpi ich koniec?

 3. Kazimierz Jasionek, 22 Mar 2016 o 14:59

  Zadawanie niewygodnych pytań Zarazie mija się z celem, gdyż mówienie od rzeczy jest jego mocną stroną ble, ble, ble!!! Obserwując tych pawi czyli Grzywnowicza i Zarazę można odnieść wrażenie, że zapadli na tą sławną chorobę która się nazywa pomrocznością jasną !!! Tylko jak do tej pory żadnego lekarstwa na tą przypadłość jeszcze nikt nie wynalazł i dlatego tacy chorzy, powinni się znaleźć pod szczególną opieką z zastrzeżeniem, że nie mogą odpowiadać za nic i nie mogą sprawować żadnej odpowiedzialnej funkcji !!!! Takie normy nie są przewidziane niestety w takim ciemnogrodzie jakim jest DG i nawet największa przypadłość nie przeszkadza niektórym, w usadowieniu swych 4 liter na lukratywnych stanowiskach, Trudno nadążyć za ich tokiem myślenia (jeżeli w ogóle myślą) ale może on wyglądać właśnie w taki sam sposób jaki słyszeli Polacy kilka lat temu „Niechcem ale muszem”

 4. Młodzian, 22 Mar 2016 o 18:26

  Brawo za konsekwencję.

 5. Młodzian, 22 Mar 2016 o 18:27

  Tak trzymać. Nieuda znictwo trzeba piętnować.

 6. nick, 24 Mar 2016 o 20:38
 7. nick, 29 Mar 2016 o 19:14
 8. gg, 8 Kwi 2016 o 20:00

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie