MZUM – odp. Prezydenta

Kategorie: Aktualności   | 2 grudnia, 2020

We wpisie Komisja Budżetowa 20.10.2020 – dywidendy dosyć szeroko rozpisałem się o spółce stuprocentowo gminnej, tj. Przedsiębiorstwie Miejskim MZUM.PL S.A., zresztą nie pierwszy raz. Skłoniło mnie do tego zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym tej spółki za 2019 r. oraz dywidenda, jaką „raczyła” ona odprowadzić do budżetu miasta w 2020 roku. Ciekawe, że nikt z pozostałych 24. radnych Rady Miejskiej D.G. nie wykazał zainteresowania sytuacją finansową w tej gminnej spółce (kiedyś przy szpitalu ZCOSS było b. podobnie, skrajna lewica umiała tylko przyklaskiwać działaniom po. dyrektora szpitala i prezydenta). Niestety Prezes Zarządu Spółki Pan T. Sołtysik nie zaszczycił w tym roku swoją obecnością Komisji Budżetowej, ani żadnej dla ścisłości innej komisji Rady Miejskiej, dlatego niezależnie od szczątkowych informacji, które wtedy otrzymałem od Pana Naczelnika Wydziału Nadzoru i Kontroli P. Kuziora złożyłem interpelację do Pana Prezydenta, obejmującą także „wyrywkowo” obszary działań spółki PM MZUM.PL S.A.

W interpelacji skierowałem do Prezydenta Miasta 7 pytań. W związku z tym, że mamy odpowiedź postaram się przyporządkować odpowiedzi do pytań, co trochę niestety zajmie miejsca i wydłuży wpis.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: spółki gminnej PM MZUM.PL S.A.

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także w nawiązaniu do moich interpelacji z dnia 17.08.2020 r. dot. spółki gminnej PM MZUM.PL S.A. (BRM.0003.655.2020) i sprawozdań finansowych PM MZUM.PL S.A. (za lata 2018 i 2019) (BRM.0003.656.2020) oraz odpowiedzi na nie Pana Prezydenta oraz informacji o dochodach do budżetu z tytułu udziału w spółkach prawa handlowego, omawianych na Komisji Budżetowej w dniu 20.10.2020 r.

proszę o odpowiedzi na następujące pytania

1. Z czego wynika taki duży spadek przychodu netto Spółki PM MZUM.PL S.A. ze sprzedaży z 66,801 mln zł w 2017 r. do 27,033 mln zł w 2019 r.?

Jeżeli z zakończonych prac w konsorcjach, to jak się ma do tego wzrost wartości poręczeń wekslowych o 6,5 mln zł w roku 2019?

Różnica w przychodach w latach 2017 i 2019 wynika z ilości oraz wartości realizowanych przez Spółkę kontraktów. W 2017 roku Spółka realizowała kontrakty o znacznie większej wartości niż w roku 2019. Nie ma związku pomiędzy „zakończonymi pracami w konsorcjach” a „wzrostem wartości poręczeń wekslowych o 6,5 mln w roku 2019″. (to dlaczego przybyło aż tyle tych poręczeń wekslowych, ponadto dlaczego wynagrodzenie jednoosobowego zarządu Spółki wzrosło o 82.000,00 zł w 2019 r., do kwoty 513.000,00 zł rocznie? – zob. pytanie 5. i odpowiedź na pyt. 5. – przyp. mój).

2. W jakim celu PM MZUM.PL S.A. nabył 1416 udziałów spółki Przedsiębiorstwo Budowlane „CSBG” Sp. z o.o. o wartości 416.000,00 zł, czyli 50% ogółu udziałów spółki PB „CSBG” Sp. z o.o. (punkt 1.6. inf. dodatkowych do spr. finansowego za 2019 r.)? Ile dochodu PM MZUM.PL S.A. przyniosła ta inwestycja zakończona zerowym stanem wartości w.w. udziałów i odpisaniem całości tych udziałów w koszty? Jakie dodatkowo koszty poniesie PM MZUM.PL S.A. w związku z brakiem likwidacji tej spółki?

W latach 2011-2012 konsorcjum 5 podmiotów, w skład którego jako lider wchodził MZUM oraz jako uczestnik konsorcjum spółka CSBG, realizowały jako podwykonawca na rzecz KWG SA w Szczecinie roboty związane z kontraktem W3 (gospodarka wodno-ściekowa) w Dąbrowie Górniczej. W 2012 roku spółka KWG wchodząca w skład grupy kapitałowej PBG utraciła płynność finansową, a następnie została postawiona w stan upadłości, co wiązało się z wielomiesięcznymi opóźnieniami w płatnościach […]. Te kłopoty z kolei przełożyły się  na kondycję finansową podwykonawców. Spółka CSBG w wyniku tych okoliczności utraciła płynność finansową. Ówczesny właściciel spółki CSBG zwrócił się do Zarządu MZUM o pomoc w ratowaniu spółki polegającą na konwersji zobowiązań spółki wobec MZUM na udziały. Alternatywą była upadłość spółki CSBG. Zarząd MZUM zważywszy, iż wierzytelności te były już stracone (no właśnie – przyp. mój) uznał, że może to być jedyna okazja do odzyskania choć ich części. Warunkiem było dokapitalizowanie Spółki przez ówczesnego właściciela. Spółka CSBG po tym czasie funkcjonowała jeszcze około roku, po czym ponownie utraciła płynność finansową i zaprzestała działalności (znowu niekorzystny zbieg okoliczności i klapa, a raczej niestety strata forsy – przyp. mój). […] PM MZUM.PL S.A. nie będzie ponosiło kosztów likwidacji spółki.

3. Co kierowało Zarządem Spółki przy udzielaniu pożyczki firmie Sferanet w kwocie 500.000,00 zł, której zabezpieczeniem jest weksel in blanco? Kiedy jej udzielono i w jakim celu? (punkt 1.6. inf. dodatkowych do spr. finansowego za 2019 r.). Te pieniądze mogłyby być przeznaczone na dywidendę do Gminy, której wartość zrealizowana w 2020 r. jest nieduża. Chciałbym także prosić o informacje, co to za podmiot i jaki ma kapitał zakładowy?

Pożyczki udzielono spółce SFERANET S.A. W 06.07.2018 roku w związku realizacją kontraktu na budowę sieci szerokopasmowej w powiecie bielskim i cieszyńskim. Pożyczka ta jest oprocentowana na warunkach rynkowych i terminowo spłacana. […]

PM MZUM.PL S.A. z zysku za 2019 roku w wysokości 750.793,74 zł przeznaczyła na wypłatę dywidendy 700.000,00 zł, czyli 93%, co zdaniem Zarządu nie jest „niedużą” kwotą. (podkreślę jeszcze raz, to jest moim zdaniem „bardzo nieduża” kwota, jak na tyle lat działania na tak dużym mieniu Gminy!, zdecydowanie różnimy się z Zarządem w ocenie – przyp. mój).

4. Jak wykorzystał Pan Prezes istnienie Oddziału Spółki w Republice Czeskiej w dobie sytuacji kryzysowej, jaką niewątpliwie jest okres pandemii koronawirusa? Jak pamiętam rok temu na Komisji Budżetowej mówił Prezes Spółki o tym, że koszty istnienia tego oddziału obciążające od kilku lat Spółkę przydadzą się w sytuacjach kryzysowych. Ile w takim razie przyniósł oddział w Czechach zysku w 2020 r.? Jakie są koszty osobowe tego Oddziału?

Oddział w Morawskiej Ostrawie przyniósł Spółce, będącej mieniem Gminy Dąbrowa Górnicza stratę w 2019 r. w kwocie 18.643,67 zł. Natomiast jego zobowiązania wobec jednostki powiązanej wynoszą -402.240,00 zł!

Także globalnie zapytałbym ile Oddział w Czechach przyniósł przychodu Spółce od momentu jego powołania?

[…] Zarząd podjął działania zmierzające do likwidacji Oddziału, a planowany termin likwidacji oddziału to koniec bieżącego roku. Faktyczny termin jest uzależniony od czynników zewnętrznych niezależnych od Naszej spółki […]. (to z tego wynika, że sytuacja kryzysowa nie tylko nie pomogła wykorzystać Oddziału w Ostrawie do uzyskania jakiegokolwiek zysku, co było argumentem Prezesa T. Sołtysika rok temu na Komisji Budżetowej do dalszego istnienia Oddziału, nic nie dającego moim zdaniem Spółce, a co więcej przeszkodziła w tym!, co za pech – przyp. mój).

Oddział nie realizował bezpośrednio przychodów, jednak pośrednio przyczynił się do wygenerowania przychodu rzędu 0,62 mln zł (jest to wartość zrealizowanych przez MZUM robót w Republice Czeskiej, który zostały wykonane i zafakturowane w czasie przed oficjalną rejestracją Oddziału). Zobowiązania oddziału wobec MZUM.PL wynoszą 402.240,00 zł, – jest to zobowiązanie wynikające z wniesienia środków pieniężnych do oddziału (jakby kapitał zakładowy). […] (jak mógł się nawet pośrednio Oddział przyczynić do wygenerowania środków rzędu 0,62 mln zł, gdy powstał już po wygenerowaniu przez MZUM.PL tych środków, jakiś absurd! , co do „jakby kapitału zakładowego”, to nasuwa się podsumowanie, że „jakby” oddział się nie sprawdził gospodarczo – przyp. mój).

5. Proszę o wyjaśnienie incydentu finansowego (punkt 2.10. inf. dodatkowych do spr. finansowego za 2019 r.), w wyniku którego prawdopodobnie doszło do obciążenia naszej spółki gminnej obciążeniem za spłatę zabezpieczeń roszczeń regresowych na rzecz wystawcy gwarancji Balcia Insurance SE z Rygi (Łotwa). A uchwałą Zarządu PM MZUM.PL S.A. z 07.01.2019 r. dokonano odpisu całości należności. Chodzi o kwotę 1.974.501,57 zł. W wyniku tego Spółka była w 2019 r. w trakcie przygotowywania pozwu przeciwko spółce S-Sport Sp. z o.o. z Zabrza i Gminie Białej Podlaskiej.

Jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy? Czy pozwy zostały złożone, a może już wygraliśmy te sprawy sądowe?

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. było podwykonawcą spółki S-Sport przy budowie Stadionu Miejskiego w Białej Podlaskiej. Inwestor, Gmina Biała Podlaska zerwał tą umowę oraz wezwał ubezpieczyciela do zapłaty z gwarancji należytego wykonania umowy. […]

[…] MZUM.PL S.A. skierowało sprawę o zapłatę na drogę postępowania sądowego zarówno przeciw Generalnemu Wykonawcy tj. S-Sport spółka z o.o. jak i Inwestorowi tj. Gminie Miejskiej Biała Podlaska. Z uwagi na zaistniałą w kraju sytuację epidemiologiczną czas rozstrzygnięcia spraw sądowych uległ znacznemu spowolnieniu, a sprawa nie jest zakończona. (czy to znowu pech Zarządu?, jak przy nieudacznym Oddziale w Morawskiej Ostrawie – przyp. mój).

6. W związku z punktami 5.3 i 5.4 informacji dodatkowych sprawozdania finansowego (oczywiście cały czas za 2019 r.) proszę powiedzieć ile osób wchodzi w skład organów zarządzających Spółki? – kwota wynagrodzeń: 513.000,00 zł za 2019 r. (wzrost o 82.000,00 zł w stosunku do 2018), a ile w skład organów nadzorujących – kwota 188.232,33 zł (zmniejszenie o 13.000,00 zł w stosunku do 2018)?

Aktualnie Zarząd Spółki jest jednoosobowy, a w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 osób. (czyli jednoosobowy zarząd zarabia 513.000,00 zł rocznie i dostał podwyżki 82.000,00 zł mimo znaczącego spadku przychodów Spółki w 2018 r., co na to ta 5-cio osobowa Rada Nadzorcza?, zob. także pytanie 1. i odpowiedź na pyt. 1., dla mnie skandal – przyp. mój).

7. Jakie są przychody PM MZUM.PL S.A. z tytułu podnajmu powierzchni w budynku będącym siedzibą Spółki? Czy jakiś inny podmiot oprócz DHL podnajmuje tam pomieszczenia? Czy ten podnajem pokrywa koszty bieżącego utrzymania budynku?

Aktualnie powierzchnię biurową w budynku na ul. Piłsudskiego 74 wynajmują 4 podmioty. […] uzyskane przychody pokrywają koszty bieżącego utrzymania budynku oraz generują zyski. (to dobrze, bo na całej nieruchomości wisi ustanowiona hipoteka na kwotę 12.000.000,00 zł – przyp. mój).

Grzegorz Jaszczura

Komentarze

3 komentarze do “MZUM – odp. Prezydenta”

  1. MIESZKANIEC, 4 gru 2020 o 8:07

    A ZAMIAST ŁATANIA DZIUR TO STAWIAJĄ SŁUPKI

  2. Dąbrowiak, 4 gru 2020 o 14:38

    Pewne służby państwa powinny zainteresować i skontrolować miejską spółę bo widać coś nie tak.

  3. Okiem Jaszczura - Nowe składowisko odpadów - czyżby nowa działalność MZUM? - Rolowana Dąbrowa, 4 lis 2021 o 18:44

    […] własnością Gminy Dąbrowa Górnicza, w Morawskiej Ostrawie w Republice Czeskiej Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=54705#more-54705. Po wielu moich protestach i braku zysku z tego przedsięwzięcia udało się w tamtym roku (po 5 […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie