Nocna i świąteczna opieka lekarska w ZCO SS

Kategorie: Aktualności   | 30 października, 2017

punkt-ZCO-SSJestem winny jeszcze Szanownym Czytelnikom uzupełnienie z sesji Rady Miejskiej z dnia 25.10.2017 r., dotyczące pisma Klubu Radnych PIS z dnia 10.10.2017 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej, w sprawie wprowadzenia pod obrady na tejże sesji informacji o sytuacji w ZCO SS im. S. Starkiewicza przedstawionych przez: Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Podrazę (SLD), p.o. Dyrektora Szpitala Pana Zbigniewa Grzywnowicza oraz Przedstawiciela NFZ w Katowicach. Przewodniczący Rady Miejskiej Pani A. Pasternak (lewica) przekazała nasze sugestie do ww. osób, ale „ustaliliśmy”, że ten punkt dot. głównie sytuacji w miejskim szpitalu w kontekście bardzo szwankującej na początku października nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w Dąbrowie Górniczej może być uwzględniony na następnej sesji R.M. Także pewnie będą już znane wyniki wszczętej przez NFZ kontroli związanej z powyższym. Przy okazji zobacz i zobacz. Jak dowiedziałem się w trakcie podjętej w tym temacie przeze mnie dyskusji przy zatwierdzaniu porządku obrad sesji, na następnej sesji listopadowej będzie także omawiany Program Naprawczy na lata 2017-2019 i Analiza finansowo-ekonomiczna. Swoją drogą najwyższy czas, albowiem koniec roku 2017 za pasem 🙂 .

pismo.dyrektor-NFZ-1pismo.dyrektor-NFZ-2Jednakże mogę Szanownym Czytelnikom przedstawić odpowiedź, jaką jako Klub Radnych PIS otrzymaliśmy od Dyrektora oddziału NFZ w Katowicach, albowiem tam także wystosowaliśmy pismo z naszymi zapytaniami i wątpliwościami. Odpowiedź jest bardzo merytoryczna i rzuca dużo lepsze światło na sytuację w naszym miejskim ZCO SS im. S. Starkiewicza, niż odpowiedzi Pana Prezydenta Z. Podrazy (skrajna lewica SLD) i po. Dyrektora Z. Grzywnowicza na dodatkowej Komisji Ochrony Zdrowia i PS. Dla wnikliwych Czytaczy będą widoczne rozbieżności i inne wersje tej samej niby sytuacji. Oto szerokie fragmenty:

2017.10.23-nfz-odp-1Narodowy Fundusz Zdrowia

Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

dnia 23 października 2017 r.

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

w Dąbrowie Górniczej

W nawiązaniu do pisma z dnia 10.10.2017 r. zapytania dot. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej w załączeniu przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.

1. Jakie środki otrzymał szpital na zapewnienie opieki nocnej i świątecznej od NFZ i do jakich działań jest zobowiązany w ramach tych środków?

Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej otrzymało na zabezpieczenie świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej środki w kwocie ok. 158 000 zł/ryczałt miesięczny. Średnia stawka dobowa to około 5 tysięcy złotych – na utrzymanie w gotowości co najmniej 2 zespołów lekarsko-pielęgniarskich (w dni powszednie od 18:00 do 8 rano oraz w soboty, niedziele i święta.) (zobacz moje wyliczenia na Komisji Ochrony Zdrowia i P.S.: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=43509#more-43509 – przyp. mój).

Kwota ryczałtu miesięcznego na świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii należy do jednej z najwyższych w województwie śląskim.

Dla porównania Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi zabezpieczył za środki w porównywalnej wysokości ok. 154 000 zł/ryczałt miesięczny świadczenia na rzecz powiatu będzińskiego oraz w ramach umowy podwykonawczej uruchomiono dodatkowe miejsce udzielania świadczeń w Brudzowicach.

2017.10.23-nfz-odp-22. Czy w związku z włączeniem ZCO SS im. Starkiewicza do sieci szpitali istnieje możliwość rezygnacji z opieki nocnej i świątecznej i jakie są skutki rezygnacji z tej opieki?

Nie.

Zgodnie z zapisem art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016 poz.1793 j.t.), świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są udzielane przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 951. ust. 2 pkt. 1-3 i 5 tj. szpitale I stopnia, szpitale ll stopnia. szpitale lll stopnia oraz szpitale pediatryczne. ZCO należy do szpitali ll stopnia.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia problemy organizacyjne nie stanowią uzasadnienia do niewykonywania przyjętego zobowiązania w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i uznania iż realizacja tych świadczeń ma charakter fakultatywny. Realizacja przez podmiot, który wszedł do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia ww. świadczeń i dysponuje izbą przyjęć lub szpitalnym oddziałem ratunkowym ma charakter obligatoryjny.

3. Czy Dyrekcja ZCO SS im. Starkiewicza informowała NFZ wcześniej o braku zapewnienia opieki dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej ? Kiedy problem taki został zgłoszony?

Pierwsza informacja dotycząca problemów w funkcjonowaniu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Zagłębiowskim Centrum Onkologii wpłynęła do Śląskiego OW NFZ w dniu 6 października 2017 r. Dyrektor ZCO skierował do Śląskiego OW NFZ informujące o problemach w zabezpieczeniu opieki lekarskiej. Zgodnie z jego treścią „podejmowane wysiłki zmierzające do zatrudnienia lekarzy w NiŚOZ lub nawiązania współpracy z podwykonawcą, nie dały oczekiwanych rezultatów”. Dyrektor zapewnił, że pacjenci w stanach nagłych będą mieli zapewnione świadczenia w SOR.

Dyrektor Szpitala nie poinformował Śląskiego OW NFZ o brakach kadrowych i problemie zabezpieczenia przedmiotowych świadczeń przed dniem 1 października 2017 r. (!!! – przyp. mój). Gdyby taka informacja wpłynęła do Śląskiego OW NFZ wcześniej, natychmiast podjęte zostałyby działania zmierzające do skutecznego zabezpieczenia przedmiotowych świadczeń, polegające na przedłużeniu umowy przynajmniej jednemu z dwóch dotychczasowych realizatorów (NSOZ Merkury przy ul. Adamieckiego 13 lub NZOZ Zdrowie przy ul. Piłsudskiego 82). Warunkiem było jednak skierowanie przed dniem 30 września 2017 r. wniosku do Prezesa NFZ uzasadniającego potrzebę aneksowania wskazanych umów wygasających i uzyskanie jego zgody.

Niektórzy świadczeniodawcy zgłosili pisemnie lub nawet ustnie brak możliwości zabezpieczenia obszaru całego powiatu z przyczyn braku personelu. Takie informacje pozwoliły na zmianę organizacji świadczeń, wskazanie sposobu udzielania świadczeń przy udziale podwykonawcy lub też podział obszaru zabezpieczenia na dwa lub nawet trzy mniejsze. Przykładem takiego rozwiązania jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, który mógł zabezpieczyć obszar zaledwie 4 gmin, natomiast pozostałą część powiatu zabezpieczył podmiot spoza sieci tj. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe. Zgodę na aneksowanie umowy z Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym wyraził Prezes NFZ.

2017.10.23-nfz-odp-34. Jak poradziły sobie z zapewnieniem opieki nocnej i świątecznej inne szpitale w województwie i czy wystąpił podobny przypadek jak w Dąbrowie Górniczej?

Szpitale podjęły intensywne działania zmierzające do samodzielnego zabezpieczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej samodzielnie lub przy udziale podwykonawców.

Zgodnie z posiadanymi informacjami nie miały miejsca przypadki odsyłania pacjentów i zaniechania udzielania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Sytuacja taka jak w Dąbrowie Górniczej nie miała miejsca (!!! – przyp. mój).

Oczywiście, że są sygnały o drobnych problemach (duże kolejki w Bytomiu – będą dwa miejsca udzielania świadczeń a nie jedno) ale szpitale informują nas o podjętych działaniach i zmieniają sposób organizacji pracy lub pozyskują dodatkowy personel, albo reorganizują współpracę z podwykonawcą, aby świadczenia były właściwie zabezpieczone.

5. Jaka będzie przyszłość szpitala miejskiego po wyłączeniu z sieci?

W przypadku nie realizowania świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. istnieje możliwość rozwiązania umowy oraz konieczność zabezpieczenia świadczeń w drodze konkursów ofert. Innymi słowy szpital musiałby uzyskać finansowanie świadczeń w drodze konkursowej.

6. Jaki jest ostateczny termin uruchomienia opieki nocnej i świątecznej w szpitalu?

W dniach od 16.10.2017 r. do 20.10.2017 r. Śląski OW NFZ przeprowadził kontrolę w Zagłębiowskim Centrum Onkologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym, pod kątem m. in. dostępności do świadczeń.

2017.10.23-nfz-odp-4Ustalono w trakcie kontroli, iż w okresie od 06.10.2017 r. do 14.10.2017 r. świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie udzielali lekarze, natomiast od 15.10.2017 r. Świadczeniodawca zapewnia od 1 do 2 zespołów lekarskich, ponadto przekazał, że jest w trakcie rozmów z lekarzami dot. obsady nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na Xl.2017 r. w celu zapewnienia trzech zespołów lekarskich.

Z poważaniem

z up. Dyrektora NFZ w Katowicach

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Ewa Kabza

Komentarze

Komentarze (1) do “Nocna i świąteczna opieka lekarska w ZCO SS”

  1. Wachu, 31 paź 2017 o 12:58

    Dobrze, że jeszcze jest ta opieka nocna

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie