20170220_115200W poprzednim wpisie przedstawiłem aktualną sytuację finansów Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej (na podstawie sprawozdania za 2016 rok z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przedstawionego przez Pana Prezydenta Z. Podrazę (SLD) radnym Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej pod koniec 03.2017 r.). Zobacz. Wielokrotnie na blogu podkreślałem, że sytuacja jest wysoce niepokojąca. Zresztą mówiłem o tym także na sesjach Rady Miejskiej czy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, której jestem członkiem. Niestety nie jestem członkiem Rady Społecznej ZCO SS, albowiem wszystkie lewaki bardzo się zmobilizowały, żebym nim nie był. Zobacz jak mnie kiwnięto, zmieniając zasady głosowania w trakcie wyborów i głosowania: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=30216#more-30216.

Ale z opóźnieniem można się dowiedzieć, oczywiście dla chcącego, jak to jest na tej Radzie Społecznej w szpitalu w Dąbrowie Górniczej. Dla zainteresowanych zamieszczę dzisiaj urywki z protokołów, jeszcze z 2013 roku, tejże Rady Społecznej. Będą one bardzo pouczające, w kontekście zarówno obecnej sytuacji finansowej ZCO SS, jak i realizacji oddziału Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, a w szczególności braku zapłaty za tę realizację 🙂 .

Protokół z posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z dnia 18.07.2013r.:

(dla wyjaśnienia i ścisłości przekazu, wtedy obowiązywała jeszcze stara nazwa tej jednostki spzoz-u, do ostatecznej zmiany doszło na sesji Rady Miejskiej 28.10.2015 r., zobacz – przyp. mój)

Posiedzenie otworzyła i powitała zebranych Przewodnicząca Rady Społecznej – Pani Iwona Krupa. Obecni na posiedzeniu – wg listy obecności (zał. Nr l).

Po odczytaniu przez Panią Przewodniczącą porządku posiedzenia (zał. Nr 2) Dyrektor Szpitala poprosił o wprowadzenie dodatkowego punktu do planu posiedzenia projektu Uchwały Nr 17/2013 w sprawie zmiany nazwy Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Porządek posiedzenia wraz z wprowadzoną autopoprawką członkowie Rady Społecznej przyjęli jednogłośnie – 5 głosów „za”.

[…] Następnym trzecim punktem posiedzenia była Uchwała Nr 11/2013 (zał. Nr 3) w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala w sprawie ograniczenia działalności Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez likwidację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Dyrektorowi Szpitala, który powiedział, że powyższe działanie jest kolejnym etapem realizowanego przez Szpital Programu Strategicznego i określonych w nim kierunków restrukturyzacyjnych. Zgodnie z przyjętym planem rozwoju. Szpital zamierza skoncentrować swoją działalność na kierunku onkologicznym.

[…] Działalność SOR w zakresie ostrych przypadków jest w pewnym sensie związana z kolejnym projektem Uchwały w sprawie przekazania świadczeń z zakresu chorób wewnętrznych – jest to logiczna konsekwencja połączenia dwóch tematycznych zakresów. […] Zmiany organizacyjne pozwolą ograniczyć koszty związane z prowadzeniem działalności i będą dla Szpitala opłacalne ze względów ekonomicznych opłaty z dzierżawy powierzchni, sprzedaży posiłków i in. będą stanowiły dodatkowy przychód.

[…] Dyrektor przekazał, że w przypadku, jeżeli podmiot nie będzie w stanie prowadzić działalności, to zostanie ona z powrotem przejęta przez Szpital. Zgodnie z zapisami omawianej uchwały zapewnione jest niezmienne miejsce i ciągłość udzielania świadczeń.

[…] Podstawowym założeniem jest: utrzymanie udzielanych przez Szpital świadczeń dla społeczności miasta, realizacja ich na możliwie wysokim poziomie przy niepogorszonej dostępności, realizacja przyjętego przez szpital planu rozwoju – ukierunkowania w dziedzinie onkologii.

[…] Uchwałę Nr 11/2013 podjęto jednogłośnie 5 głosów „za”.

[…] Kolejnym punktem porządku obrad była Uchwała Nr 12/2013 (zał Nr 4) w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala dot. wydzierżawienia powierzchni Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie ratownictwa medycznego SOR, w tym w zakresie lecznictwa stacjonarnego. […]Uchwałę Nr 12/2013 podjęto jednogłośnie 5 głosów „za”.

Następnym – piątym punktu posiedzenia była Uchwała Nr 13/2013 (zał. Nr 5) w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala w sprawie ograniczenia działalności Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez likwidację Oddziału Wewnętrznego. […]Uchwałę Nr 13/2013 podjęto jednogłośnie 5 głosów „za”.

[…] Kolejnym punktem posiedzenia była Uchwała Nr 17/2013 (zał. Nr 9) w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala w sprawie zmiany nazwy Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej na „Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej”. Zabierając głos Pan Dyrektor powiedział, że jeżeli Szpital podjął się realizacji inwestycji ZCO i będzie jedynym na terenie zagłębia zakładem oferującym kompleksową opiekę onkologiczną to logiczną konsekwencją tego jest także zmiana nazwy Szpitala na Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Dodał, że oprócz podniesienia prestiżu z pewnością będzie to dodatkowo postrzegane w trakcie kontraktowania usług z NFZ (zawieranie kontraktów na najbliższe 5 lat). Na Śląsku jest konsorcyjna sieć szpitali onkologicznych i dąbrowska placówka winna w niej zaistnieć jako ośrodek onkologiczny. (już kiedyś podnosiłem ten fakt, że wg mnie nigdy takowa sieć konsorcyjna szpitali onkologicznych nawet na Śląsku, bo o Zagłębiu Dąbrowskim nie wspomnę, nie istniała – przyp. mój). Po przeprowadzonej w tym temacie dyskusji m.in. dot. dodania do nowej nazwy sformułowania „specjalistyczny”, aby nazwa sugerowała posiadanie także oddziałów specjalistycznych nie wyłącznie onkologicznych) przesunięcia terminu zmiany nazwy po rozpoczęciu funkcjonowania ZCO przystąpiono do głosowania nad Uchwałą. Uchwała Nr 17/2013 podjęto następująco: „za” 1 głos, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymanie się od głosu” 4 osoby. I uchwała została podjęta większością głosów (1 głos „za”).

Ostatnim piątym punktem porządku posiedzenia były wolne wnioski […]

[…] z prośbą o przekazanie informacji dot. postępujących prac oraz planowanych dalszych etapów inwestycji Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

Pan Dyrektor przekazał, iż realizowany I zakres robót z środków zabezpieczonych przez Podmiot Tworzący (dla wyjaśnienie Podmiotem Tworzącym jest Rada Miejska Dąbrowy Górniczej – przyp. mój).

Dnia 31 lipca br. w Warszawie odbędzie się rozstrzygnięcie ogłoszonego przez Szpital postępowania przetargowego na II etap – budowa, wyposażenie i sfinansowanie inwestycji.

Kolejnym etapem będzie realizacja inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przekazał, iż liczy na zaangażowanie w ten temat Podmiotu Tworzącego. Szpital samodzielnie nie jest w stanie udźwignąć wysokości tej inwestycji.

(nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć tej inwestycji!!!, podkreślam!!!, aż dziw, że za 13 dni w Warszawie w trakcie rozstrzygnięcia przetargu mógł ją udźwignąć i to na 169.873.497,40 zł!!!  – przyp. mój)

20170220_121219[…] Dyrektor wyjaśnił, iż ZCO nie będzie odrębnym tworem organizacyjnym, lecz będzie stanowiło całość ze Szpitalem Specjalistycznym.

Pani Przewodnicząca Rady Społecznej zapewniła, iż w chwili obecnej nie zachodzą żadne przesłanki, które wymuszałyby na podmiocie tworzącym podejmowanie działań zmierzających do zmiany formy prawnej jednostki. […]Pani Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca Rady Społecznej Iwona Krupa

I kolejny protokół, z kolejnego posiedzenia Rady Społecznej, z dnia 28.10.2013 r.:

Protokół z posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z dnia 28.10.2013r.:

Posiedzenie otworzyła i powitała zebranych Przewodnicząca Rady Społecznej – Pani Iwona Krupa. Obecni na posiedzeniu – wg listy obecności (zał. Nr 1).

[…] Następnym piątym punktem porządku posiedzenia była Uchwała 20/2013 (zał. nr 6) w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala dot. wydzierżawienia powierzchni działek nr 130, nr 141 oraz nr 133 Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z przeznaczeniem na miejsca parkingowe oraz wybudowanie parkingu wielopoziomowego.

Dyrektor Szpitala przekazał zebranym, iż koncepcja utworzenia parkingu wielopoziomowego stanowiła jeden z elementów projektu utworzenia Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Zgodnie z przyjętym planem miejscowym jest założenie, że na daną powierzchnię użytkową musi przypadać odpowiednia ilość miejsc parkingowych. Szpital nie ma już możliwości rozszerzenia powierzchni płaskich, wobec czego powstała koncepcja wybudowania parkingu wielopoziomowego na ok. 130 – 160 miejsc. Koszt szacunkowy inwestycji wynosi 3,5 – 4 mln zł. Podmiot na rzecz którego nastąpi wydzierżawienie powierzchni na okres do 10 lat wyłoniony zostanie w drodze postępowania konkursowego. Podany metraż do 8000 m2 zostanie doprecyzowany po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu konkursu. Zgodnie z koncepcją, wielopoziomowy parking zlokalizowany będzie w miejscu obecnego parkingu – przed frontem Szpitala. […] Uchwałę Nr 20/2013 podjęto jednogłośnie 4 głosy „za”.

[…] z prośbą o przekazanie informacji dot. aktualnie prowadzonych prac oraz planowanych dalszych etapów inwestycji ZCO.

20170220_124822Pan Dyrektor przekazał, iż w lipcu nastąpiło rozstrzygnięcie ogłoszonego przez Szpital postępowania przetargowego na II etap, tj. budowa, wyposażenie i sfinansowanie inwestycji. Został wyłoniony wykonawca: firma CLIMAMEDIC, która obecnie zakańcza realizację zakresu prac określonych w przetargu. Powstała cała bryła budynku w stanie surowym, zakańczane są prace parteru w zakresie diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej i radioterapii, trwa montaż podstaw pod zainstalowanie sprzętu medycznego (przyspieszacz, stacja do planowania, symulator), na który Szpital otrzymał dotację z Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z zapisami umowy, Szpital do 28.11.br jest zobowiązany dokonać rozliczenia dotacji w kwocie 11 mln 800 tys. zł. Oraz 2 mln wkład własny.

Pozostała część płatności – zgodnie z przyjętymi założeniami, będzie realizowana na przestrzeni 15 lat. Obecnie trwają negocjacje z Wykonawcą w kwestii zmniejszenia wysokości rozstrzygniętego w postępowaniu przetargowym kontraktu o ok. 15 mln 500 tys. zł (kwestie związane z obsługą finansową). (!? – przyp. mój). W przypadku pomyślnego rozwiązania finalny koszt inwestycji wyniesie ok. 154 mln zł. (ciekawe, jak się zakończyły te negocjacje, raczej źle, bo tyle tych spraw sądowych z Wykonawcą, a z informacją o ich wyniku się nie spotkałem – przyp. mój).

CAM03576Podsumowując temat, Pan Dyrektor powiedział, iż na chwilę obecną realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem. Na przyszły rok zaplanowany jest ostatni etap uruchomienie poradni oraz wyposażenie i wykończenie oddziałów łóżkowych, bloku operacyjnego i radioterapii dziennej. (mamy protokół z dnia 28.10.2013 r., foto obok z 27.01.2015 r., przedstawia planowane oddziały łóżkowe, obecnie sytuacja bez zmian – przyp. mój).

[…] Dalszych wniosków nie było. Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym i zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca Rady Społecznej Iwona Krupa

Uwagi do całości protokołów. Podkreślenia i pogrubienia moje.

Komentarze

Komentarze (1) do “ZCO SS – rys historyczny (II poł. 2013 r.)”

  1. Kazimierz Jasionek, 2 maja 2017 o 15:14

    Takim bezradnym z tej komisji każdy kit można wcisnąć do ich małych móżdżków !!! Takich „ludzi” dopuszczają mieszkańcy do RM, którzy potem zdolni są do przegłosowania nawet najbardziej idiotycznych uchwał !!!Już kiedyś „Bolek” powiedział narodowi że: „Macie takiego prezydenta na jakiego żeście sobie zasłużyli”
    To samo możemy śmiało powiedzieć o tym naszym ciemnogrodzie DG !!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie