budowa stacji bazowych telefonii w D.G.

Kategorie: Aktualności   | 29 kwietnia, 2020

Jeszcze 30.03.2020 r. skierowałem wspólnie z radnym J. Reszke interpelację do Pana Prezydenta M. Bazylaka (Lewica) w sprawie wydawania pozwoleń na budowę stacji bazowych telefonii komórkowej w naszym mieście, tj. Dąbrowie Górniczej.

Przytoczę jej treść oraz od razu odpowiedzi Pana Prezydenta, będzie najjaśniej, albowiem pytań i problemów w interpelacji było przedstawionych aż 15.

W ostatnim okresie w Dąbrowie Górniczej dochodzi do protestów społecznych związanych z lokalizacją stacji bazowych telefonii komórkowej. Protesty dotyczą między innymi lokalizacji stacji w Strzemieszycach Wielkich, Łośniu, Starej Dąbrowie
i w Strzemieszycach Małych. Telefonia komórkowa jest obecnie standardem dotyczącym życia mieszkańców i stacje bazowe są konieczne, żeby mogła funkcjonować. Jednak mieszkańcy boją się o swoje zdrowie oraz nie chcą zeszpecenia krajobrazu. Boją się również spadku cen nieruchomości ze względu na sąsiedztwo z wieżą, na której znajduje się antena.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na poniższe pytania i propozycje:

1. Ile dotychczas wydano pozwoleń na budowę stacji bazowych w Dąbrowie Górniczej?

W ostatnich 5  latach wydano 16 decyzji o pozwoleniu na budowę dla tego typu inwestycji […]

2. Ile wniosków o wydanie pozwoleń na budowę jest obecnie rozpatrywanych?

Obecnie rozpatrywane są 3 wnioski o pozwolenie na budowę stacji bazowych.

3. Jak wygląda na planie miasta rozmieszczenie obecnych i planowanych stacji bazowych?

Wydział Urbanistyki i Architektury nie posiada graficznego rejestru wydanych pozwoleń na budowę. […] tego typu dane można pozyskać z redagowanych przez inne podmioty, dostepnych internetowych źródeł informacji [ przykładowo https://mapabts.pl ], gdzie znajdują się również inne dane – w tym objęte pytaniem nr 4. (aha – przyp. mój)

4. Jaki jest podział według operatorów?

Operatorzy na terenie miasta:

P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa7, 02-677 Warszawa

Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

T-Mobile Polska S.A., ul. Młyńska 12, 02-674 Warszawa

Polkomtel Infrastruktura Sp.  z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

AREO2 Sp.  z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa.

5. Ile stacji bazowych znajduje się na terenach prywatnych, ile na terenach miasta i Skarbu Państwa?

Wydział Urbanistyki i Architektury nie prowadzi odrębnego rejestru uwzględniającego takie zestawienie – po wskazaniu konkretnych lokalizacji przygotowane zostaną niezwłocznie odpowiednie dane.  (aha – przyp. mój)

6. Ile stacji znajduje się na terenach objętych planami zagospodarowania przestrzennego? Które?

Wydział Urbanistyki i Architektury nie prowadzi odrębnego rejestru uwzględniającego takie zestawienie – po wskazaniu konkretnych lokalizacji przygotowane zostaną niezwłocznie odpowiednie dane. (aha – przyp. mój)

7. Ile stacji bazowych znajduje się na budynkach, a ile na oddzielnych konstrukcjach?

Oddzielne konstrukcje – 21

Inne obiekty budowlane – 78 (Ooo, wreszcie jest oddzielny rejestr, mamy odpowiedź przy okazji ile ich jest, konkretnie 99 – przyp. mój)

8. W ilu przypadkach przy wydawaniu decyzji przeprowadzono postępowanie środowiskowe na podstawie z art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ile wydano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Do 31 sierpnia 2007r. instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 100 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz wymagały sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

[…] Od 31.08.2007 r. tut. organ ochrony środowiska nie prowadził postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla stacji bazowych telefonii komórkowej.

9. W jaki sposób jest określana w decyzji o budowie i innych dokumentach moc określona w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

1) § 2. 1. Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:

7) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równoważna moc promieniowania izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż:

a) 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 100 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

b) 5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

c) 10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

d) 20 000 W – przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu jest realizowana lub została zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna;

Jeżeli moc jest niższa niż określona w Rozporządzeniu, to czy taka stacja bazowa spełnia swój cel określony w przeznaczeniu i czy inwestor ma prawo po zakończeniu budowy dowolnie zwiększać moc równoważną?

Ilu operatorów dotychczas wystąpiło o zwiększenie mocy w stosunku do otrzymanej decyzji? Czy w takich przypadkach wydawano ponownie decyzję i przeprowadzano postępowanie środowiskowe?

Jak jest kontrolowana moc stacji podczas eksploatacji?

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

– bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania instalacji lub urządzenia;

– każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie;

– każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującymi zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia – na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana. […]

10. Jak są definiowane przy podejmowaniu decyzji miejsca dostępne dla ludności?

Miejsce dostępne dla ludności definiuje się zgodnie z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 2149) tj.: przez miejsca dostępne dla ludności rozumie się wszelkie miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego, ustalane według istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości.

11. Czy w Decyzjach jest określana linia zabudowy?

Wymóg określenia linii zabudowy musi być zrealizowany przy ustalaniu warunków zabudowy w sytuacji, gdy na danym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika z art. 61 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydanie decyzji
o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia m. in. takiego warunku, że co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

Zgodnie z art. 54 pkt 3) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020.293 z późn. zmianami) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa jedynie „linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali”, inaczej jest w procedurze ustalania sposobu zagospodarowania w decyzji o warunkach zabudowy, o czym stanowi art. 61 ustawy.

12. Czy wystąpiły przypadki wypłaty mieszkańcom rekompensaty za utratę wartości sąsiednich działek?

Nie prowadzono postępowań w tym zakresie. (czyli nie – przyp. mój)

13. Ile było skarg administracyjnych i sądowych na wydane decyzje o budowie stacji bazowych?

Z uwagi na brak rejestru odnoszącego się tylk0 do wybranych inwestycji – po wskazaniu konkretnych lokalizacji lub czasokresu dotyczącego wydawanych decyzji przygotowana zostanie niezwłocznie odpowiedź na to pytanie.

14. W celu ograniczenia sytuacji konfliktowych występujemy o opracowanie gminnego programu rozwoju telefonii komórkowej z określeniem miejsc dostępnych wyznaczonych w Dąbrowie Górniczej pod budowę stacji bazowych z uwzględnieniem wymagań sieci telefonii komórkowej z zapewnieniem pełnego zasięgu i uwzględnieniem obecnych i wprowadzanych generacji. Jest to zadanie istotne zarówno dla mieszkańców, jak i dla inwestorów.

Trudność w opracowaniu stanowi fakt, że potrzeby rozwoju sieci definiują ich operatorzy, i nie można ograniczać ich działalności zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

15. Czy jest możliwe funkcjonowanie stacji bazowej w sieci o mocy poniżej 2000 W w pełni użytecznej i spełniającej wymagania?

Zarówno Wydział Ochrony Środowiska jak i Wydział Urbanistyki i Architektury nie posiadają wiedzy jakie są podstawy ustalania mocy poszczególnych anten przez operatora.

Reasumując odpowiedzi Pana Prezydenta na naszą interpelację można stwierdzić, że miasto słabawo interesuje się problemami mieszkańców związanymi z lokalizacją i samymi stacjami telefonii komórkowej. Świadczy o tym choćby brak rejestrów wydawanych pozwoleń czy faktycznego rozmieszczenia obecnych i planowanych obiektów i konstrukcji z tym związanych et cetera, być może nie wymagalnych przez prawo, ale przecież przydatnych. Niestety konsekwencją tego jest to, że prawie każdy nowy obiekt telefonii komórkowej staje się miejscem mniejszego czy większego konfliktu społecznego i wywołuje protesty mieszkańców. Natomiast Prezydent wydaje się, że nie docenia problemu oraz przede wszystkim nie potrafi znaleźć odpowiednich narzędzi do ochrony interesów i zdrowia mieszkańców w tym zakresie.

 

Komentarze

4 komentarze do “budowa stacji bazowych telefonii w D.G.”

 1. Sebastian, 29 kwi 2020 o 18:53

  Pozwolę sobie na komentarz.
  Na zadane pytanie – Jak jest kontrolowana moc stacji podczas eksploatacji?
  Uzyskano odpowiedź:
  Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:
  – bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania instalacji lub urządzenia;
  – każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie;
  – każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującymi zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia – na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana. […]
  W mojej ocenie to tak jakby:
  – badać trzeźwość kierowców przed rozpoczęciem przez nich spożycia alkoholu,
  – liczyć na to, że nietrzeźwy kierowca po spożyciu kolejnej „połówki” zechciał by się pofatygować i to zgłosić odpowiednim organom,
  – w przypadku zmiany środka transportu lub towarzystwa do picia, liczy się na to by nietrzeźwy kierowca pofatygował się i zgłosił to odpowiednim organom.
  Co do samego podsumowania opinii do interpelacji, muszę się niestety z nią zgodzić. Ale musze zwrócić uwagę też na istotny fakt, iż to (Prawica tj. Partia PIS) uchwaliła większością głosów tak haniebne zmiany w polskim prawie, dające taką swobodę inwestorom (przyp. operatorom telekomunikacyjnym), i w tak dramatyczny zakresie zmieniła normy…o wyłączeniu odpowiednich organów kontroli nie wspomnę.
  Trochę już za późno występować w roli obrońców ciemiężonych, będąc jednocześnie fundatorem topora.
  Mleko się wylało, jednak pomimo tego, liczę na to, że PONAD PODZIAŁAMI, jak zwykli odważni ludzie, sąsiedzi i przyjaciele wspólnie znajdziemy rozwiązanie tego problemu. Damy szansę na dożycie w zdrowi długich lat nam samym i naszym sąsiadom.
  A jak Wy to oceniacie.
  Pozdrawiam Wszystkich.
  Życzę Dużo Zdrowia
  Sebastian Zelek

 2. Franek, 30 kwi 2020 o 20:09

  Panie Sebastianie z radnym Grzegorzem należy się po prostu zgodzić. Oczywiście dla zwolenników postkomuny jest to trudne, ale jak patrze na sytuację w mieście, MZBM, Nemo, AAlbie to nie mogę się nie zgodzić z radnym, jego oceną od kilku kadencji. Jest prawie zawsze trafna. Moje uznanie Panie Grzegorzu.

 3. Sąsiad z DG, 1 maj 2020 o 6:50

  Do Franek zgodzę się z Panem radnym jak stanie się transparentny i ujawni swoje dochody ze spółki skarbu państwa

 4. Franek, 1 maj 2020 o 14:24

  Do Sąsiad z DG. Ty chyba nie sąsiad, tylko z wybiórczej Wyborczej, bo dochody radnych są ujawnione rok w rok w oświadczeniach majątkowych na BIP. Radzę przejrzeć. Też radnej Pasternak.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie