Opłata adiacencka do likwidacji!

Kategorie: Aktualności   | 7 września, 2015

CAM04822Niestety dla rządzącej naszym Miastem lewicy, z Panem Prezydentem Zb. Podrazą (Lewica SLD) i koalicją propodrazowską (SLD-PO-TPDG) w Radzie Miejskiej Dąbrowy Górniczej na czele, żniwa związane z opłatą adiacencką mogą być nieudane. Mieszkańcy nie zareagowali na moje protesty przeciwko temu powtórnemu (wg mnie) opodatkowaniu, w przypadku wybudowania infrastruktury technicznej przez Gminę, które wyrażałem głośno na sesjach Rady Miejskiej, jeszcze w 2008 roku. Zobacz. (Tam są przedstawione także moje ówczesne argumenty przeciwko uchwalaniu obu opłat adiacenckich. Przecież płacimy podatki i opłaty do budżetu, z którego obowiązkiem Gminy jest budować drogi czy doprowadzać wodę, czy energię elektryczną.). Natomiast zareagowali, gdy zaczęli otrzymywać decyzje Pana Prezydenta Miasta z olbrzymimi kwotami do płacenia! Okazało się, że nie do końca są komunistami 🙂 . Doszło do masowego podpisywania się pod protestami przeciwko tej opłacie.

Wychodząc im naprzeciw na najbliższą sesję w dniu 09.09.2015 r. grupa radnych: Katarzyna Zagajska (Niezależni), Renata Solipiwko (Niezależni) i Grzegorz Jaszczura (KNP) zgłosiła projekt uchwały zmierzającej do uchylenia uchwały z 2008 r.

Projekt uchwały:

„UCHWAŁA NR….

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia ….. 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej nr XXVII/426/08 z dnia 28.05.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 145, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 782, z późn. zm.), w związku z art. 18, ust. 2, pkt. 8, art. 40, ust. 1 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) na wniosek grupy radnych

 Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej

uchwala:

§1

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej nr XXVII/426/08 z dn. 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (EDz. Urz. Woj. Śl. Z 2008 r. Nr 130, poz. 2524).

 §2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.”

Jurek R. 006W razie problemów z Panem Prezydentem i lewicą (ogólnie to ujmując), przygotowaliśmy także projekt uchwały (rezerwowy 🙂 ), w którym chcemy zmniejszyć rozważaną opłatę adiacencką z horrendalnych dla Mieszkańców naszego Miasta 50% na 1 %. Pominę zamieszczenie jej treści, licząc że uda się przekonać nawet lewicowych radnych do uchwalenia naszej wyżej przedstawionej propozycji 🙂

Aby procedowanie na sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej było jak najbardziej merytoryczne, wystosowaliśmy także do Pana Prezydenta Zb. Podrazy (SLD) pismo z zapytaniami o koszty wykonania gospodarki wodno-ściekowej w Mieście i inne związane z tym zagadnienia. Pismo poniżej. Czekamy niecierpliwie Panie Prezydencie na odpowiedź, która moim zdaniem może rzucić światło na nagłe rozpoczęcie obciążania Mieszkańców naszego Miasta horrendalną procentowo opłatą adiacencką.

Radni Rady Miejskiej:

Katarzyna Zagajska (Niezależni)

Renata Solipiwko (Niezależni)

Grzegorz Jaszczura (KNP)

                                                                               Zbigniew Podraza Prezydent Dąbrowy Górniczej

                                                                                                                            Do wiadomości:

                                                           Radni Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

opł.adiacencka-2015.08.31W związku z propozycją zmiany/lub uchylenia podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej uchwały XXVII/426/08 z dnia 28.05.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej wnosimy o przedłożenie radnym z zachowaniem formy pisemnej następujących informacji:

– podania znaku sprawy oraz nazwę instytucji płatniczej dokonującej kontroli administracyjnej wniosku o płatność  dla operacji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”, podania liczby etapów w których rozliczano operację oraz okresu związania z celem operacji,

– wyrażonej procentowo i liczbowo wartości kosztów podlegających refundacji ze środków PO Infrastruktura i Środowisko (środki unijne) i wartości kosztów stanowiących wkład własny Gminy

wyrażonej kwotowo wartości kosztów całkowitych inwestycji, wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji od których wyliczono kwotę udzielonej pomocy, wartości kosztów niekwalifikowanych inwestycji, w tym podatku VAT i koszty robót dodatkowych

– wyrażonej kwotowo kwoty pomocy z przedłożonych wniosków o płatność i kwoty pomocy jaka została faktycznie wypłacona

– wyrażonej kwotowo wartości zastosowanych przez instytucję płatniczą cięć kosztów kwalifikowalnych, oraz naliczonych kar i sankcji

– wyrażonej kwotowo wartości kosztów ogólnych (nadzór inwestorski, sporządzenia dokumentacji projektowej, aktualizacji kosztorysów, inwentaryzacji geodezyjnej,  innych opłat) które nie podlegały refundacji ze środków unijnych

– w związku z art. 144, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (partycypowanie mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji), wyrażonej kwotowo szacowanej wartości wpływów z opłaty adiacenckiej oraz wyjaśnień, czy ustanowienie opłaty nie jest podwójnym finansowaniem operacji (budowy kanalizacji) i podstawą do zwrotu wypłaconej pomocy unijnej

–  w związku z art. 145, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ustalenie opłaty) czy nieuchwalenie uchwały ustalającej wartość procentową opłaty/lub jej uchylenie skutkuje brakiem egzekucji tejże opłaty (szczególnie w kontekście wyroku NSA z 13.12.1994 r., sygn. akt SA/Lu 514/94, Wokanda Nr 5/1995)

podania metodologii szacowania wartości nieruchomości przed wybudowaniem kanalizacji oraz po jej wybudowaniu, oraz sposobu naliczania opłaty, oraz czy do wystawianych decyzji o opłacie adiacenckiej dołączane jest zestawienie wyliczonej kwoty opłaty wskazujące również sposób jej wyliczenia

– czy mieszkańcy zostali poinformowani przed budową kanalizacji o opłacie adiacenckiej i o jej potencjalnej wysokości, a także przedstawienie materiałów potwierdzających rzetelne  poinformowanie  mieszkańców o opłacie przed budową kanalizacji

– uzasadnienie prawne i merytoryczne braku zgody ze strony Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ciągu ulic gdzie stworzono warunki do przyłączenia się do kanalizacji oraz czy takie praktyki nie mają formy monopolistycznej.

opł.adiacencka-2-2015.08.31Jako radni miejscy uważamy, że ze względu na występujące niepokoje społeczne, kompromitację władz miasta w zakresie uchwalonej uchwały o opłatach adiacenckich wskazane jest jej całkowite uchylenie lub w sytuacji braku prawnych warunków do jej uchylenia taką jej zmianę, by partycypacja mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji miała charakter symboliczny (nie więcej niż 1 %), a nie byłoby to powtórne opodatkowanie mieszkańców na tą inwestycję.

Dziękuję.

Komentarze

16 komentarzy do “Opłata adiacencka do likwidacji!”

 1. iti, 7 wrz 2015 o 18:52

  Dobrze że mieszkańcy się obudzili, teraz zlikwidować tą władzę w referendum.

 2. gibon, 7 wrz 2015 o 19:02

  Pomysłodawcą tych opłat jest zapewne Heniek Zaguła, członek PO, tylko on mógł taki kretynizm wymyślić.

  A to są reakcje na ten urzędniczy idiotyzm:

  http://www.twojezaglebie.pl/urzednicy-chca-nas-zrujnowac-89294

  http://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/1,93867,18713640,mieszkancy-protestuja-urzad-domaga-sie-oplat-adiacenckich.html#BoxLokSosnImg

 3. rex, 7 wrz 2015 o 19:03
 4. rex, 7 wrz 2015 o 19:04
 5. K., 7 wrz 2015 o 19:05
 6. mieszkaniec Olkusza, 7 wrz 2015 o 19:06
 7. pola, 7 wrz 2015 o 19:07

  Zalecam sprawdzenie wniosku o platnosc końcową, oraz sprawdzenie czy nadzór inwestorski, dokumentacja projektowa, inżynier kontraktu nie były röwnież wydatkami kwalifikowalnymi.

 8. pola, 7 wrz 2015 o 19:08

  A także roboty dodatkowe i uzupełniające.

 9. Bogdan, 7 wrz 2015 o 20:02

  Trzymam kciuki za Państwa radnych.

 10. antykomunista, 7 wrz 2015 o 21:42

  Precz z komuną!!!!!!!

 11. Kazimierz Jasionek, 7 wrz 2015 o 22:10

  Ten złodziejski następny podatek niech płacą ci złodzieje, którzy go wykombinowali !!!!!

 12. Tadeusz Jędrzejec, 24 wrz 2015 o 15:12

  Czytam i jestem zaskoczony wszystkimi opiniami. Nikt z was nie rozumie co to jest opłata adiacencka.
  Jeżeli posiadam nieruchomość, bez względu na jej rodzaj chociaż za 200.000 zł a po wykonaniu infrastruktury jej wartość wzrosła o 100.000 zł to ja muszę zapłacić np. 3.000 zł opłaty adiacenckiej i bardzo się cieszę, ponieważ wartość rynkowa mojej nieruchomości stanowi 300.000 zł a wszyscy płatnicy podatków w mieście zrobili mi prezent w wysokości 97.000 zł. Chętnie był płacił podatek nawet 50% nie tylko od nieruchomości, ale od kupna samochodu, telewizora, lodówki a nawet od szynki. Niestety ustawa o gospodarce nieruchomościami dotyczy tylko nieruchomości. Ze zmniejszenia opłaty adiacenckiej cieszą się milionerzy, posiadacze willi za 8 milionów jak niektórzy radni i prezydenci. A może to u nich jeszcze nie zakończono inwestycji i sami zaproponowali obniżenie opłaty adiacenckiej z 50% do 3%. Skoro radni nie myślą to przynajmniej wy wyborcy myślcie i bezrozumnie nie głosujcie na SLD i towarzystwo nieprzyjaciół, oraz PO z posłanką Liberą…

 13. Tadeusz Jędrzejec, 24 wrz 2015 o 15:20

  Czytam i jestem zaskoczony wszystkimi opiniami. Nikt z was nie rozumie co to jest opłata adiacencka.
  Jeżeli posiadam nieruchomość, bez względu na jej rodzaj chociaż za 200.000 zł a po wykonaniu infrastruktury jej wartość wzrosła o 100.000 zł to ja muszę zapłacić np. 3.000 zł opłaty adiacenckiej i bardzo się cieszę, ponieważ wartość rynkowa mojej nieruchomości stanowi 300.000 zł a wszyscy płatnicy podatków w mieście zrobili mi prezent w wysokości 97.000 zł. Chętnie był płacił podatek nawet 50% nie tylko od nieruchomości, ale od kupna samochodu, telewizora, lodówki a nawet od szynki. Niestety ustawa o gospodarce nieruchomościami dotyczy tylko nieruchomości. Ze zmniejszenia opłaty adiacenckiej cieszą się milionerzy, posiadacze willi za 8 milionów jak niektórzy radni i prezydenci. A może to u nich jeszcze nie zakończono inwestycji i sami zaproponowali obniżenie opłaty adiacenckiej z 50% do 3%. Skoro radni nie myślą to przynajmniej wy wyborcy myślcie i bezrozumnie nie głosujcie na SLD i towarzystwo nieprzyjaciół DG, oraz PO z posłanką Liberą…

 14. Grzegorz Jaszczura, 25 wrz 2015 o 9:17

  Panie Tadeuszu. Jako antykomunista i antysocjalista (co na jedno wychodzi, bo socjalizm jest dla lewactwa drogą do utopii, czyli komunizmu), mam inne zdanie. W tym przypadku, tj. opłaty adiacenckiej (od wybudowania infrastruktury z budżetu i podatków wszystkich mieszkańców, którzy już raz za to zapłacili ze swoich przychodów), jest to typowy domiar komunistyczny (jak kiedyś pracuś w szklarni dostawał od komunistów domiar za to, że był bardziej pracowity od nierobów na etacie, gdzie: czy się stoi czy się leży ileś się należy!). Niechętnie płacę każdy podatek, dla wyjaśnienia opłata adiacencka jest parapodatkiem (opłatą), do uchwalenia jako prawo miejscowe, ale to szczegół. Bowiem Pana marzenie, żeby płacić 50% od każdego zakupionego dobra, socjalizm Unii Europejskiej (w tym parapaństwa Polska) już dawno zrealizował, w ropie czy benzynie jest nawet więcej podatków niż 50% – to jedna z przyczyn dlaczego się tak wolno rozwijamy choćby w porównaniu z lewicującymi USA (ostatnio). Gwarantuję Panu, że 50% (a nawet 5%) tejże opłaty, o której dyskutujemy rozkłada zwykłego (czyli biednego) właściciela nieruchomości w Dąbrowie G. (Polsce), a nie rozłoży tego wspominanego przez Pana bogacza! Już abstrahując, że przy tym podejściu rzeczywiście się Pan zbliży do komunizmu – równości ekonomicznej, ale poprzez zmniejszenie średniej, a nie jej podniesienie!!! Aby wzrósł dobrobyt jest tylko jedna możliwość (wg mnie): zerwanie z przerostem opodatkowania, które i tak w większości idzie na biurwourzędników i złodziei! i pozostawienie jak najwięcej pieniędzy ludziom!!! Oni nimi obracając zrobią dużo lepszy z nich użytek!!! niż wspomniani biurwopolitycy i biurwourzędnicy. Optymalnym byłoby gdyby tej opłaty nie było, bo można by zwolnić kilka etatów urzędniczych, a zaoszczędzone pieniądze (z budżetu wszystkich Mieszkańców) przeznaczyć na zmniejszenie innych opłat, np. od nieruchomości czy opłaty targowej – tak piszę uwzględniając tylko możliwości samorządu, czyli Rady Miejskiej!!! Oczywiście na szczeblu państwa można byłoby zrobić dużo więcej dobrego!!!

 15. Tadeusz Jędrzejec, 23 paź 2015 o 11:43

  Prawo jest w tym temacie wspaniałe, jest to jedna z najwspanialszych ustaw w której zawarta jest opłata adiacencka. Ustawodawca pyta się, czy chcesz zapłacić opłatę adiacencką. Wystarczy nic nie odpowiadać na zadane pytanie, lub napisć ,,0″ ZERO i jest po temacie. To na wniosek obecnych prezydentów DURNOWACI radni SLD i sprzedawczyki poprzedniej kadencji z powodu podległości i uzależnienia finansowego, przegłosowali uchwałę o obowiązku płatności opłaty adiacenckiej w 2008roku i to w maksymalnej wysokości, czyli 50%. Obecny radny PiS mgr prawa i prawa administracyjnego o ile nie jest dupiatym mgr to powinien wiedzieć jak ,,obejść” problem i uratować ,,połowę” DG od obowiązku zapłaty. Nie należało występować do wspaniałego Prezydenta RP, lecz zachować kolejność postępowania i wykorzystać przysługujące prawo z zachowaniem terminów i wniesieniem drobnych opłat. Po odmowie i przegraniu sprawy, jako ostateczność, zwrócić się do Prezydenta RP a tego miejscowego ,,prezydenta” i paskudnych radnych odwołać w referendum gminnym. Sprawa jest do wygrania . W 2012r wygrałem z trzema prezydentami DG i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zb. Łukasikiem oraz K. Chrobot. Gdybym był radnym sprawa byłaby już daleko zaawansowana. W tym temacie rozmawiałem z poprzednim Prezydentem Miasta, wyjaśniłem i dlatego on nie popełnił tego samego błędu.

 16. opłata adiacencka – sesja 14.02.2018 r. (odsłona 99) - Rolowana Dąbrowa, 17 lut 2018 o 1:37

  […] adiacencka continuum. Tym razem opis sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej zacznę od sprawy, która niestety nie […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie