ZCO SS – odp. na interpelację

Kategorie: Aktualności   | 4 stycznia, 2016

CAM00578Właściwie to już prawie po terminie otrzymałem odpowiedź na ostatnią moją interpelację (z dnia 25.11.2015 r.) w temacie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej (w skrócie ZCO SS).

Zacznę od treści interpelacji:

„Szanowny Panie Prezydencie, w nawiązaniu do interpelacji radnego poprzedniej kadencji int.2015.11.25-zco-1-borowKol. Artura Borowicza (z dnia 05.09.2012 r.) , dotyczącej ewentualnej „wymuszonej” konieczności skomercjalizowania naszego szpitala, obecnie nazwanego: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, chciałbym prosić o odpowiedź jak wygląda stanowisko Pana Prezydenta w tej sprawie na dzień dzisiejszy, m.in. w kontekście straty ww. jednostki na półrocze w wysokości 13,277 mln zł?

Przy okazji Panie Prezydencie proszę o podanie następujących informacji:

kto jest na dzień dzisiejszy dyrektorem naszego szpitala, w tym urlopowanym i od kiedy urlopowanym?

kto jest p.o. dyrektora szpitala i od kiedy?

kto jest Głównym Księgowym i od kiedy?

Proszę także o informację czy kompetencje, odpowiedzialność i możliwości działania dyrektora szpitala i p.o. dyrektora szpitala w Dąbrowie Górniczej są takie same? Proszę o podanie podstawy prawnej zatrudnienia p.o. dyrektora naszego szpitala Pana Zb. Grzywnowicza.

Na kim spoczywa odpowiedzialność za sytuację finansową w szpitalu, w przypadku gdy ma miejsce omawiana sytuacja, jak w Dąbrowie Górniczej? Proszę podać podstawę prawną?

Ponadto proszę o odpowiedź na następujące pytania:

czy na dzień dzisiejszy wyjaśniła się sprawa sporów sądowych między naszym szpitalem a wykonawcą budowy ZCO?

– jeżeli nadal toczą się sprawy sądowe, to proszę o odpowiedź czy szpital odkłada pieniądze na zaległe raty dla Wykonawcy?

Zapytuję ze względu na ewentualne konsekwencje wynikające dla nas jako właściciela szpitala (wraz z oddziałem ZCO), z powodu ewentualnego nie zapłacenia 6 kolejnych rat wykonawcy zgodnie z umową na wykonanie tej inwestycji.

Czy prawdą jest, że nastąpiło zerwanie umowy ze strony Wykonawcy i nam jako Właścicielowi ZCO Szpitala… ten wariant nie grozi?”

Być może pytania wydają się komuś naiwne czy drugorzędne, czy już wyjaśnione i przebrzmiałe, ale zdecydowałem się na tę szczegółowość w kontekście wykręcania i przekręcania faktów dot. tych ważnych spraw na komisji zdrowia i sesjach. Zauważyłem także dziwne szafowanie liczbami i terminami, właściwie przez wszystkich związanych z tym przedsięwzięciem, czyli budową ZCO. Mam na myśli zarówno p.o. dyrektora ZCO SS Pana Zb. Grzywnowicza, prezydenta Miasta (urlopowanego dyrektora ZCO SS) Pana Zb. Podrazę (SLD) i Posłankę opozycji (PO) (byłą dyrektor ZCO SS) Panią B. Małecką-Liberę. Kanapowa w Dąbrowie Górniczej Platforma Obywatelska będąca w Polsce w opozycji, w Dąbrowie Górniczej tworzy koalicję rządzącą z kanapowym SLD (także z TPDG i DWS). To tak g’woli wyjaśnienia dla licznych Czytelników bloga z Polski i Polonii, rozsianych przecież po całym świecie 🙂 .

Po otrzymaniu odpowiedzi pisemnej będziemy się po prostu w przyszłości trzymać tych faktów, podanych przez Pana Prezydenta, nota bene w części końcowej, dotyczącej toczących się spraw sądowych jest to informacja p.o. dyrektora Pana Zb. Grzywnowicza. Potraktujmy to jako uporządkowanie info. 🙂

Tym bardziej, że kolejna Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przewidziana na styczeń (26.01.2016 r., godz. 9.00.) zawiera w porządku obrad pkt 4 następującej treści:

„Wyjazd do Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej – ocena realizacji zadania pn. „Remont Oddziału Wewnętrznego Szpitala…” oraz informacja z przeprowadzonych kontroli Szpitala.” (jak rozumiem ZCO SS im. Starkiewicza – przyp. mój).

I wreszcie przedstawiam odpowiedź na moją interpelację Pana Prezydenta Zb. Podrazy podpisaną przez Z-cę Prezydenta Panią I. Krupę:

int.2015.11.25-zco-odp-1„W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Nr BRM.0003.628.2015 z dnia 25 listopada 2015 r. przekazuję poniższe informacje:

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma nadal wartość ujemną – podmiot tworzący może pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy do wysokości tej wartości.

Wg aktualnego planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. pozytywnie zaopiniowanego Uchwałą Rady Społecznej nr 5/2015 z 26.03.2015 r. planowany wynik finansowy (strata) za rok obrotowy 2015 to kwota 7 945 720,00 zł. Plan ten będzie zapewne jeszcze wymagał skorygowania z uwagi na zmianę uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem ZCO.

Półroczny wynik finansowy, o którym mowa w interpelacji Pana Radnego nie jest miarodajny do prognozowania wartości wyniku rocznego. (miarodajny nie jest, bo to wynik półroczny, ale wg mnie strata ulegnie raczej pogłębieniu, a nie zmniejszeniu – przyp. mój). Faktyczny wynik finansowy za 2015 r. będzie znany po zamknięciu ksiąg rachunkowych, sporządzeniu sprawozdania finansowego, zbadaniu go przez biegłego rewidenta księgowego i przedłożeniu do zatwierdzenia przez organ zatwierdzający, co zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Na jego wartość znaczący wpływ będzie mieć uwzględnienie bądź nie uwzględnienie przez Narodowy Fundusz Zdrowia nadwykonań świadczeń zdrowotnych. Należy również zauważyć, że wg szacunków koszty amortyzacji na koniec 2015 r. wyniosą ok. 20.400.000 zł. (dla porównania koszty amortyzacji wg stanu na koniec 2013 r. wynosiły 2 964 778,43 zł., a na koniec 2014 r. 8330906,56 zł.) Tak wysokie koszty amortyzacji w 2015 r. znacząco wpłyną na wynik finansowy za rok 2015. (zdecydowanie tak – przyp. mój).

Odnosząc się do nawiązania w Pańskiej interpelacji do interpelacji Radnego poprzedniej kadencji Pana Artura Borowicza – raz jeszcze powtórzę, że w chwili obecnej nie przewiduje się ani zmiany formy organizacyjno-prawnej ani też likwidacji Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza.

W zakresie informacji dotyczących dyrektora, p.o. dyrektora i Głównego Księgowego ZCO informuję:

Zgodnie ze stanem faktycznym na dzień dzisiejszy dyrektorem ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej jest Pan lek. med. Zbigniew Grzywnowicz, który pełni swoje obowiązki na wymienionym stanowisku od 11.04.2007 r. do nadal, natomiast przebywającym obecnie na urlopie bezpłatnym od 19.10.2001 r. do nadal jest Pan lek. med. Zbigniew Podraza. Kompetencje, odpowiedzialność i możliwości działania zarówno Dyrektora Szpitala, jak i p.o. Dyrektora Szpitala w Dąbrowie Górniczej są takie same.

Zarządzeniem Nr 249/07 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 11.04.2007r. w sprawie: powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starktewicza w Dąbrowie Górniczej, został powołany Pan lek. med. Zbigniew Grzywnowicz na wyżej wymienione stanowisko do czasu trwania V kadencji Sejmu RP. W związku z zakończeniem V kadencji Sejmu RP Zarządzeniem Nr 678/07 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 05.11.2007 r. odwołano Pana lek. med. Zbigniewa Grzywnowicza ze stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej i w tym samym dniu Zarządzeniem Nr 679/07 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 05.11.2007 r. powierzono funkcję pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Panu lek. med. Zbigniewowi Grzywnowiczowi do czasu pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza przez Pana Zbigniewa Podrazę (Zarządzenia dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej).

Podstawą prawną zatrudnienia p.o. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza Pana Zbigniewa Grzywnowicza był art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) art. 44 ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r.  Nr 14 poz. 89) oraz art. 4 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618   z   późn.   zm.)   odpowiedzialność   za   zarządzanie   podmiotem   leczniczym   niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik.

Zgodnie z Komentarzem do art. 46 ustawy o działalności leczniczej autorstwa Pana Macieja Dercz (publik. „Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz” – LEX, 2014 M.Dercz, T.Rek) odpowiedzialność może   być   różnego    rodzaju:    cywilna,    karna,    karnoskarbowa    i    podatkowa.    Ponoszenie odpowiedzialności odnosi się do pełnego zakresu działalności tego podmiotu.

Zgodnie z art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. póz. 885 z późn. zm.) odpowiedzialnym za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych jest kierownik tej jednostki.

Głównym Księgowym ZCO od dnia 21.09.2015 r. jest Pani mgr Agnieszka Luboń.

W kwestii sporów sądowych z wykonawcą realizującym budowę ZCO poproszono o wyjaśnienie Dyrektora ZCO, który poinformował, że

oba postępowania sądowe obejmujące zarówno roszczenia Wykonawcy o zapłatę jak i roszczenia Szpitala o zapłatę kar umownych toczą się przed Sądem Okręgowym w Katowicach w dalszym ciągu.

int.2015.11.25-zco-odp-2W kwestii pozostałych pytań dotyczących umowy Szpitala z firmą Clima Spółka z o.o. (firma zmieniła nazwę – przyp. mój) należy wskazać,, iż stron nie wiąże już umowa zawarta w trybie zamówienia publicznego na roboty budowlane i dostawę sprzętu medycznego, albowiem Wykonawca odstąpił od niej w części dotyczącej robót budowlanych, zaś Zamawiający w części dotyczącej dostawy sprzętu medycznego. (co by nie komentować, to wynika z tego, że przetarg czy wybór wykonawcy i zakresu usług nie był trafiony ze strony dyrekcji ZCO SS – przyp. mój). Z powyższego wynika, iż Wykonawca nie może zastosować rozwiązań przewidujących możliwość postawienia całości należności umownej w stan natychmiastowej wymagalności. (może tak, może nie, miałbym wątpliwości – przyp. mój). Przedmiotem sporu z Wykonawcą jest m.in. ustalenie wartości zrealizowanych przez niego robót budowlanych, których wartość w ocenie Szpitala znacząco odbiega od wartości umownej ze względu na brak częściowej realizacji umowy. Z tego samego powodu Szpital nie ma obowiązku odkładania należności na kolejne raty.””. (może tak, może nie, miałbym wątpliwości – przyp. mój).

Tak przy okazji fragmenty planu strategicznego na lata 2013-2016 wg p.o. dyrektora Zb. Grzywnowicza (dotyczące Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza (obecnie ZCO SS im. Sz. Starkiewicza), z 2012 roku:

strategia-2013-2016-1strategia-2013-2016-4

Komentarze

4 komentarze do “ZCO SS – odp. na interpelację”

  1. Sympatia, 4 sty 2016 o 8:08

    Konsekwentnie do celu Panie Grzegorzu! 🙂

  2. Kazimierz Jasionek, 4 sty 2016 o 13:03

    Gdyby w Polsce było przestrzegane prawo (nie tylko na papierze)to te osoby zamieszane w tym skandalu przy budowie tego obiektu dawno by kiblowały w […] !!!! Takie kanty jakie tutaj miały miejsce i olbrzymie różnice pomiędzy prognozowaną ceną budowy tego kompleksu, a ceną jaką rzeczywiście należy wydać, są dla każdego obywatela tego ciemnogrodu niewyobrażalne !!!!! Gdzie się podziały te miliony wynikające z różnicy tego rozliczenia ??? Czy aby nie zasiliły kieszenie różnych cwaniaczków robiących lewe interesy ???? Przecież nie od dzisiaj wiadomo każdemu czy to z prasy, czy innych źródeł informacyjnych, że im większa powstaje inwestycja w Polsce, tym więcej się tam odbywa przekrętów !!!! Trudno w tym kraju Zulu Guli zadowolić wszystkich złodziei !!!!

  3. iti, 5 sty 2016 o 9:52

    ludzie bajki piszą 🙂

  4. lobo, 9 sty 2016 o 17:07

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie