umowy najmu PM MZUM.PL S.A.

Kategorie: Aktualności   | 21 stycznia, 2022

Po 32. dniach od mojego wniosku skierowanego do Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. o udostępnienie umów najmu działki przy al. Zagłębia Dąbrowskiego pod tymczasowe składowisko odpadów otrzymałem odpowiedź. Zadziwiające, że stało się to kilka dni po złożeniu interpelacji do Pana Prezydenta M. Bazylaka w tej samej sprawie. Panie Prezydencie, jako nadzór nad tą gminną spółką działa Pan fatalnie, bowiem dlaczego nie przestrzega się prawa przy udzielaniu odpowiedzi, jeżeli chodzi choćby o przestrzeganie terminu?!

Odpowiedź wygląda tak:

Szanowny Panie Radny

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.12.2021 r. Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. przedstawia co następuje:

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym „W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej”. Powyższe uprawnienia muszą jednak być wykonywane przy uwzględnieniu innych powszechnie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa. Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zawarte w umowie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, gdyż posiadają one wartość gospodarczą, nie zostały ujawniona do wiadomości publicznej i podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Interpretacja wskazanych powyżej przepisów dają podstawę do stwierdzenia, że radny ma prawo do zapoznania się z umowami zawieranymi przez spółkę gminną. Natomiast nie ma podstaw do sporządzenia kopii umowy zawartej przez Naszą spółkę, gdyż byłoby to równoznaczne z faktycznym naruszeniem zasady poufności i zezwolenia na sprzeczne z w/w przepisem posługiwaniem się dokumentem bądź kopią dokumentu w przestrzeni publicznej.

Z uwagi na powyższe informujemy, że p. radny będzie mógł zapoznać się z umową w siedzibie Naszej spółki, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Biurem Obsługi Zarządu (myślałem, że po prostu zapoznam się z umowami – przyp. mój). W celu ustalenia terminu wglądu w umowę prosimy o kontakt z p. dyrektorem Jerzym Bazylakiem, tel. ….

(pisownia oryginalna, pogrubienia moje – przyp. mój).

do wiadomości: Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Prezes Zarządu Tomasz Sołtysik

Czyli w celu zapoznania się z umową najmu działki prywatnemu konsorcjum przedsiębiorstw wykonujących umowę-kontrakt za pieniądze Gminy oraz państwowej spółki PKP PLK S.A. przez spółkę gminną, będącą w stu procentach własnością Gminy Dąbrowa Górnicza muszę się pofatygować do tejże spółki. Nie ma sprawy, tylko dlaczego ta odpowiedź zajęła Prezesowi PM MZUM.PL S.A. Panu T. Sołtysikowi aż 32 dni??? Dla mnie jest to niepojęte! Przecież radnemu powinno się pomagać, bo wykonuje swoje obowiązki związane m.in. z wydatkowaniem pieniędzy publicznych, także Mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Tak swoją drogą, Pan Prezydent M. Bazylak, w jednej z odpowiedzi na moją interpelację wspominał, że umowy najmu tej działki zawierane są cyklicznie na okres 6 miesięcy, a w odpowiedzi negatywnej na mój wniosek Pan Prezes T. Sołtysik, pisze tylko o jednej umowie. Ciekawe skąd ta rozbieżność informacji? Składowisko działa już wg mnie dłużej niż 6 miesięcy! Wciąż czekam na odpowiedź Pana Prezydenta M. Bazylaka na moją interpelację, aby „załatwił” tę umowę (umowy), której także jako jednoosobowy właściciel spółki nie posiada. Mógłby się nią (nimi) jednak zainteresować, skoro to taka tajemnica.

Zobacz historię moich interpelacji z tym związanych:

nowe składowisko odpadów,

składowisko odpadów – wiedza prezydenta,

składowisko odpadów na al. Zagłębia Dąbrowskiego,

składowisko odpadów – al. Zagłębia Dąbrowskiego.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie