Wnioski budżetowe na 2016 – odp.

Kategorie: Aktualności   | 15 grudnia, 2015

Otrzymałem (zresztą już jakiś czas temu), zupełnie niespodziewanie dla mnie, odpowiedź od Pana Prezydenta na moje wnioski budżetowe na 2016 r., które złożyłem (w 15-stu punktach) zgodnie z ustaleniami Komisji Budżetowej, w której jestem przedstawicielem Klubu Radnych PIS. Już mniej mnie zaskoczyło ustosunkowanie się Pana Prezydenta do samych wniosków, bo w większości jest ono negatywne.

CAM04720Kompletnie mnie także nie dziwi obrona pomników sowieckich w mieście przez przedstawiciela formacji postkomunistycznej, jaką jest kanapowy SLD w ZL. Za jakiś czas będą pewnie bronić też osiągnięć lewackiej Unii Europejskiej. Tak to już jest z socjalistami, oczywiście wg mnie.

Jutro, tzw. sesja budżetowa Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej. To chyba dobry czas, aby Szanowni Czytelnicy zapoznali się z odpowiedzią Pana Prezydenta (lewica SLD w ZL).

„W odpowiedzi na pismo z dnia 12.06.2015r. w sprawie uwzględnienia inwestycji finansowych w planie budżetowym na 2016 rok informuję:

1. Przejęcie od PKP budynku dworca kolejowego Dąbrowa Górnicza- Centrum i jego remont.

Polskie koleje Państwowe S.A. jako użytkownik wieczysty gruntu oraz właściciel budynku przeznaczył przedmiotową nieruchomość do sprzedaży.

2. Demontaż tzw. pomników (obelisków) ku czci żołnierzy sowieckich w Dąbrowie Górniczej oraz przetransportowanie ich do muzeum socrealizmu w Kozłówce.

CAM00868Warunki istnienia tego typu obiektów w przestrzeni publicznej Polski określają na dzień dzisiejszy dwa akty prawne, a mianowicie „Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy” z dnia 22 maja 1992 roku (Dz. U. 1993.61.291) oraz „Urnowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji” z dnia 22 lutego 1994 roku (Dz.U.1994.112.543). Pierwszy z tych aktów w artykule 17 zawiera następującą treść Cmentarze, miejsca pochówku, pomniki i inne miejsca pamięci, będące przedmiotem czci i pamięci obywateli’jednej ze Stron, zarówno wojskowe jak i cywilne, znajdujące się obecnie lub urządzone, na podstawie wzajemnych porozumień, w przyszłości na terytorium drugiej Strony będą zachowane, utrzymywane i otoczone ochroną prawną, zgodnie z normami i standardami międzynarodowymi oraz zwyczajami narodowymi i religijnymi”. W drugim akcie prawnym w artykule 3 czytamy, że Strony utrzymują miejsca pamięci i spoczynku zapewniając ochronę grobów, nagrobków, pomników i innych obiektów upamiętniających oraz zazielenienie i zachowanie ich w należytym porządku”. Wymienione wyżej zapisy należy zastosować do pomników znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej, które są miejscami pamięci ofiar wojen. Nie mniej jednak mając na uwadze negatywne aspekty obecności żołnierzy Armii Czerwonej na terenie naszego kraju podjęliśmy działania zmierzające do przystosowania w/w pomników do celów edukacyjnych. Działania te obejmują m.in. montaż tablic informacyjnych przy w/w monumentach (zainstalowano je już w Gołonogu, Strzemieszycach Wielkich i Łośniu). Teksty zamieszczone na tablicach informują mieszkańców o tzw. „pozornym wyzwoleniu” naszego kraju przez Armię Czerwoną, która zakończyła się kolejnym zniewoleniem trwającym do 1989 roku. Można też tam przeczytać skróconą historię stacjonowania Armii Czerwonej na terytorium Polski, która zakończyła się dopiero w 1992 roku. Tablice zawierają także apel do mieszkańców by zgłaszali swoje relacje związane z napaściami i gwałtami jakich ewentualnie dopuszczali się żołnierze Armii Czerwonej na terenie naszego miasta. Mają stanowić rolę edukacyjną, głównie dla młodego pokolenia. Tu chcę podkreślić, iż inicjatywa ta została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Podjęliśmy także działania zmierzające do usunięcie z pomników symbolu sierpa i młota wystosowując w tym celu pismo o akceptację do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.

CAM03222Artykuł 13 Konstytucji RP ma następującą treść Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”. Z treści tego artykułu nie wynika zatern wprost zakaz propagowania idei i symboli komunistycznych. Podobnie sprawa wygląda z kodeksem karnym, który w artykule 256 podaję następującą treść § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega ten, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1.

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.”

Do 2011  roku istniał oczywiście zapis w przytoczonym powyżej paragrafie 2, który brzmiał następująco albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej”. Został on jednak wykreślony z kodeksu karnego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 roku, jako niezgodny z konstytucją.

CAM04667Zatem w naszej opinii obowiązujące obecnie akty prawne dopuszczają istnienie w/w pomników w przestrzeni miejskiej. Pomniki te należy obecnie traktować jako dodatkowy atrybut edukacyjny skierowany do społeczeństwa,  który odpowiednio objaśniony podniesie poziom świadomości historycznej mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Jednocześnie informuję, że w utrzymaniu przez Urząd Miejski (bieżącej konserwacji) znajdują się następujące pomniki:

– Pomnik – obelisk upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas wyzwolenia Dąbrowy Górniczej i Gołonoga przy al. Piłsudskiego w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 28,

– Pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas wyzwolenia Łośnia u zbiegu ul. Laskowej i Gołonoskiej,

– Pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej Tomaszowa Górka – Dąbrowa Górnicza Łęka Otoczarnia,

– Pomnik – obelisk upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas wyzwolenia Strzemieszyc przy ul. Majkowskiego (na wprost kościoła),

– Pomnik ku czci „Bohaterom Armii Czerwonej wyzwalającym naród Polski mieszkańcy wsi Trzebiesławice”.

Prace konserwatorskie i porządkowe na w/w pomnikach wykonywane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w miesiącach: styczeń, kwiecień i październik. Zakres prac porządkowo-konserwacyjnych obejmuje czyszczenie powierzchni z liści i śmieci, koszenie, plewienie chwastów w razie potrzeby odśnieżanie, wywóz i utylizację zanieczyszczeń.

Ponadto nadmieniam, iż Stowarzyszenie KURSK zwróciło się do Gminy Dąbrowa Górnicza o wyrażenie zgody na wykonanie remontu w ramach własnych środków finansowych pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowice Aleja Zwycięstwa. Zgoda na Wykonanie prac remontowych przedmiotowego pomnika została udzielona w dniu 12.08.2014 r.

choragiew-13. Przeznaczenie funduszy na propagowanie nazwy, symboli i tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego, którego Dąbrowa Górnicza stanowi centrum. Wydanie folderu dotyczących symboli Zagłębia Dąbrowskiego, w powiązaniu z rocznicą 100-lecia nadania naszemu miastu praw miejskich.

Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje lub współfinansuje różnego rodzaju publikacje (foldery, broszury, książki) dotyczące Dąbrowy Górniczej jak i Zagłębia Dąbrowskiego m.in.:

1.   Broszura wydawana raz w roku z okazji Dożynek Miejskich – broszura przedstawia historię dzielnicy, która w danym roku jest gospodarzem dożynek

2.   Książka  pt. „25   lat  samorządności  w  Dąbrowie  Górniczej   1990  –  2015”  –  publikacja przedstawia historię dąbrowskiego samorządu terytorialnego

3.   Książka pt. „Legendy Dąbrowy Górniczej” – publikacja zawiera legendy i teksty źródłowe dotyczące Dąbrowy Górniczej

4.   Zeszyt Muzealny pt. „Baśnie i Legendy i opowiadania z Dąbrowy Górniczej” – zeszyt składa się z opowiadań dotyczących Dąbrowy Górniczej

5.   Zeszyt Muzealny pt. „Galeria zasłużonych Dąbrowian” – zeszyt przedstawia osoby zasłużone dla miasta

6.   Książka  pt. „Echo  dawnych  Strzemieszyc”  –     cykl  opracowań  poświęconych  Dąbrowie Górniczej

7.   Książka pt. „Dąbrowiacy znani i mniej znani” – przedstawia osoby związane z naszym miastem poprzez urodzenie, pracę, dłuższy lub krótszy pobyt w Dąbrowie Górniczej

8.   Książka pt. „Z dziejów sportu i kultury fizycznej w Dąbrowie Górniczej” – publikacja zawiera wiele nieznanych faktów ze sportowo – turystycznej przeszłości Dąbrowy Górniczej

9.   Broszury i foldery informacyjno – promocyjne o Dąbrowie Górniczej

W 2016 roku gmina zamierza przeznaczyć środki finansowe na publikację broszury poświęconej m.in. 100 – leciu otrzymania praw miejskich przez Dąbrowę Górniczą oraz 127 -leciu powstania Szkoły Górniczej w Dąbrowie Górniczej. Ponadto w pierwszym kwartale 2016r. wydana zostanie monografia pt.”Dąbrowa Górnicza 1916 -2016″.

 4. Wymiana nawierzchni na Al. Zagłębia Dąbrowskiego oraz ul. Tysiąclecia od włączenia ul. Prusa do skrzyżowania z Al. Zagłębia Dąbrowskiego.

Remont oraz wymiana nawierzchni placu przed budynkiem dworcowym w Ząbkowicach wraz z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.

Odbudowa chodnika w ciągu ulicy Armii Krajowej (od strony lasu) na odcinku od ulicy Willowej do przystanku autobusowego Ząbkowice Dw. PKP (przy restauracji Linda). Wymiana nawierzchni pasa jezdnego przy ul. Willowej i Korczyńskiego (od skrzyżowania z ul. Mizerkiewicza do nasypu torów kolejowych), wymiana nawierzchni chodników przy ul. Willowej, Skłodowskiej- Curie, Korczyńskiego, Mizerkiewicza.

Rozbudowa chodnika na ulicy Tworzeń– od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego (od miejsca zakończenia prac budowlanych w 2015 roku w ramach budżetu partycypacyjnego) do posesji nr 6 na końcu ulicy.

Poprawa parametrów ronda u zbiegu ulic Armii Krajowej, Sikorskiego, Gospodarczej i Szosowej poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa, min. przebudowa zmierzająca do spowolnienia prędkości pojazdów od strony ulicy Szosowej w kierunku ulicy Armii Krajowej.

Temat związany z poprawą infrastruktury drogowej jest bardzo złożony. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że w celu kompleksowej poprawy stanu istniejącego należy podjąć działania związane z wymianą urządzeń podziemnych (energetyka, wodociąg, kanalizacja deszczowa, sanitarna itp.). Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że Gmina Dąbrowa Górnicza systematycznie realizowała i realizuje zadania, które wcześniej były ujęte w harmonogramach wydatków inwestycyjnych m.in. uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza, przebudowa ul. Majakowskiego, remont DK 94, budowa obwodnicy Tucznawy. Z tego powodu obecnie nie ma możliwości finansowych realizacji w krótkiej perspektywie wszystkich wnoszonych zadań, lecz czynione są starania zmierzające do wykorzystania środków, zewnętrznych do współfinansowania tego typu działań.

Modernizacja dróg i chodników jest zatem zadaniem inwestycyjnym, które może zostać ujęte w propozycjach planu budżetu Gminy na lata następne, po złożeniu stosownego wniosku inwestycyjnego o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Powyższe reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Nr 1663/09 z dnia 02.07.2009r, zmienione Zarządzeniem Nr 182.2011 z dnia 18.04.2011r. w sprawie przedkładania inicjatyw inwestycyjnych do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto przedmiotowe zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, w której należy uwzględnić prawidłowe odwodnienie, oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

5. Rewitalizacja fontanny przed budynkiem dworcowym w Ząbkowicach.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej, Dworcowej, i Osiedle Robotnicze.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Aleja Zwycięstwa.

Miasteczko Ruchu Drogowego na parceli Miasta przy skrzyżowaniu ulicy Tworzeń z Aleją

Piłsudskiego (w części nielegalnego aktualnie parkingu TIR-ów).

Wyżej wymienione zadania nie znajdują się w budżecie Wydziału Inwestycji Miejskich na rok 2015, jak również nie zostały zapisane w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej na lata 2015-20120 w związku z powyższym nie mogą być realizowane.

6.   Kompleksowe odnowienie (wykonanie) oznakowania poziomego i pionowego na drogach w mieście.

Informuję, że pionowe oraz poziome oznakowanie drogowe jest na bieżąco utrzymywane, odnawiane lub wymieniane w zakresie uzależnionym od ilości dostępnych na ten cel środków finansowych. W celu zaplanowania kompleksowej wymiany całości oznakowania drogowego niezbędne jest zabezpieczenie na ten cel stosownej ilości środków budżetowych na lata kolejne. Ponadto informuję, że zgodnie z § 12 ust 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003 nr 177, póz. 1729) systematycznie przeprowadzane są kontrole prawidłowości funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń Brd.”

Zb.PodrazaTo tyle odpowiedzi Pana Prezydenta (lewica, z zawodu lekarza ortopedy, urlopowanego dyrektora ZCO SS im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej). Szkoda komentować, ale proszę zwrócić uwagę na proporcję między miejscem poświęconym na obronę pomników sowieckich w Dąbrowie Górniczej (Sowietów, czyli okupantów Polski przez kilkadziesiąt lat) a odpowiedziami na moich pozostałych 14 wniosków budżetowych. Jest to proporcja porażająca inteligentnego odbiorcę. Odpowiedź g’woli ścisłości podpisał Z-ca Prezydenta P. Gocyła (Lewica).

 

Komentarze

5 komentarzy do “Wnioski budżetowe na 2016 – odp.”

 1. Sympatia, 15 gru 2015 o 8:20

  Brawo dla Pana.

 2. Aldona, 15 gru 2015 o 9:00

  Pan się pomnikami zajmuje a tymczasem tak PiS i koalicjanci dekomunizowali Polskę:
  1. Andrzej Kryże – Wiceminister Sprawiedliwości IV RP- członek PZPR do jej końca. Skazywał działaczy opozycji w stanie wojennym.
  2. Wojciech Jasiński – Minister Skarbu IV RP, członek PZPR w latach 1976-1981, szef Wydziału Spraw Wewnętrznych w Płockim Urzędzie Miasta, przybudówki SB. Zasłynął umorzeniem milionowych długów PC, byłej partii Jarosława Kaczyńskiego.
  3. Karol Karski (PiS) – działacz władz centralnych socjalistycznego ZSP na Wydziale Prawa i Administracji UW. Pod koniec lat 80 startował z poparcia PRON (organizacji utworzonej przez PZPR w stanie wojennym) w wyreżyserowanych i sfałszowanych przez komunistów wyborach do rad narodowych.
  4. Andrzej Aumiller – Minister Budownictwa IV RP, zasłużony komunista, wieloletni członek PZPR.
  5. Anna Kalata – Minister Pracy i Polityki Społecznej IV RP. Członek PZPR jak i SLD, a dalej w Samoobronie.
  6. Zbigniew Graczyk – Wiceminister Gospodarki Morskiej IV RP – przez 20 lat należał do PZPR będąc między innymi członkiem jej Komitetu Wojewódzkiego w Szczecinie. Był również w kierownictwie nomenklaturowej spółki Interster, która była folwarkiem partyjnych dygnitarzy, m. in. Sekuły i Rakowskiego.
  7. Marek Grabowski – Wiceminister Zdrowia IV RP (członek PZPR i SLD) dzięki rekomendacji SLD był zastępcą głównego inspektora sanitarnego w rządach Leszka Millera i Marka Belki.
  8. Ewa Sowińska – Rzecznik Praw Dziecka IV RP. W latach 1977-1980 należała do PZPR.
  9. Krzysztof Zaręba – Wiceminister Środowiska IV RP, były członek PZPR, od 2005 roku w Samoobronie.
  10. Bogdan Socha – Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej IV RP – był do samego końca członkiem PZPR.
  11. Romuald Poliński – kolejny Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej IV RP. Przez wiele lat członek PZPR, a w rządach SLD doradca ministra Kołodki
  12. Maciej Łopiński – Rzecznik Prezydenta IV RP; w okresie 1975 – grudzień 1981 należał do PZPR
  13. Ryszard Siewierski – Zastępca Komendanta Głównego Policji IV RP – członek PZPR do końca (1990).
  14. Stanisław Kostrzewski – od 25.02.2006 skarbnik i finansista PiS – był aktywnym członkiem PZPR do końca jej działalności.
  15. Henryk Biegalski – nominowany na szefa Centralnego Zarządu Służby Więziennej IV RP, był członkiem PZPR od 1969 r. do końca lat 80.
  16. Jerzy Bahr – 19.05.2006 mianowany ambasadorem RP w Moskwie. W latach 1976 – 1980 w randze I sekretarza pracował w Ambasadzie PRL w Bukareszcie. Do stanu wojennego był członkiem PZPR.
  17. Krzysztof Czabański – mianowany 01.07.2006 na prezesa Polskiego Radia S.A. – były dziennikarz m.in. 'Sztandaru Młodych’ i 'Zarzewia’. W latach 1967-1980 należał do PZPR.
  18. Stanisław Podlewski – mianowany 17.07.2006 dyrektorem departamentu rybołówstwa w ministerstwie rolnictwa – należał do PZPR do końca jej istnienia.
  19. Marcin Wolski – 21.07.2006 mianowany został dyrektorem I programu PR – od 1975 roku do końca był w PZPR, będąc m.in. sekretarzem POP w PR.
  20. Jan Sulmicki – kandydat na prezesa Narodowego Banku Polskiego, zgłoszony 11.12.2006 przez Kaczyńskiego – były aktywista PZPR w SGPiS (obecnie SGH), także w stanie wojennym.
  21. Janusz Kaczmarek – szef MSWiA, prokurator krajowy z ramienia PiS – Członek PZPR od 1986 r.
  22. Piotr Cybulski – poseł PiS. Były członek ZSMP i PZPR
  23. Aleksander Chłopek – poseł z Gliwic. Członek PZPR od roku 1978. W latach 80. był członkiem egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR.
  24. Halina Molka – posłanka na Sejm RP V kadencji. Były członek PZPR. Od 23 sierpnia 2007 posłanka PiS
  25. Stanisław Piotrowicz – W 1978 rozpoczął pracę w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy, następnie w 1980 został przeniesiony do Prokuratury Wojewódzkiej w Krośnie, na początku lat 80. przeniesiony do Prokuratury Rejonowej w Krośnie. Od 1978 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicznej. Był członkiem egzekutywy PZPR w Prokuraturze Wojewódzkiej i Rejonowej w Krośnie.

 3. Kazimierz Jasionek, 15 gru 2015 o 12:36

  Można śmiało powiedzieć, że planowane roboty przez rządzącą sitwę kolesi wybiegają myślami Baaaardzo daleko do przodu. Widocznie ubzdurali sobie w swych chorych głowach rządzić w DG całą wieczność !!! W punkcie 5 czyli przedostatnim czytamy „Wyżej wymienione zadania nie znajdują się w budżecie Wydziału Inwestycji Miejskich na rok 2015, jak również nie zostały zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-20120 w związku z powyższym nie mogą być realizowane”
  Myślący mieszkańcu DG, chyba możesz się teraz przekonać, że gdyby dalej rządziła w DG ta powiązana ze sobą sitwa kolesi, to z realizacją niektórych
  wniosków, będziemy czekać jeszcze baaaaardzo długo !!!

 4. Grzegorz Jaszczura, 16 gru 2015 o 7:36

  do Aldony: Dziękuję za zestawienie.
  O ile się orientuję to wszyscy okrągłostołowcy nie zrobili dekomunizacji. Co do mnie to jak najbardziej uważam, że powinna dekomunizacja nastąpić, a nawet desocjalizacja narodowa niemiecka.
  Niedługo zresztą trzeba będzie robić także deunioeuropeizację.

 5. Okiem Jaszczura - Wnioski budżetowe na 2020 r. - Rolowana Dąbrowa, 17 lip 2019 o 10:45

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie