oddział-ostrawaJest odpowiedź na interpelację dotyczącą działalności (tzw. komercyjnej) spółki miejskiej PM MZUM.PL S.A., w kontekście ust. o samorządzie gminnym i ust. o gospodarce komunalnej. Treść interpelacji radnych Klubu Radnych PIS tutaj. Długo czekaliśmy na odpowiedź, ale jest. Aczkolwiek mamy chyba jakichś sprzymierzeńców, żeby nie napisać sympatyków 🙂 w Urzędzie, albowiem w tzw. międzyczasie ktoś wrzucił mi do skrzynki radnego prawdopodobnie int.2016.1214-odpksero odpowiedzi PM MZUM.PL do Urzędu Miejskiego, właśnie na zapytanie dot. naszej interpelacji (chyba od Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) do PM MZUM), jak rozumiem, będącej podpowiedzią dla Pana Prezydenta. Mogę napisać, że to chyba wewnętrzne pismo zostało podpisane przez Zarząd Spółki zgodnie ze sposobem reprezentacji Spółki (KRS 0000446087 ), czyli przez członka Zarządu Pana T. Sołtysika i jednego z Prokurentów, konkretnie Panią M. Zwolińską. Co świadczy wg mnie o poważnym potraktowaniu naszej interpelacji. 🙂 . Zresztą po wcześniejszych wpadkach, choćby z błędnym podawaniem wartości czynszu, jaki wystawia przecież w postaci faktury co miesiąc PM MZUM.PL S.A. Gminie Dąbrowa Górnicza, to się nie dziwię. O tamtej pomyłce pisarskiej możesz Drogi Czytelniku przeczytać tutaj i tutaj.

Co do odpowiedzi Pana Prezydenta to mamy coś takiego:

int.2016.1214-odp-1Dot.: Interpelacji zarejestrowanej pod numerem BRM.0003.1543.2016

W odpowiedzi na interpelację Panów Radnych dotyczącą działalności Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Spółka Akcyjna wyjaśniam co następuje:

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna jest spółką prawa handlowego utworzoną przez Miasto Dąbrowa Górnicza. Jak każda spółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego PM MZUM.PL S.A. działa nie tylko w oparciu o regulacje ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. póz. 1578 ze zm.), ale także z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. póz. 573 ze zm.). (hmm, pytaliśmy jeszcze o ustawę o samorządzie gminnym – przyp. mój). Przedmiot działalności Spółki określa szczegółowo jej statut, który wraz z inną dokumentacją formalną Spółki jako przedsiębiorcy podlegał procedurze rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez sąd rejestrowy.

Na gruncie tej ostatniej z wymienionych wyżej ustaw nie zostało zdefiniowane pojęcie „działalności komercyjnej”, ale jak domniemywam chodzi Państwu o działalność nastawioną na zysk. Taką działalność Spółka ta oczywiście prowadzi (czyli działalność nastawiona na zysk (nazwana przez nas działalnością komercyjną) jest prowadzona, mamy to uzgodnione 🙂 – przyp. mój), ale – sądząc po licznych wypowiedziach publicznych Pana Radnego Jaszczury dotyczących wielkości dywidendy – jest to nie tylko akceptowane, ale i oczekiwane

(Spora nadinterpretacja moich wypowiedzi publicznych 🙂 dokonana przez Pana Prezydenta, ale w kontekście rozumienia celów działania Gminy i różnic w tym rozumieniu między Panem Prezydentem a mną i tak się nie zrozumiemy 🙂 . Jak jest działalność i zysk, to dlaczegoż nie wpływa dywidenda do budżetu Dąbrowy Górniczej??? – tylko dochodzi do zwiększania kapitału zapasowego, mam tego nie mówić??? wg Pana Prezydenta!!!

Z mojego wpisu m.in. dot. przebiegu Komisji Budżetowej z dn. 18.10.2016 r.:

„(tu należy wspomnieć, że z planowanych 2.000.000,00 zł dywidendy z Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej wpłynęło 0,00 zł (słownie: zerozłotych). Niestety! Mimo, że zysk Spółki za 2015 r. wyniósł 4.213.694,02 zł! Gros jednak poszło jednak na podwyższenie kapitału zapasowego.”.

Zresztą, aż dziwię się, że jakieś wypowiedzi dotarły do Pana Prezydenta, bo tak z jego reakcji, np. na sesjach, to mam inne wrażenie. Pan Prezydent prawdopodobnie chciałby, abym jego działania tylko chwalił, jak radni z koalicji „propodrazowskiej”: PO, SLD (dawniej, obecnie Wspólnie, jak się sondaże podniosą to pewnie znowu SLD), TPDG i będąca w rozkroku DWS – przyp. mój).

Odnosząc się jednak szerzej do działalności tej konkretnej Spółki, a także innych spółek z udziałem Miasta Dąbrowa Górnicza, chciałbym zwrócić uwagę Panów Radnych, że wszelkie decyzje organów Miasta (uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza) dotyczące spółek podlegają nadzorowi z punktu widzenia ich legalności, o czym przesądza już art. 171 ust. l Konstytucji RP. Nadzór prawny, realizowany przez wojewodę a w zakresie spraw finansowych przez regionalną izbę obrachunkową, który obejmuje w szczególności kontrolę legalności uchwał i zarządzeń podejmowanych przez organy gminy ma wprawdzie charakter następczy, ale sprawowany jest z urzędu, co pozwala z kolei na wyciągnięcie wniosków co do ocen prawnych dokonywanych przez organy nadzorcze względem także moich działań jako Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza. Dotychczas żadne akty podejmowane zarówno przez Wysoką Radę jak i przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza (także przez piastujących tę funkcję przede mną), które rzutują na działalność spółek z udziałem Miasta Dąbrowa Górnicza, a więc także na działalność PM MZUM.PL S.A. nie były kwestionowane przez organy nadzorcze, co utwierdza mnie w przekonaniu o działaniu w pełni legalnym.

Także decyzje właścicielskie podejmowane przez Prezydenta Miasta w stosunku do PM MZUM.PL S.A. w ramach uprawnień przysługujących Miastu na gruncie Kodeksu spółek handlowych, które rodzą konieczność rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podlegają kontroli formalno­prawnej ze strony sądu rejestrowego, przy czym w tym wypadku także nie mam żadnych sygnałów o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Wreszcie na koniec chciałbym Panom Radnym przytoczyć kilka stwierdzeń odnoszących się do działalności spółek z udziałem Miasta Dąbrowa Górnicza oraz sposobu sprawowania nadzoru właścicielskiego przez Prezydenta Miasta zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 grudnia 2015 r. Najwyższej Izby Kontroli – Delegatura w Katowicach.

int.2016.1214-odp-2Zdaniem NIK, która przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej: „Prawidłowo, w odniesieniu do przedmiotu niniejszej kontroli NIK, realizowana była także kontrola zarządcza zarówno w zakresie działania Urzędu jak też nadzoru nad spółkami komunalnymi. Zasady oraz sposób i tryb tej kontroli zostały przez Prezydenta Miasta uregulowane stosownymi zarządzeniami.” W dalszej części rzeczonego wystąpienia czytamy także: „Również z punktu widzenia kryterium legalności pozytywnie należy ocenić zaangażowanie w spółki komunalne.”; „W ocenie NIK, jst należycie wywiązywała się z obowiązku zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, dotyczącej podmiotów nadzorowanych i zależnych, co było zgodne z art. 69 ufp.”; „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem mienia komunalnego Miasta oraz zadania związane z realizacją tego nadzoru zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta. Określił w nim m.in. zasady monitorowania spółek w oparciu o kwartalne ankiety zawierające takie informacje jak: dane o wysokości kapitałów na początek i koniec okresu sprawozdawczego, wskaźniki ekonomiczne (wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności, wskaźniki obrotu: zapasami, należnościami i zobowiązaniami oraz ogólny poziom zadłużenia), informacje o terminowości regulowania zobowiązań, informacje o toczących się w spółce postępowaniach (układowych i bankowego postępowania ugodowego), w przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej podanie przyczyny oraz krótkiego opisu działań mających na celu poprawę kondycji spółki, wskazanie zagrożeń w działalności spółki, informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach oraz informacja o działalności rady nadzorczej.”; „W latach 2013 -2015 wszystkie spółki, w których Miasto posiadało udziały, złożyły do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej roczne sprawozdania finansowe wraz z opiniami z badania przez biegłych rewidentów. […]”

Uzupełniając powyższe chciałbym zauważyć tutaj także, że wspomniane przez NIK w wystąpieniu pokontrolnym sprawozdania zostały złożone do akt rejestrowych poszczególnych Spółek, przy czym ze strony sądu rejestrowego również nie było żadnych zastrzeżeń. (akurat sąd rejestrowy nie musi chyba tego wszystkiego co powyżej oceniać, szczególnie w kontekście tych innych ustaw, o które zapytywaliśmy, ale być może się mylę – przyp. mój).

int.2016.1214-odp-3Ufam, że przytoczone wyżej stwierdzenia odnoszące się do spółek z udziałem Miasta Dąbrowa Górnicza oraz sprawowanego nad nimi nadzoru właścicielskiego (i to w znacznie szerszym kontekście niż kwestia zawarta w interpelacji Panów Radnych) a towarzyszące pozytywnej ocenie działalności Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, skontrolowanej przez naczelny organ kontroli państwowej jakim jest NIK, a więc organ zewnętrzny wobec Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza i służb podległych, są najlepszym potwierdzeniem prawidłowości działań, które stanowiły podstawę Państwa wystąpienia.

(tak nie do końca, albowiem Pan Prezydent powołuje się na kontrolę NIK, która obejmowała konkretnie okres między 2013 r., a I półroczem 2015 r. i dotyczyła wpływu operacji finansowych stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową. W tej sytuacji tak w uzupełnieniu podam, że przykładowo przekształcenie tej miejskiej spółki z o.o. w spółkę akcyjną miało miejsce w dniu 21.11.2012 r. (co akurat jest jak najbardziej możliwe zgodnie z kodeksem spółek handlowych), a takie przykładowo otwarcie się na rynki zagraniczne, w postaci otwarcia oddziału tejże dąbrowskiej spółki miejskiej w Republice Czeskiej (konkretnie w Morawskiej Ostrawie) chyba miało miejsce w II półroczu 2015 r. (co podaję tak ciekawostkowo) – przyp. mój).

 Prezydent Miasta Zbigniew Podraza

Ps Pozostaje mi poinformować o niektórych wcześniejszych wpisach powiązanych tematycznie z dzisiejszym na blogu i zachęcić Szanownych Czytelników do ich czytania, przy okazji ponownie poinformować, że komentarze pod wpisami nie są koniecznie moimi poglądami, co wydawałoby się oczywiste:

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=40644#more-40644,

Pan Prezydent a MZUM,

PM MZUM.PL S.A. i Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.,

PM MZUM.PL S.A. do likwidacji,

MZUM pracuje?,

Czynsz za Pentagon….

Komentarze

4 komentarze do “Prezydent a PM MZUM.PL S.A. – kolejny odcinek”

 1. Kazimierz Jasionek, 18 sty 2017 o 14:11

  Długo Sołtysik z prezydentem kombinowali jaką dać odpowiedź na interpelację radnych PiS dotyczącą działalności komercyjnej spółki miejskiej PM MZUM.PL S.A. W końcu z tego co czytamy odpowiedź taka padła, nie do końca wyjaśniająca na pytania zadane w ten interpelacji !!!Przez te wszystkie lata rządów prezydenta i jego d…lizów w DG zdążyłem się już przyzwyczaić do tego odwracania kota ogonem i przekonania, że w tym mieście nic już nie jest w stanie mnie zadziwić !!! W żadne kontrole które miały miejsce w tym ciemnogrodzie nigdy nie wierzyłem i nie wierzę !!! Kolesiostwo pomiędzy nimi jest ogólnie wszystkim znane i jak to się zawsze w takich przypadkach mówi „łapa łapę myje” […]

 2. Mieszkaniec Dąbrowiak., 21 sty 2017 o 16:49

  Ja mam zapytanie czy MZUM remontuje drogi na terenie miasta Dąbrowa -bieżąca działalność, łatanie dziur. Bo wiem że miasto rozpisuje przetarg i wygrywają firmy drogowe np Boszko – Kozubski, ETA. A czemu MZUM nie wygra przetargu i nie robi tych zadań remonty dróg w ramach bieżącej działalności na które ma środki z Urzędu miasta. W Sosnowcu jest np tak że remontami dróg zajmuje się miejska spółka MZUK i ona robi remonty dróg w mieście. U nas mamy MZUiM i remonty robią prywatne firmy?. Czy nie mają sprzętu? Panie Grzegorzu ma pan wiedzę w tym temacie, jak wygląda sytuacja co robi MZUIM u nas w mieście czy robi prace jakieś dla miasta. Czy jest ta jednostka użytecznie potrzeba co jej pracownicy robią na rzecz Dąbrowskich dróg i infrastruktury?.

 3. Grzegorz, 21 sty 2017 o 18:40

  No właśnie!, to są pytania stricte do pana Prezydenta czy Zarządu PM MZUM.PL S.A. Do końca takiej wiedzy konkretnej nie mam. Wiem o dochodach PM MZUM.PL S.A., z czynszu płaconego przez Miasto z budżetu wszystkich mieszkańców za budynek Centrum Administracji, ale to przecież nie jest to o czym Pan pisze, czyli „bieżąca działalność, łatanie dziur”.

 4. Kazimierz Jasionek, 22 sty 2017 o 10:27

  Do Mieszkaniec Dąbrowiak., Bardzo słuszna uwaga odnośnie remontowania i łatania dziur w mieście !!!!Co robi ten cały PM MZUM.PL S.A.w tym naszym ciemnogrodzie ??? Ilu tam jest zatrudnionych pracowników i za co pobierają comiesięczne pensje ???? Może mają tylko pilnować d…ko […] ??? Co to są za układy, żeby tylko prywatne firmy zajmowały się drogami w mieście, a odpowiedzialny za te wszystkie dziury MZUM nawet nie udawał że cokolwiek robi oprócz wyciągania haraczu za ten Pentagon ???? A może ta prywatna firma w podzięce za dopuszczenie jej do tych wszystkich robót, też musi płacić jakiś haracz […] ?????? Wcale by mnie to nie zdziwiło ?????

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie