informacja publiczna – przypomnienie

Kategorie: Aktualności   | 1 czerwca, 2021

Ostatni raz o „narzędziu obywatelskim”, nazwanym wnioskiem o informację publiczną pisałem w 2017 roku. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=41289. Dzisiaj przypomnienie, zresztą z kilku powodów. Po pierwsze Mieszkańcy mogą i powinni szerzej korzystać z tej możliwości wyjaśnień związanych z działaniami urzędu/urzędników (i nie tylko). Może się przecież okazać, że wyjaśnienie w postaci kopii dokumentu jest jednoznaczne i nie zawsze w swoich pretensjach do urzędu mają rację. Przepisy są b. skomplikowane i urzędnik z tego powodu nie koniecznie jest winien.

Po drugie, przypominam o tym z egoistycznych powodów, ponieważ moje interpelacje, jako radnego są często niezrozumiałe dla Pana Prezydenta, tak przynajmniej sądzę po odpowiedziach lub co gorsza ich braku! Proszę przykładowo prześledzić moje wpisy dot. hałdy odpadów hutniczych „Lipówka” w Strzemieszycach Małych. Ponadto przy informacji publicznej otrzymujemy, w sprawach nie związanych z ekologią czy niezbyt skomplikowanych, odpowiedź w 14 dni. Jak na panującą biurokrcję nie jest to długi okres.

Co to jest dokument urzędowy? Zgodnie z brzmieniem art. 6. ust. 2 ustawy „Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy”,

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą uzyskać takie informacje, jak np.

– zanonimizowane odpisy z interwencji Straży Miejskiej,

– treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

– dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających (art. 6 ust. 4),

– jak również informacje o majątku publicznym (art. 6 ust. 5), w tym o:

majątku jednostek samorządu terytorialnego, majątku podmiotów (w których samorząd ma pozycję dominującą), pochodzącym z zadysponowania majątkiem oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach, a także dochodach i stratach spółek handlowych, w których Gmina ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat.

Ponieważ w trakcie składania przeze mnie ostatnich wniosków o informacje publiczne nastąpiły pewne nieścisłości w procedurze Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej złożyłem interpelację w tej sprawie:

Dąbrowa Górnicza, dn. 28.04.2021 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: przyjmowania i odpowiedzi na wnioski o informację publiczną

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Wyjaśnienie, jak w naszym Urzędzie Miasta realizowane jest przyjęcie i odpowiedź na wniosek o informację publiczną w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej?

2. Czy po złożeniu wniosku w sposób elektroniczny jest obligatoryjnie wysyłane potwierdzenie jego przyjęcia?

3. Czy procedury te (jeżeli istnieją) dotyczą także spzoz-u, czyli szpitala miejskiego?

Grzegorz Jaszczura

I jest odpowiedź:

„[…] informuję, że:

w zakresie pkt. 1

Zasady udzielania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej reguluje Zarządzenie Nr 1550.2013 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie: zasad udzielania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej (tekst jednolity Zarządzenie Nr 576.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 17.09.2019 roku). Treść powyższego dokumentu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Link: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5839/dokument/131139.

w zakresie pkt.2

Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. […] (to ciekawe, bo z moich ostatnich wniosków o inf. publiczną, na jeden nie otrzymałem potwierdzenia w ogóle, a na drugi otrzymałem potwierdzenie po 7 dniach, tak jakby złożenie przeze mnie w międzyczasie interpelacji w sprawie procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta (i nie tylko) w Dąbrowie Górniczej dot. wo. wniosków wprowadziło tę procedurę w życie, foto obok; oczywiście prosiłem za każdym razem o potwierdzenie. Przyznają Szanowni Czytelnicy, że ciekawy zbieg okoliczności. – przyp. mój). 

w zakresie pkt. 3

Ww. Zarządzenie dotyczy wyłącznie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. (z tego należałoby rozumieć, że wg Pana Prezydenta procedury te nie obowiązują w naszym miejskim szpitalu ZCOSS im. S. Starkiewicza, to ciekawe… – przyp. mój).

Odpowiedź sygnowała Sekretarz Miasta Iwona Bednarska.

Aby wyjaśnić do końca zakres pkt. 3. złożyłem jeszcze jedną interpelację:

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

Dąbrowa Górnicza, dn. 28.04.2021 r.

dot.: przyjmowania i odpowiedzi na wnioski o informację publiczną c.d.

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w związku z moją interpelacją BRM.0003.889.2021 z dn. 28.04.2021 r. (odp. Pana Prezydenta z dn. 12.05.2021 r.), proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

1. Jakie procedury związane z przyjęciem i potwierdzeniem przyjęcia wniosku o informację publiczną obowiązują w szpitalu miejskim Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej? Chodzi mi także o to czy obowiązuje tam potwierdzenie wniesienia wniosku, jeżeli wnoszący tego zażąda (o to poprosi)?

Grzegorz Jaszczura

Póki co czekamy na odpowiedź Pana Prezydenta M. Bazylaka (obecnie bezpartyjny).

Komentarze

Komentarze (1) do “informacja publiczna – przypomnienie”

  1. info, 2 cze 2021 o 7:35

    Tak, obywatele powinni częściej korzystać z przysługującego im prawa dostępu do informacji publicznych, ponieważ w ten sposób mogą monitorować poczynania władzy. Obywatele powinni też częściej wnosić petycje, by wskazywać władzy, co ich zdaniem jest ważne i potrzebne. Powinni także częściej występować z obywatelskimi inicjatywami uchwałodawczymi, bo na tym m.in. polega samorządność… Niestety, obywatele rzadko korzystają z przysługujących im praw, ponieważ są traktowani przedmiotowo oraz utwierdzani w przekonaniu, że niewiele znaczą i niewiele mogą. Ile obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych zgłosili mieszkańcy DG od października 2018 roku?

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie