Gmina contra Mitex

Kategorie: Aktualności   | 29 czerwca, 2009

W dniu 15 czerwca 2009 r. złożyłem interpelację międzysesyjną do Pana Prezydenta Miasta w następującej sprawie: „W związku z zapadłym prawomocnym wyrokiem w sprawie I ACa1023/08 w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach w ubiegłym miesiącu oraz wobec sporządzenia uzasadnienia do tego wyroku proszę o udostępnienie mi kopii wyroku i uzasadnienia, celem zapoznania się. Chodzi o sprawę wytoczoną przez firmę Mitex S.A. (obecnie Eiffage Budownictwo Mitex S.A.), m.in. o odszkodowanie z tytułu zerwania umowy dotyczącej zarządzania budynkiem Centrum Administracji, naszej Gminie.”

I już po dwóch dniach! Pan Prezydent H. Zaguła (wz. Prezydenta Miasta), raczył mi odpowiedzieć (normalnie czekam na odpowiedź 21 dni, bo taki jest max. czas na odpowiedź!). Szybko, bo odpowiedź jest wyjątkowo krótka: „[…] informuję, że w chwili obecnej nie znajduje się on (wyrok-przypis mój) w naszym posiadaniu. Pełnomocnik procesowy Gminy nie dostarczył kopii przedmiotowego wyroku i nie poinformował, że taki wyrok z uzasadnieniem posiada.”

Zadziwiające!, ktoś skarży naszą Gminę i grozi jej zusammen odszkodowaniem (karą) circa 95 mln zł, a My (Gmina) nie interesujemy się wyrokiem i jego uzasadnieniem. Kto by sobie na to pozwolił??? Szczęśliwie, z innych źródeł zdobyłem ten odpis, fragmenty zamieszczam poniżej. Uzasadnienia jest 17 stron, więc będą to tylko fragmenty. Ale takich rzeczy jak mówiłem ostatnio w wywiadzie dla telewizji Silesia w prasie (mediach) lokalnej Państwo nie znajdą. Natomiast szeroko pisze się o igrzyskach przygotowanych dla ludu, czyli mieszkańców naszego miasta. Najlepsze z nich to bieg Vipów i rewitalizacja – słowo „zaklęcie” dla urzędników (Prezydenta) w Dąbrowie Górniczej. Tak jakby nie można przeprowadzić zwykłego remontu, czy czegoś wybudować, lecz trzeba rewitalizować. Lewicowi urzędnicy muszą niestety zastosować czary, przykładowo rewitalizację. Wygląda mi to na taki ciemnogród lewicowy.

A oto część uzasadnienia sądu: „Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Bogumiła Ustjanicz (spr.), […] po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2009 r. w Katowicach na rozprawie: sprawy z powództwa Centrum Administracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej, przeciwko Gminie Dąbrowie Górniczej o zapłatę i z powództwa wzajemnego Gminy Dąbrowy Górniczej, przeciwko Centrum Administracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej, o ustalenie i zapłatę, na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 5 maja 2006 r., sygn. Akt I C 592/04
1)uchyla zaskarżony wyrok w części uwzględniającej powództwo Centrum Administracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej (pkt 1,4,5) i przekazuje w tym zakresie sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach, pozostawiając mu rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego;
2)
oddala apelację Centrum Administracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej;

[…] W dniu 17 maja 2001 r. zawarta została przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów Spółkę z o.o. w Dąbrowie Górniczej (powołaną przez Gminę Dąbrowę Górniczą) i „Centrum Administracji” Spółkę z o.o. w Dąbrowie Górniczej umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej – Łańcuckiego, przeznaczonej pod budowę Centrum Administracyjnego, obejmującej wymienione w niej działki. Pismem z dnia 2 marca 2004 r. Spółka MZUiM wypowiedziała tę umowę bez zachowania terminu z powodu zalegania z zapłatą czynszu.

W dniu 7 czerwca Spółka „Centrum Administracji” zawarła z Gminą Dąbrową Górniczą umowę eksploatacyjną. Spółka powołała się w treści umowy na uprawnienie do wynajmu wynikające z dzierżawienia nieruchomości. Przedmiotem najmu były powierzchnie zaznaczone na załączonych szkicach sytuacyjnych. Przewidziana została również możliwość naliczenia kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy przez najemcę lub wynajmującego z winy najemcy. W aneksie z dnia 26 października 2001 r. do umowy eksploatacyjnej Spółka i Gmina postanowiły, zmieniając zapis § 12 ust. 2, dotyczący możliwości naliczenia kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron. Osoby reprezentujące strony – Marek Fusiński  – prezes zarządu Spółki oraz Marek Lipczyk i Krzysztof Bobrowski – prezydent i wiceprezydent Gminy zeznali, że intencją stron umowy, wyrażoną w powyższym postanowieniu było zabezpieczenie interesów Spółki na wypadek rozwiązania umowy przez Gminę. Przedstawiciele Gminy uważali, że dawało ono Spółce, która sfinansowała budowę, możliwość odzyskania poniesionych na ten cel wydatków, a nie tak kary umownej, jak i zwrotu wydatków. Zgodni byli co do rozmiaru powierzchni obiektu objętej umową. Pismem z dnia 22 stycznia 2003 r. Spółka zgłosiła Gminie gotowość wydania przedmiotu najmu.

[…] Oddalając apelację Spółki Centrum Administracji od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 21 czerwca 2005 r. Sąd Apelacyjny w motywach wyroku z dnia 27 maja 2008 r. sygn. Akt I ACa 206/08 podzielił jego stanowisko, że umowa – kontrakt do przetargu dwustopniowego na wykonanie projektu, budowę i eksploatację „Centrum Administracji” w Dąbrowie Górniczej zawarta w dniu 24 listopada 2000 r. pomiędzy Gminą Dąbrową Górniczą a Mitex Spółką Akcyjną w Kielcach wraz z załącznikiem do niej jest nieważna. Sąd ten uznał, że strony umowy z dnia 24 listopada 2000 r. z góry zakładały powołanie określonej w zarysach spółki, celem eksploatacji Centrum, co zgodnie z art. 12a ustawy o zamówieniach skutkuje nieważnością, ponieważ powoduje zmianę podmiotu, który wygrał przetarg. Założeniem i celem kontraktu była kompleksowa realizacja dotycząca projektowania, wykonania obiektu i jego eksploatacji. Wobec nieuregulowania w kontrakcie wynagrodzenia pieniężnego za wybudowanie obiektu (§8 ust. 4), jego formą była 15 letnia eksploatacja, która nie miała charakteru niezależnej, odrębnej umowy. Uznanie, że część umowy dotycząca zapłaty za wykonanie zobowiązania objęta jest nieważnością, powoduje nieważność całej czynności prawnej, ponieważ cena stanowi przedmiotowo istotny element umowy.

[…] Nieważność kontraktu skutkuje utratą uprawnienia powódki do korzystania z obiektu Centrum Administracji, przekazywania go do korzystania innym podmiotom, świadczenia na ich rzecz opisanych usług oraz pobierania określonych opłat, ponieważ nie ma podstawy, z którą związane było kształtowanie treści tej umowy. Nie może zmienić tego stanowiska odwoływanie się przez strony w umowie eksploatacyjnej do uprawnienia powódki do dysponowania obiektem w oparciu o umowę dzierżawy z dnia 17 maja 2001 r., ponieważ zawarcie obu tych umów było możliwe po uzyskaniu przez powódkę uprawnienia przewidzianego kontraktem, również do dysponowania terenem (§ 28 ust. 4), zaś umowa dzierżawy była także elementem kontraktu. Podkreślenia wymaga, że o nieważności kontraktu zadecydowało stwierdzenie nieważności jego postanowień dotyczących części związanej z eksploatacją przez przekazanie zamówienia w tym zakresie innemu podmiotowi, niż oferent, który wygrał przetarg.

[…] Nieważność umowy eksploatacyjnej spowodowana została tymi samymi przyczynami, co kontraktu, skoro doszło do wykonania go przez inny podmiot niż wykonawca, a zatem z naruszeniem art. 12 a ustawy o zamówieniach publicznych.

[…] Nie zasługuje na podzielenie twierdzenie powódki, że posiada uprawnienie do domagania się wynagrodzenia (błędnie nazwanego odszkodowaniem) za korzystanie przez pozwaną z obiektu.

[…] Nie zasługiwała na podzielenie apelacja powódki. Zarzuty naruszenia prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie art. 483 i art. 58 k.c. oraz błędnej wykładni § 12 ust. 2 umowy nie mogły odnieść zamierzonego rezultatu, skoro nieważnością dotknięta jest w całości umowa eksploatacyjna z innych przyczyn, niż podnoszone w odniesieniu do zapisu odnoszącego się do kary umownej. Dotyczy to również powołanego naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., co miało pozostawać w sprzeczności z dyrektywą wykładni zawartych w umowie oświadczeń woli stron.

Motywy zaskarżonego wyroku odnoszą się do wszystkich przeprowadzonych dowodów, które były podstawą ustaleń, dlatego brak bliższego wskazania jakie wnioski skarżącej nie zostały uwzględnione oraz jakie jej twierdzenia były poza stanowiskiem Sądu Okręgowego przemawia za bezzasadnością zarzutu naruszenia art. 328 § 2 k.p.c.

Nie ma również w apelacji wskazania jakie wnioski dowodowe Sąd pierwszej instancji pominął. Nie mogło dojść do naruszenia art. 227 k.p.c., skoro określa on jedynie fakty, które mogą być przedmiotem dowodu. Uregulowanie to nie stanowi ani obowiązków ani uprawnień jurysdykcyjnych, nie może być zatem przedmiotem naruszenia przez sąd. Wobec powyższego apelacja powódki pozbawiona uzasadnionych podstaw została oddalona w oparciu o art. 385 k.p.c.

cbdo.

Komentarze

7 komentarzy do “Gmina contra Mitex”

 1. AKI, 1 lip 2009 o 12:26

  Nie wiem, czemu tak się dzieje, ale amerykanie swoich czerwonych braci trzymają w rezerwatach.
  W Dąbrowie Górniczej, jak i w całym czerwonym Zagłębiu jest inaczej. Wszyscy bracia o czerwonym i czerwono podobnym zabarwieniu kurczowo trzymają się starego, też czerwonego koryta przy radzie i władzy miasta.
  Czy długo tak jeszcze będzie??

 2. m., 24 sty 2011 o 10:56

  Ciemnogród lewicowy to bardzo dobre określenie tego co mamy w Dąbrowie Górniczej!

 3. Michał, 5 cze 2011 o 19:15

  Minął rok i nic. Zapadła cisza!

 4. Grzegorz Jaszczura, 1 lip 2012 o 17:46

  do Michała: minęły kolejne dwa lata i nic. Dlatego zabieram głos ponownie.

 5. gość, 23 paź 2012 o 8:42

  To układ i piszę to poważnie, a nie żartem!!!

 6. a propos, 22 kwi 2016 o 13:39

  Minęły kolejne lata i Gmina przegrywa 16,5 mln złotych z C.A. sp. z o.o. Ale jaja!!!

 7. Ewa, 29 kwi 2016 o 8:08

  tak „przejrzyste, klarowne i czytelne” jest działanie władzy, proszę przeprowadzić sondę uliczną – 99,9% się zgubi w zawiłościach procesu powstawania, kosztów, kto komu i za co, ile to nas kosztuje i kosztować będzie, 17 euro za metr kwadratowy, metrów 17 tysięcy hurtem, wynajmujący jest i budżet ma! aby żyło się lepiej – komu ?

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie