sprawozdanie ZCOSS – interpelacja

Kategorie: Aktualności   | 14 lipca, 2020

Postawa radnych, urzędników (w tym Z-cy Prezydenta B. Borowiec, Przewodniczącego Rady Społecznej ZCOSS P. Kuziora)), czyli całej tej lewackiej koalicji rządzącej w Dąbrowie Górniczej z SLD-POKO-TPDG na ostatniej Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej uważam, że mocno podważa zaufanie Mieszkańców, dla których b. ważne są sprawy związane z naszym szpitalem (wciąż) miejskim! Zobacz mój wpis: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=53282#more-53282. Dlatego nie mogę pozostawić takiego stanowiska komisji, jakie zaprezentowali radni wspomnianej skrajnej lewicy bez reakcji. Postanowiłem skierować interpelację do Pana Prezydenta Miasta M. Bazylaka, aby wnikliwie zainteresował się tym co pisze biegły rewident, a co nie jest, jak rozumiem przedstawione w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok przez kierownika jednostki, czyli Panią Dyrektor I. Łobejko. Trzeba jeszcze dodać, że projekt Uzasadnienia do uchwały jest sygnowany przez II Z-cę Prezydenta, wspomnianą wyżej panią B. Borowiec (SLD) – ostatnio znalazła czas, by wylewnie powitać wiceprzewodniczącego PO Pana R. Trzaskowskiego na Pogorii na wiecu wśród plażowiczów, a co do treści sprawozdania nie wypowiedziała się na Komisji.

Zadziwiające jest, że oprócz mnie nikogo nie zaniepokoiła treść opinii z zastrzeżeniem. Coś wydaje mi się, że wspomniana lewica dąbrowska żyje w innym świecie i to powoduje, że przykładowo wszyscy jej przedstawiciele na Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej zagłosowali bezkrytycznie za jego przyjęciem (tzn. tegoż sprawozdania finansowego za 2019 r.). Nota bene radni-członkowie Rady Społecznej (K. Dybich, M. Miczko, K. Stępień) nie robią tak pierwszy raz. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=49649#more-49649. Oprócz nich Radę Społeczną uzupełnia przedstawiciel wojewody PIS-owskiego Marcin Sieradzki, który jak wynika z głosowań też nic nie widzi!

dot.: szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w nawiązaniu m.in. do b. trudnej sytuacji finansowej i spraw sądowych naszego miejskiego szpitala, tj. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza, a także w nawiązaniu do projektu uchwały Rady Miejskiej dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. ZCOSS im. S. Starkiewicza wraz z Uzasadnieniem, omawianego na zdalnej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 29.06.2020 r.,

w kontekście opinii  z zastrzeżeniem kluczowego biegłego rewidenta z Grupy Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach,

zwracam się do Pana Prezydenta o wyjaśnienie treści zawartych m.in. w ww. opinii:

Podstawa opinii z zastrzeżeniem

Jednostka prezentuje w pozycji inne środki trwałe urządzenia o wartości netto 50.684 tys. zł (50.684.000,00 zł – przyp. mój), nabyte w 2014 r. na podstawie umowy, która w naszej ocenie zawiera wbudowany instrument finansowy wynikający z rozłożenia płatności na raty na okres 15 lat. Naszym zdaniem wartość tych środków trwałych została na dzień bilansowy zawyżona o koszty finansowania zewnętrznego, przypadające po okresie oddania do użytkowania, szacunkowo o 29.024 tys. zł (29.024.000,00 zł – przyp. mój). Wartość zobowiązania z umowy na dzień bilansowy, powinna być wyceniona według skorygowanej ceny nabycia i jest zawyżona szacunkowo o 22.345 tys. zł (22.345.000,00 zł – przyp. mój). Powoduje to również zawyżenie kosztów amortyzacji i zaniżenie kosztów finansowych o kwotę odsetek szacunkowo o 3.000 tys. zł oraz brak kosztów finansowych z tytułu wyceny o około 900 tys. zł (900.000,00 zł – przyp. mój).

Uważamy również. że wartość rezerwy oraz koszty finansowe zostały zaniżone o kwotę 25.983 tys. zł (25.983.000,00 zł – przyp. mój), wynikającą z wyroku sądu zasądzającego odsetki od zobowiązania, które Jednostka prezentuje w zobowiązaniach warunkowych.

Prawdopodobieństwo prawomocnego wyroku niekorzystnego dla jednostki jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego.

Dodatkowo nie byliśmy w stanie zgromadzić wystarczających i odpowiednich dowodów, aby wypowiedzieć się co do prawidłowości rozdzielenia wartości poniesionych nakładów wynoszących 83.708 tys. zł (83.708.000,00 zł – przyp. mój) na środki trwałe (podlegające amortyzacji od 2014 roku i pozostające na środkach trwałych w budowie. Kwestia ta poprzez amortyzację może mieć wpływ na wartość wyniku finansowego lat ubiegłych oraz wyniku finansowego netto. […]”

i dalej:

„Objaśnienie – Istotna niepewność dotycząca kontynuacji działalności

Zwracamy uwagę na notę nr 9 w sprawozdaniu finansowym, która ujawnia, że Jednostka toczy spory prawne, których konsekwencje mogą spowodować utratę płynności Jednostki, więc świadczą o istnieniu istotnej niepewności, która może powodować poważne wątpliwości, co do zdolności Jednostki do kontynuacji działalności. Ponadto jednostka posiada ujemny fundusz własny oraz osiągnęła w badanym okresie stratę.”.

Wszystko w kontekście stwierdzenia kluczowego biegłego rewidenta Grupy Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z Katowic:

Naszym zdaniem, […] sprawozdanie finansowe:

(a) Przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2019 r. […]”.

W moim rozumieniu zapisy opinii biegłego rewidenta zawierają wewnętrzną sprzeczność.

 1. W związku z tym proszę o rozwianie moich wątpliwości oraz przeprowadzenie kontroli dotyczącej tych sprzeczności zawartych w opinii kluczowego biegłego rewidenta.
 2. Chciałbym także dowiedzieć się, kiedy sprawozdanie finansowe za 2019 rok zostanie skorygowane o naprawę podnoszonych w opinii biegłego zastrzeżeń i wartości oraz kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za przedstawianie w sprawozdaniach finansowych lat ubiegłych nieprawidłowych wartości finansowo-księgowych? W tym wypadku proszę Pana Prezydenta o podjęcie przewidzianych prawem działań.
 3. Czy bez poprawy sprawozdania finansowego za 2019 rok o podane w opinii biegłego wartości Rada Miejska może głosować nad przyjęciem tegoż sprawozdania? W Uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok jest bowiem odniesienie do wspomnianego w opinii biegłego rewidenta wyniku finansowego netto.
 4. Proszę również o odpowiedź czy nie ma obawy dla organu założycielskiego, którym jest Gmina Dąbrowa Górnicza, że będzie musiała przejąć ok. 253 miliony złotych zobowiązań krótko i długoterminowych ZCOSS? Trzeba przecież wziąć pod uwagę to, że szpital miejski ZCOSS rokrocznie przynosi straty (proszę także pamiętać o 10 mln złotych pożyczki z Gminy dla Szpitala w roku 2019) i w dającej się przewidzieć przyszłości nie rokuje nadziei na zmianę tego stanu rzeczy.

Grzegorz Jaszczura

Ps W dniu dzisiejszym (14.07.2020 r.) Pani Dyrektor I. Łobejko została odwołana z funkcji Dyrektora szpitala ZCOSS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej bez obowiązku świadczenia pracy. Czyżby Pan Prezydent M. Bazylak miał inne zdanie od radnych koalicji lewackiej Rady Miejskiej SLD-POKO-TPDG, którzy tak pewnie głosowali za przyjęciem sprawozdania finansowego szpitala za 2019 rok na Komisji Ochrony Zdrowia w dniu 29.06.2020 r.? Zresztą podobnie jak członkowie Rady Społecznej?

To zresztą nie rozwiązuje i nie tłumaczy treści sprawozdania finansowego, które ewidentnie musi iść do poprawki! 🙂 .

Komentarze

7 komentarzy do “sprawozdanie ZCOSS – interpelacja”

 1. Lewak, 14 lip 2020 o 12:26

  Prezydent reaguje. Brawo.

 2. mieszkaniec, 15 lip 2020 o 7:36

  Witam.
  Moim zdaniem wymagana jest w trybie pilnym zmian zarządu Szpitala Miejskiego w naszym mieście . Ta sytuacja trwa zdecydowanie za długo i potrzebne są radykalne działania.

 3. mieszkaniec, 16 lip 2020 o 9:21

  Witam. Informacja o odwołaniu Pani dyrektor naszego szpitala pojawiła się wczoraj na stronie Dąbrowskiej z komentarze że ww. Panią odwołano z powodu złych relacji z pracownikami szpitala.

 4. dociekliwy, 16 lip 2020 o 9:49

  To niedobrze, bo oznacza, ze Prezydent nie widzi milionowych przekłamań w sprawozdaniach finansowych od 2013 roku!

 5. Mieszkaniec DG, 18 lip 2020 o 11:32

  Szpitalowi potrzebny jest sprawny dyrektor zarządzający.

 6. Renata, 23 lip 2020 o 23:06

  Czy jest możliwość przeczytania całego sprawozdania finasowego ZCO SS DG? Czy jest możliwość udostępnienia go? Bardzo ciekawe kwestie Pan porusza.

 7. Grzegorz, 24 lip 2020 o 10:53

  do Renaty: sprawozdanie finansowe za 2019 rok wraz ze spr. niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego spr. fin. stanowi załącznik do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia spr. finansowego za 2019 r. ZCOSS w D.G, było omawiane na wspominanej przeze mnie Komisji Ochrony Zdrowia (http://grzegorzjaszczura.pl/?p=53282#more-53282) i będzie ta uchwała zatwierdzana na sesji Rady Miejskiej planowo 09.09.2020 r. Wyślę Pani na e-maila.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie