20170628_115003Sesja Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 28.06.2017 r. miała (przynajmniej moim zdaniem) dwa główne tematy. Jeden dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. ZCO SS im. S. Starkiewicza, czyli szpitala miejskiego i drugi dotyczący dekomunizacji nazw ulic w Dąbrowie Górniczej, w związku z oczywistą dla mnie koniecznością przestrzegania art. 13 Konstytucji RP.

Dzisiaj sprawa szpitala. Komentować ją, także w świetle przedstawionych ostatnio wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, Delegatury w Katowicach, a dotyczących kontroli w szpitalu i kontroli Urzędu Miejskiego (czyli nadzoru Pana Prezydenta Z. Podrazy z SLD) można, szczególnie w świetle jej grubości i przedstawionej ilości faktów i zarzutów godzinami. Dlatego ograniczę się do tematu części merytorycznej wspomnianej sesji.

Stanowisko radnych Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” do projektu uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, przedstawionego przez Pana Prezydenta (druk nr 91).

20170628_115724Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! Rok temu źle wyglądały wyniki w  sprawozdaniu finansowym ZCO SS za 2015 rok, podobnie było zresztą i we wrześniu 2016 roku, przy sprawozdaniu za I półrocze 2016 roku. Bardzo źle wyglądał wynik finansowy Szpitala wynikający ze sprawozdania z wykonania planów finansowych ZCO SS za 2016 rok w marcu/kwietniu tego roku!

W takim razie, jakich słów użyć dzisiaj do określenia sytuacji finansowej naszego szpitala, szpitala Mieszkańców Dąbrowy Górniczej (bo nie prywatnego), gdy mamy wynik za ubiegły rok na minusie 28.103.019,13 zł, czyli nagle jeszcze o 7.630.002,98 zł gorszy niż w marcu tego roku? Niech każdy Mieszkaniec na to sobie odpowie.

Przy amortyzacji na poziomie około 21 mln zł zgodnie z prawem (ustawą o działalności leczniczej), musimy z budżetu Mieszkańców naszego miasta dołożyć 6.534.867,93 zł na pokrycie części strat, powstałych w szpitalu,  aby móc dalej się leczyć w swoim szpitalu.

Albowiem, jak pisze w opinii biegły rewident Pol-Tax sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego: „[…] Brak podjęcia stosownych działań i dalsze ponoszenie strat może zagrozić kontynuacji działalności Szpitala.”.

20170628_131851Czy ktoś zawinił Panie Prezydencie? (zapytuję oczywiście retorycznie). Bo na pewno nie zawinili radni opozycyjni (włącznie ze mną), którzy zauważali dołowanie finansów i nie tylko, szpitala ZCO SS. Od pewnego czasu żądaliśmy od Pana Prezydenta zmiany Dyrektora zarządzającego szpitalem, który wg Pana, Rady Społecznej, etc. był, a być może i wciąż jest doskonałym menagerem. Jeszcze rok temu Pan odpowiadał na wnioski radnych Klubu Radnych PIS, że nie widzi Pan podstaw do odwołania p.o. Dyrektora szpitala. Co więcej z niewiadomych dla nas przyczyn Pan nie chciał szerzej dyskutować o tym. Nie chcieli o tym dyskutować radni (SLD-TPDG-PO-DWS), którzy przykładowo odmówili podpisania wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie szpitala. Nie odpowiadał Pan na nasze interpelacje w sposób wyczerpujący i dociekliwy. Czyż teraz nie możemy bez oporów stwierdzić, że mieliśmy rację! Możemy i stwierdzamy!

Przecież pobieżna analiza wskaźników finansowych od kilku lat wskazywała, że wynik finansowy dołuje. Jak Pan to analizował, jako nadzór Panie Prezydencie i czy w ogóle Pan analizował? Jest zadziwiającym, że biegły rewident, czyli firma Pol-Tax sp. z o.o. musi wycofywać się ze swojej pierwszej opinii (z dnia 28.04.2017 r.) i na szybko, bo w 6 dni z przerwami (między 6 a 12 czerwca) wydawać nową. Ile nota bene to dodatkowo kosztowało i kto pokrył te koszty? (aneks z dn. 05.06.2017 r.),

albowiem: „Nasza opinia z dnia 28 kwietnia 2017 r. nie uwzględniała skutków zmian wartości początkowej środków trwałych za okres 2014-2016 rok, które wpłynęły na wynik finansowy roku 2016 oraz korektę błędów lat ubiegłych na podstawie wystąpienia pokontrolnego NIK z dnia 23.12.2016 r. Nr LKA.411.008.01.2015/I/15/001.”.

Jak oceniać opinie z badania firmy Lex-Fin s.c. Lex-Fin sp. z o.o. Stanisław Bazan za poprzednie lata, gdy pracowali oni także na błędach w księgowości, a jak rozumiemy akurat tego zakresu sposobu tworzenia środków trwałych nie skontrolowali?

Czy urząd skorygował Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej? oraz czy zostało skorygowane sprawozdanie do RIO?

Na podstawie czego wyciągamy takie wnioski Panie Prezydencie? Należy sięgnąć po wspomnianą opinię NIKu, z kontroli „Przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji ZCO prowadzonej w ZCO SS im. S. Starkiewicza […]”: zarówno dotyczącej szpitala jak i Urzędu Miejskiego, czyli Pana Prezydenta, jako kierownika jednostki kontrolowanej. Opinia dotycząca  szpitala jest negatywna, czyli najgorsza z możliwych w skali organu kontrolującego.

Zacytuję fragment:

„[…] nadzór Prezydenta wykonującego obowiązki podmiotu tworzącego […] był nierzetelny, nieefektywny i niewystarczający dla zapewnienia prawidłowej realizacji tego przedsięwzięcia […]”,

dalej

„Prezydent oraz Z-ca Prezydenta […] nierzetelnie sprawowali nadzór podmiotu tworzącego nad Szpitalem, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji ZCO, bezkrytycznie akceptując działania tej jednostki dotyczące zakresu, jego zmian oraz planowanych kosztów budowy.”.

I jeszcze:

„W czasie posiedzeń Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej i sesji Rady Miejskiej, nierzetelnie informowano o realizowaniu i finansowaniu inwestycji ZCO. Informacje przekazywane przez Prezydenta i Dyrektora Szpitala członkom Rady Miejskiej w trakcie przygotowania i prowadzenia inwestycji nie były, w ocenie NIK, wystarczające dla uzyskania pełnego obrazu stanu jej realizacji, uwzględniającego ryzyka wynikające z podejmowanych w tym czasie realizacji.”.

Szanowni Państwo, wracając stricte do sprawozdania:

Pominę część danych, o których mówił Pan Dyrektor Szpitala.

Z roku na rok wszelkie zobowiązania szpitala rosną szybciej niż należności, co źle rokuje na płynność finansową. Niepokojąco rosną też zobowiązania krótkoterminowe, wynoszące 85.094.559,84 zł (wymagane do roku), co wraz z rezerwami na zobowiązania i innymi zobowiązaniami daje 235.663.826,68 zł!

Suma pasywów szpitala wynosi 198.332.335,35 zł, a natomiast jego wartość (kapitał własny) wynosi (minus) 37.331.491,33 zł, czyli uległa zmniejszeniu przez 2016 rok o 27.784.279,92 zł. W dalszej kolejności istnieje zagrożenie działalności. Jak podaje bez ogródek raport biegłego, o czym wspominałem przed chwilą.

Szpital zalega z płatnościami do ZUS i PFRON, które są rozłożone na 60 rat.

Wskaźniki płynności od 0,12 do 0,04 są dużo poniżej wartości alarmowych (w znaczeniu jeszcze gorsze)! Nie tak dawno mówiłem o tym jeszcze przy wskaźniku płynności wynoszącym 0,45 – alarmując!

Przychody rosną wolniej niż koszty, mimo wzrostu zatrudnienia o 34 etaty, czyli o 5,5%.

Szpital ma bardzo wysokie koszty stałe. Bez wzrostu przychodów będzie wciąż generował bardzo wysokie straty w latach przyszłych, co należy bezwzględnie podkreślić. Kondycja szpitala ciągle się pogarsza, co nota bene mówiłem przy każdej poprzedniej okazji oceny jego wyników finansowych.

Obsługa długów (odsetki od zobowiązań) kosztowała w 2016 r. ZCO SS im. S. Starkiewicza 5.979.844,91 zł. (a jeszcze w sprawozdaniu z marca tr. wynosiły one 1,665.049,13 zł, co mnie zadziwia). Pożyczka w Magellan S.A. nie jest tania! Uważamy, że jednostka samorządu gminnego nie powinna korzystać z tak drogiego finansowania.

Szpital podejmował działalność bez zabezpieczenia pełnego finansowania z NFZ.

Na koniec wracając do błędów w ZCO SS, nasuwa się konkluzja, że NIK ma całkowitą rację ze swoją oceną Pana Prezydenta i Pana p.o. Dyrektora w kontekście 9.136.029,33 zł sumarycznych błędów popełnionych w latach ubiegłych. Czego dotyczy nota bene korekta odsetek od roszczeń na 4.149.768,53 zł?

Zadania inwestycyjne są opóźnione, co może wpływać na opóźnienie generacji oszczędności wynikających, np. z mniejszego kosztu ogrzewania (termoizolacja), dotyczy to konkretnie budowy systemu kogeneracyjnego. Jak zrozumieliśmy p.o. Dyrektora Szpitala nastąpi znaczne ograniczenie realizacji projektu, czyli przez to też zmniejszenie w rezultacie zaplanowanych oszczędności.

Opóźnienie dotyczy także realizacji oddziału ZCO, co prawda już otwartego bardzo szumnie, ale góra budynku pozostaje nieotynkowana i nie zaadaptowana.

Wskaźniki rentowności są bardzo złe, tj. ujemne, na dodatek mają tendencję spadkową. Wskaźnik rentowności majątku (ROA) kształtuje się na poziomie (-14,2%). O wskaźnikach płynności już mówiłem. Spływ należności wydłuża się, a spłata zobowiązań także bardzo rośnie i wynosi już 452 dni.

Chciałbym jeszcze podkreślić, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy i lat zwracaliśmy uwagę jako klub radnych, m.in. Panu Prezydentowi i p.o. Dyrektorowi ZCO SS im. Starkiewicza (wcześniej Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza) oraz wszystkim Szanownym Radnym na brak właściwego nadzoru, funkcjonowania, a nawet finansowania tegoż SP ZOZ-u.

Reasumując radni Klubu Radnych PIS przy olbrzymiej ilości zastrzeżeń co do sposobu kierowania szpitalem ZCO SS przez p.o. Dyrektora i nadzorem nad tym Pana Prezydenta Z. Podrazy będą głosować dla dobra Mieszkańców Dąbrowy Górniczej za przyjęciem sprawozdania finansowego za 2016 rok ZCO SS im. S. Starkiewicza, przedstawionego dzisiaj Radzie Miejskiej.

Jednakże powinien Pan Prezydent odpowiedzieć Mieszkańcom, kto jest winien tej sytuacji i jak zamierza Pan znaleźć pieniądze w budżecie na pokrycie tej inwestycji. Przecież przeciwko ZCO SS toczą się 4 odrębne postępowania sądowe z powództwa Clima Sp. z o.o., dotyczące realizacji robót budowlanych wraz z dostawą sprzętu medycznego i instalacją w ramach inwestycji: „Utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii” na łączną kwotę 137.351.000,00 zł. Należy uzmysłowić sobie wielkość tej kwoty.

Na majątku jednostki zabezpieczonych jest weksli in blanco na kwotę sumaryczną 18.000.000,00 zł.

Zastaw skarbowy na środkach trwałych w wysokości 1.904.150,30 zł.

Uważamy, że działalność szpitala jest niezbędna dla utrzymania opieki zdrowotnej w mieście!

Nie wolno dopuścić do upadku szpitala, majątku należącego do miasta, stwarzania zagrożenia dla zdrowia mieszkańców i ograniczenia możliwości leczenia.

20170628_1648181. Grzegorz Jaszczura

2. Zbigniew Piątek

3. Jerzy Reszke

4. Mateusz Stępień

5. Piotr Ślusarczyk

Zobacz także:

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=42406#more-42406,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=41955#more-41955,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=39013#more-39013,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=38206#more-38206,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=37781#more-37781,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=37055#more-37055,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=35479#more-35479,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=34256#more-34256

i inne wpisy na moim blogu.

Podraza-wyst.pok.-1Podraza-wyst.pok.-3szpita-wyst.pokontr.-1szpita-wyst.pokontr.-2

Komentarze

8 komentarzy do “ZCO SS – sesja 28.06.2017 r. (odsłona 92)”

 1. Jola, 29 Cze 2017 o 9:16

  Masakra, tyle interwencji i wszystko w dupie, totalna bezczelność władz Dąbrowy Górniczej. Da się ścieme walić – da się, aż się rypło, tylko co z mieszkańcami

 2. Grzegorz, 29 Cze 2017 o 12:00
 3. Kora, 30 Cze 2017 o 8:32

  Buta i arogancja władz jest porażająca. To nie tylko wina prezydenta, tylko radnych z SLD, Towarzystwa Przyjaciół DG i PO – wszyscy w jednym szeregu murem za dyrektorem i prezydentem. To jest jeden „dobrze” działający układ wzajemnych zależności – mieszkańcy się nie liczą!

 4. Dąbrowiak., 1 Lip 2017 o 12:04

  NIK zarzuciła też prezydentowi „nierzetelne informowanie radnych”. 5 grudnia 2013 r. na posiedzeniu komisji zdrowia prezydent mówił, że inwestycję ZCO realizuje dyrekcja szpitala i „generalnie inwestycja finansowana jest ze środków prywatnych”. To była nieprawda. Za inwestycję miał w ratach, w ciągu 15 lat, zapłacić szpital. „Zastosowany przeze mnie zwrot, że »inwestycja jest finansowana ze środków prywatnych«, został użyty w znaczeniu potocznym” – wytłumaczył się Podraza.
  Kilka miesięcy później napisaliśmy o całej aferze, także o tym, że firmy wchodziły na budowę, nim rozstrzygano przetargi. Radni znów pytali prezydenta. „Potwierdzę słowa pana dyrektora, który mówił tutaj jasno i wyraźnie: żadna praca przed rozstrzygnięciem przetargu się nie rozpoczęła” – zapewniał na sesji. Każdy mógł sprawdzić, że to kłamstwo, bo zdjęcia z budowy opatrzone datami wisiały od miesięcy na stronie internetowej szpitala.
  Jest zasadne pytanie czemu Prokuratura Okręgowa umorzyła postępowanie które prowadziła w roku 2015 dotyczące ZCO .Prokuratura tutaj działała na polityczne zlecenie koalicji PO -PSL i tuszowała tą aferę .Trzeba zgłosić wniosek o nadzór sledztwa Prokuraturę Krajową w Warszawie ponieważ znów ta Katowicka może coś spaprać.

 5. stanwoj7, 2 Lip 2017 o 9:04

  W tej chwili optymalnym wyborem na prezydenta to pan Jaszczura innych nie widac.

 6. stas, 2 Lip 2017 o 12:46

  Dobrze że jesteś Grzegorz, bo wiele rzeczy byłoby zamiecionych pod dywan

 7. Grzegorz, 5 Lip 2017 o 15:44
 8. Dąbrowiak., 8 Lip 2017 o 11:37

  Artykuł Tygodnika NIE Nmer20/2015 Lewa Ręka Ewy Kopacz.
  Ze względu na przewały do szpitala weszło CBA, a do prokuratury trafiło doniesienie o popełnieniu przestępstw przy budowie ZCO. Zostało ono wysłane przez związki zawodowe działające w szpitalu. W doniesieniu wskazywano m.in.na niezwykły zapis w umowie z wykonawcą prac budowlanych. Wynikało z niego, że należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płacone w miesięcznych ratach. Jeśli nastąpi kilkumiesięczne opóźnienie w spłacaniu rat, wówczas cała należność staje się „wymagalna”. Szpital ma kłopoty finansowe,takie opóźnienia są więc realne. Tymczasem miesięczna rata wynosi około miliona złotych, co stanowi ponoć jedną trzecią dochodów szpitala z realizacji kontraktów z NFZ na leczenie. Prywatna firma łatwo może przejąć całe ZCO za długi.
  Śledztwo w sprawie gigantycznych przekrętów, do których miało dojść w dąbrowskim szpitalu, prowadziły Prokuratura Rejonowa w Jaworznie, a następnie Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Dziwnym trafem po wyborze Małeckiej-Libery na pełnomocnika rządu ds. zdrowia publicznego śledztwo zostało umorzone.
  W decyzji o umorzeniu prokuratura twierdzi, że zwiększenie kosztów budowy ZCO było zasadne, czyli nie doszło do naruszenia zasad gospodarności. A co z innymi kwestiami?

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie