Nielegalny? p.o. dyrektor ZCO SS

Kategorie: Aktualności   | 24 lutego, 2018

3 głowyDzisiaj przedruk dużych fragmentów artykułu z tak ostatnio promowanej na sesji Rady Miejskiej w dniu 14.02.2018 r., przez komunistkę-radną K. Chrobot (skrajna lewica) Rolowanej Dąbrowy, artykułu poświęconego naszemu (jeszcze) szpitalowi miejskiemu, czyli Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza. W nawiązaniu do tematu złożona została ostatnio interpelacja radnych Klubu Radnych PIS dot. pełnienia obowiązków przez zatrudnione w szpitalu osoby. Zobacz.

„(…) pełnienie obowiązków Dyrektora SPZOZ (…) mimo występującej praktyki w administracji państwowej „powierzania pełnienia obowiązków„, instytucja ta nie znajduje oparcia ani na gruncie ustawy o działalności leczniczej, ani ustawy o samorządzie gminnym – nie przewiduje jej zwłaszcza wskazany jako podstawa prawna podjętego zarządzenia przepis art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust. 5 u.s.g. oraz 46 ust. 3 u.d.l. (…) Wskazany zaś przepis ustawy o działalności leczniczej dotyczy nawiązywania stosunku zatrudnienia wyłącznie z kierownikiem w podanych formach i trybie, tzn. na zasadzie powołania lub umowy o pracę albo zawarcia umowy cywilnoprawnej, a nie w drodze czynności powierzenia obowiązków.

20171012_115532Należy podkreślić, że odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik (dyrektor) tego podmiotu (art. 46 ust. 1 u.d.l.), w związku z czym określenie „powierzenie pełnienia obowiązków” kierownika (dyrektora) oznaczałoby w istocie delegowanie wszystkich jego funkcji, kompetencji, uprawnień i powinności, które są przynależne stanowisku kierownika (dyrektora). Brak zastrzeżenia przez ustawodawcę możliwości zastosowania w ustawie o działalności leczniczej wskazanej instytucji, należy interpretować kategorycznie.” – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 23.06.2016 r. (II OSK 1272/16)

[…] Wszelkie orzeczenia sądów administracyjnych mówią jednoznacznie, że pełnić obowiązki kierownika spzoz można maksymalnie przez 3 miesiące – a p. Grzywnowicz pełni je przez 10 lat i 10 miesięcy!!! Najpierw od kwietnia 2007 roku do listopada 2007 roku – na czas sprawowania mandatu Posła na Sejm RP przez p. Beatę Małecką-Libera, a następnie od listopada 2007 r. do nadal – na czas pełnienia przez p. Z. Podrazę funkcji Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

20160202_154654Pełnienie obowiązków przez Zbigniewa Grzywnowicza miało na celu prawdopodobnie zabezpieczenie stanowiska pracy dla Zbigniewa Podrazy, jako dyrektora Szpitala w Dąbrowie Górniczej przez 11 lat – co można zakwalifikować jako działanie dla korzyści osobistej na szkodę interesu Gminy Dąbrowa Górnicza oraz nie przeprowadzenie wymaganego prawem konkursu na to stanowisko przez cały ten okres.

Pełnienie obowiązków (jak wynika z wyroków sądowych m.in. IV SA/Wr 291/05 – Wyrok WSA we Wrocławiu, IV SA/Gl 563/15 – Wyrok WSA w Gliwicach, II OSK 1272/16 – Wyrok NSA, IV SA/Po 716/16 – Wyrok WSA w Poznaniu, II SA/Ke 1160/15 – Wyrok WSA w Kielcach) jest możliwe jedynie przez 3 miesiące dla osoby delegowanej spośród załogi danego podmiotu (tutaj: spzoz); później musi odbyć się konkurs na stanowisko kierownika spzoz. Zbigniew Grzywnowicz najprawdopodobniej od samego początku pełnienia przez siebie obowiązków nie spełniał warunków kwalifikacyjnych dla kierownika spzoz – a sam konkurs NIGDY się nie odbył!

Pełniąc obowiązki Z. Grzywnowicz, podjął szereg nieracjonalnych i szkodliwych dla finansów Szpitala (i Gminy Dąbrowa Górnicza – jako organu założycielskiego) decyzji: […]

Jak to się stało, że

dopuszczono do nielegalnej działalności Dyrektora publicznego Szpitala?!

w tym m.in. zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez kierownika Zbigniewa Grzywnowicza przy wiedzy i akceptacji Prezydenta Zbigniewa Podrazy na kwotę łączną 216 mln złotych!!!?

Odpowiedzi jest co najmniej kilka, dzisiaj zaprezentujemy Państwu jedną, bardzo charakterystyczną dla sposobu sprawowania władzy w Dąbrowie Górniczej (o czym w najbliższym czasie).

Każde zarządzenie prezydenta miasta (w tym Dąbrowy Górniczej) podlega ocenie legalności ze strony Wojewody, który ma wyspecjalizowaną w tym zakresie komórkę – Wydział Nadzoru Prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Dyrektorem tego wydziału od 2003 roku do nadal jest p. Krzysztof Nowak, który przed powierzeniem tego stanowiska przez b. Wojewodę Śląskiego Lechosława Jarzębskiego (SLD) w 2003 roku był wójtem Gminy Rędziny z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej – tak więc kolegą partyjnym p. Zbigniewa Podrazy. Do dziś nie widzi w tej sytuacji nic nielegalnego – choć zmienił mu się już kilkakrotnie przełożony. A przedstawiciel wojewody w Radzie Społecznej ZCO SS (ostatnio p. Ilona Misztal) nie zgłaszał p. Nowakowi zastrzeżeń co do działań pełniącego obowiązki kierownika spzoz – potwierdzając wszystkie bezprawne decyzje p.o. dyrektora poprzez jednogłośną ich akceptację …

Od 2005 roku na stanowisku inspektora tegoż Wydziału Nadzoru Prawnego został p. Patryk Kuzior, do którego obowiązków należało m.in. badanie legalności uchwał organów stanowiących oraz uchwał i zarządzeń organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. P. Kuzior awansował w ramach Wydziału, a następnie – w 2010 roku – został Zastępcą Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Pomimo tak świetnej kariery na szczeblu wojewódzkim, w 2013 roku p. Patryk Kuzior porzucił Urząd Wojewódzki w Katowicach i został… Naczelnikiem Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Został więc podwładnym p. Zbigniewa Podrazy.

Przypadki chodzą po ludziach….

Post scriptum:
W latach 2007 (na pewno od kwietnia do listopada) – 2013 Szpital w Dąbrowie Górniczej miał przypuszczalnie 3 dyrektorów:

  1. Zbigniewa Podrazę (na urlopie bezpłatnym),
  2. Beatę Małecką-Libera (na urlopie bezpłatnym – prawdopodobnie do roku 2013 właśnie) oraz
  3. Zbigniewa Grzywnowicza – pełniącego obowiązki najpierw za Beatę Małecką-Libera (jak wynika z Zarządzenia Prezydenta Z.Podrazy z kwietnia 2007 r.), a następnie Zbigniewa Podrazę (jak wynika z Zarządzenia Prezydenta Z.Podrazy z listopada 2007 r.) oraz przypuszczalnie (bo tylko Państwowa Inspekcja Pracy może sprawdzić, kiedy p. Małecka-Libera przestała faktycznie być pracownikiem Szpitala) Panią Poseł.

a także dziś pełniących obowiązki Pielęgniarek Oddziałowych (na 12 oddziałach) i Naczelną Pielęgniarkę !!

Ps Całość: http://rolowanadabrowa.pl/nielegalny-dyrektor-11-bezprawia.

Komentarze

2 komentarze do “Nielegalny? p.o. dyrektor ZCO SS”

  1. Dąbrowiak, 7 mar 2018 o 21:31

    Brawo Panie Grzegorzu za pokazanie ciemnych kart osoby Dyrektora i to w jaki sposób zarządza tą placówką ochrony zdrowia w sposób fatalny.

  2. Pinokio, 16 wrz 2018 o 23:34

    Dobrze płatne stanowiska za leczenie się w prywatnej lecznicy radnej to bajka nie związana z DG. Niedoinformowanie radnego o sesjach było dodatkowym atutem w awansie o dobrze płatne stanowisko. Radny ten tylko nazwiskiem przypominał sędziego afery libermana a sam awans był nagrodą za krycie tej afery a główny gracz dalej gra jak go nauczył lider […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie