Nowy nowy Program naprawczy w ZCOSS

Kategorie: Aktualności   | 27 stycznia, 2022

Jeszcze nowy (a już stary) program naprawczy w szpitalu miejskim ZCOSS im. S. Starkiewicza nie został zrealizowany (a rozpoczęto jego realizację), a już mamy nowy nowy (zobacz także: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=55423#more-55423). Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej zajęła się tym w dniu 26.01.2022 r. Niemi radni jak zawsze nic nie mówili. Atak na moje wystąpienie, które poniżej, realizowała głównie II Wiceprezydent Miasta B. Borowiec (SLD – Nowa Lewica) i Przewodnicząca komisji radna K. Stępień (UW, SLD – Nowa Lewica).

Program Naprawczy na lata 2021-2023 (z dn. 29.10.2021 r.)

Chciałbym zwrócić uwagę, że zgodnie z moimi przewidywaniami Program naprawczy na lata 2020-2022 szpitala miejskiego ZCOSS nie zostanie zrealizowany, wbrew optymizmowi przy jego zatwierdzaniu radnych koalicji lewicowej, a nawet części PISu. Winię za to głównie Podmiot Tworzący i Pana Prezydenta, czyli rządzącą w D.G. koalicję lewicową, w drugiej kolejności dyrekcję szpitala ZCOSS. Zamiast pomocy było bowiem obcinanie finansów.

Jak wynika z odpowiedzi Pana Prezydenta na mój wniosek z sesji 22.12.2021 r. dot. m.in. sposobu finansowania przez miasto przedsięwzięcia „ZCO-realizacja I i II etapu”, zresztą odpowiedzi otrzymanej po sporych perturbacjach i złożeniu przeze mnie interpelacji w tej sprawie, okazuje się, że w latach 2020 i 2021 wydano na ten cel 0,00 zł, a w latach 2016-19 to circa 3,6 mln zł.  Jak się dobrze przyjrzeć wydanym 26.753.820,25 zł na to przedsięwzięcie, to właściwie gros tych pieniędzy jest związanych z zakupem aparatury i wyposażenia. Niestety, dlatego m.in. sam budynek ulega „pełzającej” deterioracji, a niepłacenie wykonawcy pociąga za sobą przyrost odsetek do zapłaty. Podkreślę jeszcze, że z WPF na lata 2022-2025 zdjęto w grudniu ub.r. prawie 10 mln zł z tego przedsięwzięcia, pozostawiając jedynie 2 mln zł na lata 2022 i 2023.

Co do pozostałych 58.744.162,41 zł wydatków na inne cele przekazane do szpitala przez ostatnie 10 lat przez Miasto, połowa to pożyczki i pokrycie części strat. Mam na myśli 15,3 mln zł pożyczek, które zgodnie z WPF mają być zwrócone w 2023 r. i 11.013.500,49 zł, które pokrywały częściowo straty spzoz-u.

Liczby nie kłamią, mimo że przecież nawet nie poprawiono wyniku finansowego zgodnie z uwagami biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe szpitala, przykładowo za 2019 czy 20. rok. To dziwne. Oczywiście za to jest odpowiedzialna dyrekcja szpitala; także za to, że nie przedstawiała wniosków i projektów odpowiednio wcześnie, aby Podmiot Tworzący mógł reagować. Niestety moje słuszne z perspektywy szczególnie ostatniego roku sugestie i wnioski, lewicowi przedstawiciele zarówno w Radzie Społecznej jak i w Radzie Miejskiej (Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej) odrzucali jednocząc się przeciwko moim propozycjom. Wg mnie był to błąd.

Abstrahując w tej chwili od uwag biegłego rewidenta należy zauważyć, że brak inwestycji w szpitalu bezpośrednio przekłada się na jego wynik finansowy, konkretnie stratę, a to powoduje, że z budżetu musiały iść pieniądze na pokrycie straty przewyższającej amortyzację w szpitalu.

Co do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 20.11.2019 r., dobrze, że wg Przewodniczącej Komisji Ochrony Zdrowia, radnej K. Stępień (UW,SLD) legalnego. Niestety dla rządzącej w naszym mieście lewicy podmiotem tworzącym dla szpitala ZCOSS im. S. Starkiewicza jest Urząd Miasta, który zresztą swego czasu przekazał na Fundusz założycielski szpitala kwotę 44.329.862,94 zł. I źródła tragicznej sytuacji finansowej szpitala sięgają lat dużo wcześniejszych niż orzeczenie, jak rozumiem tego legalnego Trybunału Konstytucyjnego.

Tak swoją drogą, to przecież koleżanka jeszcze z UW Pani radnej K. Stępień czyli Pani B. Małecka-Libera (UW, PO), jako wiceminister zdrowia, przekonywała nas na komisji zdrowia 15.10.2015 roku, do tego, że szpital i jego finanse to sprawa dyrektora szpitala, i samorządu lokalnego (czyli Rady Miejskiej), a ona reprezentuje ministerstwo, czyli jak wtedy zrozumiałem umywa ręce. A była przecież przy podpisywaniu (podpisywała) wspólnego porozumienia z prof. B. Maciejewskim (onkologia Gliwice), p.o. dyrektorem Z. Grzywnowiczem, Prezydentem Miasta Z. Podrazą o poparciu dla powstania Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w strukturach Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej (jeszcze chyba w 2011 r.), że interweniowała u nowego ministra zdrowia (czyli po 06.2015 r.) Pana M. Zembali wielokrotnie, że nikt przecież nie podważy konieczności powstania takiego ZCO w Zagłębiu. Po prostu zadziwia mnie niedostrzeganie słów Pani Małeckiej-Libery i ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności treści art. 7 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.0.713) przez tyle lat. Oczywiście należy ją pochwalić za przestrzeganie prawa.

Legalny Trybunał Konstytucyjny w 2019 r., nie zwolnił bowiem od odpowiedzialności za złe czy nieefektywne zarządzanie spzoz-ów. Odpowiedzialność za stratę jest wyłączona tylko w takim zakresie, w jakim powstała ona na skutek wprowadzania przepisów prawa, które wywołują obligatoryjne skutki finansowe. Jak rozumiem trzeba będzie to wyliczyć i udowodnić.

Od 14.10.2021 r. zgodnie ze zmianami w ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, podmiot tworzący będzie mógł, a nie będzie musiał pokryć stratę netto za rok obrotowy spzoz-u w wielkości jak dotychczas. Natomiast obowiązek pokrycia straty netto spzoz-u spoczywa na podmiocie leczniczym. Teraz tym bardziej, jeżeli chcemy, aby szpital ZCOSS im. S. Starkiewicza pozostał miejski będzie to zależało od Rady Miejskiej.

Przechodząc do meritum. Na samym wstępie programu na lata 2021-2023 jest napisane, że program jest kontynuacją Programu Naprawczego z lat 2020-2022. Jak to może być kontynuacja, jeżeli poprzedni program jeszcze się nie zakończył. Alogiczne w kontekście definicji tego słowa! Brak sformułowań o charakterze modyfikacyjnym stawia dotychczasowy program jako niekompletny i przyznający mi rację, a nie większościowej koalicji lewicowej, która bezkrytycznie go przyjęła.

O Programie Naprawczym na lata 2021-23, można powiedzieć, że płyniemy z tą utopią rok do przodu. Mówię o utopii, albowiem jeżeli szpital nie pozbędzie się zaszłości, to i ten program nie będzie znowu zrealizowany. Po prostu. A o co chodzi z tą zaszłością – to oczywiście decyzje dyrekcji szpitala i radnych jeszcze z 2011 i 12 roku, czyli podjęcie zobowiązań bez zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych, o czym wspomniałem.

Brak przeprowadzenia ugody z grupą finansową Clima raczej sugeruje brak realizacji także tego (nowego) programu naprawczego.

Program jest datowany na 29.10.2021 r., czyli zawiera dane z tamtego okresu. Co widzimy na przykład w prognozie rachunku wyników w nowym programie (str. 53)?:

Wynik (zysk netto) na 31.12.2021 r.: -17.907.745,29 zł (wg starego programu napr. na lata 2020-22 miało być -6.490.000,00 zł), tak nawiasem mówiąc wynik za 8 miesięcy ewidentnie koreluje z tą stratą końcową (albowiem za 8 miesięcy 2021 r. jest -11.682.165,16 zł), (główny księgowy zweryfikował wynik na slajdzie na koniec 2021 r. na kwotę: -19.496.000,00 zł).

na 31.12.2022 r.: -13.092.198,71 zł (miało być +95.120,00 zł),

na 31.12.2023 r.: -3.379.914,10 zł, czyli wciąż na minusie!. W kontekście realizmu tych liczb można powiedzieć, że jest lepiej.

Niestety zwiększenie przychodów szpitala wiąże się ze zwiększeniem kosztów i nie wpływa pozytywnie na wynik finansowy. Cały czas nie zapominajmy o przybywających wciąż odsetkach do grupy Clima, rzędu 20-25 tys. dziennie (w niedzielę i święta także), czyli 600-700 tys. miesięcznie, czyli 6-7 milionów rocznie). Nie ma ugody, tym bardziej suma odsetek sama nie zniknie. Jeżeli jest inaczej proszę mnie poprawić. Zresztą raczej jest gorzej, albowiem w wyniku podniesienia stopy referencyjnej od nowego roku odsetki też wzrosną!

Mamy gorszy wynik finansowy (pogłębianie się straty), czyli ewidentnie program naprawczy 2020-2022 okazał się totalnym fiaskiem. Rosnące wartości ujemne kapitałów własnych (z bilansu na 31.08.2021 r. aż minus 64.477.777,42 zł, czyli o 7,2 mln zł gorzej niż na 31.12.2020 r.) skłaniają do tezy o zerowym bezpieczeństwie funkcjonalnym i zdecydowanych trudnościach w pozyskiwaniu inwestorów.

Resumując ten wątek, zakładanie dużo mniejszej straty na lata 2022 i 2023 jest zapisem czysto teoretycznym. Dochodzi problem umorzenia pożyczki od miasta, w sytuacji, gdy Pan Prezydent i Pani Skarbnik „trąbią” o mniejszych wpływach do budżetu.

WPF Miasta na lata 2022-2025 przewiduje zwrot pożyczek ze szpitala na kwotę 15,3 mln zł. Wątpliwa szansa na to.

Zobowiązania i rez. na zob. na 31.08.2021 r. wynoszą 277.574.656,83 zł, z tego zob. krótkoterminowe: 145.735.122,08 zł! I co należy przecież podkreślić ustawicznie rosną.

Na koniec 2022 r. osiągną 298.278.051,46 zł! Przewidywane przesunięcie zobowiązań krótkoterm. na długoterm. w 2022 r. w wartości ponad 110 mln zł.

PYTANIE: jak to szpital osiągnie? W sprawie warunkowego udzielenia przez Miasto Dąbrowa Górnicza gwarancji na kredyt długoterminowy wielkości 110-120 mln zł niezbędny do rozpoczęcia restrukturyzacji długu ZCOSS słychać, ale potrzeba od 1,5 roku konkretów. Dopytywałem się o to przez cały rok! Bez spełnienia tego warunku wysiłki Dyrekcji okażą się daremne!, podobnie jak przy programie naprawczym na lata 2020-22. Wielkość tego kredytu była określona wielkością kapitału pracującego, który wynosił na 30.12.2020 r. „aż” minus 104.653.011,08 zł. Czyli majątek szpitala jest finansowany bieżącymi zobowiązaniami! Natomiast w programie na lata 2021-2023 w ogóle nie widzę tabeli kształtowania się kapitału pracującego na rok 2021. Dlatego pytanie: ile wyniósł on szacunkowo na 31.12.2021 r.? To odpowiedziałoby na pytanie ile trzeba kredytu długoterminowego, który optymistycznie jest przecież ujęty w prognozie w nowym nowym programie naprawczym.

(Tu informacja z ostatniej chwili, czyli z dnia 25.01.2022 r., że szpital otrzymał propozycję dostania kredytu na 120 mln zł. Teraz akceptacja warunków, gwarancje miasta, przyjęcie ich przez radnych i startujemy. Nie odnoszę się do tego w tej wypowiedzi – przyp. mój).

Trzeba też podkreślić, że próba alokacji zobowiązania długoterminowego na kredyt bankowy nie rozwiązuje w sposób oczywisty samego problemu zobowiązania. Długi należy spłacać bez względu na ich podmiotowość. Zarówno raty kapitałowe jak i odsetkowe spłacane terminowo pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie w obrocie kredytowym. Z czego to zostanie pokryte, przy problemach z bieżącą płatnością składek ZUS i rozłożeniem ich na raty?

Idąc dalej, moje ulubione, czyli: Wartości wskaźników ekonomicznych:

zyskowności netto: w 2021 r. -12,79% (miało być -5,05%), zresztą wszystkie ujemne.

płynności bieżącej: 0,17 (miało być 0,71, co jest i tak tragiczne).

efektywności i zadłużenia mają równie tragiczne wartości.

Ale jak to ma się zmieniać na korzyść, skoro w diagnozie najważniejszych problemów organizacji i zarządzania (str. 68) zarządzający wykazują dezaktualizację schematów, regulaminów czy procedur, które mają charakter bez kosztowy a stanowią ważny element diagnozy funkcjonalnej. Jaki był nadzór nad realizacją tak prostych unormowań w pełni zależnych od organizacji szpitala do tej pory, dlaczego nie przeprowadzono tych zmian z początkiem roku 2021? Muszę dodać, że akurat na dzisiejszej Radzie Społecznej ZCOSS dokonano korekty regulaminu.

Analiza SWOT (str. 52):

Szanse – O: przychylność i poparcie Podmiotu Tworzącego – ! przecież tego nadal brak!!!

Jak dla mnie to T – ZAGROŻENIE!!!

To samo mówiłem przy poprzednim programie naprawczym i uważam, że miałem rację. Po co tworzyć tę utopię?

Tutaj chciałem przypomnieć ponownie o usunięciu z WPF na lata 2021-2023 5 mln zł na środki inwestycyjne dla szpitala na sesji R.M. w listopadzie 2020 r., dotyczące I i II etapu budowy ZCO.

Następne przykłady: na Radzie Społecznej odrzucono mój projekt uchwały dot. przekazania projektu inwestycyjnego przez Dyrektora szpitala do Podmiotu Tworzącego. przez członków desygnowanych do R.S. przez Radę Miejską i Pana Prezydenta!

Na Radzie Społecznej ZCOSS odrzucono zresztą głosem Przewodniczącej Rady Społecznej Pani II Wiceprezydent B. Borowiec mój projekt dot. udzielenia przez Podmiot Tworzący warunkowej gwarancji na kredyt długoterminowy ok. 115 mln zł, niezbędny do rozpoczęcia restrukturyzacji długu szpitala ZCOSS.

Brakuje, jak widać u przedstawicieli koalicji rządzącej w Podmiocie Tworzącym czynów, są tylko słowa. Dlatego dziwię się takiemu zapisowi zawartemu w analizie SWOT.

Podobnie przy możliwości pozyskania zewnętrznych inwestorów przy ciągle rosnącym ujemnym kapitale własnym. Mało prawdopodobne.

SWOT służy do realnej diagnozy jako narzędzie wspomagające analizę sytuacji, a nie do tworzenia utopii.

Zagrożenia – T:

brak możliwości zmniejszenia zadłużenia z lat ubiegłych – przecież umowa ugody miała to spowodować, niestety brak jej realizacji pogłębia sytuację. Ktoś tu jest albo naiwny, albo nie wie co robi w działaniu.

wysokie koszty obsługi zobowiązań – no tak, przy takim działaniu dyrekcji, koalicji rządzącej w mieście nie może być inaczej.

Reasumując analizę SWOT: analiza SWOT jako narzędzie wspomagające nie opiera się na koloryzowaniu rzeczywistości, a na jej faktycznej diagnozie.

Inne ujemne aspekty przedstawionego programu naprawczego na lata 2021-2023:

 – Nie do przyjęcia jest porównywanie i analiza danych wynikających z różnych okresów porównawczych, co budzi wątpliwości co do interpretacji.

Przykładowo dotyczy to tab. nr 5 „Analiza norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych stan na dzień 20.10.2021 r.”, gdy w tekście jest ona przedstawiona na dzień 30.09.2021 r.

– Niepokojący jest zapis o próbie obniżenia wskaźnika kosztów pracy do przychodów NFZ na poziomie 70%. Koszty te na przestrzeni lat 2017 do 2021 (za wyjątkiem roku 2019) mają trend rosnący i nie zbliżają się do tego poziomu. Propozycja ta wydaje się być czystą demagogią nie popartą faktami, a nawet tendencjami.

– Co do oszczędności z tytułu rozłożenia na raty składek ZUS. Z jednej strony należałoby doprowadzić do całkowitego zniesienia kosztów egzekucyjnych, z drugiej zaś należy pamiętać, że może w perspektywie czasu nastąpić kumulacja składek do opłacania i powstanie kolejny problem – tym razem bez możliwości negocjacji.

– Mówi się o oszczędnościach z racji zwrotu podatku dzięki podpisanej umowie w 2019 r. z zewnętrzną kancelarią podatkową. Powstaje pytanie, gdzie są służby ZCOSS odpowiedzialne za obszar podatkowy i prawny oraz jakie są koszty tej dodatkowej zewnętrznej obsługi?, także w odniesieniu do korzyści z tego płynących.

Po moim wystąpieniu doszło do wspomnianego ataku na mnie, który nic nie wniósł konstruktywnego moim zdaniem do tematu i doszło do głosowania. Okazuje się, że wszyscy radni z Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej poza mną byli za zatwierdzeniem Programu naprawczego w tym kształcie. Koalicja SLD-PO-quasiniezależni poszerzyła się nawet o PIS. Foto wyników obok. Stanowisko większości pewnie będzie zaprezentowane w lewackiej miejscowej prasie dlatego zająłem się swoim wystąpieniem, tym bardziej, że na sesji nie uda mi się wszystkiego powiedzieć, ponieważ nieograniczonym czasem dysponuje tam tylko opcja prezydencka.

Komentarze

7 komentarzy do “Nowy nowy Program naprawczy w ZCOSS”

 1. Mieszkaniec DG, 27 sty 2022 o 18:19

  Programy naprawcze a efektów brak,wiele lat zaniedbań i taki efekt.

 2. Mira, 27 sty 2022 o 20:46

  Panie Grzegorzu BRAWO!!!!!!

 3. Wyborca, 28 sty 2022 o 14:29

  Panie Radny Grzegorzu Jaszczura pytam za co Radni PIS sprzedali się komunistom ?

 4. Grzegorz, 28 sty 2022 o 18:19

  ???

 5. Upierdliwy, 1 lut 2022 o 19:57

  Cóż powiedzieć? Jak możemy przekonać się z filmu na Rolowanej Dąbrowie, zarzuty NIK do Prokuratury mówiące głównie o tym, że dla 12 mln zł dotacji na sprzęt wybudowano oddział / szpital za 163 mln złotych (na stronie wykonawcy była nawet kwota 313 mln)!!!!
  Patrząc na kwoty i to, ile jeszcze brakuje do uruchomienia ZCO, to kwota z ww. strony wcale nie jest wysoka, a raczej realna…
  Do tego dochodzą słuchy, że Szpital ma problemy z Ministerstwem Zdrowia i NFZ w temacie programów zdrowotnych, więc może się okazać jeszcze w tym półroczu, że wszelkie wpisane w Program kwoty są… hmmmm… wzięte z sufitu.
  Ale wyborcy wszystko wybaczą, nawet kilkanaście milionów, które będzie musiał Prezydent wycisnąć z budżetu nań… No, chyba że pójdzie w kierunku upadłości i zwali wszystko na partię rządzącą – ale lektura raportu NIK w tej sprawie czyni to bardzo problematycznym…
  Obyśmy w ciekawych czasach żyli 🙂 🙂

 6. Mieszkaniec DG, 4 lut 2022 o 11:19

  Panowie Podraza i Grzywnowicz oni szpital tak załatwili.

 7. dziennikarz, 5 lut 2022 o 0:56

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie