Likwidacja opłaty targowej

Kategorie: Aktualności   | 23 listopada, 2015

DSCF0013Zarówno Prezydent RP A. Duda, jak i Premier Rządu B. Szydło powinni przyklasnąć działaniom radnych Rady Miejskiej  Dąbrowy Górniczej. Tak ściśle, to wstępnie czterem z Klubu Radnych PIS. Prezydent i Premier (w expose) mówią o konieczności podejmowania działań dla dobra mikro, małych przedsiębiorców, ułatwieniach i uproszczeniach w ich działalności i momentalnie to mają. 🙂 . Zresztą takie postulaty i działania zawsze chętnie poprę. Akurat w Dąbrowie Górniczej, szczególnie po 2000 r. zrobiono bardzo dużo złego w tym zakresie. Nie pamiętam ani jednego pozytywnego działania dla kupców targowych, wręcz przeciwnie jedynie ich przeganiano i zamykano place pod małe targowiska.

Wnieśliśmy, jako radni (G. Jaszczura, Zb. Piątek, J. Reszke, M. Stępień) w dniu 17.11.2015 r., już na najbliższą sesje Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej projekt uchwały, m.in. o zniesieniu z dniem 01.01.2016 r. opłaty targowej w Dąbrowie Górniczej.

Tekst projektu uchwały:

Uchwała Nr ………

Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

z dnia ……………… 2015 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr XVIII/361/2003 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Dąbrowy Górniczej  oraz Uchwały Nr XI/229/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)  art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r, poz. 849 z późn. zm.) na wniosek grupy radnych

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

 1. Uchwała Nr XVIII/361/2003 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Dąbrowy Górniczej (Dz. Urz. Woj. Śl. Z dnia 12 grudnia 2003 r. Nr 110, poz. 3277 z póżn. zm.).
 2. Uchwała Nr XI/229/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Śl. Z dnia 09 września 2015 r., poz. 5541).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 01.stycznia 2016 r.

2015.11.17-uzasadnienieUZASADNIENIE:

Kompetencja dla rad gmin związana z podejmowaniem uchwał w zakresie poboru opłaty targowej, określeniem zasad jej poboru, terminów płatności, wysokości stawki oraz zwolnień z opłaty została określona w art. 19, ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.). Przepis ten niestety zakłada obligatoryjny obowiązek podjęcia uchwały w tej materii.

Jednakże z dniem 01.01.2016 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające taki stan rzeczy, m.in. poprzez wejście w życie ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045). Ustawa ta w art. 9, pkt. 10 wprowadza zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych poprzez fakultatywną możliwość podejmowania przez rady gmin uchwał w sprawie opłaty targowej. Wprowadzenie opłaty targowej jest możliwe lub nie.

Nowy zapis art. 15, ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma brzmienie:

Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b”.

Zwraca się uwagę,  iż pierwsze zapisy dotyczące tej opłaty sięgają 1951 roku, tj. okresu o którym nie można mówić by wspierano wolny i nieskrępowany handel, konkretnie okresu panującego reżimu komunistycznego. Tym samym zapisy dotyczące tej opłaty mają mocno anachroniczny charakter.

W obecnej dobie zadaniem zarówno państwa, jak i samorządu lokalnego powinno być daleko idące wsparcie dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, w szczególności  poprzez minimalizację wszelkich danin i innych barier administracyjnych. Zwracamy także uwagę na rodzinny charakter działalności ludzi zajmujących się handlem na targowiskach. Nie bez znaczenia są też tu koszty związane z opłatą eksploatacyjną, jakie ponoszą osoby zajmujące się handlem. Występowanie na terenie miasta w nadmiarze wszelkich sklepów typu dyskont, czy market, a także innych sklepów wielko powierzchniowych nie może być również bez znaczenia. Eliminacja wszelkich dodatkowych barier i obciążeń finansowych może choćby w niewielkim stopniu umożliwić skuteczniejsze konkurowanie na rynku osób zajmujących się handlem na targowiskach, a także jest to zgodne z postulatami stawianymi przez środowiska kupców targowych.

Zwracamy również uwagę na fakt iż dochody Gminy z opłaty nie są zbyt wysokie.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o uchylenie powyższych uchwał odnoszących się do opłaty targowej.    

Grzegorz Jaszczura

Zbigniew Piątek

Jerzy Reszke

Mateusz Stępień

Mogę tylko wyrazić nadzieję, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej radni-członkowie rządzącej w Dąbrowie Górniczej, propodrazowskiej koalicji skrajnie lewicowej (SLDPOTPDG) poprą tą inicjatywę.

Komentarze

12 komentarzy do “Likwidacja opłaty targowej”

 1. Michał, 23 lis 2015 o 8:01

  Bardzo dobra inicjatywa.

 2. Tadeusz Jędrzejec, 23 lis 2015 o 10:11

  Zamiast całkowitego zniesienia obowiązku ponoszenia opłat targowych byłbym za samofinansowaniem utrzymania targowiska. Koszty utrzymania targowiska są liczne i różnorodne, oraz konieczne, aby zachować substancję infrastruktury, czystość, higienę, konserwację, porządek i nadzór. W przeciwnym przypadku pozostaną zgliszcza, złom i klepisko.
  We wszystkim należy zachować umiar, rozsądek i działanie według tabliczki mnożenia a nie marzenia.

 3. Aldona, 23 lis 2015 o 10:50

  Proponuję zlikwidować wszystkie źródła dochodów gminy. Wtedy nie będzie z czego płacić diet radnym i będzie spokój 😉

 4. iti, 23 lis 2015 o 11:33

  he, he, biurwa trafiona i zatopiona.

 5. Tadeusz Jędrzejec, 23 lis 2015 o 12:31

  16.11.2015r., minęła I rocznica wyboru milionerów, na bezradnych radnych. Spośród 25 specjalistów od przyjmowania diet 30.000 zł do 50.000 zł/ na osobę, tylko Grzegorz Jaszczura i Jerzy Reszke zapracowali na wynagrodzenie pełne. Towarzysze radni z SLD, Towarzystwa Nieprzyjaciół Dąbrowy i PO zasłużyli na zwrot do kasy UM CAŁEJ kwoty diet a nawet winni ponieść konsekwencje materialne za skandaliczne wydanie pieniędzy na; 5 mln zł na rozbudowę budynku policji, 5 mln zł na Aqua Park, 8,5 mln zł dla MZUM za czynsz UM, utrata przychodu za sprzedaż gruntu w Tucznawie za ~30% wartości rynkowej, za podwyżkę ceny wody i za odprowadzone ścieki, pomimo że niemcy już nie transferują zysków a w ich miejsce przyjęto towarzysza I Sekretarza KM PZPR w DG, za bezmózgowe wprowadzenie opłaty adiacenckiej i nieudolne przekształcanie a wreszcie za 50 lat nieudolnego zarządzania dworcami PKP i doprowadzenie do ruiny, oraz zgliszcz 11 dworców w Dąbrowie Górniczej. Nawiedzony radny PiS obiecywał na ,,zadymach” i filmach przedwyborczych, zajęcie się budową dworca PKP. Oszukał wyborców. W Gołonogu jedna ulica czeka 70 lat (od wyzwolenia hitlerowskiego), na kanalizację i utwardzoną nawierzchnię. Getto cedlerowskie czeka 10 lat na wykonanie 60 m drogi bezpieczeństwa (za mikroskopijną cenę z budżetu miasta) pomimo, że prezydent Podraza na piśmie zapewnił w grudniu 2006r., jej wykonanie. Ano cóż, nie byłoby świń przy korycie, gdyby nie barany przy urnie wyborczej, głosujący nie na mądrych, uczciwych i gospodarnych a na kolorowe bilbordowe obrazki.

 6. Kazimierz Jasionek, 23 lis 2015 o 18:35

  W zupełności się zgadzam z kolegą Tadeuszem. Wymienieni bezradni z tych nic nie wartych klubów jedyne co posiadają, to olbrzymi pęd do publicznej kasy. Gdyby nie te diety, to jestem przekonany, że w tej zgrai z wielkimi problemami w myśleniu może by się znalazły z 2 osoby, pracujące w radzie tylko z myślą o mieszkańcach czyli społecznie !!! Zastanawiam się już od wielu lat, jakim trzeba być twardogłowym cynikiem bezczelnie patrzącym swoim wyborcom w oczy i głosującym nad takimi uchwałami, których wstydziłby się każdy człek wyzuty z honoru i wstydu nie mający żadnego sumienia ????Jakim trzeba być radnym (bezradnym)by nawet po północy odbierać telefony od swych rządzących kolesi, ze wskazówkami jak mają głosować ???? Widocznie wielu z nich jest ubezwłasnowolnionych !!!!!

 7. gibon, 23 lis 2015 o 19:22

  100/100 trafna inicjatywa

 8. cnc, 24 lis 2015 o 18:54

  Skutek może być odwrotny od oczekiwań, gdyż na targowiskach oprócz miejscowych kupców są też przyjezdni, w tym obcokrajowcy, dla których brak opłaty będzie dodatkową zachętą do korzystania z tutejszych targowisk. Może to spowodować, że miejscowi przegrają z nimi konkurencję.

 9. info, 25 lis 2015 o 10:18

  gibon, popieram. To nie tylko ułatwienia dla drobnych przedsiębiorców, to także ucięcie korupcji. Każdy handlowiec wie jak jest.

 10. informator, 25 lis 2015 o 17:32
 11. info, 27 lis 2015 o 17:01
 12. info, 10 mar 2016 o 17:42

  Zobaczcie jaki stosunek ma do polskich przedsiębiorców Platforma Obywatelska
  link:
  http://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/1,93867,19744389,dabrowa-gornicza-miasto-mialo-chronic-kupcow-ale-mzbm.html

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie