Uchodźcy

Kategorie: Aktualności   | 28 listopada, 2015

20151111_194050Jestem Szanownym Czytelnikom winny odpowiedź na interpelację, którą złożyłem do pana Prezydenta Zb. Podrazy (SLD w ZL) na sesji Rady Miejskiej w dniu 28.10.2015 r., w sprawie uchodźców (także repatriantów). Odpowiedź podpisał jeden z jego zastępców Pan P. Gocyła (j.w.). Przedstawię ją oczywiście w całości.

20151114_050931W tzw. międzyczasie (w piątek 13.11.2015 r.), doszło do zbrodni w postaci zamachów terrorystycznych we Francji, której dokonali co prawda Francuzi (mózgiem operacji był podobno Belg), ale byli to ich obywatele pochodzenia muzułmańskiego. Tak jest wg prezydenta Francji F. Hollande’a, socjalistycznego lewicowca. Bo ja miałbym wątpliwości czy to są Francuzi. Dlaczego zatem Francuzi zaczęli bombardować Syrię? 🙂

No comments.

Treść interpelacji: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=35486#more-35486.

A teraz odpowiedź:

„Dąbrowa Górnicza, 16.11.2015 r.

Dotyczy: interpelacji nr BRM. 0003.576.2015 z dnia 28.10.2015 r.

20151127_222537W odpowiedzi na powyższą interpelację uprzejmie wyjaśniam, że w przypadku ewentualnego osiedlenia repatriantów na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, decyzja zostanie podjęta w drodze uchwały Rady Miejskiej zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 12 ust. 2 pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. W przypadku uchodźców niebędących repatriantami w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy, postępowanie będzie przebiegało zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Według wstępnego rozeznania Gmina może przyjąć ze względu na możliwości lokalowe, jedną rodzinę uchodźców składającą się z dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci. Ponadto należy dodać, że cudzoziemiec, który zgodnie z art. 13 i 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. uzyskał status uchodźcy lub posiada ochronę uzupełniającą, ma prawo do świadczeń pomocy społecznej zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany mają prawo do pomocy w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego. Przepis ten realizuje tym samym treść artykułu 23 Konwencji Genewskiej z dnia 28 lipca 1951 r., dotyczącej statusu uchodźcy, zobowiązującego umawiające się państwa do przyznania uchodźcom legalnie przebywającym na ich terytorium takiego samego traktowania w zakresie opieki i pomocy społecznej, z jakiego korzystają ich obywatele. Społeczna integracja uchodźców nastąpi na podstawie rozdziału 5 (art. od 91 do 95) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wśród podstaw prawnych, w oparciu o które uchodźcom i repatriantom przysługują określone prawa i obowiązki to:

 • Konstytucja RP,
 • Konwencja Genewska,
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
 • Europejskiej i członków ich rodzin,
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim,
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym,
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2,009 r. w sprawie udzielenia pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • Rozporządzenie Rady nr 343/2003/WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (tzw. Rozporządzenie Dublin II),
 • Rozporządzenie Rady nr 2725/2000/WE z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczące ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej,
 • Dyrektywa Rady nr 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony,
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotu legalnie przebywających obywateli państw trzecich,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

Kwestia osiedlenia uchodźców jest przedmiotem rozważań nie tylko Gminy Dąbrowa Górnicza, w związku z tym Wojewoda Śląski skierował do 167 śląskich gmin, pismo dot. określenia możliwości przyjęcia uchodźców. Stało się ono impulsem do zorganizowania spotkania w Siemianowicach Śląskich, na którym obecni byli przedstawiciele samorządów oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W rezultacie zostały przedstawione stanowiska innych gmin w przedmiotowej sprawie oraz doświadczenia gmin, które przyjęły już uchodźców. Wobec dużego zainteresowania tą problematyką, wynikła konieczność zorganizowania kolejnego spotkania, tak więc temat będzie kontynuowany. Pobyt uchodźców na terenie kraju ma być finansowany z budżetu państwa, dlatego też wszelkie działania zmierzające do rozwiązania tej kwestii nastąpią w oparciu o otrzymane wytyczne w tym zakresie.

Ponadto informuję, że nie jest mi znane stanowisko dąbrowskich parlamentarzystów w przedmiotowej sprawie, gdyż nie zostało ono zgłoszone do tutejszego urzędu.

Zagadnienie przyjmowania uchodźców jest w centrum uwagi Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, jako problem systemowych uregulowań kwestii finansowania pobytu uchodźców oraz ewentualności zagrożeń na płaszczyźnie kulturowej, których rozwiązanie bądź tylko zapobieganie, może przekroczyć możliwości sektora publicznego.

Kluczowym w przedmiotowej sprawie, będzie przede wszystkim zajęcie stanowiska w kwestii przyjęcia uchodźców przez nowopowstający rząd, bowiem na podstawie zapowiedzi przedwyborczych, sprawa ta jest wysoce kontrowersyjna. Pragmatyczne zajęcie się tematem, nastąpi po wyjaśnieniu wszelkich niejasności.

20151114_050050W kontekście całości odpowiedzi Pana Prezydenta, a szczególnie jej ostatniego fragmentu, mogę jedynie wyrazić zaniepokojenie, że Pan Prezydent Zb. Podraza (Lewica SLD – Zjednoczona lewica) „wyszedł przed orkiestrę”, godząc się w swoim imieniu na ewentualne przyjęcie 4 uchodźców do naszego Miasta. Tak podały media w związku ze spotkaniem opisanym w odpowiedzi na moją interpelację. Współgra to zresztą z początkiem drugiego akapitu odpowiedzi. Szkoda, że akurat takiego stanowiska nie skonsultował z Radą Miejską Dąbrowy Górniczej. To moje zdanie. Radykalizm lewicowy staje się bardzo niebezpieczny dla Polski i naszej wiary!

Komentarze

8 komentarzy do “Uchodźcy”

 1. Gryf, 28 lis 2015 o 14:14

  żadnych uchodźców panie Podraza

 2. Gryf, 29 lis 2015 o 8:41
 3. Kazimierz Jasionek, 29 lis 2015 o 12:20

  Tą rodzinę 2+2 niech sobie przyjmuje Zaraza u siebie w domu !!!!

 4. informator, 30 lis 2015 o 7:46
 5. rex machina, 7 gru 2015 o 5:41
 6. kebs, 9 gru 2015 o 20:54
 7. kebs, 9 gru 2015 o 20:54
 8. KK, 24 sty 2016 o 17:04

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie