MZBM a RIO

Kategorie: Aktualności   | 2 grudnia, 2016

20160830_102155Ilość skarg, zastrzeżeń i wątpliwości, jakie wpływają do mnie oraz do radnych Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, a także Biura Poselskiego Pana Posła R. Warwasa (PIS), związanych z działalnością Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej, wymusza wręcz zainteresowanie się tym zakładem budżetowym przez radnych niezależnych od etatów Pana Prezydenta. Niestety oprócz skrajnie lewicowej opcji prezydenckiej, nie spotkałem za bardzo ludzi w mieście, o zdaniu jak Pana Wiceprezydenta M. Bazylaka (SLD), że dąbrowski MZBM jest bardzo dobrze zarządzany! Dlatego nikogo nie dziwi chyba nasz wniosek do Wojewody (odpowiedź tutaj). Do informacji Czytelników przekazuję także treść pisma Klubu Radnych PIS do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dąbrowa Górnicza, dn. 09.11.2016 r.

rio-2016.11.09-1Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Dąbrowie Górniczej:

Grzegorz Jaszczura, Zbigniew Piątek, Jerzy Reszke, Mateusz Stępień, Piotr Ślusarczyk

Prawo i Sprawiedliwość w Dąbrowie Górniczej

ul. 3 Maja 32/9

41-300 Dąbrowa Górnicza

pis.dabrowagornicza@gmail.com

                                                                 Szanowny Pan Daniel Kołodziej

                                                              Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

                                                              Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

                                                              ul. Grabowa 3, 40-172 Katowice

Dotyczy: Podjęcia czynności kontrolnych wobec Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej w zakresie rozliczeń pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi a gminą w latach 2006 -2016.

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Dąbrowie Górniczej korzystając z uprawnień przyznanych w art. 227 i 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zwraca się z wnioskiem o objęcie kontrolą działalności Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej w zakresie rozliczeń pomiędzy Wspólnotami Mieszkaniowymi a Gminą w latach 2006 – 2016.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej jest samorządowym zakładem budżetowym. Kontrola jego gospodarki finansowej mieści się zatem na podstawie punktu 6 ustępu 2 artykułu 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych w zakresie kompetencji Izby. Podstawę uzyskanych informacji w zakresie nieprawidłowości w działalności MZBM stanowią interpelacje złożone do Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej oraz udzielone na nie odpowiedzi. Ujawniły one rozbieżności pomiędzy informacjami podanymi przez Urząd Miasta, a wynikami kontroli RIO w zakresie wysokości zadłużenia MZBM wobec wspólnot mieszkaniowych. W trakcie kontroli przeprowadzonej przez RIO w latach 2007 i 2010 wskazano bowiem inne kwoty. Ponadto w obu sprawozdaniach pokontrolnych wskazywano na nieprawidłowości w zakresie sposobu rozliczania zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych.

Pierwsza z kontroli problemowych wobec MZBM został przeprowadzona przez Inspektorów RIO w dniach od 26 lutego do 9 marca 2007 roku. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa MZBM za okres od 1 stycznia 2002 do 9 marca 2007 r. Jej wyniki zamieszczono w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28 maja 2007 roku o numerze WK-6101/9/4/07. W następstwie kontroli stwierdzono m.in. nieprawidłowości w zakresie rozrachunków i roszczeń polegające na nieterminowym regulowaniu zobowiązań w roku 2006 wobec Wspólnot Mieszkaniowych mieszczących się w Dąbrowie Górniczej w łącznej kwocie 691.878,51 zł. Działaniem tym naruszono postanowienia art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w którym mowa, że wydatki publiczne winny być dokonywane w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kolejną kontrolę problemową gospodarki finansowej Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej przeprowadzili Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniach od 6 grudnia do 17 grudnia 2010 r. Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2006 r. do 17 grudnia 2010 r. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 kwietnia 2011 r. o numerze WK-6101/44/4/10/11 przedstawiono nieprawidłowości, wskazując wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności. Wskazano, iż nieterminowo dokonano zapłaty zobowiązań wobec 213 Wspólnot Mieszkaniowych na łączną kwotę 6.149.849,68 zł, wynikających z rachunków wystawionych przez Wspólnoty. Na podstawie szczegółowej kontroli rozliczeń wobec dwóch Wspólnot Mieszkaniowych o nr  047 i nr 154 ustalono, że opóźnienie w regulowaniu zobowiązań wynosiło od 4 do 5 miesięcy. Wnioskowano wówczas wzmocnienie działań w celu zapewnienia terminowego regulowania zobowiązań Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej, stosownie do przepisu art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), mając na uwadze przepisy art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

20161109_121043Nieprawidłowości w zakresie nieterminowego regulowania zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych występują nadal. Zadłużenie wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 2.851.734,64 zł, a na dzień 30.06.2016 r. wynosiło 3.354.139,65 zł.

Jednocześnie należy wskazać, iż prowadzenie przez zakład budżetowy działalności polegającej na zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi może być sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej oraz ustawą o finansach publicznych. W myśl art. 7 ustawy o gospodarce komunalnej, w formie zakładu budżetowego nie może być prowadzona działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Na podstawie art. 14 ustawy o finansach publicznych samorządowe zakłady budżetowe mogą wykonywać wyłącznie enumeratywnie w nim wymienione zadania własne jednostki samorządu terytorialnego. W katalogu tym nie znajduje się zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

Mając na względzie powyższe, uznając wniosek za uzasadniony wnosimy jak na wstępie.

                                                                                                                    Grzegorz Jaszczura

                                                                                                                    Zbigniew Piątek

                                                                                                                    Jerzy Reszke

                                                                                                                    Mateusz Stępień

                                                                                                                    Piotr Ślusarczyk

Załączniki:

int.2016.09.07-windykacja1) Interpelacja nr BRM.0003.1366.2016 z dnia 07.09.2016 r.

2) Odpowiedź z dnia 22.09. 2016 r. na interpelację nr BRM.0003.1366.2016 z dnia 07.09.2016 r.

3) Interpelacja nr BRM.0003.1367.2016 z dnia 07.09.2016 r

4) Odpowiedź z dnia 23.09. 2016 r. na interpelację nr BRM.0003.1367.2016 z dnia 07.09.2016 r

Komentarze

17 komentarzy do “MZBM a RIO”

 1. mieszkaniec, 2 gru 2016 o 8:10

  Daremny wysiłek Panowie Radni!

 2. niepoprawny, 2 gru 2016 o 9:05

  a w RIO są jeszcze ludzie Pana Prezydenta Podrazy.

 3. iti, 2 gru 2016 o 10:32

  w RIO się ekipa nie zmieniła, tak samo jako w nadzorze budowlanym wojewodzkim (kadencja się skończy temu sejmowi, a dalej będą rządzić PO-wcy z komuchami…. ;(

 4. iti, 2 gru 2016 o 10:33

  Pytanie, gdzie się zmieniła ekipa?

 5. Tadeusz Jędrzejec, 2 gru 2016 o 10:45

  Nareszcie prawidłowa reakcja na to co wyprawia MZBM i toleruje władza miasta. Jaki pan taki kram . . . Lista zastrzeżeń właścicieli lokali mieszkalnych wobec zarządcy z MZBM jest bardzo długa i skandaliczna, oraz trwa dziesiątki lat i żadne interwencje osobiste, zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej ustne, pisemne nawet do prezydenta miasta nie pomogły rozwiązać tragicznej sytuacji, a poniesione straty tylko jednej Wspólnoty Mieszkaniowej (60 rodzin), osiągnęły wartość MILIONA złotych. Aby być obiektywny to stwierdzam, że właściciele lokali mieszkalnych często głosują na własną szkodę a nawet schizofrenicznie (głosują za ociepleniem bloku za >4.000 lat, fakt zaprotokołowany za zgodą zarządcy MZBM) i kilka podobnych głosowań.

 6. Tadeusz Jędrzejec, 2 gru 2016 o 11:06

  Pismo radnych PiS winno być wydrukowane większą czcionką i rozklejone przy wszystkich nieruchomościach mieszkalnych zarządzanych przez MZBM, niechaj poznają ,,ciężką” prace rządzicieli, MZBM i ich nadradnego.

 7. Kazimierz Jasionek, 2 gru 2016 o 11:24

  Dobrze że chociaż jedno ugrupowanie (PiS) jest zainteresowane tymi nieprawidłowościami, jakie w naszym mieście uprawia ekipa Zarazy !!! Reszta tych wazeliniarzy bezradnych, jest zainteresowana tylko dietami jakie z naszych podatków co miesiąc wpadną do ich kieszeni!!!! Wychylić się żaden z tych strusi się nie odważy, gdyż może stracić jakąś fuchę (pracę)załatwioną im przez tego Dyzmę w spółkach miejskich !!!! Myślę, że w tym przypadku RIO też g… pomoże, gdyż Dyzma ma długie łapy i tam również załatwił sobie olbrzymią przychylność !!!! Ale droga obrana przez radnych z PiS jest dobra i należy nagłaśniać sprawy takich różnych kombinacji na całą Polskę !!!!
  Widząc te wszystkie wałki chociażby tylko na etapie samorządowym (nie sięgając wyżej) musimy się zgodzić z nazwaniem takiego kraju „teoretyczne państwo” i powinno być jeszcze dodane „rządzone przez teoretycznych polityków od szeregu lat”.

 8. Dąbrowiak., 2 gru 2016 o 12:10

  Wiem że w RIO wiceprezesem Izby jest pan Daniel Róg, jego żona dostała stanowisko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, tzn wygrała konkurs. Wiem że w poprzednich latach MZBM był kontrolowany przez RIO są protokoły pokontrolne na stronie Izby. Tutaj Radny Łukasik by mógł coś powiedzieć jak działa MZBM, bo dostał w nim posadę od wielu lat jest w MZBM.

 9. Kazimierz Jasionek, 2 gru 2016 o 14:55

  Do „Dąbrowiak” Masz rację !!! Tak załatwia Dyzma przychylność wszystkich instytucji bojąc się że jakieś g…. może wypłynąć i tej sitwie zaszkodzić !!! Łapa łapę myje – to jest motto tego Dyzmy !!!!

 10. Inka, 2 gru 2016 o 20:53

  To jest niedopuszczalne, że Gmina kredytuje się Wspólnotami Mieszkaniowymi!!!
  Właściciele we Wspólnotach nie mają tej wiedzy, ponieważ w wielu przypadkach zarządy wspólnot to tzw. figuranci posłuszni faktycznemu zarządcy, którym jest MZBM.
  Nawet są wspólnoty, gdzie w zarządach zasiadają pracownicy MZBM-u!
  A MZBM realizuje we wspólnotach zalecenia i politykę włodarzy miasta, która często nie idzie w parze z interesami mieszkańców wspólnot.
  Dlaczego zarządy wspólnot są bierne w sytuacji gdy Gmina ma tak duże długi we wspólnotach?!
  Tolerują to i nic z tym nie robią!!!
  Zamiast zaangażować się w ściągnięcie długu z Gminy wolą to ukrywać w kolejnych podwyżkach czynszów. Ale w sprawie ściągnięcia długu z Gminy na wsparcie MZBM-u nie mają co liczyć, co widać po tempie wzrostu tego długu.
  Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radny Łukasik wspomniał, że ten dług wynosi na chwilę obecną ok. 7 mln. Jakoś nie było widać troski na jego twarzy z tego powodu, za to było widać wielką troskę, gdy tłumaczył jak bardzo niezbędny dla rozwoju naszego miasta jest kolejny kredyt.
  Jedyna nadzieja w RIO, która wypunktuje Gminę z powodu długu we wspólnotach, bo wielu radnych na czele z prezydentem nie widzi w tym problemu 🙁

 11. Greta, 3 gru 2016 o 10:26

  Większość radnych na garnuszku etatów miejskich, czyli prezydenta. Nie może być inaczej!!!!

 12. Inka, 3 gru 2016 o 13:52

  Do Greta,
  Czyli taka transakcja wiązana, ja ci gwarantuję pracę a ty jesteś lojalny i przyklepujesz swoim głosem moje decyzje 🙂
  No to mamy posłusznych „notariuszy” a nie odpowiedzialnych i zatroskanych losem mieszkańców radnych.
  Ale o tym cisza…

 13. Greta, 3 gru 2016 o 18:09

  dokładnie tak

 14. info-2, 4 gru 2016 o 11:12
 15. przyjezdny, 4 gru 2016 o 15:28

  Wspólnota mieszkaniowa i gminy z różnych miast Polski. W Dąbrowie Górniczej temat dobrze znany.

 16. przyjezdny, 4 gru 2016 o 15:30

  Wspólnoty mieszkaniowe a gminy. Temat znany w Dąbrowie Górniczej.

 17. info-2, 4 gru 2016 o 16:15

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie