Wody Polskie – interpelacja

Kategorie: Aktualności   | 25 maja, 2020

Treść mojej kolejnej interpelacji do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza wynikła z aktualnej sytuacji klimatycznej. Susza staje się w pewnym sensie faktem, o czym informują media chyba niezależnie od opcji politycznej, nie pisząc już o samych rolnikach.

Jak w tym kontekście wygląda przygotowanie Gminy Dąbrowa Górnicza do tej być może kolejnej „pandemii”? Trochę informacji otrzymaliśmy z odpowiedzi na moją interpelację w tej sprawie. Na czerwono odpowiedzi Pana Prezydenta.

dot.: współpracy z Wodami Polskimi

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA MIASTA Marcina Bazylaka

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy o samorządzie gminnym, w związku z sygnałami i pytaniami docierającymi do mnie od mieszkańców Dąbrowy Górniczej w sprawie b. prawdopodobnej suszy w tym roku, chciałbym uzyskać w tej sprawie kilka odpowiedzi od Pana Prezydenta w kontekście współpracy Pana Prezydenta i Gminy Dąbrowa Górnicza z Wodami Polskimi.

Proszę o udzielenie informacji na temat wykonania zadań gminy jako organu administracji publicznej z ustawy z 20 lipca 2017 r.– Prawo wodne (uchwalonej na pos. nr 46 Sejmu RP dnia 20-07-2017) w zakresie:

Art. 213 ust.3 i 4: przejmowanie  na wniosek w drodze porozumienia od Wód Polskich, wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących znajdujących się w granicach jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.

[…] Urząd Miejski na chwilę obecną nie widzi potrzeby przejmowania w drodze porozumień od Wód Polskich praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych ód płynących znajdujących się w granicach administracyjnych miasta […]

Art. 238: zawieranie porozumień odpowiednio z Wodami Polskimi lub ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej w zakresie ponoszenia kosztów inwestycji prowadzonych na wodach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz kosztów utrzymywania tych wód.

[…] Urząd Miejski wielokrotnie wspierał w przeszłości administratorów cieków wodnych […].

Prace współfinansowane przez Urząd Miejski prowadzone były na ciekach wodnych Babia Ława, Pogoria i Trzebyczka. W 2016 roku zawarte zostało porozumienie dotyczące partycypowania Gminy Dąbrowa Górnicza w kosztach utrzymania cieku Trzebyczka na odcinku od Tucznawy do Ząbkowic, które obowiązuje do dzisiaj. Corocznie w budżecie miasta zabezpieczane są środki finansowe na realizację przedmiotowego porozumienia, które jednak pomimo wielokrotnych pism kierowanych do Wód Polskich (ostatnie z dnia 27 stycznia 2020 roku) nie są wykorzystywane ze względu na brak odpowiedzi. (??? – przyp. mój).

Art. 326 ust.1: uwzględnianie ustaleń  planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planów zarządzania ryzykiem powodziowym i planów przeciwdziałania skutkom suszy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa Prawo wodne z dn. 20.07.2017 roku weszła w życie z dniem 01.01.2018 roku, a zmianę studium dla miasta Dąbrowa Górnicza uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 listopada 2017 roku, tj. w czasie obowiązywania poprzedniego brzmienia ustawy Prawo wodne, w której były zapisy dotyczące uwzględnienia planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza cieków i rzek płynących znajdujących się w granicach administracyjnych miasta.

Odnośnie miejscowych planów uchwalonych po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne informuję, że są to plany obejmujące stosunkowo małe powierzchnie i dotyczą – 0,37 ha przy ulicy Wiejskiej, 18 ha dla zakładu Brembo, 21,5 ha w Trzebiesławicach oraz 3,3 ha w Tucznawie, w których nie ma zawartych zapisów odnoszących się do planów przeciwdziałania suszy.

Mając na uwadze zachodzące zmiany klimatyczne w naszym otoczeniu w tym mi.in. sezonowe ograniczenie opadów atmosferycznych, […]

[…] Działaniami, które zostały już podjęte przez miasto w tym zakresie, jest ograniczenie ilości podkoszeń trawy oraz bieżąca kontrola miejskich zieleńców, a także prace nad przygotowaniem systemu dopłat dla mieszkańców, którzy zdecydują się na projektów związanych z małą retencją, m.in. budowy ogrodów deszczowych, studni i muld chłonnych czy podziemnych zbiorników na wody opadowe.

(wytłuszczenia moje, pisownia oryginalna – przyp. mój)

Grzegorz Jaszczura

Aczkolwiek jak widać było po niedawnej (29.04.2020 r.), acz krótkiej ulewie na ul. Majakowskiego, gdzie wydano circa 60 mln zł na przebudowę i z tego co pamiętam budowę zbiornika retencyjnego między ul. Majakowskiego a ul. Korczaka to nie wszędzie w naszym mieście brakuje wody. A sytuacja z odprowadzeniem wody po ulewie akurat na ul. tow. Majakowskiego mimo wydania milionów złotych nie uległa poprawie od lat!!!

 

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie