odwołanie/powołanie Skarbnika

Kategorie: Aktualności   | 6 maja, 2022

Zadziwiające (w kontekście także czasowym) odwołanie i powołanie tego samego Skarbnika Miasta/Głównego Księgowego w przeciągu właściwie kilku dni (konkretnie pani J. Bronikowskiej-Radosz) skłoniło mnie do złożenia do Prezydenta miasta interpelacji w celu głębszego wyjaśnienia zastosowanego trybu odwołania i powołania tej samej osoby na tak ważne stanowisko.

Dąbrowa Górnicza, dn. 08.04.2022 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: wyboru Skarbnika Miasta/Głównego Księgowego w dniu 31.03.2022 r.

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w nawiązaniu do lakonicznej i moim zdaniem niepełnej odpowiedzi Pana Prezydenta udzielonej mi na sesji Rady Miejskiej w dniu 31.03.2022 r. na pytanie w kwestii dot. powołania w w/w dniu Pani Janiny Bronikowskiej-Radosz na stanowisko Skarbnika Miasta (Głównego Księgowego), nn. zwracam się o udzielenie pisemnej odpowiedzi w zakresie poniższych pytań:

1. Mając na uwadze fakt, iż Skarbnik Miasta jest pracownikiem samorządowym, zajmującym kierownicze stanowisko urzędnicze, wydaje się zasadnym przyjęcie tezy, że złożenie wniosku przez Prezydenta Miasta w sprawie powołania przez Radę Miejską konkretnej osoby na stanowisko Skarbnika Miasta (w tym przypadku wolne stanowisko urzędnicze), winno zostać poprzedzone postępowaniem konkursowym, mającym na celu wyłonienie kandydata na przedmiotowe stanowisko.

Uważam, iż taki tryb postępowania wynika z przepisów Kodeksu Pracy i przepisów szczególnych.

Zatem, proszę o wyjaśnienie (z podaniem podstawy prawnej) – z jakiego powodu w omawianym przypadku, nie skorzystano z trybu konkursowego?        

W dniu 31.03.2022 r. nie otrzymałem także odpowiedzi od Pana Prezydenta na pytanie – dlaczego nie ma odwołania w treści uchwały w sprawie powołania Pani J. Bronikowskiej- Radosz, do ustawy o pracownikach samorządowych (z dnia 21 listopada 2008 r., Dz.U. 2022.o.530)?

Ad. 1 […] Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) stanowi jedyną podstawę prawną dla Rady Miejskiej do podjęcia uchwały w sprawie powołania i odwołania skarbnika gminy  art. 18 ust. 2 pkt 3.

Ponadto w Kodeksie Pracy nie występują żadne regulacje w zakresie przedmiotu interpelacji. (Panie Prezydencie, otóż, w Kodeksie Pracy moim zdaniem występuje regulacja powiązana przedmiotowo z omawianą sprawą. Mianowicie, przepisy KP stanowią, że powołanie, w tym przypadku skarbnika/głównego księgowego, może być poprzedzone konkursem, choćby przepisy szczególne nie przewidywały wyłonienia kandydata na dane stanowisko wyłącznie w wyniku konkursu. To oznacza, że prezydent miasta, zanim wystąpi z wnioskiem o powołanie konkretnej osoby, może przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, w którym zostanie wyłoniony kandydat na stanowisko. Zatem do skarbnika Jednostki Samorządu Terytorialnego ma zastosowanie przepis art. 68 § 1 KP, zgodnie z którym, “[…] Powołanie może być poprzedzone konkursem, choćby przepisy szczególne nie przewidywały wymogu wyłonienia kandydata na stanowisko wyłącznie w wyniku konkursu.” – przyp. mój).

2. Z informacji przedstawionej przez Pana Prezydenta podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 31.03.2022 r. wynikało, iż kandydatury na Skarbnika Miasta rekomendowane przez Panią J. Bronikowską-Radosz, nie znalazły akceptacji Pana Prezydenta.

W rezultacie, udało się Panu Prezydentowi – na przestrzeni zaledwie kilku dni – nakłonić Panią Bronikowską-Radosz do zmiany decyzji, a tym samym, dalszej pracy w tut. Urzędzie na stanowisku Skarbnika Miasta.

Wobec powyższego, nasuwa się kolejne pytanie, a mianowicie – dlaczego nie sporządzono wniosku w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie odwołania Pani J. Bronikowskiej-Radosz z funkcji Skarbnika Miasta, tj. Uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Dąbrowy Górniczej (druk 206)? Sądzę, że takie rozwiązanie uprościłoby sprawę i wyeliminowało wątpliwości, rozpatrywane w kontekście przywołanych powyżej przepisów prawnych.

Ad. 2 Nie ma podstaw prawnych do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/763/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23.03.2022 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta, z uwagi na fakt, że wywołała ona skutek prawny w postaci rozwiązania stosunku pracy z Panią Janiną Bronikowską-Radosz z dniem 29.03.2022 r. (Ciekawe, że wniosek Pana Prezydenta M. Bazylaka o zwołanie sesji zdalnej Rady Miejskiej nosi datę 28.03.2022 r., czyli w dwa dni robocze od odwołana Pani Skarbnik Miasta J. Bronikowska-Radosz zmieniła zdanie o swojej przyszłości!

Ponadto Panie Prezydencie, żeby być ścisłym. Rzeczywiście obecnie nie ma takiej możliwości ponieważ, rozwiązanie stosunku pracy z dniem 29.03.2022 r. stało się faktem. Ale taka możliwość istniała przed podjęciem uchwały w sprawie ponownego powołania p. J. Bronikowskiej-Radosz (31.03.2022 r.). Przypomnę, iż wniosek p. M. Bazylaka skierowany do p. A. Pasternak (Nowa Lewica) w sprawie zwołania sesji w trybie zdalnym, celem powołania skarbnika miasta Dąbrowy Górniczej, tj. p. J. Bronikowskiej-Radosz, jest opatrzony datą 28.03.2022 r. i z taką datą wpłynął do Biura Rady Miejskiej. Zatem, przed zmaterializowaniem się rozwiązania stosunku pracy (co miało miejsce 29.03.2022 r.) był czas na sporządzenie wniosku w sprawie uchylenia uchwały. – przyp. mój).

Powołanie Pani Janiny Bronikowskiej-Radosz na stanowisko Skarbnika Miasta Dąbrowy Górniczej nastąpiło z dniem 01.04.2022 r. na podstawi uchwały Nr XLI/764/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31.03.2022 r., w czasie kiedy stanowisko to w Mieście Dąbrowa Górnicza nie było obsadzone. […] (OK – przyp. mój).

Grzegorz Jaszczura

Komentarze

Komentarze (1) do “odwołanie/powołanie Skarbnika”

  1. John, 7 maj 2022 o 13:12

    W takim mieście jak Dąbrowa G. zawsze chodzi o pieniądze. Pobierać emeryturę i pensję skarbnika (taki wybieg w stosunku do ZUS, należy rozwiązać umowę o pracę). Kasa przysłoniła aspekty prawne i zrobiło się bezprawie, lub podpowiadał kiepski prawnik.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie